You are here: Home / BachoTeX / BachoTeX 2001

BachoTeX 2001

,,Współczesne TeXniki publikacyjne''

IX Ogólnopolska Konferencja TeXowa
BachoTeX 2001

Współczesne TeXniki publikacyjne
Contemporary Publishing TeXnology

Bachotek, 29.04–1.05.2001


Komitet Programowy:
Andrzej Borzyszkowski, Piotr Budzik, Ewa Kmiecik,Tomasz Przechlewski.
Komitet Organizacyjny:
Jerzy Ludwichowski, Jolanta Szelatyńska.
Sponsorzy:
Komitet Badań Naukowych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika.

Program/Programme

Niedziela/Sunday – 29 IV 2001 r.

 

08:30–09:45   Śniadanie Breakfast
09:45–10:00   Uroczyste rozpoczęcie Opening
10:00–11:30 Marcin Woliński LaTeX3 nadchodzi LaTeX3 coming
11:30–12:00 Przerwa na kawę Coffee/tea break
12:00–12:30 Janusz Bień Teksty wielojęzyczne w edytorze GNU Emacs Multilingual texts in GNU Emacs editor
12:30–13:00 Michał Piskorski Języki dalekowschodnie i pakiet CJK
(kroje: szeryfowy, bezszeryfowy, znaki alfabetu hangul)
Far-eastern languages and the CJK package
13:00–13:30 Marek Wójtowicz Wspomaganie TeXa make-iem czyli jak zautomatyzować pracę TeXa Supporting TeX with make or how to make working with TeX more automatic
13:30–15:00 Obiad Lunch
15:00–16:30 Piotr Bolek Grafika a TeX i PDF Graphics in TeX and PDF
11:30–12:00 Przerwa na kawę Coffee/tea break
17:00–17:30 Jerzy Swianiewicz Pakiet MAK jako narzędzie do produkowania danych dla TeXa MAK as a tool producing input for TeX
17:30–17:50 Mariusz Czerniak MFPIC – prosta grafika w TeXu MFPIC—simple graphic in TeX
17:50–18:35 Hans Hagen Metafun: zaawansowane sztuczki METAPOSTowe Metafun: advanced METAPOST trickery
18:35–19:00 Hans Hagen
Bogusław Jackowski
   
Burza mózgów nt. METAPOSTa BoF session: METAPOST
19:00–20:00 Kolacja Dinner
20.00–          Walne Zebranie Członków GUST General GUST Meeting

Poniedziałek/Monday – 30 IV 2001 r.

09:00–09:45   Śniadanie Breakfast
09:45–10:30 Hans Hagen MathML: przykład implementacji opartej na TeXu MathMl: an example of a TeX based implementation
10:30–10:40 Marcin Woliński Polskie klasy dla LaTeXa: MWcls MWcls — Polish classes for LaTeX
10:40–11:00 Marcin Woliński Jak składałem książkę „Czasownik polski” How I have typeset the book “Polish verbs”
11:30–12:00 Przerwa na kawę Coffee/tea break
11:30–12:00 Bogusław Jackowski   
Janusz M. Nowacki
Piotr Strzelczyk
METATYPE1: generowanie fontów postscriptowych w formacie Type 1 z wykorzystaniem Metapost-a METATYPE1: generating postscript Type 1 fonts using Metapost
12:00–12:30 Bogusław Jackowski   
Janusz M. Nowacki
Piotr Strzelczyk
Kolekcja fontów Type 1 dla TeXa Type 1 fonts collection for TeX
12:30–13:00 Włodek Bzyl Od fontów Typu 3 do TeXa From Type 3 fonts to TeX
13:00–13:20 Adam Dawidziuk TeX w firmie TeX in the company
13:30–15:00 Obiad Lunch
14:30–16:00 Marek Pacek
Piotr Strzelczyk
gra terenowa outdoor activities
16:00–17:30 Piotr Strzelczyk PostScript nie tylko dla drukarek: stosy, słowniki i filtry    PostScript not only for printers – stacks, dictionaries and filters
17:30–18:00 Przerwa na kawę Coffee/tea break
18:00–18:30 Karel Skoupy
Jerzy Ludwichowski
BoF: NTS dziś i jutro BoF: NTS
19:00–20:00 Kolacja Dinner
21:00–         Ognisko Bonfire

Wtorek/Tuesday – 1 V 2001 r.

08:30–09:45   Śniadanie Breakfast
09:45–10:15 Krzysztof Leszczyński    Wejście wyjście w (x)Emacsie Input and output in (x)Emacs
10:15–10:45 Marcin Woliński
Krzysztof Leszczyński
   
Słowna postać liczb w TeXu Numbers verbose in TeX
10:45–11:15 Marek Ryćko Wyrażenia arytmetyczne w TeXu Arithmetic expressions in TeX
11:15–11.45 Przerwa na kawę Coffee/tea break
11:45–12.10 Janusz M. Nowacki Nowa dystrybucja pakietu Poligraf New distribution of the Poligraf package
12:10–12:35 Bogusław Jackowski   
Marek Ryćko
Fonty jutra: krzepiące myśli palaczy (tytoniu) Fonts of future, edifying thoughts of tobacco smokers
12:35–13:00 Krzysztof Leszczyński   
Bogusław Jackowski   
cmdfont zamiast instrukcji „special” Font specials
13:00–13:30 Fabrice Popineau
Staszek Wawrykiewicz
Informacja nt. TeX Live 6 Information about TeX Live 6
13:30–15:00 Obiad Lunch

16:00–20:00  Warsztaty cz. 1/Workshops part 1


Środa/Wednesday – 3 V 2001 r.

09.00–13.00  Warsztaty cz. 2/Workshops part 2Document Actions