You are here: Home / BachoTeX / TUG@BachoTeX 2017 / TUG@BachoTeX 2017 — Program content (final)

TUG@BachoTeX 2017 — Program content (final)

TUG@BachoTeX 2017 — Program content (final)

Leila Akhmadeeva, Bashkir State Medical University, Ufa, Russia;
Boris Veytsman, George Mason University, Fairfax, VA, USA

Slides: slides.png

To justify or not to justify?

Abstract

In our talk at TUG'16 we compared reading speed and comprehension for justified hyphenated and unjustified non-hyphenated texts. This comparison introduced two factors: whether the texts were justified or whether they were hyphenated.

Fortunately the combination of \usepackage[none]{hyphenat} and \sloppy allows to (badly) justify without hyphenation. In this talk we describe the new experimental setup and preliminary results.

Justować czy nie justować?

Streszczenie

W naszej prezentacji podczas konferencji TUG'16 porównaliśmy prędkość czytania oraz zrozumiałość tekstów justowanych, z zastosowaniem przenoszenia wyrazów, oraz niejustowanych, bez przenoszenia. Do porównań używane były dwa czynniki: czy teksty były justowane i czy stosowano przenoszenie wyrazów.

Na szczęście kombinacja poleceń \usepackage[none]{hyphenat} i \sloppy pozwala (kiepsko) justować bez przenoszenia wyrazów. W prezentacji przedstawimy nową konfigurację eksperymentów oraz ich wstępne wyniki.

Day and duration: Saturday, at 12:30 (30 mins; requirements were/are: min. 30 mins, max. 30 mins.)


Takuto Asakura, The University of Tokyo, Department of Bioinformatics and Systems Biology, Yayoi, Bunkyo, Tokyo, Japan

Slides: slides.png

Implementing bioinformatics algorithms in TeX—Gotoh package, a case study

Abstract

TeX is appropriate for implementing many bioinformatics algorithms because these can be programmed with short codes, calculated with limited range of numbers, and produce visual results. As a case study, I present Gotoh, a LaTeX package which implements the Gotoh algorithm, a popular biological sequence alignment algorithm. This package is available from https://github.com/wtsnjp/Gotoh.

Implementacja algorytmów bioinformatycznych w TeXu – pakiet Gotoh, studium przypadku

Streszczenie

TeX jest odpowiedni do implementowania wielu algorytmów bioinformatycznych ponieważ mogą one być programowane krótkimi kodami, obliczane w ograniczonych zakresie numerycznym i obrazować wyniki. Jako studium przypadku przedstawię Gotoh, pakiet LaTeXowy który implementuje algorytm Gotoh, znany biologiczny algorytm dopasowywania sekwencji. Pakiet jest dostępny z https://github.com/wtsnjp/Gotoh

Day and duration: Tuesday, at 11:00 (15 mins; requirements were/are: min. 15 mins, max. 15 mins.)


Barbara Beeton, American Mathematical Society, Providence, RI, USA

Slides: slides.png

Debugging LaTeX files — Illegitimi non carborundum

Abstract

Every LaTeX user has, at least once in her career, been faced with a thorny problem when compilation shuts down for some obscure reason. How to deal with simple problems is reasonably well known, but there are situations when the time-honored methods fall short.

This talk will present strategies and tactics for dealing with the many types of problems that have arisen during long experience as a member of the AMS technical support staff, handling questions from authors and the editorial staff. Both common and uncommon glitches will be visited — something for everyone.

Odpluskwianie plików LaTeXowych – nie daj się draniom

Streszczenie

Każda użytkowniczka LaTeXa przynajmniej raz w karierze napotkała dojmujący problem, gdy kompilacja zakończyła się z jakiegoś nieznanego powodu. Sposoby radzenia sobie z prostszymi problemami są dość dobrze znane, ale bywają sytuacje, gdy stare, sprawdzone metody zawodzą.

W tej prezentacji zostaną przedstawione strategie oraz taktyki radzenia sobie z wieloma rodzajami problemów, jakie ujawniły się w trakcie mojego wieloletniego udziału w zespole technicznego wsparcia AMS-u, odpowiadania na pytania zadawane przez autorów oraz przez pracowników redakcji. Przedstawione zostaną usterki typowe i nietypowe — dla każdego coś.

Day and duration: Saturday, at 15:00 (30 mins; requirements were/are: min. 15 mins, max. 30 mins.)


Maciej Rychły, Poznań, Poland;
Piotr Bolek, Pomiechówek, Poland

Slides: slides.png

Released sounds

Abstract

People see the world and become painters. Or they hear the world, and become musicians. Painters are fortunate/unfortunate enough that once painted, their work will endure. The achievements of their predecessors become “historical painting”, while present-day artists seek new solutions in their own work. Musicians are unfortunate, or fortunate, in that their work, the sound, evaporates after each live performance, regardless of when it was composed, and has to be reanimated anew.

Since the Renaissance, artists have often been people of wide knowledge. A painting they created and considered a work of art would comprise and convey much of what they knew about culture. The figures in their paintings are portrayed in the context of objects which determine their status and profession. Even in their self-portraits some artists readily included instruments. Were they conversant with the art of sound? Does the musical notation found in their paintings bear the traces of musical competence? If so, then the painting may be treated as a “multimedia pill” which, given our time and dedication, will resound with music, provoke a tale, allow us to slip into the moment captured by the painter.

The picture may therefore be approached as a manuscript. Released Sounds are just one of the many possible dialogues with the past and readings of its signs.

Speech will be a presentation of studies on the effects of reading musical notations from old paintings with scenes of music, where a group of musicians is focused around an invisible phenomenon of music.

Uwolnione dźwięki

Streszczenie

Ludzie widzą świat. Dlatego mogą być malarzami. Ludzie słyszą świat. Dlatego mogą być muzykami. Malarze są w tej szczęśliwej/nieszczęśliwej sytuacji, że obraz kiedyś namalowany trwa. Dzieła poprzedników stają się „malarstwem historycznym”, a współcześni artyści szukają nowych rozwiązań dla własnej twórczości. Muzycy są w tej szczęśliwej/nieszczęśliwej sytuacji że, niezależnie od czasu powstania, dzieło muzyczne po każdym wykonaniu „rozpada się”. Muzyka musi być ciągle przywoływana na nowo.

Od czasu renesansu artyści byli wszechstronnie wykształceni. Tworząc obraz traktowany jako dzieło, zawierali w nim swoją wiedzę na temat kultury. Postacie na obrazach często umieszczane są w kontekście przedmiotów, które określają status i profesję portretowanych. Muzycy umieszczani są wśród instrumentów, często trzymają kartki z zapisami utworów muzycznych. Niektórzy artyści malując swój autoportret chętnie przedstawiali siebie wśród instrumentów muzycznych. Czy znali również sztukę dźwięku? Czy zapisy nutowe, które umieszczali na swoich obrazach noszą ślad muzycznych kompetencji? Jeżeli tak, to obraz taki można traktować jako „multimedialną pigułkę” która, jeśli poświęcimy jej swój czas, zabrzmi muzyką, sprowokuje opowieść, pozwoli wejść nam w utrwaloną przez malarza chwilę.

Obraz można więc traktować jako rękopis. „Uwolnione Dźwięki” to pomysł na jedną z wielu rozmów z przeszłością, czytanie jej znaków.

Wystąpienie będzie prezentacją efektów studiów nad rozczytaniem zapisó w nutowych z dawnych obrazów ze scenami muzycznymi, na których grupa muzykó w skupiona jest wokół niewidzialnego zjawiska muzyki.

Day and duration: Sunday, at 16:30 (60 mins; requirements were/are: min. 30 mins, max. 60 mins.)


Maciej Rychły, Poznań, Poland;
Mateusz Rychły, Poznań, Poland

Concert: Released sounds

Abstract

Maciej Rychły with Mateusz Rychły will prove that music may be embedded in paintings.

Koncert: Uwolnione dźwięki

Streszczenie

Maciej Rychły i Mateusz Rychły udowodnią, że muzyka może być zawarta w obrazach.

Day and duration: Sunday, at 17:30 (90 mins; requirements were/are: min. 90 mins, max. 90 mins.)


Marcin Borkowski, Faculty of Mathematics and Computer Science Adam Mickiewicz University, Poznań, Poland

Slides: slides.png

What can a TeXnician learn from ten years' editorial work

Abstract

Since 2007 I have been working for the “Wiadomości Matematyczne” journal, where I am responsible (among others) for LaTeX typesetting. This is enough time to form some habits, and also to make some predictions. I would like to share them with my TeX friends.

Czego może nauczyć TeXnika dziesięć lat pracy w redakcji

Streszczenie

Od 2007 roku pracuję jako sekretarz redakcji „Wiadomości Matematycznych”, gdzie zajmuję się m.in. składem czasopisma przy użyciu LaTeXa. To wystarczająco dużo czasu, aby nabrać przywyczajeń oraz móc poczynić pewne przewidywania. W referacie chciałbym podzielić się nimi z przyjaciółmi TeXowymi.

Day and duration: Wednesday, at 10:20 (60 mins; requirements were/are: min. 60 mins, max. 60 mins.)


Willi Egger, BOEDE SAMBEEK, The Netherlands

Portfolio instructions: slides.png

Bookbinding workshop: portfolio

Abstract

Slowly workshops in calligraphy and bookbinding are getting a tradition at BachoTeX. — This year's workshop will be about making a portfolio, a sturdy folder to carry important or precious documents. The front and back parts of the portfolio will be lined with paper. I invite you to bring your own covering-paper, if you have, and want it to show up on your project. Such paper should not be overly thin or overly thick. You would need 2 sheets of approximately 35 by 21 cm.

Warsztat introligatorski: portfolio

Streszczenie

Powoli warsztaty kaligraficzne i introligatorskie stają się BachoTeXową tradycją. Na tegorocznych warszatatach będziemy robili partfolio, solidną teczkę do przenoszenia ważnych lub cennych dokumentów. Części przednia i tylna będą wyklejone papierem. Uczestników namawiam do przyniesienia własnego papieru, jeśli taki masz i chcą, aby był częścią ich dzieła. Taki papier nie powinien być ani zbyt cienki ani zbyt gruby. Będą Wam potrzebne 2 arkusze o wymiarach ok. 35 na 21 cm.

Day and duration: Sunday, at 15:00 (240 mins; requirements were/are: min. 180 mins, max. 240 mins.)


Willi Egger, BOEDE SAMBEEK, The Netherlands

Presentation (with sources): slides.png Sample course files: slides.png

ConTeXt: tutorial/workshop (for ConTeXt beginners)

Abstract

The participants are asked to install ConTeXt beforehand, to avoid doing it on-site as the connection there is quite slow.

It is strongly suggested to use TL2017 pretest (possibly along with minimals). That would also help discovering any potential problems before the release. Doing so nearly the same as installing any other TeX Live other than the one from the distribution. It's either minimals or TeX Live, it doesn't matter.

minimals: http://standalone.contextgarden.net/setup/

TeX Live: https://www.tug.org/texlive/pretest.html

Both locations give clarifications (examples) that should be enough to install successfully.

ConTeXt: kurs/warsztaty (dla początkujących ConTeXtualistów)

Streszczenie

Uczetnicy są proszeni o wcześniejsze zainstalowanie ConTeXta, aby uniknąć robienia tego na miejscu ponieważ mamy tam mało wydajne łącze.

Zaleca się użycie TL2017 pretest (być może łącznie z minimals). To pozwoliłoby też na ujawnienie potencialnych problemów przed udostępnieniem. Robi się to prawie tak samo jak instalowanie każdego innego TeX Live innego niż w dystrybucji. Mogą być minimals lub TeX Live, to nie ma znaczenia.

minimals: http://standalone.contextgarden.net/setup/

TeX Live: https://www.tug.org/texlive/pretest.html

Obie lokalizacje zawierają wyjaśnienia (przykłady), które powinny pozwolić na uzyskanie sukcesu.

Day and duration: Sunday, at 09:00 (240 mins; requirements were/are: min. 180 mins, max. 240 mins.)


Michał Gasewicz, Toruń, Poland

Off topic (completely): Many faces (and types) of beer

Abstract

Welcome to the world of beer tasting! Are you ready to learn about the diversity and richness of the oldest alcoholic beverage on Earth? Stop associating beer with the common, cheap and non-absorbing drink which doesn't require giving it a second thought. Smell, taste and have fun! Take the chance to try beers whose taste and aroma are much different from those of the mass market pale lagers. There will be a bit of new wave brewing to show you some current trends, but of course traditional Polish styles will also be present.

Regretfully, the number of participants must be restricted to 12 at most. A lottery will be held if more willing …

Nie na temat (całkowicie): Wiele twarzy (i gatunków) piwa

Streszczenie

Zapraszam do świata smakowitego piwa! Czy jesteś gotowy poznać różnorodność i bogactwo najstarszego napoju alkoholowego na świecie? Przestań kojarzyć piwo z powszechnym, tanim, nieabsorbującym napojem niewymagającym refleksji. Powąchaj, posmakuj i baw się dobrze! Odważ się spróbować piw, których smak i aromat znacznie odbiegają od koncernowych jasnych lagerów. Będzie trochę piwowarstwa nowofalowego, reprezentującego obecne trendy, ale oczywiście tradycyjne polskie style również będą obecne.

Niestety, liczba uczestników musi być ograniczona do nie więcej niż dwunastu. Loteria, przy większej liczbie chętnych …

Day and duration: Sunday, at 21:30 (120 mins; requirements were/are: min. 120 mins, max. 120 mins.)


Hans Hagen, Pragma ADE, Hasselt, The Netherlands

Children of TeX

Abstract

Being anchored in math typesetting a natural approach to the theme of the conference (premises, predilections and predictions) is its intended user base and usage: math. Alternatively we can try to find answers in interesting recent developments in life sciences and long term history. In this talk I'll try to put these themes in a less technical perspective. I will probably not provide the right answers to these questions but hopefully trigger discussion.

Dzieci TeXa

Streszczenie

Dla kogoś przywiązanego do składu matematyki naturalnym punktem wyjścia do tematu konferencji (przesłanki, przyzwyczajenia, przewidywania) wydaje się to, czym się zajmuje i czego używa użytkownik: matematyka. Ale można też poszukać odpowiedzi w aktualnych osiągnięciach nauk biologicznych oraz w historii. W trakcie prezentacji postaram się przedstawić te tematy z mniej technicznej perspektywy. Mimo iż zapewne nie uda mi się udzielić poprawnych odpowiedzi na te pytania, to przynajmniej mam nadzieję zapoczątkować dyskusję.

Day and duration: Saturday, at 09:15 (45 mins; requirements were/are: min. 45 mins, max. 45 mins.)


Hans Hagen, Pragma ADE, Hasselt, The Netherlands

Slides: slides.png

Variable fonts

Abstract

End of 2016 OpenType 1.8 introduced the concept of variable fonts. Because I expect eager ConTeXt users to demand support for this new trickery I decided to extend the font loader to deal with such fonts. Of course it's experimental and will stay that way for a while, simply because we only have a few (sort of dummy) fonts to test with. But it's anyway nice to see how TeX can still catch up.

Zmienne fonty

Streszczenie

Pod koniec roku 2016 do standardu OpenType 1.8 została włączona idea fontów zmiennych. Jako że spodziewam się nacisków ze strony zapalonych użytkowników ConTeXta, aby zapewnić obsługę tej sztuczki, zdecydowałem się rozszerzyć mechanizm ładowania fontów o takie fonty. Oczywiście jest to eksperymentalne i takim pozostanie przez jakiś czas, bo po prostu na razie można testować zaledwie kilka (w pewnym sensie zaślepkowych) fontów. Miło jednak znów zobaczyć, że TeX wciąż radzi sobie z nowościami.

Day and duration: Monday, at 15:00 (45 mins; requirements were/are: min. 30 mins, max. 45 mins.)


Hans Hagen, Pragma ADE, Hasselt, The Netherlands;
Taco Hoekwater, Bitext, Dordrecht, The Netherlands

main (“emoji”): slides.png cows (“koeiletters”): slides.png

Colorful fonts, an update and peek into the future

Abstract

Co-presenters: Lorien Otten, Lara Brandligt and Teun Otten.

Kids communicate in compact language and pictures like emoticons (emoji). These pictures are often also not that detailed which actually suits recent studies in NL that show that drawings that kids make themselves become less detailed. The Polish font gurus repsonsible for the free lm and gyre fonts never got to providing kids their beloved pictograms so that goal has to be achieved differently.

The ConTeXt community has the so called cowfonts, now avialable as color font. After ten years, the “koeiletters” font is ready for an update. The new version uses OpenType technology to combine the existing four PostScript Type1 fonts into a single truetype font.

A follow up on this will be an emoji set designed by Duane Bibby. Taco will convert the drawings (roughs) to proper color outlines fonts, Hans will make sure they work well in TeX, while the (first) subset will be chosen by our future users: kids.

During this presentation Taco will first introduce the technology (for which he will use use the latest cow fonts as example), then Hans will quickly tell a bit about how the color font technology is supported in LuaTeX, and then Lorien, Teun and Lara will challenge the audience to tell them which little pictures make sense.

Kolorowe fonty, aktualizacja i spojrzenie w przyszłość

Streszczenie

Współprezenterzy: Lorien Otten, Lara Brandligt and Teun Otten.

Dzieci komunikują się za pomocą języka zwartego oraz obrazków, takich jak emotikony (emoji). Obrazki te często nie mają wielu detali, co jest zgodne z niedawnymi badaniami w Holandii, które wykazały, że dziecięce obrazki nie są bogate w detale. Polscy guru odpowiedzialni za wolne fonty lm oraz gyre nie pokwapili się do dostarczenia dzieciom ich ulubionych piktogramów, tak więc cel ten trzeba osiągnąć inaczej.

Społeczność ConTeXta dysponuje tak zwanymi fontami Cowfonts, obecnie dostępnymi w wersji kolorowej. Po dziesięciu latach font „koeiletters” doczekał się unowocześnienia. Nowa wersja używa technologii OpenType do połączenia istniejących czterech fontów PostScript Type1 w jeden font typu truetype.

Kontynuacją tego będzie zbiór emoji Duane'a Bibby'ego. Taco przekształci (zgrubne) rysunki we właściwe kolorowe fonty obwiedniowe, Hans zapewni, aby to zadziałało w TeXu, a (pierwszy) zestaw znaków zostanie wybrany przez naszych przyszłych użytkowników: dzieci.

W trakcie prezentacji Taco najpierw wprowadzi technologię (do czego jako przykładu użyje najnowszej wersji Cowfonts), potem Hans powie krótko o obsłudze fontów kolorowych w LuaTeXu, a na koniec Lorien, Teun oraz Lara poproszą publiczność o ocenę, które z małych obrazków mają sens.

Day and duration: Monday, at 12:30 (60 mins; requirements were/are: min. 45 mins, max. 60 mins.)


Jean-Michel Hufflen, FEMTO/ST & University of Franche-Comté, 16, route de Gray, 25030 Besançon

Slides: slides.png

History of accidentals in music

Abstract

Signs used throughout music scores in order to change a note's pitch slightly are well-known: the sharp (\#) to raise it, the flat ($\flat$) to lower it, and the natural ($\natural$) to restore it at its normal pitch. First we give the etymology of these names, then we show that the conventions used in the past are very different from those used nowadays, especially if we considerdouble accidentals. In addition, accidentals present interesting typographic problems because there are several conventions with precise meanings: accidentals left to the note (with or without parentheses) or upwards.

Accidentals signs used within classical or popular music have been included into Unicode, so have some signs used for micro-intervals, such as quarters of tones. From our point of view, the selection performed by Unicode is debatable. In order to clarify the situation, we show the accidentals mainly used for micro-intervals in oriental and contemporary music.

This show only requires basic knowledge in reading music scores.

Historia znaków chromatycznych (akcydencji) w muzyce

Streszczenie

Znaki używane w zapisie nutowym w celu niewielkiej zmiany wysokości dźwięku są powszechnie znane: krzyżyk (\#) do podniesienia, bemol ($\flat$) do obniżenia i kasownik ($\natural$) do anulowania innych znaków. Najpierw zostanie omówiona etymologia tych nazw, następnie zaś to, że konwencje używane w przeszłości bardzo się różniły od obecnych, zwłaszcza jeśli weźmie się pod uwagę podwójne znaki chromatyczne (akcydencje). Na dodatek znaki chromatyczne sprawiają ciekawe problemy typograficzne, gdyż istnieje kilka konwencji przypisywania im precyzyjnego znaczenia: znaki chromatyczne na lewo od nuty (w nawiasach bądź bez nich) albo podniesione.

Do unikodu włączono znaki chromatyczne używane w muzyce klasycznej i popularnej, jak też niektóre znaki używane do oznaczania mikrointerwałów, takich jak ćwiartki dźwięków. Z naszego punktu widzenia można dyskutować z tym doborem znaków. W celu wyjaśnienia sytuacji zostaną pokazane znaki chromatyczne używane do oznaczania mikrointerwałów w muzyce orientalnej i współczesnej.

Do zrozumienia tej prezentacji wystarczy jedynie podstawowa znajomość zapisu nutowego.

Day and duration: Tuesday, at 15:00 (30 mins; requirements were/are: min. 30 mins, max. 45 mins.)


Jean-Michel Hufflen, FEMTO/ST & University of Franche-Comté, 16, route de Gray, 25030 Besançon

Slides: slides.png

MlBibTeX Now Deals with Unicode

Abstract

Now MlBibTeX's new version is able to deal with the full range of Unicode and can process .bib files written using most of byte-based encodings. We describe the new organisation of this version and show how to use the executable files built by the installation procedure. We also sum up all the syntactic extensions implemented within .bib files, some originating from the new fields introduced by the biblatex package.

MlBibTeX od teraz rozumie Unicode

Streszczenie

Nowa wersja MlBibTeXa radzi już sobie z unikodem w pełnym zakresie i potrafi przetwarzać pliki .bib zapisane z użyciem większości kodowań jednobajtowych. Zostanie opisana nowa organizacja tej wersji oraz sposób używania plików wykonywalnych, jakie buduje procedura instalacyjna. Zostaną zwięźle omówione rozszerzenia syntaktyczne zaimplementowane w plikach .bib, z których niektóre mają źródło w nowych polach pakietu biblatex.

Day and duration: Saturday, at 18:00 (30 mins; requirements were/are: min. 30 mins, max. 30 mins.)


Zunbeltz Izaola, Books in Bytes, Oakland, CA, USA;
Paulo de Ney Souza, Books in Bytes, Berkeley, CA, USA

Slides: slides.png

DocVar: manage document variables

Abstract

The package docvar helps to manage DOCument VARiables. Those are pieces of information about a document (mostly books), that are common to a collection of documents (a book series), but different in each particular case. They may be, for example, the title of the book, the name of the author, the subtitle, … This package helps to define new variables and use them. Planned features include the inheritance of the value when a docvar is not defined and transformation of the variable value when the docvar is used. We present the main ideas of the package and its on-going implementation.

DocVar: gospodarowanie zmiennymi dokumentu

Streszczenie

Pakiet docvar pomaga w zarządzaniu zmiennymi dokumentu. Są to informacje o dokumencie (dotyczy w zasadzie książek), które są wspólne dla zborów dokumentów (na przykład serii książek), chociaż różnią się w każdym konkretnym przypadku. Może to na przykład być: tytuł książki, nazwisko autora, podtytuł, … Omawiany pakiet pomaga definiować nowe zmienne oraz ich używać. Wśród planowanych funkcji jest na przykład dziedziczenie wartości, gdy docvar nie zdefiniowano, i przekształcanie wartości zmiennej, gdy docvar użyto. Przedstawione zostaną podstawowe idee pakietu oraz powstająca implementacja.

Day and duration: Tuesday, at 18:50 (15 mins; requirements were/are: min. 15 mins, max. 15 mins.)


Katarzyna Jackowska, Sopot, Poland

Concert: “Kapela Hałasów” and “Kapela Jazgódki”

Abstract

A concert during the conference dinner and then dancing…

Koncert: „Kapela Hałasów” i „Kapela Jazgódki”

Streszczenie

Krótki koncert, a potem bal. Z muzyką z pępka Europy. Nuty polskie, węgierskie, cygańskie, sefardyjskie, duńskie, francuskie i inne. Tanga, walce i mazurki. Zabawy taneczne (również niewymagające pary), jeśli będzie komu hulać… Do przytupywania, do śpiewania, do bujania się… Oraz niespodzianki, przygotowane specjalnie dla Was, Bachotkerzy!!! Więc zakładajcie wygodne buty, duszę nastrójcie, no i do zobaczenia!

Skład:

 • Katarzyna Jackowska-Enemuo: śpiew, akordeon, niespodzianki
 • Iwona Sojka: skrzypce, czułość
 • Alicja Hałas: bębny, czujność
 • Jacek Hałas: śpiew, akordeon, zarządzanie energią
 • Olek Kwietniak: klarnet, powiew młodości

Day and duration: Monday, at 21:30 (180 mins; requirements were/are: min. 60 mins, max. 180 mins.)


Bogusław Jackowski, BOP, Gdańsk, Poland ;
Piotr Strzelczyk, BOP, Gdańsk, Poland ;
Piotr Pianowski, BOP, Gdańsk, Poland

Slides: slides.png

Parametric Math Symbol Font

Abstract

According to the “Unicode Technical Report, #25. Unicode Support for Mathematics” (by B. Beeton, A. Freytag and M. Sargent III; http://unicode.org/reports/tr25/) a “Unicode” mathematical font is, in its essence, a composite of many fonts: it should contain serif and sans serif script (upright, slanted and bold), fraktur, a calligraphic script, blackboard bold, and on top of that some of the scripts should contain the Greek alphabet; of course the “kernel” of the font consists of a set of mathematical signs: symbols, operators, braces, geometry symbols and others.

The advantage of such a “composite” font is that—because fulfilling the standards requirements—it can be used by various programs under different operating systems. The drawback is that the constituent fonts are not easily replaceable.

TeX users are in a better situation—they can, using a TeX script—construct the font out of a chosen set, in particular they can replace the base font. Unfortunately, in some cases such approach fails because it turns out that seemingly simple geometric signs like arrows or braces may not fit the base font aesthetically.

In our talk we will present the idea of generating a font controlled by parameters, a font which would consist only of essential mathematical symbols. We expect that thanks to the parametrisation it should be possible to fit optically the details of the symbols to the chosen scripts and that such tailoring—albeit not necessarily trivial—should not be very work-consuming. We hope that making a completely functional math font out of constituent fonts with a TeX script is a task far simpler than constructing a general purpose math font with a font editor.

Parametryczny font z symbolami matematycznymi

Streszczenie

Zgodnie ze specyfikacją „Unicode Technical Report, #25. Unicode Support for Mathematics” (autorstwa B. Beeton, A. Freytaga i M. Sargenta III; http://unicode.org/reports/tr25/) font matematyczny „unikodowy” jest w istocie kompozytem wielu fontów: powinien zawierać pismo szeryfowe i bezszeryfowe (proste, pochylone i pogrubione), frakturę, pismo kaligraficzne, pismo tablicowe (blackboard bold), przy czym niektóre z pism powinny zawierać alfabet grecki; oczywiście „jądrem” fontu matematycznego jest zestaw znaków matematycznych: symboli, operatorów, nawiasów, symboli geometrycznych i in.

Taki „kompozytowy” font ma tę zaletę, że — dzięki temu, że spełnia wymogi standardu — może być używany w przez rozmaite programy działające pod różnymi systemami operacyjnymi. Wadą takiego rozwiązania jest to, że jego fontów składowych nie da się w łatwy sposób podmienić.

Użytkownicy TeXa są w lepszej sytuacji — mogą za pomocą skryptu TeXowego skonstruować font z wybranego zestawu, w szczególności mogą podmienić font podstawowy. Niestety, w niektórych przypadkach takie podejście zawodzi, gdyż okazuje się, że znaki z pozoru czysto geometryczne, takie jak strzałki czy nawiasy, mogą nie pasować optycznie do wybranego alfabetu podstawowego.

W trakcie naszej prezentacji chcielibyśmy przedstawić ideę generowania fontu sterowanego parametrycznie, zawierającego tylko niezbędne symbole matematyczne. Spodziewamy się, że dzięki parametryczności powinno być możliwe dopasowanie detali wizualnych symboli do wybranego zestawu fontów i że to dopasowanie — aczkolwiek niekoniecznie trywialne — nie powinno być nazbyt pracochłonne. Mamy nadzieję, że zestawianie w pełni funkcjonalnego fontu matematycznego z fontów składowych za pomocą skryptu TeXowego okaże się zadaniem istotnie prostszym niż konstruowanie fontu matematycznego ogólnego zastosowania za pomocą edytora fontów.

Day and duration: Monday, at 15:45 (30 mins; requirements were/are: min. 30 mins, max. 45 mins.)


Siep Kroonenberg, Rijksuniversiteit Groningen, Groningen, The Netherlands

Slides: slides.png

The TeX Live Launcher

Abstract

Whereas TeX Live can be run from a shared read-only network drive, it takes a bit of extra work to meet the expectations of Windows users: TeX should be incorporated into the Start Menu, TeX files should open in a LaTeX editor when double-clicked, and users should not have to worry about setting the searchpath.

For a personal installation, both TeX Live and MiKTeX take care of the basics. For a network installation, it should be possible to do this Windows configuration separately, per user or per workstation, without repeating the lengthy installation procedure.

I maintain a TeX Live installation for the Rijksuniversiteit Groningen which also includes several external programs. Over the years, I have used various solutions to this problem.

The current solution is based on a launcher program that gives access to the external programs and various components of TeX Live itself. At startup, it reads its menus and buttons from an ini file.

At first startup, the launcher does in addition the necessary Windows configuration, which is also defined in the ini file. The launcher offers various ways to remove (forget) this configuration.

I shall talk about the possibilities of the launcher system, about the launcher at the Rijksuniversiteit Groningen, and about some problems I encountered along the way.

Konfigurator dla TeX Live

Streszczenie

Ponieważ TeX Live można uruchamiać ze współdzielonego nośnika sieciowego, w trybie wyłącznie do odczytu, potrzeba włożyć trochę pracy, aby zaspokoic oczekiwania użytkowników systemu Windows: TeXa należy włączyć do Start Menu, pliki TeXowe powinny się uruchamiać w edytorze LaTeXa na skutek dwukrotnego kliknięcia, i jeszcze użytkownicy nie powinni się matwić o ustawienie ścieżki wyszukiwania searchpath.

W wypadku instalacji osobistych zarówno TeX Live, jak i MikTeX dbają o sprawy podstawowe. Jeśli chodzi o instalację z sieci, powinno się dawać uzyskać konfigurację w Windows oddzielnie, dla użytkownika bądź stacji roboczej, bez powtarzania żmudnej procedury instalacyjnej.

Zajmuję się instalowaniem TeX Live w Rijksuniversiteit Groningen, co obejmuje również kilka programów zewnętrznych. Na przestrzeni lat używałam różnych rozwiązań tego problemu.

Obecne rozwiązanie opiera się na programie uruchomieniowym, który zapewnia dostęp do programów zewnętrznych oraz do różnych komponentów samego TeX Live. Na starcie czyta on swoje menu i przyciski z pewnego pliku ini.

W trakcie pierwszego uruchomienia program wykonuje niezbędną konfigurację Windows, również zdefiniowaną w pliku ini. Program oferuje różne sposoby usunięcia (zapomnienia) tej konfiguracji.

Zamierzam opowiedzieć o możliwych funkcjach systemu uruchomieniowego, o takim programie używanym na uniwersytecie w Groningen i o niektórych problemach, na jakie dotychczas się natknęłam.

Day and duration: Tuesday, at 09:00 (30 mins; requirements were/are: min. 30 mins, max. 30 mins.)


Anna Beata Kwiatkowska, Polish Information Processing Society – Toruń Chapter, Warsaw, Poland;
Jerzy Ludwichowski, GUST, Poland

Slides: slides.png

TeX at secondary schools – an idea to be taken up by GUST

Abstract

Presented by: Jerzy Ludwichowski

We will present the idea floated by Anna: GUST should provide on its web site a collection of TeX helper materials such, that could be used at secondary schools.

Initially the site would be targeted at the pupils studying at the Liceum i Gimnazium Akademickie, under the care of Nicholas Copernicus University of Toruń, one of the best secondary schools in Poland. Anna teaches there computing and is also staff member at the NCU's Faculty of Mathematics and Computer Science.

We hope to spur a discussion on how to tackle such a specific group.

TeX w szkołach średnich – pomysł do podjęcia przez GUST

Streszczenie

Prezentowane przez: Jerzy Ludwichowski

Przedstawimy pomysł Anny: GUST maiłby dostarczyć na swojej witrynie zestaw materiałów TeXowych takich, które mogłyby być używane przez uczniów szkół średnich.

Początkowo materiały miały by być wykorzystywane przez uczniów Gimnazjum i Liceum Akademickiego, eksperymentalnego zespołu szkół średnich będących pod opieką Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, jednego z najlepszych zespołów szkół średnich w Polsce. Anna naucza tam informatyki, jednocześnie będąc pracownikiem Wydziału Matematyki i Informatyki UMK.

Mamy nadzieję na wzbudzenie dyskusji o tym, jak podejść do takiej grupy docelowej.

Day and duration: Wednesday, at 09:00 (60 mins; requirements were/are: min. 45 mins, max. 60 mins.)


Jerzy Ludwichowski, GUST, Poland

Slides: slides.png

GUST's e-foundry current font projects

Abstract

On behalf of the GUST e-foundry, I will briefly present their current font projects.

Aktualne przedsięwzięcia fontowe e-foundry GUST

Streszczenie

Przedstawię krótko listę przedsięwzięć fontowych GUST-owego zespołu e-foundry

Day and duration: Monday, at 10:00 (30 mins; requirements were/are: min. 15 mins, max. 30 mins.)


Dávid Lupták, Faculty of Informatics, Masaryk University, Brno,Czech Republic

Slides: slides.png

Typesetting Bibliographies Compliant with the International Standard ISO 690 in LaTeX

Abstract

Presented by: Vít Novotný

The preparation of bibliographic references and citations compliant with the international standard ISO 690 is required by many institutes not limited to the Czech and Slovak academia. However, the typesetting of bibliographies conforming to the respective standard is not yet supported in the LaTeX document preparation system. The biblatex-iso690 package has been revised and improved to fully meet the requirements of the international standard and thus greatly simplifies the typesetting of bibliographies for all kinds of information resources. The presentation is focused on the new version of the package biblatex-iso690, which introduces the possible usage examples and thus provides also the brief insight into the standard ISO 690.

Składanie bibliografii w LaTeXu zgodnie ze standardem ISO 690

Streszczenie

Prezenter: Vít Novotný

Przygotowanie odwołań bibliograficznych i cytowań zgodnie z międzynarodowym standardem ISO 690 jest wymagane przez wiele instytucji i nie jest ograniczone tylko do czeskich i słowackich instytucji akademickich. Niestety, składanie zgodne z tym standardem nie jest wspierane przez system składu dokumentów LaTeX. Pakiet biblatex-iso690 został przejrzany i ulepszony tak, aby był całkowicie zgodny z wymaganiami standardu międzynarodowego, i znacznie upraszcza składanie bibliografii wszystkich typów źródeł informacji. Prezentacja skupia się na nowej wersji pakietu biblatex-iso960, który wprowadza możliwe przykłady użycia i w ten sposób również dostarcza skrócony ogląd standardu ISO 690.

Day and duration: Saturday, at 18:30 (30 mins; requirements were/are: min. 30 mins, max. 30 mins.)


Mojca Miklavec, Sežana, Slovenia

Slides: slides.png

Automating binary building for TeX Live

Abstract

TeX Live binaries are being built once per year for about 20 different platforms by a number of volunteers and never get updated during the year. This is a good compromise between users' demand for reasonably new binaries, stability and the burden on volunteer builders and packagers.

ConTeXt community on the other hand strongly depends on the availability of the latest binaries of LuaTeX at any given time. There are also occasional requests for the latest binaries of XeTeX when new features get implemented.

We have recently set up a build infrastructure that can automatically build TeX binaries after every commit for a number of platforms, send emails when builds break, show reports and make the binaries available to users.

We will present our solution which gives us the freedom to run the builds a lot more frequently, to detect build problems early and to distribute newer binaries to users much faster.

Automatyczne budowanie binariów dla TeX Live

Streszczenie

Binaria TeX Live są budowane raz na rok dla około 20. różnych platform przez kilku ochotników i w ciągu roku nigdy nie są aktualizowane. To dobry kompromis pomiędzy wymaganymi przez użytkowników w miarę aktualnymi binariami, stabilnością i obciążeniem wolontariuszy budujących binaria i przygotowujących paczki dystrybucyjne.

Z drugiej strony, społeczność ConTeXa jest mocno zależna od dostępności najnowszych binariów luaTeXa. Niekiedy, po zaimplementowaniu nowych własności, wymagane są najnowsze binaria XeTeXa.

Zbudowaliśmy ostatnio infrastrukturę, które potrafi po każdej aktualizacji automatycznie zbudować binaria TeXowe dla pewnej liczby platform, wysłać powiadomienia pocztą elektroniczną przy niepowodzeniach tego procesu, udostępnić raporty deweloperom i binaria użytkownikom.

Przedstawimy rozwiązanie dające nam swobodę znacznie częstszego przeprowadzania kompilacji, co z kolei umożliwia wczesną detekcję problemów i znacznie szybsze dostarczanie binariów użytkownikom.

Day and duration: Monday, at 18:30 (30 mins; requirements were/are: min. 15 mins, max. 30 mins.)


Mojca Miklavec, Sežana, Slovenia;
Artur Reutenauer, Enköping, Sweden

One rule to break them all

Abstract

For almost ten years we’ve been in charge of the repository of hyphenation patterns for TeX, dealing with all technical and legal matters connected with their support by macro packages and their inclusion in distributions. Little consideration, however, has been so far given to the general principles of hyphenation for the different languages that are supported, and that’s what we now would like to present, by finally giving the definitive answer to the great question: one rule to break them all.

Reguła jedyna, by złamać wszystkie

Streszczenie

Od prawie dziesięciu lat jesteśmy odpowiedzialni za repozytorium wzorców przenoszenia wyrazów w TeXu, mamy do czynienia ze wszystkimi sprawami technicznymi oraz prawnymi związanymi z obsługą wzorców w pakietach makr oraz z włączaniem ich do dystrybucji. Jak dotąd jednak niewiele uwagi poświęcaliśmy ogólnym zasadom dzielenia wyrazów w różnych obsługiwanych językach i to zagadnienie właśnie zamierzamy przedstawić i zwieńczyć rzecz udzieleniem definitywnej odpowiedzi na wielkie pytanie: jedna reguła, by złamać je wszystkie.

Day and duration: Monday, at 17:45 (45 mins; requirements were/are: min. 30 mins, max. 45 mins.)


Frank Mittelbach, LaTeX3 Project, Mainz, Germany

slides: slides.png handouts: slides.png

Through The Looking Glass — and what Alice found there …

Abstract

Continuing the quest for automatically finding optimal pagination of documents the journey takes us now to the fairy land of

 • objective functions,
 • call-out constraints,
 • layout templates and
 • other mystical creatures

and a Queen that cries “Faster! Faster!” because “… it takes all the running YOU can do, to keep in the same place. If you want to get somewhere else, you must run at least twice as fast as that!”

We will explore how fast we must ran to enter that world.

Po drugiej stronie lustra – i co Alicja tam znalazła…

Streszczenie

Dalsza podróż w poszukiwaniu automatycznego znajdowania optymalnego stronicowania dokumentów prowadzi nas do bajkowej krainy:

 • funkcji obiektowych,
 • ograniczeń wywołań,
 • wzorców układów graficznych i
 • innych mistycznych stworów

a Królowa krzyczy „Szybciej! Szybciej! Szybciej!” bo „na pozostanie w jednym miejscu zużyjesz cały dostępny Ci czas. Jeśli chcesz się jeszcze dostać gdzieś indziej, to musisz biec przynajmniej dwa razy szybciej niż dotychczas!”

Day and duration: Saturday, at 11:30 (60 mins; requirements were/are: min. 60 mins, max. 60 mins.)


Grzegorz Murzynowski, PARCAT.eu, Łódź, Polska

Slides: slides.png

The GM-Scenarios two years later. A complete madness. But – Turing-complete or not?
Or: how the spirit of l3expan made me conceive and bear a monster.

Abstract

We'll present the current state of the “GM-Scenarios” mechanism, presented in its first version in 2015, then under the name of “GMOA”.

The mechanism started as just an alternative syntax to the l3expan preprocessors of macro arguments. Soon we added a handful of preprocessors we've found useful and defined /per analogiam/; then – superposition of operators and permutation of the arguments (with repetitions).

Since then we added:

 • a couple new specifiers, including such that:
  • suspend the usual action of the automaton and trigger expansion of the given (i.e., arbitrary expandable) TeX code, or
  • “lift up” a respective chunk of the “material” code up to execution between the GM-S operators.
 • “FSM endomorphisms” – a mechanism of substitutions: any argument absorbed into a “Finite Sequence Manipulation”, henceforth “FSM”, might be replaced with the result of arbitrary operation(s) applied to argument(s) of that FSM, and in the expandable manner (provided all the component operations are expandable);
 • “FSM ‘exomorphisms’” – a mechanism of references: the result of an FSM endomorphism might be referenced also in the “material” code, via respective symbol.

We've noticed that matching of the braces, until now making use of the TeX's argument scanner, might be implemented in a „char-by-char” way, just adding one argument to the macros of the resp. transitions in the automaton. That argument would obviously bear the depth of braces' nesting. (Implementable as a single character, with the use of the "\Ucharcat" primitive.)

Which shows that the automaton of GM-Scenarios is (equivalent to) at least a DPDA (Deterministic Push-Down Automaton).

Not seeing clearly at the moment of submission of this abstract, whether the GM-Scenarios are equivalent to the UTM, I hope to get the answer if not by myself and soon, then with help of the /Sehr Geehrte/ TeXnicians at BachoTeX.

Also, we'll mention how is all that inspired by the “mind bold and independent” of expl3 ⊃ l3expan.

GM-Scenariusze po dwóch latach. Zupełny odjazd. Ale – czy zupełny w sensie Turinga?
Czyli: Jak z ducha l3expan-owego począłem i zrodziłem potwora.

Streszczenie

Przedstawimy obecny stan mechanizmu „GM-Scenariuszy”, prezentowanego już w roku 2015, wówczas pod nazwą „GMOA”.

Mechanizm ten zaczęliśmy tworzyć jako ot taką alternatywną, dla nas prostszą, składnię dla /preprocessingu/ (podgotowywania?) argumentów makr, udostępnianego przed pakiet l3expan. Wkrótce dołożyliśmy do tego garść /preprocesorów/ (podgotowników?) naszego pomysłu; następnie – superpozycję operatorów i permutację argumentów (z powt.). To zostało już przedstawione w roku 2015.

Od tamtej pory dodaliśmy:

 • kilka nowych specyfikatorów, w tym i takie, które:
  • zawieszają zwykłe działanie automatu i wyzwalają rozwinięcie danego (tj. dowolnego rozwijalnego) kodu TeXa, bądź
  • „podnoszą” odnośny fragment kodu „materialnego” do wykonania pomiędzy operatorami.
 • „endomorfizmy FSM” – mechanizm podstawień: zamianę dowolnego argumentu pobranego do zasobnika „FSM” – „Finite Sequence Manipulation”, ‘przekształcenia skończonego ciągu argumentów’ na wynik dowolnej operacji na tym FSM, i to w sposób rozwijalny (o ile wszystkie operacje składowe są rozwijalne);
 • „«egzomorfizmy» FSM” – mechanizm powołań (referencji): wyniki endomorfizmów FSM mogą być powoływane także w kodzie „materialnym”, za pomocą odpowiednich symboli.

Zauważyliśmy, że parowanie klamer, realizowane dotąd TeXowym skanerem argumentów, można zrealizować „znak po znaku”, dodając makrom odpowiednich przejść automatu argument przekazujący poziom zagnieżdżenia. (Implementowalny jako pojedynczy znak, z użyciem prymitywu "\Ucharcat".)

Co pokazuje‚ że automat GM-Scenariuszy jest co najmniej (równoważny) Deterministycznym(emu) Automatem(owi) ze Stosem (Deterministic Push Down Automaton).

W chwili wysyłania tego streszczenia nie widząc jeszcze, czy GM-Scenariusze są silniejsze od DPDA, ufam, że odpowiedź poznam jeśli nie własnym przemysłem, to z pomocą znakomitych TeXników na BachoTeXu.

Nie zapomnimy także wspomnieć, w jaki sposób wszystko to „poczęło się z ducha” expl3 ⊃ l3expan.

Day and duration: Saturday, at 16:30 (90 mins; requirements were/are: min. 60 mins, max. 90 mins.)


Vít Novotný, The Faculty of Informatics at Masaryk University, Brno, Czech Republic

Slides: slides.png

Using Markdown Inside TeX Documents

Abstract

Markdown is a lightweight markup language that makes it easy to write structurally simple documents using a clean and straightforward syntax. Although various tools for rendering Markdown documents via TeX exist, they tend to be built on top of TeX rather than in TeX.

The paper briefly presents a number of existing tools and introduces a macro package for plain-based TeX formats that takes a different approach. By making it possible to put snippets of Markdown-formatted text into arbitrary TeX documents and by exposing TeX macros that control the rendering of Markdown elements, the package provides a convenient way of introducing Markdown into existing TeX workflows.

Używanie Markdown wewnątrz dokumentów TeXowych

Streszczenie

Markdown to lekki język oznaczania tekstów, który ułatwia pisanie dokumentów o prostej strukturze w składni jasnej i bezpośredniej. Chociaż istnieją narzędzia do renderowania dokumentów w Markdownie za pośrednictwem TeXa, to jednak zazwyczaj są one budowane z użyciem TeXa jako podstawy, nie zaś w samym TeXu.

Praca zwięźle przedstawia grupę istniejących narzędzi, a następnie wprowadza pakiet makr dla formatów TeXa opartych na plainie, który działa na innej zasadzie. Możliwość umieszczania w dowolnym dokumencie TeXowym kawałków zapisanych w Markdownie, jak też wykesponowanie makr TeXowych do zarządzania renderowaniem elementów Markdownowych, to wygodna metoda włączania Markdownu do istniejących TeXowych ścieżek przetwarzania.

Day and duration: Tuesday, at 12:45 (45 mins; requirements were/are: min. 30 mins, max. 45 mins.)


Janusz M. Nowacki, Grudziądz, Poland

Slides: slides.png

Calligraphy by Barbara Galińska

Abstract

I will show a selection of images of calligraphy by Barbara Galińska. Her works were shown at the vernissage in Galeria Pięknych Książek (Gallery of Beautiful Books), on April 24, 2017, in Warsaw. An impression from the vernissage is available at YouTube.

Kaligrafia Barbary Galińskiej

Streszczenie

Pokażę wybór obrazkow kaligrafii Barbary Galińskiej. Jej prace były pokazywane na wernisażu w Galerii Pięknych Książek 24 kwietnia 2017 r. w Warszawie. Impresja z wernisażu jest dostępna na YouTube.

Day and duration: Tuesday, at 15:30 (15 mins; requirements were/are: min. 15 mins, max. 15 mins.)


Norbert Preining, Accelia Inc., TeX Live Team, Nonoichi, Japan

Slides: slides.png

fmtutil and updmap — past and future changes (or: cleaning up the mess)

Abstract

Two central utility programs in any TeX installation are fmtutil, responsible for recreating format dumps, and updmap, responsible for creating font maps for various programs.

For many years the venerable shell scripts of Thomas Esser were used, adding new features and hacking around limitations. In the last two years we have rewritten both utilities in Perl. During this course the operational behaviour of both programs has changed considerable, namely nowadays all configuration files are read, instead of only one.

With TeX Live 2017 in preparation, we will go a step further and get rid of the biggest source of confusion – the mixing of -sys and non-sys scripts. Many users accidently – or misguided by Google searches – invoke updmap or fmtutil without the -sys part, and thus are creating their personal copies of configuration files creating chaos in the near future.

TeX Live 2017 will switch to a different layout: the base program (fmtutil, updmap) cannot be called directly, but one needs to decide on either user mode or system mode by passing in either command line options or using dedicated scripts.

In this talk I will recall the functionality of current fmtutil and updmap, including explanations on the multiple configuration file setup. COntinuing I propose our planned changed for TL2017 an onward. I will close with a list of best practices that should guide users to the most safe option.

fmtutil and updmap – przeszłe i przyszłe zmiany (lub: sprzątanie bałaganu)

Streszczenie

Dwa podstawowe programy pomocnicze w dowolnej instalacji TeXa to: fmtutil, odpowiedzialny za odbudowywanie formatów, i updmap, odpowiedzialny za tworzenie map fontów dla różnych programów.

Przez wiele lat w użyciu pozostawały zacne skrypty shellowe Thomasa Essera, dodające nowe funkcje i po hakersku obchodzące ograniczenia. W ciągu ostatnich dwóch lat zostały one przepisane na Perla. Zmieniło to znacząco operacyjne zachowanie obu programów, mianowicie teraz czytane są wszystkie pliki konfiguracyjne, a nie tylko jeden.

Wraz z przygotowywaną wersję TeX Live 2017 zamierzamy postąpić krok dalej i pozbyć się największego źródła zamieszania: mieszaniny skryptów -sys i nie-sys. Wielu osób przypadkowo – albo zwiedzionych wynikami wyszukiwania w Google'u – wywołuje updmap albo fmtutil bez części -sys, tworząc osobiste kopie plików konfiguracyjnych, co szybko prowadzi do chaosu.

TeX Live 2017 przełączy się na inny układ: programu podstawowego (fmtutil, updmap) nie można zawołać bezpośrednio, bo trzeba najpierw zdecydować, czy ma to nastąpić w trybie użytkownika, czy w trybie systemowym – przekazując tę informację albo w linii poleceń, albo w dedykowanym skrypcie.

W trakcie prezentacji przypomnę zakres funkcjonalny obecnych wersji programów fmtutil i updmap, włącznie z wyjaśnieniem organizacji różnych plików konfiguracyjnych. W dalszej kolejności zapowiem planowane zmiany do TL2017 i na później. Na koniec przedstawię listę najlepszych praktyk, jakimi powinni się kierować użytkownicy, aby najbezpieczniej osiągnąć cel.

Day and duration: Tuesday, at 09:30 (30 mins; requirements were/are: min. 30 mins, max. 30 mins.)


Kumaran Sathasivam, TNQ Books and Journals, Chennai, India;
S. K. Venkatesan, TNQ Books and Journals, Chennai, India;
Yakov Chandy, TNQ Books and Journals, Chennai, India

Slides: slides.png

Revealing semantics using subtle typography and punctuation

Abstract

Presented by: Yakov Chandy

The semantics of a language has a deeply nested structure, which is revealed by typography using an hierarchy of paragraphs with different font sizes and styles. At the paragraph level, a paucity of typographical features forces us to use punctuation heavily to reveal semantics. Paragraphs are further broken into smaller semantic units such as sentences using end-punctuation and initial capitals. Sentences are further broken down using semi-colons, colons, commas and hyphens into even smaller chunks. Word-spaces are used to break language into the smallest atoms of semantics, namely words or phrases. In this paper, we look at newer devices, both typographic settings and punctuation elements, that can disambiguate and reveal deeply nested semantic structures.

Obrazowanie semantyki za pomocą subtelnej typografii i interpunkcji

Streszczenie

Prezentowane przez: Yakov Chandy

Semantyka języka posiada głęboko zagnieżdżoną strukturę, którą typografia ujawnia przez używanie do składania hierarchii akapitów czcionek o różnej wielkości i stylu. Na poziomie akapitu, z powodu szczupłości środków typograficznych do ujawnienia semantyki używa się obficie interpunkcji. Akapity są dzielone na mniejsze jednostki semantyczne, takie jak zdania, z użyciem kropek na końcach i wielkich liter na początkach. Zdania ulegają dalszemu podziałowi na jeszcze mniejsze cząstki, z użyciem średników, dwukropków, przecinków i myślników. Odstępy z kolei służą do dzielenia języka na najmniejsze atomy semantyczne, mianowicie słowa bądź frazy. W niniejszej pracy przyglądamy się nowym urządzeniom, zarówno typograficznym, jak i interpunkcyjnym, które usuwają niejednoznaczności i odkrywają głęboko zagnieżdżoną strukturę semantyczną.

Day and duration: Saturday, at 10:00 (60 mins; requirements were/are: min. 30 mins, max. 60 mins.)


Luigi Scarso, Padova, Italy

MFLua 0.8

Abstract

MFLua 0.8 adds a few callbacks and a new primitive runscript to run Lua code from MetaFont. The core code has been cleaned up and simplified. The paper shows an example of how to produce a simple OTF font with MetaFont and FontForge in the same way as mf2pt1.

MFLua 0.8

Streszczenie

Wersja MFLua 0.8 dodaje nowe odwołania i nowy podstawowy skrypt do uruchamiania kodu Lua z wnętrza MetaFonta. Wyczyszczone i uproszczone zostało jądro kodu. Praca przedstawia przykład wytworzenia prostego fontu OTF za pomocą zarówno MetaFonta, jak i FontForge'a w taki sam sposób jak mf2pt1.

Day and duration: Tuesday, at 10:00 (30 mins; requirements were/are: min. 30 mins, max. 30 mins.)


Przemysław Scherwentke, Wydział Matematyki Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, Polska

slides: slides.png Bar scene from “Miś”: slides.png

LaTeX Restaurant

Abstract

This is a review of the book „LaTeX, książka kucharska.” (“LaTeX, a Cookbook.”) We show why this is a good cookbook. We stop by some recipes. We suggest some changes in the decor.

Restauracja LaTeXowa

Streszczenie

To recenzja książki „LaTeX, książka kucharska.” Pokazujemy, dlaczego jest to dobra książka kucharska. Zatrzymujemy się przy niektórych recepturach. Sugerujemy pewne zmiany wystroju.

Day and duration: Saturday, at 13:00 (30 mins; requirements were/are: min. 30 mins, max. 30 mins.)


Petr Sojka, The Faculty of Informatics at Masaryk University, Brno, Czech Republic ;
Vít Novotný, The Faculty of Informatics at Masaryk University, Brno, Czech Republic

Slides: slides.png

TeX in Schools? Just Say Yes: the Use Case of TeX Usage at the Faculty of Informatics, Masaryk University

Abstract

TeX is used in schools as Masaryk University, for many purposes: for writing theses, essays and papers by students, for teaching electronic publishing, literate programming, writing scientific papers, quizzes, slides by faculty, or for generating documents and web pages from university databases by university information system and its staff.

TeX and related technologies are systematically supported and deployed at the Faculty of Informatics for more than two decades. In the paper we remind the support and projects we have realized in the past, we evaluate the outcomes, and discuss possible future deployment of TeX-related technologies. With the data of fithesis3 support and usage at MU we give arguments why the answer to repeated question from the title is definitely positive, at least for schools like ours.

TeX w szkołach? Oczywiście: przypadek użycia w Uniwersytecie Masaryka, Brno, Czechy

Streszczenie

TeX jest używany w uczelniach, takich jak Uniwersytet Masaryka, do wielu celów: do pisania rozpraw doktorskich, esejów i publikacji przez studentów, uczenia publikowania elektronicznego, programowania piśmiennego, pisania prac naukowych, sprawdzianów, slajdów, jak też do generowania dokumentów i stron internetowych z uczelnianych baz danych przez system informacyjny uczelni i jej kadrę.

TeX i związane z nim technologie są od ponad dwóch dekad systematycznie wspierane i udostępniane przez Wydział Informatyki. W tej pracy podsumowujemy wsparcie i projekty, które zrealizowaliśmy do tej pory, oceniamy wyniki, i omawiamy możliwe przyszłe wdrożenia technologii związanych z TeXem. Opierając się na danych z użycia fithesis3 na Uniwersytecie Masaryka podajemy argumenty, dlaczego odpowiedź na powracające pytanie z tytułu jest pozytywna, przynajmniej w takich uczelniach jak nasza.

Day and duration: Tuesday, at 12:00 (45 mins; requirements were/are: min. 30 mins, max. 45 mins.)


Paulo de Ney Souza, Books in Bytes, Berkeley, CA, USA

TeX Annoyances – what is on the way to a full production environment

Abstract

Several minor (and annoying) issues stand on the way of TeX to be a complete production environment. We will go over the most important ones and, and how some of them should be addressed soon and explore some directions on the the way to solve the rest.

Irytacje TeXowe – co stoi na drodze do zupełnego otoczenia produkcyjnego

Streszczenie

Istnieje kilka niewielkich (i denerwujących) kwestii, które stoją TeXowi na drodze, aby mógł się on stać kompletnym środowiskiem produkcyjnym. Przyjrzymy się najważniejszym z nich i temu, jak niektóre z nich można pilnie potraktować, i zbadamy, co stoi na przeszkodzie do rozwiązania pozostałych kwestii.

Day and duration: Tuesday, at 17:15 (45 mins; requirements were/are: min. 45 mins, max. 45 mins.)


Paulo de Ney Souza, Books in Bytes, Berkeley, CA, USA

TeX Production – ePub the new target

Abstract

DVI was once the output of TeX, we have since moved to PS, PDF and now on the verge of a big change – ePub. The talk will explore how we got here and what we can learn from the way the Open Source TeX eco system works.

Produkcje TeXowe – ePub nowym celem

Streszczenie

Najpierw formatem wynikowym TeXa było DVI, potem nastąpiło przejście na PS i PDF, a teraz zbliża się wielka zmiana: ePub. W trakcie prezentacji przeanalizujemy dotychczasową drogę i to, czego możemy się nauczyć z tego, jak działa Open Source'owy ekosystem TeXa.

Day and duration: Tuesday, at 18:00 (50 mins; requirements were/are: min. 45 mins, max. 60 mins.)


Damien Thiriet, Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ, Kraków, Polska

Hackaton: Documenting LaTeX Packages

Abstract

The aim of this workshop is to revise, correct or extend a CTAN documentation of your favoured LaTeX package.

Participants may also prepare an entry for LaTeX package (in Polish) for the pakietomat.wordpress.com project. We would also appreciate collective testing, improving and extending of already existing entries.

Hackaton: Dokumentacja pakietów LaTeXa

Streszczenie

Celem tego warsztatu jest ulepszenie dokumentacji pakietów LaTeXa. Uczestnicy będą mogli poprawić lub rozszerzyć CTANową dokumentację swojego ulubionego pakietu (lub takiego, który uważają za szczególnie użyteczny).

Będziemy również zachęcali uczestników do przygotowania nowych wpisów w ramach projektu pakietomat.wordpress.com (w języku polskim). Mamy też nadzieję, że znajdą się chętni do wspólnego testowania, poprawiana i rozszerzania już opublikowanych wpisów.

Day and duration: Sunday, at 15:00 (105 mins; requirements were/are: min. 120 mins, max. 180 mins.)


Lolita Tolenė, VTeX, Vilnius, Lithuania

Slides: slides.png

TeX users habits versus publishers requirements

Abstract

Typesetters always balance on the thin line between indefinite authors creativity and strict publishers requirements to produce full-text XML. In this talk we would like to present both sides. TeX is designed in the way, which offers wide capabilities to achieve the desired goal in many different ways. Therefore, there is a huge collection of TeX packages, created over the years. Even more local macros are used every day. We present which TeX packages are commonly used for the scientific content and what part of them comes from the standard sources, like CTAN and TeX Live. We give some insights of authors habits using TeX for writing scientific content. Also keeping XML in mind, we discuss how and why these habits are important for typesetters while preparing manuscripts for publishing.

Nawyki użytkowników TeXa a wymagania wydawców

Streszczenie

Składacze zawsze balansują na cienkiej linii między nieograniczoną kreatywnością autorów a ścisłymi wymaganiami wydawców, aby tworzyć pełnotekstowy XML. W trakcie tej prezentacji chcielibyśmy przedstawić obie strony. Konstrukcja TeXa sprawia, że do oczekiwanego celu można dotrzeć na wiele sposobów. To dlatego istnieje ogromny zbiór pakietów stworzonych na przestrzeni lat. A na co dzień są też używane makra lokalne. Przedstawimy, które pakiety TeXowe są powszechnie używane w pracach naukowych i jaka część z nich pochodzi ze standardowego źródła, jak CTAN lub TeX Live. Przyjrzymy się zwyczajom autorów używających TeXa do zapisu treści naukowych. Mając zaś na uwadze XML, przedyskutujemy, jak i dlaczego te zwyczaje są ważne dla składaczy w trakcie przygotowywania rękopisów do publikacji.

Day and duration: Tuesday, at 11:15 (45 mins; requirements were/are: min. 30 mins, max. 45 mins.)


Sigitas Tolušis, VTeX, Vilnius, Lithuania ;
Arūnas Povilaitis, VTeX, Vilnius, Lithuania ;
Valentinas Kriaučiukas, VTeX, Vilnius, Lithuania

Slides: slides.png

Xdvipsk: dvips ready for OpenType fonts and more image types

Abstract

We present two extensions to dvips. One allows flexible inclusion of bitmap images and was implemented on base of FreeImage library. Another extension solves a quite long-standing task – adds OpenType font support to dvips. Our extended dvips – xdvipsk – goes “luatex way” in OpenType font management: works on DVI files compiled by LuaTeX and expects to find the necessary unicode map files, obtained as by-products of the compilation. The provision of the map files is ensured by a special LaTeX package.

Xdvipsk: dvips gotowy na fonty OpenType i więcej typów graficznych

Streszczenie

Przedstawiamy dwa rozszerzenia programu dvips. Jedno z nich pozwala zręcznie włączać obrazy bitmapowe i zostało zaimplementowane z użyciem biblioteki FreeImage. Drugie rozszerzenie rozwiązuje całkiem stare zadanie: dodaje do dvipsa obsługę fontów OpenType. Jeśli chodzi o zarządzanie fontami OpenType, to rozszerzony przez nas program dvips — xdvipspk — podąża drogą luatexową: pracuje na plikach DVI skompilowanych przez LuaTeXa i spodziewa się znaleźć niezbędne unikodowe pliki mapowań będące skutkami ubocznymi kompilacji. Istnienie plików mapowań jest zapewniane przez specjalny pakiet LaTeXa.

Day and duration: Monday, at 10:30 (30 mins; requirements were/are: min. 30 mins, max. 30 mins.)


Andrzej Tomaszewski, Acta Poligraphica, Poland

Slides: slides.png

An example of a humanist scholarly book

Abstract

Long, long time ago, during a BachoTeX, throwing black-and-white slides from a slide projector at the public I presented a book which left the printing house exactly 20 years ago. In reply to BachoTeX goers demand I'll again describe the design process for the scholarly edition of the Ovid's poem “Halieutica”, this time using color PDFs.

Przykład humanistycznej książki naukowej

Streszczenie

Daaaawno temu w Bachotku na czarno-białych przezroczach miotanych z rzutnika slajdów prezentowałem książkę, która opuściła drukarnię równo przed dwudziestu laty. Na życzenie bachotkowej gawiedzi o projektowaniu naukowego wydania poematu Owidiusza „Halieutica” mądrym dla memoriału, idiotom dla nauki, politykom dla praktyki, melancholikom dla rozrywki opowiem de novo przy kolorowych pedeefach.

Day and duration: Tuesday, at 15:45 (30 mins; requirements were/are: min. 30 mins, max. 30 mins.)


Adam Twardoch, FontLab, MyFonts, Gdańsk, Poland

Variable and color OpenType fonts: chances and challenges

Abstract

In March 2015, the OpenType font format specification version 1.7 was released. This was a major extension of the spec, which added support for the “MATH” table for mathematical typesetting, as well as support for three storage formats for multi-color glyphs: “COLR/CPAL” which combines pre-existing monochrome outline glyphs into multi-color glyphs, “CBDT/CBLC”, which uses PNG bitmaps to store multi-color glyph images, and “SVG”, which stores multi-color glyphs as a mixture of complex vector graphics (with gradients, strokes and transparencies) as well as bitmaps.

Throughout 2016, a working group consisting of five large companies (Apple, Adobe, Google, Microsoft and Monotype) and a few invited experts (John Hudson, Erik van Blokland, Adam Twardoch) worked on another major extension to the standardized font format: OpenType Font Variations. In September 2016, the results were presented at the ATypI Warsaw conference: OpenType version 1.8 added support for variable glyphs and metrics via the “gvar” table, backwards-compatible to the TrueType GX Variations extension which was introduced in 1993 by Apple but never gained any traction, and the “CFF2” table, which provides a similar mechanism for PostScript-flavored fonts and replaces the previous “CFF” table. The “sbix” table was also added, which uses PNG bitmaps for multi-color glyphs, much like the “CBDT” table.

In the last two years, OpenType has changed massively. In this talk, Adam Twardoch will present the new additions to the OpenType font format and its sibling ISO/IEC 14496-22 international standard, and will comment on both the chances but also challenges in introducing those changes into the TeX world.

Zmienne i kolorowe czcionki OpenType: wyzwania i szanse

Streszczenie

W marcu 2015 roku opublikowano wersję 1.7 specyfikacji formatu fontów OpenType. Nowa edycja formatu wprowadziła wiele znaczących nowości: dodano specyfikację tablicy „MATH” stosowanej w składzie matematycznym, a także trzy formaty zapisu glifów wielokolorowych: „COLR/CPAL”, w którym tradycyjne monochromatyczne glify wektorowe nakładane są na siebie z użyciem palety zdefiniowanych w czcionce barw, „CBDT/CBLC”, w którym glify wielokolorowe opisywane są obrazami rastrowymi PNG, a także „SVG”, w którym do opisu wielokolorowych glifów stosowany jest pełen arsenał wektorowo-bitmapowego języka Scalable Vector Graphics, umożliwiającego stosowanie np. gradientów kolorystycznych, konturów i półprzezroczystości.

W przeciągu roku 2016 grupa robocza, składająca się z pięciu dużych firm (Apple, Adobe, Google, Microsoft i Monotype) oraz kilku zaproszonych ekspertów (John Hudson, Erik van Blokland, Adam Twardoch) pracowała nad kolejnym nowym aspektem cyfrowego formatu fontów, o nazwie OpenType Font Variations. Wyniki tych prac zostały przedstawione we wrześniu 2016 na konferencji ATypI w Warszawie: nowa wersja 1.8 specyfikacji OpenType umożliwia opisywanie zmienności kształtu i układu glifów przy użyciu dwu mechanizmów: tablicy „gvar”, technicznie zgodnej ze stworzonym w 1993 roku przez Apple, lecz nigdy nie rozpowszechnionym, rozszerzeniem formatu fontów TrueType GX Variations, oraz tablicy „CFF2”, zastępującej wcześniejszą „CFF” opisującą kształt glifów postscriptowo. Dodano również tablicę „sbix”, która — podobnie jak „CBDT” — umożliwia opis glifów wielokolorowych za pomocą obrazów rastrowych PNG.

W ciągu ostatnich dwóch lat OpenType znacznie się zmienił. Adam Twardoch przedstawi w swoim referacie najważniejsze zmiany w cyfrowym formacie fontów OpenType i w jego bliźniaczej normie międzynarodowej ISO/IEC 14496-22, a także odniesie się do wyzwań i szans związanych z adaptacją opentypowych nowości w świecie TeXa.

Day and duration: Monday, at 11:30 (60 mins; requirements were/are: min. 45 mins, max. 60 mins.)


Adam Twardoch, FontLab, MyFonts, Gdańsk, Poland

STIX, Fira, Noto and friends: beautiful new opensource fonts

Abstract

In the last few years, Google, Mozilla and Adobe have worked with a number of professional font foundries large and small, including Monotype, Tiro Typeworks, Huerta Tipográfica and others, to bring a flurry of high-quality, professional font families available under the SIL Open Font License, the de-facto standard license for opensource fonts. While in the past, most open-source font projects were created by technical organisations, non-designers, liguists and hobbyists, the 2010s saw the birth of quality type designs never previously seen in the opensource realm.

In this talk, Adam will present a selection of his personal highlights of font families that not only look good, but are free for use on any project, and include ambitious character sets or typographic extensions, making them suitable for academic and scientific typesetting.

STIX, Fira, Noto i przyjaciele: piękne nowe kroje pism na licencjach otwartych

Streszczenie

Ostatnie kilka lat obfitowało w premiery rodzin krojów pism, które powstały w profesjonalnych domach typograficznych jak Monotype, Tiro Typeworks czy Huerta Tipográfica, na zlecenie m.in. firm Google, Mozilla i Adobe. Fonty z tymi krojami wydane zostały na licencji otwartej SIL Open Font License, która w dziedzinie „wolnych fontów” stała się licencją de facto standardową. W przeszłości fonty opensource tworzyli zwykle lingwiści, hobbiści czy członkowie rozmaitych organizacji technicznych, natomiast w ostatnich kilku latach na rynek opensource trafiła wiele fontów wybitnych pod względem zarówno projektowym jak i technicznym, stworzonych przez zawodowych projektantów krojów pism.

Adam Twardoch dokona subiektywnego wyboru rodzin krojów pism, które nie tylko znakomicie wyglądają w składzie, ale jednocześnie zawierają ambitne repertuary znaków i można je bezpłatnie stosować w dowolnym zakresie. Autor w szczególności uwzględni zastosowania w typografii akademickiej i naukowej.

Day and duration: Monday, at 17:00 (45 mins; requirements were/are: min. 15 mins, max. 45 mins.)


Adam Twardoch, FontLab, MyFonts, Gdańsk, Poland

CORDIDA! Collaborative Opensource Rapid Digital Internet Documentation Authoring

Abstract

Since 2011, FontLab Ltd. has been working on a complete rewrite of the company’s main commercial software product, FontLab VI — a font editor for professional type designers. As FontLab’s Director of Products, Adam Twardoch has been managing the authoring and publishing of the massive technical documentation that will accompany the released app.

Adam has spent the last two years researching various workflows that would allow the FontLab team to write content in a collaborative way, oversee the progress of the content creation, and have an automated, transparent, extensible and managable process of creating the final documentation in HTML and PDF formats. The workflow should avoid proprietary formats and tools, and should favor well-documented formats and techniques that have a large and stable user base. The workflow should allow continuous integration on local machines and remote servers, and should allow the person responsible for the production to “intervene” at any point of the production process.

In the end, Adam has settled on a workflow that involves Markdown as the source format, Github as the authoring and collaborative front-end, the MkDocs package that uses the Python Markdown implementation to produce a multi-page HTML website from a set of wiki-like Markdown documents, as well as the commercial Prince XML engine that produces the PDF. Adam has written and opensourced a number of tools that help in the process.

In this case study talk, Adam Twardoch will to present his key requirements for the process and the strengths and weaknesses of a multi-format, multi-language, multi-tool setup that he has adopted. In particular, the author will show why he didn’t use TeX so far, theorize on where he could have used portions of TeX, and ask whether he still can use TeX in some way.

ZBOWID! Zespołowa Błyskawiczna Otwarta Wydawniczość Internetowej Dokumentacji

Streszczenie

Firma FontLab Ltd. od 2011 roku pracuje nad programem FontLab VI, przebudowanym od podstaw narzędziem do cyfrowego tworzenia krojów pism. Jednym z zadań Adama Twardocha jako dyrektora produktów tej firmy jest zarządzanie procesem tworzenia i publikowania kolosalnych rozmiarów dokumentacji technicznej, która będzie towarzyszyć gotowemu produktowi.

Przez dwa ostatnie lata Adam badał różne procesy, które umożliwiłyby zespołowi FontLab wspólne pisanie treści dokumentacji, śledzenie postępów prac, a także tworzenie ostatecznej publikacji HTML i PDF w łatwy w rozszerzaniu i zarządzaniu, przejrzysty i zautomatyzowany sposób. Ten proces powinien unikać narzędzi i formatów zamkniętych, powinien dawać pierwszeństwo formatom i technikom otwartym, dobrze opisanym i wspieranym przez dużą, stabilną liczbę użytkowników. Proces powinien umożliwiać „integrację ciągłą” na komputerach lokalnych i serwerach. Osoba zarządzająca procesem powinna mieć możliwość ręcznej ingerencji w dowolny krok procesu.

Po wielu próbach Adam zbudował proces produkcyjny dokumentacji oparty na formacie źródłowym Markdown, na serwisie Github jako powłoce redakcyjnej i zarządczej, na pakiecie MkDocs, używającym implemencacji Python Markdown do konwersji wikipodobnego zbioru plików Markdown na wielostronicowy serwis HTML, oraz na komercyjnym programie Prince XML tworzącym PDF. W tym czasie Adam napisał i udostępnił na otwartej licencji kilka narzędzi wspierających ten proces.

Referat będzie studium przypadku. Adam Twardoch przedstawi najważniejsze wymogi procesu oraz wady i zalety wieloformatowej, wielojęzycznej, wielonarzędziowej konfiguracji, którą stworzył. Autor opowie też, dlaczego nie skorzystał dotąd z TeXa, zastanowi się, gdzie mógł był TeXa użyć i zapyta czy może w jakiś sposób sięgnąć po TeXa w przyszłości.

Day and duration: Tuesday, at 16:45 (30 mins; requirements were/are: min. 15 mins, max. 45 mins.)


Boris Veytsman, George Mason University, Fairfax, VA, USA

Slides: slides.png

Making ltxsparklines package: A journey of a CTAN contributor into the world of CRAN.

Abstract

Dynamic documents created with R and TeX are becoming quite popular among many researchers. This talk describes the workflow involved and the ways to add some spark to these documents.

Sparklines are small plots (about one line of text high), made popular by Edward Tufte. I discuss my R package ltxsparklines and the lessons learned during writing it and submiting to CRAN.

I also give a short comparison of CTAN, CPAN and CRAN from the contributor's point of view

Przygotowanie pakietu ltxsparklines: Wycieczka CTANowca do świata CRAN.

Streszczenie

Wśród naukowców popularne stają się dynamiczne dokumenty tworzone przez R i TeXa. Ta praca przedstawia wiążącą się z tym ścieżkę przetwarzania i sposoby wykrzesania czegoś więcej z tych dokumentów.

Sparklines to niewielkie rysunki (wysokie na około jedną linię tekstu), spopularyzowane przez Edwarda Tufte. Omówię mój pakiet ltxsparklines do R i lekcje wyniesione w trakcie jego pisania i dostarczania do CRAN.

Zamierzam też zwięźle porównać CTAN, CPAR oraz CRAN z punktu widzenia kontrybutora.

Day and duration: Saturday, at 15:30 (30 mins; requirements were/are: min. 30 mins, max. 30 mins.)


Ulrik Vieth, Stuttgart, Germany

Slides: slides.png

10 years of OpenType math font development

Abstract

Font development has always been a major topic at BachoTeX conferences, culminating in the development of Latin Modern and Tex Gyre fonts in OpenType format for use with Unicode engines such as LuaTeX and XeTeX.

In the past 10 years, ever since it was introduced, the focus has been on developing OpenType math fonts complementing existing text fonts. In this talk, we will review what has been achieved and what remains to be done.

10 lat rozwoju fontów matematycznych OpenType

Streszczenie

Rozwój fontów zawsze stanowił jeden z głównych tematów konferencji Bachotkowych. Zwieńczeniem było zbudowanie fontów Latin Modern i TeX Gyre w formacie OpenType, których mogą używać silniki unikodowe, jak LuaTeX i XeTeX.

Przez ostatnie 10 lat, od czasu pojawienia się standardu OpenType, prace ogniskowały się na fontach matematycznych, uzupełniających istniejące fonty tekstowe. W trakcie prezentacji omówię dotychczasowe osiągnięcia i co jeszcze zostaje do zrobienia.

Day and duration: Monday, at 09:00 (60 mins; requirements were/are: min. 45 mins, max. 60 mins.)


Marcin Woliński, Warszawa, Poland

Slides: slides.png

bredzenie.sty – Polish language version of lipsum.sty

Abstract

When developing LaTeX classes or packages one needs some sample text to illustrate the results. An often used option is the lipsum package providing the classic pseudo-Latin “lorem ipsum dolor sit amet…”. A drawback of this package is that it is Latin, so it doesn’t emulate the ”look and feel” of a particular language. For the development of Polish document classes I have developed the package bredzenie, which provides access to several paragraphs of pseudo-Polish generated with Hidden Markov Models and, alternatively, Recurrent Neural Networks trained on a corpus of Polish.

bredzenie.sty – polskojęzyczna wersja pakietu lipsum.sty

Streszczenie

Twórcy LaTeXowych klas i pakietów często potrzebują przykładowego tekstu, za pomocą którego można by zilustrować wynik składu. Graficy zwykle używają w tej roli klasyka „lorem ipsum dolor sit amet…”. Ma on jednak tę wadę, że jest nibyłaciński, więc nie pozwala zasymulować wyglądu tekstu polskiego. Na potrzeby pracy nad polskimi klasami dokumentów dla LaTeXa przygotowałem pakiet bredzenie, który dostarcza akapitów tekstu po nibypolsku, wygenerowanych statystycznie za pomocą ukrytych łańcuchów Markowa i nawracających sieci neuronowych wytrenowanych na korpusie polskiego tekstu.

Day and duration: Wednesday, at 10:00 (20 mins; requirements were/are: min. 20 mins, max. 20 mins.)


Document Actions