Jesteś w: Start / BachoTeX / BachoTeX 2000

BachoTeX 2000

TeX u progu XXI wieku

VIII Ogólnopolska Konferencja TeX-owa

BachoTeX 2000

 

TeX u progu XXI wieku
TeX on the turn of the 20th century

Bachotek, 30.04-2.05.2000

 


Komitet Programowy:
Andrzej Icha
Piotr Bolek
Adam Kolany
Tomasz Przechlewski
Zofia Walczak
Komitet Organizacyjny:
Jerzy Ludwichowski
Jolanta Szelatyńska
Sponsorzy:
Komitet Badań Naukowych
Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Patron medialny:
[Linux &Unix]

Program/Programme

Niedziela/Sunday – 30 IV 2000 r.

8.00     Śniadanie/Breakfast

8.45–9.00  Uroczyste rozpoczęcie/Opening

9.00–9.30

Stanisław Wawrykiewicz: GUST TeX System (TeX Live 5b) [GUST TeX System (TeX Live 5b)]

Streszczenie:

GUST TeX System, oparty na TeX Live 5b, ukazuje się, podobnie jak w zeszłym roku wersja 4, na Konferencji w Bachotku. Płytka CD zawiera wiele nowości, uzupełnień i poprawek.

Abstract:

GUST TeX System based on TeX Live 5b will be presented. The system contains a lot of new stuff, many improvements and fixes.

9.30–11.00

Andrzej Borzyszkowski: LaTeX okiem praktykującego [Practical introduction to LaTeX]

Streszczenie:

Przedstawione zostaną podstawy LaTeX-a wymieszane z osobistymi nieraz uwagami na temat różnych zestawów makr. Część z zestawów jest używana przez autora od lat, inne rozwiązują wieloletnie problemy.

Abstract:

Basic info on LaTeX will be presented in mixture with personal opinions on several LaTeX packages. Some packages have been used by the author for years, other solve problems present for many years'.

11.00–11.30  Przerwa na kawę/herbatę/Coffee/tea break

11.30–13.00

Marcin Woliński: Moje własne klasy dokumentów – o próbie przystosowania standardowych klas dokumentów LaTeX2e do wymagań polskich użytkowników
[My own document classes–on attempt of adaptation of standard LaTeX2e classes to the requirements of Polish users]

Streszczenie:

Przedmiotem wykładu będą dostosowane do polskich zwyczajów typograficznych klasy dokumentów dla LaTeXa 2e. Przedstawione zostaną główne decyzje projektowe i ich wpływ na sposób użytkowania klas. Następnie autor spróbuje pokazać jak polskie klasy sprawują się jako punkt wyjścia do projektowania typograficznego polskich publikacji.

Abstract:

The class of documents for LaTeX2e adapted to Polish typographic customs will be presented as well as main project decisions and their influence on how to use them. Then the author will show how the classes can become a starting point for typographical designing of Polish publications.

13.00–13.30

Radosław Tryc: Imagemagick [Imagemagick]

Streszczenie:

ImageMagick jest programem okienkowym, jest zestawem narzędzi, jest biblioteką graficzną... Może być obsługiwany całkowicie z linii komend, darmowy (GNU), świetnie komponuje się z TeX-em, Linuxem i dużymi ilościami plików grafiki dyskretnej. Może być wykorzystywany do zmiany formatu plików graficznych, tworzenia katalogów, animacji a nawet efektu typu „blue box”. Jest świetnym uzupełnieniem GIMP-a, Photoshopa czy innych interaktywnych narzędzi. Zostanie zaprezentowane wykorzystanie ImageMagicka do zautomatyzowania procesu przygotowywania publikacji, zmniejszenia ilości ręcznej pracy.

Abstract:

ImageMagick is GUI application, a toolbox and a graphics library... Could be operated via command line interface, it is free (GNU licence) so it nicely complements together with TeX, Linux and huge amounts of bitmap graphics. It can be used to convert graphics files to various formats, to create catalogues, animations and even “blue box effect”. It is an excellent companion for GIMP, Photoshop and all other interactive tools. A application of ImageMagick to automate publication preparation will be presented.

13.30–15.30  Obiad/Lunch

15.30–16.15

Grzegorz Wójcik: Wyrażenia regularne w elektronicznym przetwarzaniu tekstów [Regular expressions in electronic text processing]

Streszczenie:

TeX jest narzędziem pozwalającym na automatyzację wielu czynności związanych ze składem. Ma to szczególne znaczenie przy tworzeniu publikacji zawierających duże ilości danych o powtarzalnej strukturze, takich jak katalogi, spisy, informatory. Obecnie, często wiele z potrzebnych danych jest już dostępnych w postaci elektronicznej. Należy je jedynie przekształcić do postaci akceptowanej przez TeX-a. Można się tym celu posłużyć jednym z wielu języków skryptowych: ed, sed, awk, Perl. Do operacji na tekstach wszystkie one wykorzystują praktycznie takie same wyrażenia regularne. Warto je poznać ponieważ niejednokrotnie oszczędzają wiele manualnej pracy.

Abstract:

TeX automates many aspects of typesetting–it is particularly important when dealing with publications containing data with repeatable structure, such as catalogues, registers and guide-books. At present, many texts is already available in electronic form. What is only needed is to transform them to format accepted by TeX. This task can be easily performed with one of many script languages: ed, sed, awk, perl. All these tools use almost identical set of regular expressions. It is worth to know them as sooner or later they will save many hours of manual work.

16.15–16.40

Adam Kolany: Pójdź dziecię, ja Cię uczyć każę – czyli TeX w pracy nauczyciela
[TeX in work of a teacher]

Streszczenie:

Autor będzie chciał podzielić się swoimi doświadczeniami wynikającymi z faktu bycia nauczycielem akademickim i mężem nauczycielki, który raz po raz musi wykonać jakąś listę uczestników, zaadresować setkę kopert, zrobić kilkadziesiąt zaproszeń, czy przygotować sprawdzian. Pokaże też jak poradził sobie ze składem książki zawierającej 520 zagadek pochodzących z konkursu „Nudna Matematyka” autorstwa swojej małżonki. Pomysły tam zastosowane mogą przydać się każdemu.

Abstract:

The author will present his experience of being academic teacher and husband of school-teacher forced from time to time to prepare list of participants, to address hundred of envelopes, to make tens of invitations or to prepare tests. It will be shown also how to cope with composition of book containing 520 of riddles originating from competition „Boring Mathematics”. The ideas presented could be usefull for everybody.

16.40–17.00

Wojciech Myszka, Grzegorz Sapijaszko: Pakiet netpbm – opis i zastosowanie [Netpbm package–description and applications]

Streszczenie:

Pakiet programów zwany dziś netpbm powstał bardzo dawno. Strony dokumentacji datowane są na lata 1989/1991! Wydawałoby się, że w czasie rozbudowanych aplikacji graficznych z ładnym i bogatym interfejsem, nie warto się tym pakietem zajmować... Niemniej jednak pakiet ten odzwierciedla w pewnym stopniu największą siłę i największą słabość systemu Unix – pracę w „trybie znakowym” (z linii poleceń) i używanie do wszystkich operacji potoku. W referacie omówione zostaną: wewnętrzne formaty graficzne (pbm, pgm, ppm), obsługiwane formaty (konwersja z/do formatów zewnętrznych) oraz operacje, które można programami wykonać

Abstract:

Netpbm is a bundle of programmes designed quite a long time ago—documentation originates from 1989/1991! It seems that nowdays when there are many excellent applications with GUI interface around using netpbm is a waste of time. However, this package reflects in certain degree the greatest power and the greatest weakness of the Unix system—work in “text mode” (from the command line) and usage of pipes. Internal (pbm, pgm, ppm) and external graphics formats (conversion from/to external formats) as well as processing graphics files with netpbm will be discussed.

17.00–17.30  Przerwa na kawę/herbatę/Coffee/tea break

17.30-17.50

Hans Hagen: TeX as presentation tool—an introduction to the ConTeXt presentation environments

Abstract:

In this article I will introduce a few styles I wrote on behalf of presentations. These styles are part of the ConTeXt distribution and can serve as an example of defining layouts in this macro package. More details can be found in the documented styles.

17.50–18.40

Hans Hagen: Sesja BOF nt. MetaPost-a [BOF session on MetaPost]

Streszczenie:

Proszę kierować szczegółowe propozycje odnośnie tematu sesji do prowadzącego. Tematy można również zgłaszać ad hoc.

Abstract:

Please direct detailed proposals concerning BOF session to the chairman. The subjects can also be proposed ad hoc.

18.45  Kolacja/Supper

20.00  Ognisko/Bonfire


Poniedziałek/Monday – 1 V 2000 r.

8.00  Śniadanie/Breakfast

9.00–9.30

Krzysztof Leszczyński: TeX na serwerze WWW [TeX on the WWW server]

Streszczenie:

Omówienie sytuacji, w których TeX może być podłączony do serwera httpd. Autor powie też na co należy uważać, ze względów bezpieczeństwa.

Abstract:

Description of connection of TeX to httpd serwer. Security issues will be discussed.

9.30-10.10

Rafał Księżyk: Standard XLINK i jego aplikacja do tworzenia dynamicznych powiązań między dokumentami [XLINK and its application for dynamic references between documents]

Streszczenie:

XML Linking Language (XLink) jest specyfikacją W3C w fazie oczekiwania na ostatnie komentarze, przed osiągnięciem statusu rekomendacji. Jest ona silnie związana z rekomendacją Extensible Markup Language (XML), do której dodaje funkcjonalność przydatną do zasosowań hipertekstowych i hipermedialnych.

Działania Grupy Roboczej odpowiedzialnej za XLink idą w dwóch kierunkach: właściwy XLink dostarcza zaawansowanych mechanizmów likowania takich jak wielokierunkowe i zewnętrzne linkowanie, natomiast oddzielna specyfikacja XPointer skupia się na wygodnym i łatwym do zrozumienia sposobie opisu lokalizacji w dokumentach XML-owych.

Zarówno XPointer jak i XLink mogą być wykorzystywane osobno. XLink może łączyć wiele rodzajów danych oprócz XML, takich jak audio, video, VRML czy kod Ľródłowy programu. XPointer może natomiast być wykorzystany do określenia lokalizacji w zasobach informacyjnych bez względu na fakt czy lokalizacje te pełnią rolę formalnych końców linku. Tymniemniej najbardziej wartościowa jest kombinacja obojga – szczególnie z wykorzystaniem dokumentów w formacie XML.

XLink jest w stanie wzbogacić Internet, jak i inne obszary jego zastosowań, o: linki prowadzące do wielu celów, linki dwukierunkowe (które mogą być przekraczane niezależnie zarówno od jedego, jak i drugiego końca), linki nakładane na dokumenty tylko do odczytu, standardowe mechanizmy przypisywania ról i nazw różnorodnym zasobom które link ze sobą kojarzy, linki sprzężone z określonymi zachowaniami systemu (jak osadzanie dokumentu docelowego, nowe okno, w bieżącym oknie, automatyczne podążanie), bazy linków zapewniające możliwości filtrowania, grupowania i przetwarzania kolekcji linków.

Jednym z najwcześniejszych zasosowań specyfikacji XLink jest serwer linków X2X firmowany przez STEP UK. Analiza funkcji serwera X2X pozwala na praktyczną ocenę przydatności konstrukcji proponowanych przez specyfikację XLink.

Podstawowe cechy X2X to: otwarta architektura umożliwiająca przechowywanie zasobów w dowolnum repozytorium danych, przechowywanie informacji o linkach niezależnie od dokumentów, jak również funkcja dynamicznego wstawiania struktury linków do dokumentów na żądanie. X2X został stworzony w Javie dla zapewnienia międzyplatformowego działania i składuje informacje o linkach w bazach udostępnionych przez ODBC/JDBC, jak Oracle czy SQL Server.

„Niedługo będziemy żyć w świecie wystarczająco zinformatyzowanym, aby najwartościowszymi danymi jakie będziemy posiadali były skojarzenia informacji.”

10.10–10.30

Olga A. Grineva Grineva, Galina V. Mitina, Alexey V. Filippov, Alexander S. Berdnikov: pmpic — Poor Man' Picture package, the extension of the standard LaTeX picture environment

Abstract:

While there are many powerful tools to draw graphics in LaTeX, most ordinary users still prefer to use the native LaTeX' environment picture as the main tool to make pictures. To help the users who still use standard LaTeX drawing tools, the package pmpic was created. Its major extension is the possibility to draw the lines with arbitrary slopes without visually distinguishable wire-edges (this requires the 8-bit line fonts instead of 7-bit LaTeX native fonts line10 and linew10), and the range of available circular elements is extended in a similar way. In addition the User can find in pmpic such attractive features as `turtle graphics', arithmetics with variables (numbers, points, vectors, etc.), a variety of line and vector styles, fancy frames with shadows (the latter is under development now).

10.30–11.00

Adam Twardoch: Fonty, Windows i sprawa polska [Fonts, Windows and the Polish language environment]

Streszczenie:

Przedstawienie problemów związanych z kodowaniem polskich znaków diakrytycznych w fontach Type 1, TrueType i OpenType, stworzonych z myślą o pracy w środowiskach Microsoft Windows 95/98, NT 4.0 i 2000. Fonty kodowane 8-bitowo, fonty wielojęzykowe i kodowanie Unicode. Nie opublikowane triki związane z kodowaniem fontów, w szczególności fontów TrueType. Tworzenie fontów działających poprawnie zarówno ze środowiskiem TeX + GhostScript jak i w Windows. Nowe narzędzia fontowe.

Abstract:

Presentation of problems concerned with coding of Polish diacritical characters in Type 1, TrueType and OpenType fonts in Microsoft Windows 95/98, NT 4.0 and 2000 environment. 8-bit fonts, multilingual fonts and the Unicode. Not published tricks concerned with fonts coding, in particular with TrueType fonts. How to prepare fonts which work both in TeX + GhostScript environment as well as in (MS) Windows. New font tools.

11.00–11.25  Przerwa na kawę/herbatę/Coffee/tea break

11.25–11.55

Tomasz Tyborski, Bogdan Tomaszewicz: Ochrona znaków towarowych [Trademark protection]

Streszczenie:

Stworzenie znaku towarowego. Badanie zdolności rejestrowej znaku towarowego. Klasyfikacja towarów i usług do rejestracji znaków towarowych. Procedura zgłoszenia do rejestracji znaku towarowego. Powstanie ochrony znaku towarowego. Rejestracja międzynarodowa. Konsekwencje karne naruszenia prawa z rejestracji znaku towarowego. Problemy z rejestracją niektórych znaków towarowych. Pierwszeństwo, podobieństwo, kolizje. Urząd Patentowy RP.

11.55–12.15

Marina Yu. Nikulina, Alexander S. Berdnikov: Chess fonts and chess macros for chess games and puzzles

Abstract:

The macro package uchess.sty described here generalizes the well known chess macros chess.sty by Piet Tutelaers, bdfchess.sty by Frank Hassel and less known chess.sty by Tomasz Przechlewski. It adapts international (european) chess notation for other languages (primarily for Russian) as it is requied by modern LaTeX. It also allows the User to annotate non-classical chess games — hexagonal chesses, Omega-chess, etc. Special care is taken to allow the User to represent various chess puzzles with non-standard chess rules.

12.15–13.00

Bogusław Jackowski, Janusz M. Nowacki, Piotr Strzelczyk: Antykwa Półtawskiego: parametryczny font obwiedniowy [Antykwa Półtawskiego: a parametrized outline font]

Streszczenie:

Polska wersja publikacji prezentowanej na konferencji EuroTeX 1999 w Heidelbergu, uzupełniona o informację o aktualnym stanie prac.

Abstract:

Polish version of publication presented on conference EuroTeX 1999 in Heidelberg, supplemented for information about state of works.

13.00–13.45

Bogusław Jackowski, Janusz M. Nowacki, Piotr Strzelczyk, Marek Ryćko: Fonty PL wreszcie odpluskwione [PL fonts at last bug-free]

Streszczenie:

Od dłuższego czasu w MetaFont-owych źródłach fontów PL pokutuje pluskwa, powodująca że metryki (wysokości znaków akcentowanych) zależą od rozdzielczości – nadeszła wreszcie pora na usuniecie tej pluskwy. Równocześnie udostępniona zostanie nowa wersja PostScriptowej wersji fontów PL, nadająca się do używania w środowisku Windows.

Abstract:

For a long time MetaFont sources of PL fonts suffers a bug, causing the metrics (heights of accented glyphs) depend on resolution. It is high time to fix this bug. Simultaneously new version of PL fonts in Adobe Type 1 format will be released.

13.45–15.30  Obiad/Lunch

15.30–17.00

Piotr Bolek: Context: elegancja i efektywność [Context: elegance and effectivity]

Streszczenie:

Podstawowe możliwości formatu ConTeXt: definiowanie parametrów składu i układu graficznego dokumentu, znakowanie tekstu. Wsparcie tworzenia dokumentów interaktywnych – hipertekst, JavaScript, formularze, prezentacje elektroniczne. ConTeXt a grafika: ramki, nakładki i MetaPost.

Abstract:

Basic possibilities of ConTeXt: defining the composition parameters and the document layout, marking of text. Support for interactive documents — hypertext, JavaScript, forms, electronic presentations. ConTeXt and graphics: frame boxes, overlays and MetaPost.

17.00–17.30  Przerwa na kawę/herbatę/Coffee/tea break

17.30–18.30  Walne zebranie GUST-u [wręczenie nagrody GUSTawa]/GUST Annual Meeting [GUSTaw award distribution]

18.45  Kolacja/Supper

20.00–21.00

Krzysztof Leszczyński: Sesja BOF nt. Emacsa [BOF session on Emacs]

Streszczenie:

BOF to spotkanie ludzi zainteresowanych emacsem. Jeżeli jesteś zainteresowana(y) jakimś zagadnieniem związanym z emacsem, masz problem, którego nie możesz rozwiązać lub chciałbyś się podzielić swoimi rozwiązaniami, napisz do prowadzącego. Tematy można również zgłaszać ad hoc.

Abstract:

Please direct detailed proposals concerning BOF session to the chairman. The subjects can also be proposed ad hoc.

20.00–21.00

Hans Hagen: Sesja BOF nt. Contexta [BOF session on Context]

Streszczenie:

Proszę kierować szczegółowe propozycje odnośnie tematu sesji do prowadzącego. Tematy można również zgłaszać ad hoc.

Abstract:

Please direct detailed proposals concerning BOF session to the chairman. The subjects can also be proposed ad hoc.


Wtorek/Tuesday – 2 V 2000 r.

8.00  Śniadanie/Breakfast

9.00–10.30

Piotr Pianowski, Piotr Strzelczyk: No to CMYK [Processing colour documents (with TeX)]

10.30–11.00

Krzysztof Leszczyński: Dzisiejszy stan składu nutowego [Today's state of music scores typesetting]

Streszczenie:

Autor opowie o istniejących programach do składu nut, ze szczególnym uwzględnieniem pakietu LilyPond.

Abstract:

Author will tell about existing programmes to composition of music scores, with special regard to LilyPond.

11.00-11.30  Przerwa na kawę/herbatę/Coffee/tea break

11.30–13.00

Andrzej Tomaszewski: Projektowanie pism drukarskich w Polsce [Design of printer types in Poland]

Streszczenie:

Na początek o czcionkach drukarzy w Polsce w XV–XVIII w., m.in. o pierwszym oryginalnym kroju „Nowy Karakter Polski” Jana Januszowskiego (1594). Polskie pisma projektowane dla przedwojennych odlewni czcionek Jana Idźkowskiego i Stanisława Jeżyńskiego, m.in. o „Antykwie Półtawskiego”. Powojenne pisma warszawskiej Odlewni Czcionek i Zakładu Matryc Linotypowych w Katowicach, m.in. o „Antykwie toruńskiej”. Osiągnięcia Ośrodka Pism Drukarskich w Warszawie. Pisma polskich artystów grafików projektowane dla zagranicznych producentów nośników pism.

Abstract:

Fonts in Polish printing houses in XV–XVIII centuries. First Polish original type “Nowy Karakter Polski” of Jan Januszowski (1594). Polish types designed before the 2nd World War for Jan IdĽkowski and Stanisław Jeżyński type foundries. “Antykwa Półtawskiego". Post-war types of “Warszawska Odlewnia Czcionek” and of “Zakłady Matryc Linotypowych” in Katowice. “Antykwa Toruńska”. Achievments of the Centre of Typefaces in Warsaw. Typefaces designed by Polish graphic artists for foreign font manufacturers.

13.00-13.30

Adam Dawidziuk: TeX w pracy grupowej [TeX in a workgroup]

Streszczenie:

Wykorzystując programy TeX i CVS można stworzyć system umożliwiający grupowe tworzenie dokumentów. Podstawowymi zaletami rozwiązania są bardzo niski koszt oprogramowania i wysoka niezawodność. System umożliwia tworzenie dokumentu przez wiele osób jednocześnie i może być używany do pracy rozproszonej przy wykorzystaniu sieci o małej przepustowości (np. połączenia modemowe).

Abstract:

Using TeX and CVS one can create system making possible of a group creation of documents. Basic advantages of this solution is very low cost of software and high reliability. System enables creation of document by many persons simultaneously and can be used to diffuse work at utilization of net with little capacities (eg. modem connections).

13.30  Obiad/Lunch

  Pożegnanie/Farewell

16.00–20.00  Warsztaty cz. 1/Workshops part 1


Środa/Wednesday – 3 V 2000 r.

9.00–13.00  Warsztaty cz. 2/Workshops part 2

Akcje Dokumentu