Jesteś w: Start / BachoTeX / EuroBachoTeX 2011 / EuroBachoTeX 2011 — Program content (final)

EuroBachoTeX 2011 — Program content (final)

Piotr Bolek, 7bulls.com, Warszawa, Poland

slides.png

From a book to an e-book — why I don't like DTP

Abstract

A short story about experience gained and problems encountered in the process of transforming already released books for the distribution in a digital form.

The output format of the book is EPUB. The input are the computer files — the results of the traditional DTP process: PDF, Indesign, Word and so on.

The main problem is that the files we have as the input are in a presentation format specific for and limited to the traditional printed form of the book. During the prepress process the information about the structure of the text gets lost and cannot be used to automate the production of the digital issue of the book. In the worst case the only available file is in the PDF format and nothing else.

The organisation of the conversion process and ideas on how to make the work of the team on the job will be presented.

Od książki do e-książki – dlaczego nie kocham DTP

Streszczenie

Krótka opowieść o doświadczeniach i problemach związanych z przygotowaniem wydanych już kiedyś książek do dystrybucji w postaci cyfrowej w formacie EPUB.

Docelowym formatem książek jest EPUB. Na wejściu procesu jest jakaś elektroniczna postać książki powstała w wyniku tradycyjnego procesu DTP, którą dysponuje i zgodził się udostępnić wydawca. Najczęściej w formacie PDF, czasem Indesign lub Word.

Zasadniczy problem polega na tym, że dostępne na wejściu procesu pliki są w formie prezentacyjnej uwzględniającej specyfikę i ograniczenia tradycyjnej formy książki. W procesie przygotowania do druku utracona została informacja o strukturze publikacji, która mogłaby być wykorzystana do automatyzacji lub usprawnienia procesu przygotowania cyfrowego wydania książki. Największe problemy są wtedy, kiedy wydawca ma tylko pliki PDF i nic więcej.

Omówiona zostanie ogranizacja procesu przy konwersji i pomysły na usprawnianie pracy zespołu realizującego zadanie.

Marcin Borkowski, (personal page), Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań, Poland

slides.png

Reusing content in LaTeX

Abstract

It is often the case that one wants to use the same fragment of the document more than once. A typical example would be typesetting some TeX code together with the result of compiling it, or preparing a problem book in a “student's version"” (say, problems and hints) and in a “teacher's version” (say, problems and answers). We will discuss a few methods of obtaining such effects in LaTeX, using either ready-made packages, or custom macros. We will also point out some caveats.

Wielokrotne wykorzystanie treści w LaTeXu

Streszczenie

Często zachodzi potrzeba kilkukrotnego wykorzystania tego samego fragmentu dokumentu; sztandarowe przykłady to skład kodu TeXowego wraz z wynikiem jego działania czy opracowanie zbioru zadań w wersji „dla ucznia” (np. zadania i wskazówki), a następnie "„dla nauczyciela” (np. zadania i odpowiedzi). Omówimy kilka metod uzyskania takich efektów w LaTeXu, zademonstrujemy pakiety realizujące takie zadania oraz pokażemy, jak samemu można napisać odpowiednie makra, a także zwrócimy uwagę na pewne problemy, jakie mogą przy tego typu zastosowaniach wystąpić.

Marcin Borkowski, (personal page), Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań, Poland

A workshop: the tikz package for beginners

Abstract

 • Introduction — basic information about the tikz package.
 • Coordinate systems — defining points.
 • Paths — straight, curved and other lines.
 • Drawing and filling paths.
 • Nodes — textual elements in drawings.
 • Decorations — nonstandard ways of drawing paths.
 • Transformations — scaling, rotating and others.
 • \foreach loops — repeated elements of drawings.
 • Diagrams and charts — pgfplots and datapie packages.
 • Sources — where to find additional information.

Warsztaty: pakiet tikz dla początkujących

Streszczenie

 • Wstęp – podstawowe informacje o pakiecie tikz.
 • Układy współrzędnych – definiowanie punktów.
 • Ścieżki – linie proste, krzywe i inne.
 • Rysowanie i wypełnianie ścieżek.
 • Węzły - elementy tekstowe w rysunkach.
 • Dekoracje – niestandardowe sposoby rysowania ścieżek.
 • Przekształcenia – skalowanie, obroty i inne.
 • Pętle \foreach – powtarzalne elementy rysunków.
 • Rysowanie wykresów i diagramów – pakiety pgfplots i datapie.
 • Źródła – gdzie szukać dalszych informacji.

Jacek Czekaj, GUST, Katowice, Polska

slides.png

Grid typesetting with inserts omission

Abstract

Grid typesetting as well as inserts omission are not well supported by the Knuth-Plass algorithm for breaking paragraphs into lines by the TeX typesetting system. I’ll present a new algorithm which handles both grid typesetting and inserts omission.

The proposed algorithm can also handle hyphenation of ligatures. For example it can hyphenate the box ‘ffi’ (the term “box” will be introduced) into the ‘f’ and ‘fi’ boxes or into the ‘ff’ and ‘i’ boxes (the problem is that the boxes ‘ffi’, ‘ff’ and ‘fi’ are ligatures thus the width(‘ffi’), width(‘f’) + width(‘fi’) and width(‘ff’) + width(‘i’) are not necessarily equal).

I’ll describe the algorithm presenting several examples and the pseudocode for the algorithm. Time and space complexity analysis of the algorithm will be also presented.

Zachowanie registru i omijanie wstawek

Streszczenie

Zachowanie registru jak również omijanie wstawek nie jest zbyt dobrze wspierane przez algorytm Knutha-Plassa wykorzystywany w systemie składu TeX do łamania akapitów na wiersze.

Przedstawię nowy algorym, który radzi sobie zarówno z zachowaniem registru jak i z omijaniem wstawek. Proponowany algorytm potrafi radzić sobie również z dzieleniem ligatur. Dla przykładu może on podzielić pudełko ‘ffi’ (pojęcie „pudełka” zostanie wprowadzone) na pudełka ‘f’ i ‘fi’ lub też na pudełka ‘ff’ i ‘i’ (problem polega na tym, że pudełka ‘ffi’, ‘ff’ i ‘fi’ są ligaturami, przez co szerokość(‘ffi’), szerokość(‘f’) + szerokość(‘fi’) i szerokość(‘ff’) + szerokość(‘i’) niekoniecznie są sobie równe).

Opiszę algorytm prezentując szereg przykładów oraz pseudokod algorytmu. Przedstawiona zostanie także analiza złożoności obliczeniowej i pamięciowej algorytmu.

Łukasz Dziedzic, tyPoland, Warszawa, Poland

From an idea to pixels: how Lato, a multi-variant font, was produced

Abstract

The example of the Lato font (open-sourced, licensed under OFL) available since last year will serve as a guide through the production process of a multi-variant font. I will describe the whole process, starting from the first style decisions up to the final manual hinting of individual glyphs.

Od szkicu do piksla czyli krótka historia produkcji wieloodmianowego kroju Lato

Streszczenie

Na przykładzie rodziny krojów Lato, która powstała w zeszłym roku i jest dostępna na licencji open source OFL, chcę opowiedzieć o całym procesie produkcji wielodmianowych fontów, od pierwszych decyzji stylistycznych po ostateczny ręczny hinting poszczególnych znaków.

Willi Egger, NTG, Holland

slides.png

A Personal Organizer: PocketDiary

Abstract

There are situations, where a cheap personal organizer on paper can come in handy. This solution prepared in ConTeXt MKIV provides a range of options to setup such a personal organizer. The point is, that the PocketDiary is printed on a single sided A4 landscape sheet of paper and then folded into a pocket size booklet hereby preventing that unprinted/empty pages are seen. The PocketDiary is easy to make and after 1 week it is simply replaced with a subsequent booklet.

During the presentation aspects of difficulties performing calendar-calculations will be discussed and a demonstration of the folding scheme will be given.

PocketDiary: osobisty organizer

Streszczenie

Zdarzają się sytuacje, w których tani osobisty organizer może okazać się przydatny. Przedstawione rozwiązanie, wykonane w przy pomocy ConTeXt MKIV, oferuje szereg opcji dla przygotowania takiego osobistego organizera. Najważniejszą cechą proponowanego rozwiązania jest to, że PockeDiary jest drukowany na jednej stronie kartki formatu A4 w układzie poziomym a następnie składany w książeczkę rozmiaru kieszonkowego w taki sposób, że niezadrukowane strony stają się niewidoczne. PocketDiary daje się łatwo przygotować i zastąpić po tygodniu kolejną książeczką

W czasie prezentacji zostaną przedyskutowane problemy z wyliczaniem dat i zostanie przeprowadzona demonstracja składania książeczki.

Frans Goddijn, Amsterdam, Holland
Florelien Hagen, Utrecht, Holland
Martha Otten, Zwolle, Holland

Does the quality of typesetting of schoolbooks influence the way we learn?

Abstract

Although there is no sign yet that less books are being published, the expectation is that electronic variants will take their share out of what now ends up on paper.

We already see ebook devices show up and tablets also can be used to read from. It looks like some newspapers and magazines will only be available in electronic form. In schools we see electronic schoolboards replace blackboards and kids get their information via the web using all kind of devices.

On the one hand we have a tradition of improving readability using good paper, nice letterforms, proper design and high end typesetting. On the other hand we have rendering on demand on devices with resolutions that in no way compete with print. When you visit an exhibition for school materials you will find specialized (paper) programs for compensation of dislexy next to promotion of schoolboards with an effective resolution of only a couple of dots per inch showing designs and font usage definitely not meant for helping the reader.

How does this all influence the way we take information to us, either voluntary of enforced, for instance in education? We probably all have examples at hand of good and bad designs, of things we liked reading and things we don't. Let's collect some and discuss how it influences us and what we expect of the future.

Czy jakość składu książek szkolnych ma wpływ na nasz sposób uczenia się?

Streszczenie

Jakkolwiek nie zauważa się jeszcze zmniejszenia ilości publikowanych książek to oczekuje się, że ich warianty elektroniczne odbiorą swój udział z tego, co teraz trafia na papier.

Widzimy już w handlu urządzenia e-book, można także czytać z tzw. tabletów. Wygląda na to, że niektóre gazety i czasopisma będą dostępne jedynie w formie elektronicznej. W szkołach widzi się tablice elektroniczne zastępujące tradycyjne a dzieci uzyskują wiedzę z Internetu przy użyciu wielu różnych urządzeń.

Z jednej strony mamy tradycję ulepszania jakości poprzez stosowanie lepszego papieru, ładnych kształtów liter i wysokiej jakości druku a z drugiej skład na urządzenia o rozdzielczości, która żadną miarą nie może konkurować z drukiem. Odwiedzając wystawy artykułów szkolnych można zobaczyć specializowane materiały (na papierze) programy kompensacji dysleksji w pobliżu reklamowanych tablic elektronicznych z efektywną rozdzielczością tylko kilku punktów na cal z wyglądem i fontami, które żaden sposób nie zostały zaprojektowane z myślą wspomaganiu czytającego.

W jaki sposób to wszystko wpływa na nasze przywswajanie informacji, czy to świadome czy wymuszone, na przykład w edukacji? Prawdopodobnie wszyscy posiadamy przykłady dobrych i złych projektów, rzeczy które lubimy czytać lub których nie lubimy. Przynieśmy przykłady i przedyskutujmy, w jaki sposób one na nas wpływają i czego spodziewamy się w przyszłości.

Hans Hagen, Pragma ADE, Hasselt, Holland

slides.png

Finding the balance

Abstract

In ConTeXt there are several ways to solve problems: you can use the TeX macro language, Lua scripting or a mix. The choice is not always trivial so when you look at the current state of how we support luaTeX you will notice that a substantial part of the code is hybrid. Where in the traditional approach a balance was found between efficiency (in for instance memory consumption) and speed, the new approach is more focused on maintainability and simplicity, but without sacrificing too much efficiency.

Although much code has to go through the usual multiple phases of getting it right, those involved in development have set the first steps towards what we have tagged as MKVI. In this talk I will show a couple of examples of recent developments in ConTeXt MKIV and the direction we move into.

Osiąganie równowagi

Streszczenie

ConTeXt umożliwia rozwiązywanie problemów kilkoma sposobami: można użyć makrojęzyka TeXowego, zastosować język Lua lub połączyć oba sposoby. Wybór nie zawsze jest łatwy, w konsekwencji nasz kod związany z wykorzystaniem luaTeXa jest w znacznej części hybrydowy. Podczas gdy w rozwiązaniu tradycyjnym osiągnięto równowagę pomiędzy efektywnością (np. w wykorzystaniu pamięci) a szybkością, w nowym podejściu skupiamy się bardziej na łatwości pielęgnacji i prostocie, choć nie poświęcamy zbyt wiele z efektywności.

Jakkolwiek sporo kodu przechodzi przez zwykłe fazy wielokrotnego ulepszania, osoby zaangażowane w rozwój wykonały piersze kroki w stronę czegoś, co oznaczyliśmy kodowo jako MKVI. W prezentacji pokażę kilka przykładów z aktualnego stanu rozwojowego ConTeXt MKVI i omówię kierunek, w którym się udajemy.

Hans Hagen, Pragma ADE, Hasselt, Holland

slides.png

How we deal with math fonts

Abstract

In this talk I will tell how we deal with math fonts in ConTeXt.

I will explain the differences between the more traditional approach in MkII and MkIV and how we cope with the current lack of OpenType math fonts in the LM/Gyre collection. I will show that a nice side effect of the current way of dealing with traditional fonts is also a nice test case for luaTeX.

Jak postępujemy z fontami matematycznymi

Streszczenie

Przedstawię, w jaki sposób postępujemy z fontami matematycznymi w programie ConTeXt.

Wyjaśnię różnicę pomiędzy bardziej tradycyjnym podejściem w MkII a podejściem w MkIV, oraz to, w jaki sposób radzimy sobie z aktualnym brakiem fontów matematycznych w kolekcji LM/TeX Gyre. Pokażę, że miły skutek uboczny aktualnego sposobu obsługi fontów tradycyjnych jest jednocześnie dobrym przypadkiem testowym dla luaTeXa.

Hans Hagen, Pragma ADE, Hasselt, Holland

slides.png

MetaPost support, the next stage

Abstract

Recently the MetaPost related code that deals with extensions has been upgraded in ConTeXt. Although the existing mechanisms worked quite well it still had traces of MkII. The new code has some advantages and there are some plans for more trickery. After all, MetaPost is used by quite some ConTeXt users so it is worth to keep support for it up to date.

Wsparcie dla MetaPosta, następny etap

Streszczenie

Ostatnio w programie ConTeXt został poprawiony kod wspierający stosowanie MetaPosta. Mimo iż dotychczasowe mechanizmy działały całkiem dobrze, to można było w nich odnaleźć ślady MkII. Nowy kod ma pewne przewagi a ponadto mamy plany na nowe tricki. Mimo wszystko, MataPost jest używany przez całkiem sporą grupę użytkowników ConteXta, a więc warto dbać o aktualność odpowiedniego kodu.

Hans Hagen, Pragma ADE, Hasselt, Holland

slides.png

Tagged PDF or E-books: Old wine in new bottles

Abstract

Macro packages need to keep up with all those PDF standards popping up around them. Tagged PDF is one aspect of that and some publishers demand it (even it nothing useful is or can be done with the tagging). I will give a couple of examples of what it looks like in ConTeXt MkIV. I will also demonstrate that a similar form of tagging can be used to export ConTeXt input to XML output.

When Dave Walden asked me if TeX (or ConTeXt) can generate ebooks we exchanged a couple of mails on the topic. Although I had promised myself never to fall into the trap of making examples for the sake of proving something I decided to pick up an experiment that I had been doing with a manual in progress and look into the HTML side of that story. After all, occasionally on the ConTeXt list similar questions are asked, like Can ConTeXt produce HTML?.

Tagowany PDF albo E-książki: stare wino w nowych butelkach

Streszczenie

Pakiety makr muszą dawać sobie radę z tymi wszystkimi standardami dotyczącymi formatu PDF, które ciągle się wokół nich pojawiają. Tagowany PDF jest jednym z nich, i niektórzy wydawcy wymagają jego stosowania (mimo, iż nic pożytecznego jest lub może być wykonane przy pomocy tagowania). Podam kilka przykładów jak rzecz wygląda w programie ConTeXt MkIV. Zademonstruję również, że podobny sposób tagowania może zostać użyty do eksportowania danych wejściowych programu ConteXt do danych wyjściowych w formacie XML.

Kiedy Dave Walden zapytał mnie, czy TeX (lub ConTeXt) może generować e-książki, wymieniliśmy kilka listów elektronicznych na ten temat. Jakkolwiek obiecałem sobie, że nidgy nie wpadne w pułapkę przygotowywania przykładów na udowodnienie czegoś zdecydowałem, że wykorzystam eksperyment prowadzony przeze mnie w związku z przygotowywanym podręcznikiem i przyjrzę się jego części HTMLowej. Tak czy siak, na liście dyskusyjnej ConTeXta są zadawane pytania podobne do tego: Czy ConTeXt może produkować HTML?

Taco Hoekwater, Bittext, NTG, Holland

slides.png

MetaPost 2.0 Developments

Abstract

After two years of talks about future plans for Metapost 2.0, there finally is real progress being made. This talk will introduce a pre-release of MetaPost that can optionally use IEEE floating point for its internal calculations instead of the traditional 32bit integers. Some time will also be spent on explaining why it all took so long.

MetaPost 2.0 – stan

Streszczenie

Po dwóch latach prezentacji przyszłych planów dotyczących MetaPosta 2.0, jest wreszcie prawdziwy postęp. Przedstawię wstępne wydanie MataPosta, które może opcjonalnie używać arytmetyki zmiennoprzecinkowej IEEE do własnych wewnętrznych obliczeń w zamian tradycyjnej 32. bitowej. Trochę czasu poświęcę na wyjaśnienie, dlaczego to wszystko tak długo trwało.

Jean-Michel Hufflen, LIFC, Besançon, France

slides.png

From bibliography files to Open Archives: the sequel

Abstract

At the BachoTeX 2010 conference, we sketched the broad outlines of an extension of MlBibTeX able to populate open archives from ".bib" files. Some improvement was needed in order to make this program fully usable within our institution. We explain that and report this experience. We conclude by showing that this program is adaptable for other institutions.

Od plików bibliograficznych do Open Archives: kontynuacja

Streszczenie

W czasie konferencji BachoTeX 2010 nakreśliliśmy z grubsza rozszerzenie MlBiBteXa, które pozwala na dostarczanie danychdo Open Archives na podstawie plików .bib. Dla pełnego wykorzystania w naszej istytucji wymagane były pewne ulepszenia programu. Wyjaśnimy, o co chodziło i opowiemy o doświadczeniach. Zakończymy prezentację pokazując, w jaki sposób nasz program jest adaptowalny dla potrzeb innych instytucji.

Jean-Michel Hufflen, LIFC, Besançon, France

slides.png

Some experience with MusiXTeX

Abstract

We sometimes compose music. As part of this activity, we have experienced MusiXTeX and its pre-processors. We are obviously interested in the layout of the scores we have got, but we studied these tools as helpers for the composition activity. Attending this talk only requires basic knowledge of music reading.

Doświadczenia z MusiXTeXem

Streszczenie

Czasami komponujemy muzykę. W części tej działalności próbowaliśmy MusiXTeXa i jego preprocesory. W oczywisty sposób interesuje nas układ naszych nut, ale studiowaliśmy te narzędzia w roli wspomagających naszą działaność kompozytorską. Udział w prezentacji wymaga jedynie podstawowej umiejętności czytaniu nut.

Jean-Michel Hufflen, LIFC, Besançon, France

slides.png

A Comparative Study of Schema Languages for XML Documents

Abstract

When XML was launched, document types were described by means of DTD files. Now, they are often replaced by schemas, written using XML Schema, Relax NG, or Schematron. Schemas have more expressive power than DTDs, and are themselves XML texts. We propose a comparative study of these three languages, the example we have chosen is the specification of metadata of bibliography files.

Studium porównawcze języków Schema dla dokumentów XMLowych

Streszczenie

Kiedy pojawił się XML, typy dokumentów opisywano plikami DTD. Aktualnie są one często zastępowane schematami tworzonymi przy użyciu XML Schema, Relax NG czy Schematronu. Schematy posiadają większą siłę wyrazu niż DTD i same są tekstami XML. Proponujemy studium porównawcze tych trzech języków na wybranym przez nas przykładzie specyfikacji metadanych plików bibliograficznych.

Bogusław Jackowski, BoP, Gdańsk, Poland
Piotr Strzelczyk, BoP, Gdańsk, Poland

slides.png slides.png

How to make more than one OTF math font?

Abstract

Since 2007, when Microsoft released their math-equipped Word and the relevant font Cambria Math, the world have seen only two more math fonts (which can be used with MS Word/XeTeX/LuaTeX): Apostolos Syropoulos's Asana and Khaled Hosny's XITS. Another one is upcoming: Latin Modern Math. Our aim was, however, not only providing just another font, but, most importantly, developing a technology that will help us to make a few more fonts.

In our talk, we'll present the pre-release of the Latin Modern Math font and, at the same time, we we'll explain how we intend to use our and other's experience to facilitate the creation (painful anyway) of math OTF. Moreover, we will discuss the relationship between the Latin Modern Math and TeX Gyre Math projects.

Jak zrobić więcej fontów matematycznych?

Streszczenie

Od czasu gdy Microsoft w roku 2007 wprowadził na rynek nową wersję programu Word, wyposażonego w opcje umożliwiające zaawansowany skład matematyczny z użyciem specjalnego fontu matematycznego w formacie OpenType (Cambria Math) na świecie zostały opublikowane tylko dwa fonty matematyczne w formacie OpenType (dające się użyć w MS Wordzie, XeTeXu i LuaTeXu): Asana autorstwa Apostolosa Syropoulosa oraz XITS autorstwa Khaleda Hosny'ego. Mamy nadzieję niebawem wzbogacić tę „obszerną” kolekcję o jeszcze jeden font: Latin Modern Math. Naszym celem jednakże nie było przygotowanie jedynie tego konkretnego fontu, ale przygotowanie technologii, która umożliwi nam przygotowanie następnych fontów.

W trakcie prezentacji omówimy stan prac nad fontem Latin Modern Math oraz wyjaśnimy w jaki sposób zamierzamy wykorzystać doświadczenia swoje i innych do tworzenia następnych fontów matematycznych w formacie OpenType. Omówimy także związek prac nad fontem Latin Modern Math z projektem TeX Gyre Math.

Bogusław Jackowski, BoP, Gdańsk, Poland
Piotr Strzelczyk, BoP, Gdańsk, Poland

MS Word and math fonts: a short show

Abstract

We will briefly demonstrate how available OTF math fonts (Asana, Cambria, LM Math and XITS) can be used with MS Word. The moral, needless to say, is that “nobody is perfect”.

MS Word i fonty matematyczne: krótki pokaz

Streszczenie

W trakcie prezentacji pokażemy jak obecnie dostępne fonty matematyczne (Asana, Cambria, LM Math and XITS) mogą być używane w programie Word. Morał prezentacji jest łatwy do przewidzenia: „nikt nie jest doskonały”.

Paweł Jackowski, GUST, Kraków, Polska

TeX: beauties and oddities, part 1

Abstract

See the TeX Pearls page.

TeX: Śliczności i dziwności, część 1

Streszczenie

Patrz Perły TeX-owe.

Bogusław Jackowski, BoP, Gdańsk, Poland

slides.png slides.png slides.png

TeX: beauties and oddities, part 2

Abstract

See the TeX Pearls page.

TeX: Śliczności i dziwności, część 2

Streszczenie

Patrz Perły TeX-owe.

Siep Kroonenberg, Rijksuniversiteit Groningen, NTG, Groningen, Holland

slides.png

TeX Live: recent developments

Abstract

Not available — last minute addition to the program

TeX Live: nowości

Streszczenie

Brak – dodane w ostatniej chwili

Kees van der Laan, NTG, Holland

Gabo's Torsion — and some more

Abstract

Gabo's Torsion is emulated in EPSF, Encapsulated PostScript File format. Gabo's constructive art, Math, Computer Graphics and the use of PostScript are touched upon. Whether PostScript is a suitable language for projection of 3D objects on paper is experienced. A description of PostScript aimed at EPSF use, in a nutshell, is included. How to obtain cropped pictures along with the conversion to .pdf is mentioned. An interesting observation is made: Bézier cubics, specified by begin point, the control points and the end point, are invariant under (oblique parallel) projection, which allows to project B-cubics effciently. The effcient projection of (approximated) circles and ellipses has been addressed. The emulation in EPSF of Gabo's Linear Construction in Space No 1 and 2, of one of his Spheric Themes, and Linear Construction Suspended are also included.

Naum Gabo: „Torsion” i niektóre inne...

Streszczenie

„Skręcenie” Gabo zrealizowane w formacie EPS (Encapsulated PostScript). Poruszę temat sztuki konstruktywnej Nauma Gabo, matematyki, grafiki komputerowej i wykorzystania języka PostScript. Sprawdzę czy PostScript jest właściwym językiem do opisywania rzutowania trójwymiarowych obiektów na papier. Przedstawię skrócony opis PostScriptu z uwzględnieniem tworzenia plików EPS. Wspomnę jak przyciąć obrazek do zadanego formatu i jak go skonwertować do formatu PDF. Pokażę ciekawą właściwość krzywych Béziera: by uzyskać ich obraz w rzutowaniu równoległym, wystarczy rzutować końce i punkty kontrolne segmentu krzywej – umożliwia to efektywne rzutowanie takich krzywych. Wskażę też jak efektywnie rzutować w przybliżeniu okręgi i elipsy. Na koniec pokażę zrealizowane w plikach EPS: „Konstrukcję liniową w przestrzeni” Nr 1 i Nr 2 Gabo, a także jego „Tematy kuliste” i „Zawieszoną konstrukcję liniową”.

Kees van der Laan, NTG, Holland

The 8 of March — an OTF exercise of Cyrillics in PostScript

Abstract

This note is not about OpenType Fonts in PostScript in general, but only about how the result was obtained via the use of MinionPro-Regular, an OpenTypeFont with Cyrillic glyphs available in Acrobat Pro, which I use as PostScript interpreter.

8 Marca: OTFowe ćwiczenie postscriptowe z cyrylicą

Streszczenie

Komunikat nie dotyczy fontów OpenType w ogólności a jedynie sposobu otrzymania pożądanego efektu przy użyciu MinioPro-Regular, fontu OTF ze znakami alfabetu rosyjskiego, dostępnego z Acrobatem Pro, którego używam jako interepretera PostScriptu.

Merciadri Luca, (personal page), University of Liège

slides.png

A student point of view on the æsthetics of publications, from the perspective of effectiveness

Abstract

Writing a document is a difficult task because the writer needs to think about two different concepts: the appearence of the document, and its content. Both constitute the message the writer wants to transmit.

We will here treat about the æsthetics of publications, from the perspective of effectiveness (which implies clarity). We begin by discussing some (but not all!) basic principles on how to write a good article, then treat about what LaTeX can help you to do to improve your document's content. We end with what you might do and do not about graphical æsthetism, and then end with some tips on how to ensure æsthetism, together with effectiveness, when writing an article.

Studencki punkt widzenia na estetykę publikacji z punktu widzenia efektywności

Streszczenie

Pisanie dokumentu jest trudnym zadaniem ponieważ autor musi pamiętać o dwóch różnych jego aspektach: wygląd dokumentu i jego treść. Oba składają się na komunikat, który autor stara się przekazać.

Zajmiemy się estetyką publikacji z punktu widzenia jej efektywności (która wymaga jasności). Rozpoczniemy od dyskusji kilku podstawowych zasad (ale nie wszystkich!) dotyczących tego, jak napisać dobry artykuł, następnie zajmiemy się tym, w jaki sposób LaTeX może pomóc w poprawieniu zawartości dokumentu. Zakończymy omawiając to, co należy i czego nie należy robić w zakresie graficznej estetyczności i podamy kilka wskazówek na to, jak zapewnić estetykę w połączeniu z efektywnością przekazu.

Mojca Miklavec, Sežana, Slovenia
Ulrik Vieth, Stuttgart, Germany

slides.png slides.png

Another incarnation of Lucida: New OpenType & OpenType math fonts

Abstract

Lucida is one of the very rare fonts suitable for typesetting math in TeX, with a very pleasing design. It has been around for quite a while now, first via YandY and later via TUG as Type1 fonts.

The fonts cover math quite well. For instance they provide a large repertoire of arrows. On the other hand, support for extended latin and especially support for Eastern European languages is somewhat limited.

To some extent this has been dealt with by using a virtual font, but in a time where searching a pdf document and cutting and pasting text is normal, this is no longer an option. The same is true for artificially splitting up a collection of glyphs into smaller subsets in order to please an typesetting engine.

Discussion during ConTeXt conference in Brejlov and Karl Berry's support lead to agreement between TUG and B&H to create an OpenType version of the font with extended glyph repertoire and including OpenType Math font, with Charles Bigelow and Kris Holmes drawing the missing math glyphs and Khaled Hosny taking care of implementation details.

In this presentation Ulrik and Mojca will present the current state of this ambitious project. The team is still open for suggestions so don't hesitate to play with your old Lucida's and come and see if we match your expectations.

Inne wcielenie Lucidy: nowe fonty OpenType i OpenType Math

Streszczenie

Lucida jest jednym z tych rzadkich fontów o bardzo przyjemnym wyglądzie, które nadają się do składu matematyki w TeXu. Jest dostępna już od długiego czasu, najpierw przez YandY a później TUG, w postaci fontu Type1.

Fonty te zaspokajają całkiem nieźle potrzeby matematyki. Na przykład posiadają duży repertuar strzałek. Z drugiej strony wsparcie dla rozszerzonego repertuaru znaków opartych o alfabet łaciński a w szczególności dla języków wschodnioeuropejskich jest nieco ograniczone.

Do pewnego stopnia zaradzano temu przez używanie fontów wirtualnych. ale jest to niewystarczające w czasach, kiedy przeszukiwanie dokumentów i stosowanie techniki „kopiuj-wklej” jest normalną praktyką. To samo dotyczy sztucznego dzielenia zespołów glifów na mniejsze podzespoły dla zaspokojenia potrzeb mechanizmu składu.

Dyskusje podczas spotkania ConteXt w Brejlowie i wsparcie Karla Berry doprowadziło do porozumienia pomiędzy TUG i B&H w sprawie stworzenia wersji OpenType fontu z rozszerzonym repertuarem glifów oraz włączeniem matematycznego fontu OpenType. Charles Bigelow i Kris Holmes narysowali brakujące znaki matematyczne a Khaled Hosny zajął się szczegółami implementacyjnymi.

Podczas prezentacji Ulrik i Mojca przedstawią aktualny stan tego ambitnego przedsięwzięcia. Zespól jest otwarty na sugestie tak więc prosi się uczestników o eksperymenty ze „starą” Lucidą i sprawdzenie, czy spełniamy ich oczekiwania.

Grzegorz Murzynowski, www.parcat.eu, Łódź, Polska

PARCAT — applying TeX in industry

Abstract

PARCAT is a highly sophisticated software for managing products database and producing printed catalogue alongside with online version in an automatic way.

PARCAT revolutionises printing of a catalogue by applying advanced PDF features to create language variants by replacing the black plate only.

At BachoTeX 2010 we presented PARCAT's frontend, its TeX backend and shared our plans for the future, which included:

 • modularisation of the code,
 • creating new layouts and
 • variation of the layout parameters.

Those plans became reality and we want to show what has been done.

Moreover, we are introducing a new and more subtle algorithm of justifying tables that breaks long headers into an optimal number of lines. This is yet another thing to tell about.

PARCAT – przemysłowe zastosowanie TeXa

Streszczenie

PARCAT jest wyrafinowanym oprogramowaniem do zarządzania bazą danych produktów i automatycznego generowania katalogu drukowanego oraz wersji online.

PARCAT rewolucjonizuje proces drukowania katalogu poprzez zastosowanie zaawansowanych funkcji PDF, dzięki którym możliwe jest tworzenie wariantów językowych poprzez wymianę jedynie czarnej płyty.

W zeszłym roku na BachoTeXu prezentowaliśmy interfejs użytkownika programu PARCAT, jego TeXowe zaplecze oraz plany na przyszłość, m.in.:

 • modularyzację kodu,
 • stworzenie nowych układów graficznych (szablonów) i
 • uzmiennienie parametrów układu graficznego.

Plany te zrealizowaliśmy i zamierzamy pokazać, co dokładnie zostało zrobione.

Ponadto wdrażamy nowy, bardziej subtelny algorytm dopasowania tabel do łamu. Algorytm ten łamie długie nagłówki na optymalną liczbę wierszy. Jest to kolejna rzecz, o której chcemy opowiedzieć.

Grzegorz Murzynowski, www.parcat.eu, Łódź, Polska

A BoF session: A MOTION FOR a different BOOK ABOUT LaTeX

Abstract

We think about writing a book on LaTeX, which would fill a certain gap on the market. It seems that currently available books are either very beginner-level or very esoteric and demanding deep study. We want to write an easy and simple book about “not-so-much-beginner” matters, such as, e.g., creating one's own packages and classes, using NFSS, the correspondence between TeX parameters and the layout of a document. More in the manner of a “fishing rod” instead of a “fish”.

We wish to show througout the book that LaTeX is TeX and one shouldn't be afraid of it (more than of TeX itself).

We can also, which seems to be useful, write more than few words about the new TeX engines: XeTeX and LuaTeX.

During that BoF session we would like to find out what the participants think about this idea.

Sesja BoF: PROPOZYCJA innej KSIĄŻKI O LaTeXu

Streszczenie

Myślimy o napisaniu książki o LaTeXu, która zapełniłaby pewną lukę. Wydaje się bowiem, że obecnie dostępne książki albo są przeznaczone dla początkujących, albo bardzo ezoteryczne i wymagają pogłębionego studium. My chcemy napisać prosto i łatwo o rzeczach „ponadpodstawowych”, jak np. tworzenie własnych klas i pakietów, stosowaniu NFSS, czy też o związku TeXowych parametrów z układem dokumentu. Bardziej na zasadzie „wędki” niż „ryby”.

Chcemy konsekwentnie pokazywać, że LaTeX jest TeXem i nie należy się go bać (bardziej niż TeXa).

Możemy też, a chyba jest takie zapotrzebowanie, napisać obszerniej o nowych silnikach TeXowych: XeTeXu i LuaTeXu.

W czasie sesji BoF chcielibyśmy dowiedzieć się, co Wy sądzicie o takim pomyśle.

Krzysztof Pszczoła, Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Kielce, Poland

Teaching LaTeX to students of mathematics — the experience from the Jan Kochanowski University

Abstract

Two years of teaching LaTeX to students of the mathematical institute and checking almost 200 students' papers gave me some fresh thoughts. The main observation concerning the aesthetics and effectiveness of the message may be formulated as follows: the issues concerning the microtypography are usually missed, but — after drawing the students' attention to them — are appreciated.

In my talk I discuss, besides the ideas concerning the perception of microtypography by students, some other aspects of the university course preparing the students of mathematics to typeset their theses in LaTeX. It might be interesting especially to those who teach similar courses (but not only).

Nauczanie LaTeXa studentów matematyki – doświadczenia z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego

Streszczenie

Dwa lata prowadzenia zajęć z LaTeXa dla studentów matematyki UJK i sprawdzenie blisko 200 prac zaliczeniowych pozwoliło na zebranie pewnej ilości świeżych doświadczeń. Najważniejsze spostrzeżenie z zakresu estetyki i skuteczności przekazu można sformułować następująco: zagadnienia związane z mikrotypografią są powszechnie niedostrzegane, jednak gdy skierować na nie uwagę studentów – zaczynają być doceniane.

W referacie opisuję, oprócz refleksji nad postrzeganiem mikrotypografii przez studentów, szereg innych aspektów prowadzenia zajęć przygotowujących studentów matematyki do napisania pracy dyplomowej w LaTeX-u. Może to być interesujące zwłaszcza (ale nie tylko) dla tych, którzy prowadzą podobne zajęcia.

Arthur Reutenauer, Paris, France

TeX in the TV industry

Abstract

I will describe how TeX is used in a product developed by the company where I recently started working (Crow TV in London). We work on a Web application aiming at helping with the post-production of TV programmes, and we use TeX to automatically generate PDF files from textual data input by the user; thus a rather common application of TeX, but in an unusual trade!

The home page of the project is http://sven.co.

TeX w przemyśle telewizyjnym

Streszczenie

Zostanie dostarczone.

Marek Ryćko, Do, Gdańsk, Polska

A Radical Approach to the Radical Sign

Abstract

The Chinese discovery of movable type around 1040 A.D. and probably independent discovery made by Johannes Gutenberg around 1450 led to an implicit mathematical model of typography that has been used widely since then and has been further incorporated in the computerised typesetting systems.

The model of typesetting mathematics, designed by Donald Knuth in the years 1977-1982, is based on the fundamental Gutenberg concepts. Glyphs of fixed shape are used not only as single, elementary characters but are also combined to aproximate the flexible nature of more complex characters. This model of typesetting mathematics has been used in the TeX typesetting system since its creation and is presently used also in all other systems capable of creating mathematical documents, but chiefly Word 2007 and 2010.

In the present time of a very advanced technology, including the power of current computers and the fact, that most of them are connected to each other, it is possible to design a new model of typography that would take real advantage of the currently available technology. Especially, in the new model, there is no more need to restrict to using characters of fixed shapes. In such a new model the shapes of characters can be adjusted according to the local needs in every place of a document.

The radical sign is a metaphoric example of a character that by its nature has to adjust its shape to the height and width of the radicant (the expresssion under the horizontal bar). It is one of the most fundamental characters in mathematical notation and no system in the word can typeset it correctly at the present moment. In the presentation I will show examples of use of this character in the past and in the currently used systems. I will show also a working, live example of how this character could be used in the evolving system based on the new model of typography.

Radykalne podejście do znaku pierwiastka

Streszczenie

Chińskie odkrycie ruchomych czcionek około roku 1040 i prawdopodobnie niezależne odkrycie dokonane przez Jonanna Gutenberga około roku 1450 doprowadziło do powstałego niejawnie matematycznego modelu typografii, który jest szeroko stosowany od tamtych czasów i został wykorzystany również w skomputeryzowanych systemach składu.

Model składania formuł matematycznych zaprojektowany przez Donalda Knutha w latach 1977-1982 jest oparty na podstawowych koncepcjach Gutenberga. Glify o stałych kształtach są używane nie tylko jak pojedyncze, elementarne znaki, ale również łączone, aby uzyskać przybliżenie elastycznej natury bardziej skomplikowanych znaków. Ten model składania formuł matematycznych jest stosowany w TeX-u od czasu jego powstania i używany obecnie również we wszelkich innych systemach, za pomocą których można składać dokumenty matematyczne, głównie w programach Word 2007 i 2010.

W obecnych czasach bardzo zaawansowanej technologii, obejmującej moc współczesnych komputerów i fakt, że większość z nich jest ze sobą nawzajem połączona, możliwe jest zaprojektowanie nowego modelu typografii, który by mógł wykorzystać cechy obecnie dostępnej technologii. W szczególności w nowym modelu nie ma już powodu ograniczać się do stosowania znaków o stałych kształtach. W takim modelu kształty znaków mogą być dopasowane do lokalnych potrzeb w każdym miejscu dokumentu.

Pierwiastek jest metaforycznym przykładem znaku, który ze swojej natury powinien dopasowywać się kształtem do wysokości i szerokości wyrażenia podpierwiastkowego. To jeden z podstawowych znaków w notacji matematycznej i obecnie żaden system na świecie nie potrafi złożyć go poprawnie. W prezentacji pokażę przykłady użycia tego znaku w przeszłości i w obecnie używanych systemach. Zademonstruję również działający przykład tego, jak ten znak mógłby być używany w nowym, powstającym obecnie systemie opartym na nowym modelu typografii.

Luigi Scarso, GUiT, Italy

slides.png slides.png

MFLua

Abstract

MFLUA is a new implementation of the METAFONT language that is 100% compatible with the current metafont program and that embeds a Lua interpreter. Currently the Lua interpreter is not accessible by the METAFONT language because MFLUA doesn't introduce any new primitive with respect to the canonical the METAFONT language; instead by putting some sensors in some points of the WEB programs, it's possible to execute a set of external Lua scripts to collect data about curves and pixels drawn. I present here a set of Lua scripts that are able to extract the outlines of a test font, a subset of ccr5.mf, without any tracing conversion.

MFLua

Streszczenie

MFLUA jest nową implementacją języka MEATFONT, która jest w 100% kompatybilna z klasycznym METAFONTem. Aktualnie interpreter Lua nie jest dostępny z języka MEATFONT, ponieważ MFLUA nie wprowadza nowych rozkazów podstawowych do języka METAFONT; w zamian, przez umieszczenie czujek w pewnych miejscach programów WEB, można wykonywać zestawy zewnętrznych skryptów Lua, które to skrypty zbierają dane o narysowanych krzywych i pixelach. Pokazuję tu zestaw skryptów Lua, które mogą wydobyć obwiednie testowego fontu, podzbioru ccr5.mf, bez jakiegokolwiek tracing conversion.

Luigi Scarso, GUiT, Italy

slides.png

Extending ConTeXt MkIV with PARI/GP

Abstract

This paper shows how to build a binding to PARI/GP, the well known computer algebra system, for ConTeXt MkIV, showing also some examples on how to solve some common basic algebraic problems.

Rozszerzenie ConTeXt MkIV o PARI/GP

Streszczenie

W artykule pokazuję jak dla ConteXta MkIV skonstruować wiązanie do dobrze znanego pakietu algebry symbolicznej PARI/GP. Pokażę także kilka przykładów rozwiązywania podstawowych problemów algebraicznych.

Przemysław Scherwentke, GUST, Polska
Krzysztof Caputa, GUST, Polska
Agnieszka Kendzia, GUST, Polska

slides.png

A nonstandard application of the Liang's algorithm: automatic insertion of stress marks in Polish texts

Abstract

Users of the Polish language are less and less aware of the fact that word stress in the Polish language is not always paroxytonic. The pronunciation of the type of zrobiLIŚmy (we have done) is perceived as a gross error by properly educated people. Therefore there is a need for a tool which would enable automatic insertion of stress marks in the written text.

In the present work we discuss an example of such an approach. The information about word stress is included in a modified set of hyphenation patterns. We use the properties of Liang's algorithm. The processing tools we use are TeX and a script language (AWK or Perl).

Niestandardowe zastosowanie algorytmu Lianga – automatyczne umieszczanie znaków akcentu wyrazowego w polskich tekstach

Streszczenie

Użytkownicy języka polskiego są coraz mniej świadomi tego, że akcent w języku polskim nie zawsze jest paroksytoniczny. Wymowa typu zrobiLIŚmy jest odbierana przez ludzi właściwie wykształconych jako rażąca. Przydałoby się więc narzędzie, które umożliwiłoby automatyczne wstawienie akcentów w tekście.

Omawiamy przykład takiego podejścia. Informacja o akcencie jest zawarta w zmodyfikowanym zbiorze wzorców dzielenia. Wykorzystujemy właściwości algorytmu Lianga. Narzędziem przetwarzania jest TeX i język skryptowy (AWK lub Perl).

Martin Schröder, Dante, Bremen, Germany

slides.png

TeX in the 21th century. Where we are, how we got there and where we are going.

Abstract

Although we celebrated TeX’s 32nd birthday in 2010, the work hasn’t stopped in TeX’s world. I try to present a grand tour through the developments around TeX in the last years and will risk a look ahead into the future.

This talk is aimed at those who used TeX in the last years or decades and want to know what happened since then.

TeX w 21 wieku. Gdzie jesteśmy, jak tam dotarliśmy i dokąd zmierzamy.

Streszczenie

Mimo że w 2010 r. obchodziliśmy 32. urodziny TeXa, prace nad jego rozwojem nadal trwają. Spróbuję poprowadzić słuchaczy po wielkiej trasie rozwoju wokół TeXa w ostatnich latach i zaryzykować spojrzenie w przyszłość.

Prezentacja jest przeznaczona dla tych, którzy używali TeXa w ostatnich latach lub dekadach i chcą wiedzieć co w tym czasie zdarzyło.

Martin Schröder, Dante, Bremen, Germany

slides.png

PDF tools

Abstract

I’ll discuss a number of tools found in the toolbox of a PDF guru.

Narzędzia PDFowe.

Streszczenie

Omówię pewną ilość narzędzi ze skrzynki narzędziowej PDFowego guru.

Piotr Strzelczyk, BoP, Gdańsk, Poland

slides.png

(uni)coding of math

Abstract

Unicode is a standard, but it isn't only — contrary to widespread opinion — the standard of character encoding, but also a bureaucratic committees standard.

I'll present how the historical legacy and external circumstances can complicate something as simple — seemingly! — as numbering mathematical symbols. I'll explain why it can't be done better and actually why it can't be done at all. Also I'll try to convince the audience that enumerating of all notions is not the only method to write them down effectively.

(uni)kodowanie matematyki

Streszczenie

Unicode jest standardem, ale nie – wbrew powszechnemu mniemaniu – wyłącznie standardem kodowania znaków, bardziej jest standardem komitetowo-biurokratycznym.

Przedstawię jak bardzo zaszłości historyczne i uwarunkowania pozamerytoryczne mogą skomplikować coś tak prostego – pozornie! – jak ponumerowanie symboli matematycznych. Objaśnię też dlaczego nie da się tego zrobić lepiej, a właściwie dlaczego po prostu nie da się tego zrobić. Postaram się też przekonać słuchaczy, że numerowanie wszystkich pojęć nie musi być jedynym sposobem ich efektywnego zapisu.

Andrzej Tomaszewski, GUST, Warszawa, Polska

Proportional most often means — beautiful

Abstract

Being ambitious though without hope for success I'll attempt to present proportion as one of the most striking phenomenons discussed by the theory of knowledge ( epistemology). Proportion is one of the basic notions of æsthetics, i.e., the theory of art. We will mainly be interested the æsthetic connotations of proportion but also its mathematical basis. I will briefly tackle the everyday understanding of the notion. Harmonic proportions will also be discussed, especially their influence on perceiving beauty as well as practical applications of proportion in typography or any other designing activity. At the end I'll try to present the concept of proportional behavior as a style of life.

Proporcjonalnie najczęściej znaczy — pięknie

Streszczenie

Bardzo ambitnie, choć bez pewności powodzenia, postaram się przedstawić zagadnienie proporcji jako jednego z najbardziej frapujących zjawisk należących do filozofii poznania (epistemologii). Proporcja należy do zasadniczych pojęć estetyki, czyli teorii sztuki. Interesować nas będą głównie estetyczne konotacje proporcji, ale także jej matematyczne podstawy. Krótko wspomnę o rozumieniu tego terminu w języku potocznym. Poruszę kwestię proporcji harmonicznych, ich wpływu na odczuwanie piękna oraz praktycznego wykorzystania proporcji w typografii i wszelkim innym projektowaniu. Na koniec spróbuję przedstawić koncepcję proporcjonalnego zachowania jako sposobu na życie.

Andrzej Tomaszewski, COBRPP, Warszawa, Poland

Presentation of a book for practitioners

Abstract

I will briefly present a book with a longish title: The architecture of a book for publishers, editors, typographers, bibligraphers and bibliophiles. How did it came to be? What for? For whom? Why I am its author? You will have the opportinity to slate me for the things I missed in it and thank me for the things I included in it.

Książka Centralnego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Przemysłu Poligraficznego

Streszczenie

Przedstawię krótko książkę o długim tytule: Architektura książki dla wydawców, redaktorów, poligrafów, grafików, autorów, księgoznawców i bibliofilów. Jak powstała? Po co? Dla kogo? Dlaczego akurat ja ją pisałem? Będziecie mogli Państwo na miejscu zrugać mnie za to, czego w niej nie ma i podziękować za to, co w niej jest.

Adam Twardoch, Fontlab Ltd / Myfonts, Berlin, Germany

Automated high-end typography using XeTeX: an experience report from a first-time TeX user

Abstract

At the BachoTeX 2010 conference, I met Jarosław Lipszyc, the chairman of the "Nowoczesna Polska" foundation, who asked me to help them improve the typography of their "Wolne Lektury" project — an online library of out-of-copyright Polish literary works. Wolne Lektury hosts several hundred works of Polish literature by authors such as Mickiewicz, Słowacki, Fredro, Sienkiewicz or Leśmian, as well as some Polish translations of world literature by Shakespeare, H. Ch. Andersen, Baudelaire, Goethe or A. Conan Doyle. All works are presented in several formats, including PDF, HTML, EPUB, and are mainly intended for reading on-screen, or for self-printing by the users.

The project was interesting to me for several reasons. First, I had a chance to work on the typographic presentation of some of my favorite reading classics. Second, the project was based on open-source technology and formats: the basic data exists in semantic XML; for the typsetting of PDF, the XeTeX engine was used, which allows high-quality typesetting using Unicode and OpenType, while the HTML presentation could be improved using webfonts and some modern aspects of HTML5 and CSS3. The EPUB format was something that I wanted to dive into anyway.

The goal of the project was to improve the automatic creation of all the formats, starting with the PDF. Defining typographic rules and automating the typesetting process while maintaining high quality was something that I have been interested in for quite a while. Together with Nowoczesna Polska's technology experts, I spent three intense days of font hacking and XeTeX coding at the foundation's headquarters in Warsaw in December 2010. I'd never written a single line of TeX before, though I've been attending BachoTeX conferences regularly since 1998. Fortunately, those three days resulted in some quite-presentable PDFs. In 2011, I have been continuing to work on the project on an on-and-off basis.

This talk will discuss some aspects of the project, focusing primarily on the challenges I've found when working with XeTeX.

Typografia wysokiej jakości zautomatyzowana za pomocą XeTeX: sprawozdanie z doświadczeń początkującego użytkownika TeX-a

Streszczenie

Na konferencji BachoTeX 2010 poznałem prezesa fundacji „Nowoczesna Polska” Jarosława Lipszyca, który poprosił mnie, abym pomógł im w poprawie typografii ich projektu „Wolne Lektury”. Projekt ten to internetowa biblioteka polskojęzycznych dzieł literackich dostępnych w domenie publicznej. Zawiera ona obecnie kilkaset dzieł literatury polskiej (m. in. Mickiewicza, Słowackiego, Fredry, Sienkiewicza czy Leśmiana), jak również przekłady literatury światowej (m. in. Shakespeare, H. Ch. Andersen, Baudelaire, Goethe, A. Conan Doyle). Utwory dostępne są w kilku formatach, m. in. PDF, HTML, EPUB, i są przeznaczone przede wszystkim do czytania na ekranie lub do samodzielnego drukowania przez użytkowników.

Projekt był dla mnie interesujący z kilku powodów. Po pierwsze, dał mi on możliwość opracowania typograficznego niektórych spośród ulubionych przeze mnie dzieł klasyki literatury. Po drugie, projekt został oparty na technologiach i formatach open-source: dane wyjściowe zakodowane są semantycznie w XML, łamanie dokumentów PDF odbywa się przy użyciu silnika XeTeX, szatę graficzną w formacie HTML można poprawić za pomocą fontów webowych i innych nowoczesnych aspektów HTML5 i CSS3. A formatowi EPUB chciałem się przyjrzeć bliżej już od jakiegoś czasu.

Celem projektu była poprawa automatycznego tworzenia dokumentów we wszystkich formatach – zaczęliśmy jednak od PDF. Już od dłuższego czasu interesuje mnie określanie zasad typograficznych w automatycznym procesie składu i łamania przy zachowaniu wysokiej jakości. W grudniu 2010, spędziłem wraz ze specjalistami Nowoczesnej Polski trzy intensywne dni, "hakując" fonty i kodując w XeTeXu. Do tamtej pory nie napisałem nigdy ani jednego wiersza kodu w TeX-u, choć od 1998 roku regularnie biorę udział w konferencjach BachoTeX. Na szczęście po tych trzech dniach udało nam się stworzyć całkiem przyzwoite PDF-y. Od początku 2011 r. kontynuuję, choć niezbyt regularnie, pracę nad projektem.

Mój referat omawia niektóre aspekty projektu, koncentrując się przede wszystkim na problemach, z którymi zetknąłem się podczas pracy z XeTeX-em.

Ulrik Vieth, Stuttgart, Germany

slides.png

The state of OpenType math typesetting

Abstract

In this talk we will review the state of recent developments of TeX engines and macro packages to support math typesetting with Unicode and OpenType math fonts, based on the TeX Live 2010 distribution with subsequent updates.

In the first part, we will summarize the available choices of TeX engines, macro packages, as well as the choices of OpenType math fonts, which can be used for testing math typesetting.

In the second part, we will review some of the known problems that were found during the pretest of TeX Live 2010 last year, and what has happened in the meantime to resolve those issues.

In the third part, we will show some samples of different OpenType math fonts, typeset with different TeX engines. A detailed study of those differences is still outstanding,

Skład matematyki fontami OpenType. Stan.

Streszczenie

Dokonamy przeglądu postępów w silnikach TeXowych i pakietach makr służących składaniu matematyki z użyciem Unicode i fontów matematycznych OpenType. Przegląd zostanie dokonany w oparciu o dystrybucję TeX Live 2010 z późniejszymi aktualizacjami.

W pierwszej części podsumujemy dostępne silniki TeXowe, pakiety makr oraz matematyczne fonty OpenType, których można użyć do testowania składu matematyki.

W drugiej części dokonamy przeglądu znanych problemów, które zostały odkryte podczas wstępnych testów TeX Live 2010 w zeszłym roku oraz tego, co się dokonało w zakresie rozwiązywania tych problemów.

W części trzeciej pokażemy kilka przykładów złożonych różnymi matematycznymi fontami OpenType i różnymi silnikami TeXowymi. Szczegółowe studium zauważonych różnic stanowi plan na przyszłość.

Ulrik Vieth, Stuttgart, Germany
Arthur Reutenauer, Paris, France

slides.png slides.png

Advertising: TUG 2011, ConTeXt 2011, ConteXt 2012

Abstract

As per title.

Reklama: TUG 2011, ConTeXt 2011, ConTeXt 2012

Streszczenie

Jak w tytule

Akcje Dokumentu