You are here: Home / BachoTeX / BachoTeX 2016 / BachoTeX 2016 — Program content (final)

BachoTeX 2016 — Program content (final)

BachoTeX 2016 — Program content (final)

Hans Hagen, Pragma ADE, Hasselt, Holland ;
Bogusław Jackowski, BOP, Gdańsk, Poland ;
Frank Mittelbach, LaTeX3 Project, Mainz, Germany ;
Adam Twardoch, Fontlab Ltd / Myfonts, Berlin, Germany

Hermann Zapf, by A. Twardoch slides.png Kees van der Laan, by B. Jackowski slides.png

Remembrance session: TeXies who passed away

Abstract

The speakers will remind us of prominent TeXies who recently passed away: Peter Breitenlohner, Kees van der Laan, Sebastian Rahtz and Hermann Zapf.

Please attend and, perhaps, contribute.

Sesja wspomnieniowa: TeXowcy, którzy odeszli

Streszczenie

Mówcy przypomną nam TeXowców, którzy ostatnio od nas odeszli: Petera Breitenlohnera, Keesa van der Laana, Sebastiana Rahtza i Hermanna Zapfa.

Prosimy o uczestniczenie i, być może, podzielenie się własnymi wspomnieniami.

Day and duration: Sunday, at 18:15 (45 mins; requirements were/are: min. 45 mins, max. 45 mins.)


Piotr Bolek, elib.pl, Sp. z o.o., Warszawa, Poland

Managing bibliographies—from MARC to BibTeX

Abstract

Preparing a bibliography is often an important part of author's chores be it a book, article or other written work. Libraries often do provide bibliographical data for their collections and do so in various electronic formats, however this rarely is BibTeX. Also there are many tools available of on- and off-line nature for managing bibliographies.

The author will present his approach to managing bibliographies with the use of libraries digital catalogs, and selected own and third party tools.

Zarządzanie bibliografią – od MARC-a do BiBTeXa

Streszczenie

Przygotowanie spisu literatury to często ważna część pracy autora książki, artykułu czy innej pracy pisemnej. Biblioteki często udostępniają dane bibliograficzne swoich zasobów bibliotecznych w różnych formatach elektronicznych, ale niestety rzadko jest to BiBTeX. Dostępnych jest także sporo narzędzi on- i offline’owych do zarządzania bibliografią.

Autor zaprezentuje swoje podejście do zarządzania bibliografią z wykorzystaniem cyfrowych katalogów bibliotecznych, wybranych narzędzi cudzych oraz własnych.

Day and duration: Tuesday, at 09:00 (45 mins; requirements were/are: min. 30 mins, max. 45 mins.)


Piotr Bolek, elib.pl, Sp. z o.o., Warszawa, Poland

BachoTeX movie night

Abstract

A presentation of “controversial”, subjective BachoTeX 2014 movie impressions (censored or uncensored versions—to be decided by the Program Committee) and same for BachoTeX 2015 (first shoving).

Only for those with proper sense of humour and self-, other- as well as world-distanced.

Bachotkowy wieczór filmowy

Streszczenie

Prezentacja „kontrowersyjnych”, subiektywnych impresji filmowych z konferencji BachoTeX 2014 (wersja nieocenzurowana lub ocenzurowana – do decyzji KOMPROGu) i BachoTeX 2015 (premiera).

Wyłącznie dla ludzi z odpowiednią dozą poczucia humoru oraz dystansu do siebie, innych i świata.

Day and duration: Sunday, at 20:00 (45 mins; requirements were/are: min. 30 mins, max. 45 mins.)


Katarzyna Burakowska, Gdański Archipelag Kultury, Gdańsk, Polska

Workshop: batik

Abstract

Batik is a Far Eastern art of cloth dying (or the cloth so dyed). Using it one can make a skirt or tablecloth but also a complex painting. Perticipants will conjure a letter composition (previously prepared during the calligraphy workshop) for a standard, banner or a book cover (the latter for Willi's book binding workshop). Of course you may elect to make something completely unrelated to lettering.

Warsztaty: batik

Streszczenie

Batik to wschodnia sztuka barwienia tkanin. Można za jej pomocą wyczarować materiał na spódnicę czy obrus, ale też skomplikowany obraz. Z chętnymi wykonamy kompozycje liternicze (przygotowane wcześniej z Basią) jako sztandary i proporce bądź okładki do książek, które będziecie robić z Willim. Możemy też zrobić batiki w ogóle nie związane z liternictwem.

Day and duration: Friday, at 11:30 (270 mins; requirements were/are: min. 180 mins, max. 180 mins.)


Katarzyna Burakowska, Gdański Archipelag Kultury, Gdańsk, Polska

Concert: Musings of a woman after a half

Abstract

Instead of my yearly lecture I propose a moment of reflection, with music. I'll show something I've been working on for years, something which changed it's form already several times, “work in progress”, as the Americans say…

Koncert: Rozważania kobiety po połówce

Streszczenie

Zamiast corocznego wykładu zaproponuję chwilkę refleksji przy muzyce. Pokaz czegoś nad czym pracuję od lat, co zmieniło już swą formę kilkukrotnie, work in progres, jak mówią Amerykanie…

Opracowanie muzyczne i akompaniament: Mariusz Wala.

Day and duration: Monday, at 18:00 (60 mins; requirements were/are: min. 60 mins, max. 60 mins.)


Willi Egger, BOEDE SAMBEEK, The Netherlands

Workshop bookbinding: long-stitch binding

Abstract

Yes, we are going to do another exercise in bookbinding. This time it will be a simple long-stitch binding with embroidery on the spine…

Warsztat introligatorski: oprawa zeszytowa [szyta]

Streszczenie

Tak, przeprowadzimy kolejne ćwiczenie z oprawiania książek. Tym razem będzie to prosta oprawa zeszytowa [szyta] z długim szyciem i haftem na grzbiecie…

Day and duration: Friday, at 16:30 (150 mins; requirements were/are: min. 90 mins, max. 120 mins.)


Willi Egger, BOEDE SAMBEEK, The Netherlands

Slides: slides.png

Off topic: The Beauty of Handcrafting a Violin II

Abstract

After last year’s presentation of the basic steps to be taken for building a violin, it is good to talk a little about the steps involved to finish an instrument. Of course the product, my first violin, will be shown too.

Nie na temat: Jak się robi skrzypce II

Streszczenie

Po zeszłorocznej prezentacji podstawowych kroków wykonania skrzypiec, miło będzie opowiedzieć nieco o krokach jakie należy wykonać aby instrument wykończyć. Oczywiście pokażę również produkt, moje pierwsze skrzypce.

Day and duration: Sunday, at 15:00 (30 mins; requirements were/are: min. 15 mins, max. 30 mins.)


Andrzej Gajda, Zakład Logiki i Kognitywistyki, Instytut Psychologii, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Reasoning Research Group, Poznań, Polska ;
Paweł Łupkowski, Zakład Logiki i Kognitywistyki, Instytut Psychologii, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Reasoning Research Group, Poznań, Polska

Using LaTeX as an element of the Erotetic Reasoning Corpus interface

Abstract

In this talk we present an element of the Erotetic Reasoning Corpus interface which is responsible for formatting and displaying the linguistic data retrieved from the corpus. For this purpose we employ LaTeX and dialogue and forest packages.

The Erotetic Reasoning Corpus (ERC) is a data-set for research on natural question processing. It consists of 559 entries consisting of transcriptions of solutions to tasks involving reasoning with questions as premises or conclusions.

Our tool is a parser implemented in Python which parses original XML-annotated corpus files into appropriate LaTeX files presenting the data in a dialog form. The tool also allows for generation of the dialogue structure presented as a tree. Output files may be used for clear and elegant display of the ERC data and make the use of examples retrieved from ERC in publications and presentations easier.

This work was supported by funds of the National Science Centre, Poland (DEC-2013/10/E/HS1/00172 and DEC-2012/04/A/HS1/00715).

LaTeX jako element interfejsu obsługi Korpusu Rozumowań Erotetycznych ERC

Streszczenie

W wystąpieniu zaprezentujemy element interfejsu obsługującego interakcje z Korpusem Rozumowań Erotetycznych ERC. Element ten odpowiedzialny jest za formatowanie i wyświetlanie danych językowych ze wspomnianego korpusu. W tym celu wykorzystujemy LaTeXa oraz pakiety dialogue i forest.

Korpus Rozumowań Erotetycznych (The Erotetic Reasoning Corpus — ERC) stanowi zbiór danych językowych na potrzeby badań nad naturalnym przetwarzaniem pytań. Na ERC składa się 559 transkrybowanych rozwiązań zadań, które wymagały rozumowań z wykorzystaniem pytań (w roli przesłanek bądź wniosków).

Nasze narzędzie jest zaimplementowanym w Pythonie parserem, który konwertuje oryginalne, anotowane w XML-u, pliki z ERC na pliki LaTeXowe, w których dane sformatowane są do postaci dialogu. Narzędzie to pozwala również na zaprezentowanie struktury dialogu w postaci drzewa. Otrzymane pliki wyjściowe mogą służyć do czytelnej prezentacji danych z korpusu oraz ułatwiają wykorzystanie przykładów z ERC w publikacjach i prezentacjach.

Projekt finansowany z grantów Narodowego Centrum Nauki DEC-2013/10/E/HS1/00172 oraz DEC-2012/04/A/HS1/00715

Day and duration: Tuesday, at 10:15 (15 mins; requirements were/are: min. 15 mins, max. 15 mins.)


Michał Gasewicz, Toruń, Poland

Off topic (completely): Many faces (and types) of beer

Abstract

Welcome to the world of beer tasting! Are you ready to learn about the diversity and richness of the oldest alcoholic beverage on Earth? Stop associating beer with the common, cheap and non-absorbing drink which doesn't require giving it a second thought. Smell, taste and have fun! Take the chance to try beers whose taste and aroma are much different from those of the mass market pale lagers. There will be a bit of new wave brewing to show you some current trends, but of course traditional Polish styles will also be present.

Regretfully, the number of participants must be restricted to 10 at most. A lottery will be held if more willing …

Nie na temat (całkowicie): Wiele twarzy (i gatunków) piwa

Streszczenie

Zapraszam do świata smakowitego piwa! Czy jesteś gotowy poznać różnorodność i bogactwo najstarszego napoju alkoholowego na świecie? Przestań kojarzyć piwo z powszechnym, tanim, nieabsorbującym napojem niewymagającym refleksji. Powąchaj, posmakuj i baw się dobrze! Odważ się spróbować piw, których smak i aromat znacznie odbiegają od koncernowych jasnych lagerów. Będzie trochę piwowarstwa nowofalowego, reprezentującego obecne trendy, ale oczywiście tradycyjne polskie style również będą obecne.

Niestety, liczba uczestników musi być ograniczona do nie więcej niż dziesięciu. Loteria, przy większej liczbie chętnych …

Day and duration: Sunday, at 21:00 (120 mins; requirements were/are: min. 120 mins, max. 180 mins.)


Frans Goddijn, Kostverlorenvaart.nl, Amsterdam, The Netherlands

A green bean slides.png A brown bean slides.png Slides (PDF), 65MB slides.png Full article (PDF), 100MB slides.png

Profiling Coffee / the hidden formula

Abstract

Caffeine may be the substance that lures you back to that cup of coffee, but once you have acquired the taste of ‘specialty’ coffee which has been grown, harvested, dried, selected, transported, roasted, ground and extracted with care, dedication and fine equipment, it’s the subtle and rich quality of the beverage that provides you with a blissful experience, again and again.

I'll speak briefly about the growth and harvesting of coffee berries and I bring some green beans to hold, to rub between your fingers and to smell. Then I explain how technology and instruments can help to bring about the best of the berries, from bean moisture meter to temperature probe and refractometer.

Several processes assist the bean to develop into the best it can be.

Roasting, for instance, can be done slowly or in a hurry, with a steadily rising temperature or with a ‘profile’ that is continuously changing in intensity, first enveloping the bean in heat energy and then ever more slowly adding to the temperature, almost teasing the bean to finally yield its aromas in a softly crackling volumetric boost.

And luckily, deep in there, the best roast profile can be defined as one math formula and the software that controls the roasting at my home has a TeX typesetting method built in to display that formula.

As common as grinders are, very few people know enough about it to explain the effect of the profile of cutting edges one finds on the burrs. Even though everyone can take out the burrs and look at them, their secrets are hiding in plain sight.

Extracting then, at last, an espresso from fine grinds packed into a puck, involves at least three kinds of profile: temperature, pressure and flow.

All these work together to create the satisfaction that coffee can bring to your palate and mind.

I will discuss what I know about these elements and I will bring beans, a grinder and two little manual espresso machines in the hope that the joint capacity will be enough to share a taste with all attending.

Profilowanie kawy / ukryta formuła

Streszczenie

Kofeina może być substancją która przyciągnie Ciebie ponownie do kubka kawy, ale kiedy zasmakujesz w „specjalnej” kawie, która została wyhodowana, zebrana, wysuszona, wyselekcjonowana, przetransportowana, wypalona, zmielona i wyekstrahowana z  pieczołowitością, poświęceniem i dobrym sprzętem, to subtelna i bogata jakość tego napoju jest tym, co dostarczy Tobie błogich doznań jeszcze i jeszcze.

Powiem krótko o hodowaniu i zbieraniu jagód kawy, będę miał nieco zielonych ziaren do potrzymania, potarcia między palcami i powąchania. Następnie wyjaśnię, jak technika i instrumenty mogą pomóc w wydobyciu z jagód najlepszego, od miernika wilgotności do czujnika temparatury i refraktometru.

Wiele procesów wspomaga ziarnom wydać z siebie najlepsze co posiadają.

Palenie, na przykład, może być wykonywane wolno lub w pośpiechu, ze stale wzrastającą temperaturą albo według „profilu”, który zmienia intensywność w sposób ciągły, najpierw oatczając ziarno energią cieplną a następnie bardzo, bardzo wolno zwiększając temperaturę, prawie drażniąc fasolkę aby w końcu oddała swój aromat w miękkim objętościowym przyspieszeniu.

Szczęśliwie, w swojej głębii, najlepszy profil może zostać określony w postaci jednego wzoru matematycznego, a oprogramowanie kontrolujące palenie u mnie w domu posiada wbudowaną TeXową metodę składu do wyświetlenia tego wzoru.

Mimo powszechności młynków, bardzo niewiele osób wie o nich wystarczająco aby wyjaśnić, wpływ profili ostrzy tnących na ich wirujących elementach (ang. burr). Mimo że każdy może wyjąć ten element i go obejrzeć, ich tajemnica skrywa się przed gołym okiem.

Wyekstrahowanie, w końcu, espresso z drobno zmielonej kawy upakowanej w krążek (ang. puck), wymaga przynajmniej trzech rodzajów profili: temperatury, ciśnienia i przepływu.

Wszystkie te elementy współpracują dla dostarczenia satysfakcji Twojemu podniebieniu i umysłowi.

Omówię to, co wiem o tych elementach, przyniosę ziarna, młynek i dwie małe ręczne maszynki do espresso w nadziei, że ich łączna wydajność wystarczy, aby podzielić się smakiem ze wszystkimi obecnymi.

Day and duration: Sunday, at 15:30 (90 mins; requirements were/are: min. 60 mins, max. 90 mins.)


Hans Hagen, Pragma ADE, Hasselt, Holland

Grandpa's toolbox

Abstract

Grandpa's toolbox—what do your kids, grandchildren do know about the tools of your trade? E.g., Grandpa, how did you do it? Or, you went to a better world and your grandchild being unable to make head or tail of your inheritance puts all of it into a trash bin.

Hans will reflect on this, drawing from his experience as a multiple uncle.

Skrzynka narzędziowa Dziadka

Streszczenie

Dziadkowa skrzynka z narzędziami — co Twoje dzieci czy wnuki wiedzą o narzędziach które używasz wykonując swój zawód? Na przykład: Dziadku, jak to zrobiłeś? Albo, udałeś się do lepszego świata a Twoje wnuki, nie mogąc się połapać w Twojej spuściźnie, wyrzucają wszystko na śmietnik.

Hans podejmie temat korzystając ze swojego bogatego doświadczenia jako wielokrotny wuj.

Day and duration: Sunday, at 12:15 (45 mins; requirements were/are: min. 30 mins, max. 45 mins.)


Hans Hagen, Pragma ADE, Hasselt, Holland

Slides: slides.png

luaTeX going stable

Abstract

I'll give a short summary of how after a decade we came to version 1, to be released end of this year. I'll also reflect on the impact it had on ConTeXt (and vise versa) and related projects. I'll end with some musings about what comes next.

Stabilizacja luaTeXa

Streszczenie

Sttreszczę jak po dekadzie dotarliśmy do wersji 1, która zostanie opublikowana pod koniec bieżącego roku. Zajmę się też wpływem jaki luaTeX miał na ConTeXt (i odwrotnie) i powiązane przedsięwzięcia. Zakończę dywagacjami o tym, co w przyszłości.

Day and duration: Saturday, at 17:00 (40 mins; requirements were/are: min. 30 mins, max. 45 mins.)


Hans Hagen, Pragma ADE, Hasselt, Holland

Slides: slides.png

OpenType fonts

Abstract

After evolving stepwise, last year the ConTeXt (but also generic) font processor saw its second major update. We now use a lua font parser (also needed for usage in MetaPost). Discretionary support has been upgraded (needed for complex fonts), critical components have been sped up a bit more, and feature overload has been extended. All in the spirit of TeX users expectations to have control over all matters.

Fonty OpenType

Streszczenie

Ewoluując krok po kroku, procesor fontów ConTeXta (ale również generyczny) dotarł do drugiej poważnej aktualizacji. Używamy teraz parsera fontów lua (potrzebnego również w MetaPoście). Rozwinięto wsparcie dla discretionary (wymagane dla złożonych fontów), krytyczne fragmenty zostały nieco przyspieszone, rozszerzono też przeciążenie właściwości (ang. feature overload. Wszystko to w  duchu zapewnienia pełnej kontroli nad wszystkim, tak pożądanej przez użytkowników TeXa.

Day and duration: Sunday, at 10:15 (45 mins; requirements were/are: min. 30 mins, max. 45 mins.)


Taco Hoekwater, Bitext, Dordrecht, The Netherlands

Cookbook slides slides.png

History of cookbooks

Abstract

This talk will show some examples from the history of cookbooks, showing their development from ancient times on.

Historia książek kucharskich

Streszczenie

Pokażę kilka przykładów z historii książek kucharskich, ilustrując ich rozwój od czasów starożytnych.

Day and duration: Sunday, at 17:00 (30 mins; requirements were/are: min. 30 mins, max. 30 mins.)


Taco Hoekwater, Bitext, Dordrecht, The Netherlands

Slides (PDF), 17MB slides.png

A short history of the alphabet – and writing

Abstract

Before humans invented typing, textual communication was done using handwriting and the occasional bit of chiseling. Our current alphabet did not suddenly appear ready-made, and over time there were also many trends in handwriting style. This is a short overwiev on how we arrived at the current latin alphabet and its variations.

Krótka historia alfabetu – i pisania

Streszczenie

Zanim ludzie wymyślili drukowanie, komunikacja tekstowa była realizowana ręcznie, a czasami za pomocą kucia. Nasz alfabet nie pojawił się nagle gotowy a z biegiem czasu pojawiało się także wiele trendów w stylach pisania ręcznego. To jest krótki przegląd tego, jak dotarliśmy do naszego alfabetu łacińskiego i jego wariantów.

Day and duration: Sunday, at 17:30 (45 mins; requirements were/are: min. 45 mins, max. 45 mins.)


Jean-Michel Hufflen, FEMTO/ST & University of Franche-Comté, 16, route de Gray, 25030 Besançon

Slides: slides.png

Abbreviating First Names

Abstract

At a first glance, abbreviating a first name is easy. Only the first letter of each component of such a first name is retained, followed by a period. However, in some cases, two letters are retained… or three, or even more. Besides, these rules are language-dependent…, context-dependent, or history-dependent. Moreover, typography books do not agree about these rules. After a review of these rules and variants, this article proposes a pragmatic approach for modern bibliography processors.

Skracanie imion

Streszczenie

Na pierwszy rzut oka tworzenia skrótów imion jest łatwe. Pozostaje tylko pierwsza litera każdej składowej, z następującą po niej kropką. Jednakże w pewnych przypadkach pozostają dwie litery… albo trzy a nawet więcej. Oprócz tego reguły są różne dla różnych języków…, zależne od kontekstu albo uwarunkowane historycznie. Co więcej, książki typograficzne nie zgadzają się co do tych zasad. Po przejrzeniu reguł i ich wariantów proponujemy współczesnym procesorom bibliograficznym stosowanie podejścia pragmatycznego.

Day and duration: Monday, at 12:00 (45 mins; requirements were/are: min. 45 mins, max. 45 mins.)


Jean-Michel Hufflen, FEMTO/ST & University of Franche-Comté, 16, route de Gray, 25030 Besançon

Slides: slides.png

A Journey with ConTeXt

Abstract

For the first time, we have written a medium-sized article using ConTeXt. This article uses some advanced features, such as figures, tables, pictures using the “chart” module and MetaPost, etc. We discuss how ConTeXt is very different from LaTeX and give some advice for people interested in using ConTeXt.

Podróż z ConTeXtem

Streszczenie

Po raz pierwszy napisaliśmy średniej wielkości artykuł przy użyciu ConTeXta. W artykule użyto pewne zaawansowane własności, takie jak wykresy, tabele, ilustracje, stosując moduł „chart” i MetaPost, itd. Omówimy, na ile ConTeXt jest różny od LaTeXa i damy wskazówki tym, którzy są zainteresowani użyciem ConTeXta.

Day and duration: Saturday, at 10:30 (30 mins; requirements were/are: min. 30 mins, max. 30 mins.)


Jean-Michel Hufflen, FEMTO/ST & University of Franche-Comté, 16, route de Gray, 25030 Besançon

Workshop: How to combine jazz and popular songs

Abstract

Making a jazz arrangement out of a popular song may appear as difficult, but is possible with good technique. We have to find an `accurate' popular song, discover a way to harmonise it using jazz progressions. We also show that some variations used in jazz are based on chord substitutions. The example we chose is a Polish popular song.

Warsztaty: Jak połączyć jazz z popularnymi melodiami

Streszczenie

Wykonanie aranżacji jazzowej popularnej piosenki może wydawać się trudnym zadaniem, ale jest możliwe z wykorzystaniem dobrej techniki. Należy znaleźć „odpowiednią” piosenkę, odnaleźć drogę zharmonizowania z użyciem progresji jazzowej. Pokażemy również, że niektóre wariacje używane w jazzie są oparte na podstawieniach akordów. Jako przykładu użyliśmy popularną polską piosenkę.

Day and duration: Friday, at 17:30 (90 mins; requirements were/are: min. 60 mins, max. 90 mins.)


Bogusław Jackowski, BOP, Gdańsk, Poland

Extract and read(!) the .inf file. slides.png

MetaPost for virtual beginners

Abstract

Short (1.5 h) explanation of what MetaPost is and what it can be used for. A possibility of individual “play-offs” (in the so called free time) is envisaged.

MetaPost dla wirtualnych początkujących

Streszczenie

Krótkie (1,5 godz.) wyjaśnienie czym jest jest MetaPost i do czego może się przydać. Przewiduje się możliwość indywidualnych „dogrywek” (w tzw. wolnym czasie).

Day and duration: Saturday, at 09:00 (90 mins; requirements were/are: min. 90 mins, max. 90 mins.)


Bogusław Jackowski, BOP, Gdańsk, Poland ;
Marek Ryćko, Sopot, Polska

Slides: slides.png

Slurs, Braces, Radicals: Obstacle or Challenge? Part 1: Obstacle

Abstract

Signs accompany the development of human culture from its very beginning. The lack of replicability and limited portability of signs were the most characteristic features of the initial period of that development.

A milestone in the development of the reproduction technology was set by Johannes Gutenberg. His approach, facilitating multiplication of documents, ruled for half a millennium. Some portions of documents, such as musical notation, ornaments, some elements of the mathematical notation were either drawn by hand or included in some other way.

The advent of computer technology changed the document production inheriting, however, many features from its predecessor, the Gutenberg paradigm. In particular, the same characters which caused typesetting difficulties in the old times—slurs, braces, radicals—are still causing trouble to users employing programs typesetting texts.

We will refer to the currently existing paradigm of text typesetting as the Gutenberg-Knuth paradigm, to stress the contribution of Donald E. Knuth, who in the years 1977—1982 created a model of typesetting rooted in Gutenberg’s ideas and implemented it for computers creating the TeX typesetting system.

Łuki, klamry, pierwiastki: przeszkoda czy wyzwanie? Część 1: Przeszkoda

Streszczenie

Obecny paradygmat jest głęboko zakorzeniony w historii.

Znaki towarzyszą rozwojowi ludzkości od początku. Niemożność powielania i ograniczona przenośność znaków, ściśle związane ze swobodą ich kształtowania, były charakterystycznymi cechami początkowego (i najdłuższego) okresu tego rozwoju, a zarazem są najbardziej istotne z punktu widzenia naszych rozważań.

Ludzie stosunkowo wcześnie doświadczyli uciążliwości powielania zapisów znakowych i próbowali poprawić sytuację. Prawdopodobnie pierwszy krok w stronę tej poprawy stanowił wynalazek stempli (około 4 tysiące lat temu), który jednak nie przerodził się w rewolucję technologiczną.

Kamieniem milowym rozwoju zapisów znakowych był wynalazek Johannesa Gutenberga. Jego technologia, umożliwiająca tworzenie i powielanie dokumentów, królowała przez pół tysiąclecia. Pierwsze książki nosiły znamiona wcześniejszej technologii ręcznego pisania. Po upływie kolejnych wieków technologia została udoskonalona, kroje pisma stały się lepsze i lepiej dostosowane do celów druku, a także coraz mniej przypominały ich ręcznie pisane formy, jednak Gutenbergowska idea ruchomych czcionek kwitła i właściwie kwitnie do dziś.

Niektóre partie dokumentów, takie jak elementy notacji muzycznej, ornamenty, pewne elementy notacji matematycznej — były albo rysowane ręcznie, albo włączane do dokumentu w inny sposób, na przykład poprzez wyrycie w metalu lub kamieniu. Tu idea ruchomych czcionek nie okazała się szczególnie pomocna. Nowo narodzona technologia komputerowa błyskawicznie zmieniła procesy związane z przygotowywaniem dokumentów. Jednakże typografia sterowana komputerowo odziedziczyła wiele cech po poprzedniku, paradygmacie Gutenberga. W szczególności te same znaki, które przysparzały kłopotów zecerom w dawnych czasach — łuki, klamry, pierwiastki — przysparzają kłopotów użytkownikom programów składających teksty.

Obecnie istniejący paradygmat modelu składania tekstów będziemy określać paradygmatem Gutenberga-Knutha, dla podkreślenie wkładu Donalda E. Knutha, który w latach 1977—1982 stworzył matematyczny model składu zakorzeniony w ideach Gutenberga i zaimplementował go komputerowo, tworząc system składu TeX.

Day and duration: Monday, at 15:00 (30 mins; requirements were/are: min. 30 mins, max. 30 mins.)


Ryszard Kubiak, Biuro Informatyki Ubezpieczeniowej Pachocki i Ziajka SC, Gdańsk, Poland

Slides: slides.png

Generating LaTeX from reST for Software Documentation

Abstract

A user manual for a big computer system was prepared using the reST notation of the Sphinx documentation preparation system. The Sphinx system is capable of generating various output formats from a single source. The author's experience in generating LaTeX is presented, especially in the context of a former job of generating HTML.

Generowanie LaTeXa z reST na potrzeby dokumentacji oprogramowania

Streszczenie

Podręcznik użytkownika dla dużego systemu komputerowego został opracowany w notacji reST systemu tworzenia dokumentacji Sphinx. System Sphinx pozwala generować różne formaty wynikowe z jednego źródła. Przedstawione są doświadczenia autora w generowaniu LaTeXa, szczególnie w konteście wcześniejszej pracy generowania HTML-a.

Day and duration: Tuesday, at 09:45 (30 mins; requirements were/are: min. 30 mins, max. 30 mins.)


Harald König, Balingen, Germany

Typesetting XML (CEWE) photobook with ConTeXt

Abstract

At least in Germany there is an on-line service for printing “photo books” (with software for Windows, Mac and Linux (and iPhone/Android) https://cewe-photoworld.com/creator-software/ http://www.cewe-fotobuch.de/).

Friends used that software to print nice traveling books. But you only get printed books, no PDF or similar, nothing you can use outside that company. BUT your saved copies of your books consist of a single “nice/readable” XML file plus all your images.

Here comes ConTeXt into play, which allows to read and process XML files. So, why not read those saved photo book XML files and typeset them to PDF, giving you a nice and vendor independent “offline” backup copy of your books.

Thanks to Hans Hagen (and with lots of his help) I did a first workshop on this topic at the 2015 ConTeXt Group users meeting in Nasbinals, France.

There I managed to typeset “my” photo book (the only one I had at that time) with ConTeXt with only some few details missing to be supported/converted.

In the talk I want to explain the input XML format and the current solution using ConTeXt to read that XML file and create a PDF file (hopefully with more example books and less missing features until BachoTeX ;-)).

Składanie XML-owej (CEWE) foto-książki przy pomocy ConTeXta

Streszczenie

Przynajmniej w Niemczech istnieje usługa on-line drukowania „foto-książek” (z oprogramowaniem dla systemów Windows, Mac i Linux (oraz IPhone/Android) https://cewe-photoworld.com/creator-software/ http://www.cewe-fotobuch.de/).

Przyjaciele używali tej usługi do drukowania miłych książeczek z podróży. Ale otrzymuje się jedynie drukowane książki, bez plików PDF czy temu podobnych, nie dostaje się niczego, co można by użyć u innego usługodawcy. Ale książka wysyłana do usługodawcy to pojedynczy porządny/czytelny plik XML wraz ze wszystkimi zdjęciami.

Tu do gry włącza się ConTeXt, który pozwala na czytanie i przetwarzanie plików XML. Tak więc, dlaczego by nie wczytać takich XMLowych wersji książek i złożyć ich do wersji PDF, będącymi miłymi, niezależnymi od dostawcy kopiami bezpieczeństwa książek.

Dzięki Hansowi Hagenowi (z mnóstwem jego pomocy) poprowadziłem pierwszy warsztat na ten temat podczas spotkania użytkowników ConTeXta w 2015 r. w Nasbinals, we Francji.

Udało mi się tam złożyć „moją” foto-książkę (jedyną, którą wtedy posiadałem) przy pomocy ConTeXa z tylko nielicznymi brakującymi szczegółami, które wymagały wsparcia lub konwersji.

W prezentacji chcę objaśnić wejściowy format XML i bieżące rozwiązanie używające ConTeXa do wczytania XML i utworzenia pliku PDF (na BachoTeX mam nadzieję mieć więcej przykładowych książek i mniej niezaimplementowanych własności ;-)).

Day and duration: Saturday, at 11:30 (120 mins; requirements were/are: min. 120 mins, max. 120 mins.)


Aditya Mandayam, Brud, Warsaw, Poland

More on Kurz: slides.png

The Fold, or, Kurz

Abstract

Cryptocurrencies are incentives for peer-to-peer cloud computers to enforce protocols on a communal historical record known as the Blockchain. Think of this as a giant accounting ledger. Kurz,or, The Fold is an analog, paper-based crypto-incentive devised by the cyborg Brud

Kurz deconstructs the ledger and replaces it with archetypal book-forms: the Sammelbande, the Zibaldone, the Nonce-Volume, et al. Kurz uses Renaissance book formats by repeated folds into leaves, quartos, octavos, et al. These are known as gatherings. Herein we present various (TeX) examples of Kurz gatherings.

Składka lub Kurz

Streszczenie

Kryptowaluty są powodem dla którego komputery chmur sieci peer-to-peer wymuszają protokoły społecznościowych zapisów historycznych w formie znanej jako blockchain. Można o nich myśleć jako o gigantycznej księdze rachunkowej.

Kurz dokonuje dekonstrukcji tej księgi i zastępuje ją archetypicznymi formami książki: Sammelband, Zibaldone, the Nonce-Volume, konwolut itp. Kurz używa renesansowych formatów książki powstających z wielokrotnego składania arkuszy w folio, czwórkę (kwarto, quatro), ósemkę (oktawo, octavo) itd. Są one znane jako składki. Przedstawimy tutaj różne (TeXowe) przykłady składek Kurzu.

Day and duration: Friday, at 15:00 (30 mins; requirements were/are: min. 30 mins, max. 45 mins.)


Aditya Mandayam, Brud, Warsaw, Poland

Zenzizenzizenzic

Abstract

Zenzizenzizenzic is an obsolete form of mathematical notation representing the eighth power of a number from a time when powers were written out in words rather than as superscript numbers.

This term was suggested by Robert Recorde, a 16th-century Welsh writer of popular mathematics textbooks, in his 1557 work The Whetstone of Witte; he wrote that it “doeth represent the square of squares squaredly”.

The author presents Zenzizenzizenzik, a generalized cosmology of Geomantic divination using the Tonal System of John Nystrom (1825—1885).

A syzygy occurs when three or more celestial bodies fall on the same line. A common syzygy seen from Earth is a total eclipse of the sun.

A syzygy may also be seen as objects or ideas hiding in plain sight. If the universe were in a perpetual state of syzygy, we would need new approaches to perceive the Sun and the Moon as separate entities. Herein we will attempt to reconcile two systems of universal representation: that of Geomancy, with its sixteen divine figures, and that of the Tonal system, a proto-hexadecimal alphabet, devised by John Nystrom in 1859. The paper summarizes attempts to introduce typographic forms to represent the geomantic figures and the tonal system.

The presentation will end with a geomantic reading of the conference, its surroundings, BachoTeX, and Bachotek itself.

Zenzizenzizenzik

Streszczenie

Zenzizenzizenzic jest przestarzałą formą notacji matematycznej reprezentującą ósmą potęgę liczby z czasów, gdy potęgi wypisywano słownie a nie liczbą w wykładniku.

Termin ten zaproponował Robert Recode, 16.-wieczny walijski autor podręczników matematyki, w swojej książce z 1557 r. „The Whetstone of Witte”; napisał że „reprezentuje kwadrat kwadratów kwadratowo” (ang. square of squares squaredly).

Autor zaprezentuje Zenzizenzizenzik, uogólnioną kosmologię wróżb (dywinacji) geomantycznych z użyciem systemu tonalnego Johna W. Nystroma (1825—1885).

Syzygia powstaje, gdy trzy lub więcej ciał niebieskich znajduje się na jednej linii. Znaną syzygią jest całkowite zaćmienie słońca.

Syzygię można również postrzegać jako obiekty lub idee skrywające się na naszych oczach. Gdyby wszechświat był w stanie permanentnej syzygii, to potrzebowalibyśmy nowego podejścia do postrzegania Księżyca i Słońca jako osobnych bytów. Spróbujemy połączyć dwa odrębne systemy: geomancyjny z jego szesnastoma boskimi figurami i system tonalny, proto-szesnastkowy alfabet Johna Nystroma z 1859 r. Podsumujemy próby użycia form typograficznych do prezentowania figur geomantycznych i systemu tonalnego.

Prezentacja zakończy się geomancyjnym odczytem konferencji, jej otoczenia, BachoTeXa i samego Bachotka.

Day and duration: Friday, at 15:30 (30 mins; requirements were/are: min. 30 mins, max. 30 mins.)


Mojca Miklavec, Sežana, Slovenia;
Artur Reutenauer, Royal Opera House, Covent Garden, London

Slides: slides.png

Discussion: Package selection in TeX Live

Abstract

TeX Live is the most versatile of TeX distributions, available on a variety of platforms, and very actively developed. It is the basis for MacTeX on Mac OS X and Protext on Windows, and is bundled by many package managers in Unix distributions. It has, however, a major drawback: its titanic size.

At its inception in 1996, it was contained in a CD and started growing from that point. Packages are indeed almost never removed, as only legal matters are taken into account when considering new packages: if a package fits the legal requirements, it is added. Today, the texlive-full installation scheme includes over 135,000 files and has a size of almost 4.5GB. Together with an extract of the contents of CTAN it forms the TeX Collection that fits on a double-layered DVD, but for how much longer?

This situation is a problem for many downstream package developers and also affects the TeX community as a whole. We want to start a conversation to see how we could improve the selection of packages. We envision creating a new distribution from the existing TeX Live, by making a choice between the existing packages (by the way: 3075 .tlpobj files in TeX Live currently). We would define strict dependencies between packages, and also strive to do some measure of quality control, in order to create a distribution that's truly useful for newcomers and long-time users alike. The selection has to be community-driven, but there has to be a selection.

Dyskusja: Wybór pakietów dla TeX Live

Streszczenie

Tex Live jest najwszechstronniejszą dystrybucją TeXa, dostępną dla różnych platform i bardzo aktywnie rozwijaną. Jest podstawą dla MacTeX dla Mac OS X oraz Protext dla Windows, jest też zawarta w wielu managerach pakietów dystrybucji Unixowych. Ma jednak wielką wielką wadę: tytaniczny rozmiar.

Pierwsza edycja, w 1996 r., mieściła się na CD i od tego czasu rośnie. Pakiety w istocie nigdy nie są usuwane ponieważ uwzględnia się jedynie aspekty prawne przy rozważaniu nowych pakietów: są dołączane jeśli spełniają wymagania prawne. Dziś schemat instalacyjny texlive-full zawiera ponad 135.000 plików i zajmuje prawie 4,5 GB. Łącznie z wyciągiem zawartości CTAN mieści się na dwuwarstwowym DVD, ale jak długo jeszcze?

Ta sytuacja jest kłopotliwa dla wielu zależnych deweloperów pakietów i dotyka również społeczność TeXową. Chcemy rozpocząć dyskusję w kierunku ulepszenia wyboru pakietów. Wyobrażamy sobie zbudowanie nowej dystrybucji na podstawie TeX Live, wybierając spośród istniejących pakietów (w TeX Live jest obecnie 3075 plików .tlpobj). Zdefiniowalibyśmy rygorystycznie zależności pomiędzy pakietami i zmierzalibyśmy do uruchomienia jakieś kontroli jakości, tak, aby zbudować dystrybucję, która będzie prawdziwie użyteczna zarówno dla nowych jak i dla długoletnich użytkowników. O wyborze powinna decydować społeczność, ale wybory muszą być dokonywane.

Day and duration: Saturday, at 18:00 (60 mins; requirements were/are: min. 15 mins, max. 120 mins.)


Mojca Miklavec, Sežana, Slovenia

Slides: slides.png

Introducing Continuous Integration (CI) to TeX binaries

Abstract

TeX Live binaries are being built once per year for about 20 different platforms by a number of volunteers and never get updated during the year. This is a good compromise between users' demand for reasonably new binaries, stability and the burden on volunteer builders and packagers.

ConTeXt community on the other hand strongly depends on the availability of the latest binaries of LuaTeX at any given time. There are also occasional requests for the latest binaries of XeTeX when new features get implemented.

We have recently set up a build infrastructure that can automatically build TeX binaries after every commit for a number of platforms, send emails when builds break, show reports and make the binaries available to users.

This approach puts a lot of burden off the shoulders of people previously responsible for building TeX binaries while at the same it time gives us freedom to run the builds a lot more frequently, getting binaries to users much faster and providing earlier feedback about problems to developers.

Wprowadzenie ciągłej integracji (CI) binariów TeXowych

Streszczenie

Binaria TeX Live są budowane raz na rok dla około 20. różnych platform przez kilku ochotników i w ciągu roku nigdy nie są aktualizowane. To dobry kompromis pomiędzy wymaganymi przez użytkowników w miarę aktualnymi binariami, stabilnością i obciążeniem wolontariuszy budujących binaria i przygotowujących paczki dystrybucyjne.

Z drugiej strony, społeczność ConTeXa jest mocno zależna od dostępności najnowszych binariów luaTeXa. Niekiedy, po zaimplementowaniu nowych własności, wymagane są najnowsze binaria XeTeXa.

Zbudowaliśmy ostatnio infrastrukturę, które potrafi po każdej aktualizacji automatycznie zbudować binaria TeXowe dla pewnej liczby platform, wysłać powiadomienia pocztą elektroniczną przy niepowodzeniach tego procesu, udostępnić raporty deweloperom i binaria użytkownikom.

Takie podejście zdejmuje wiele pracy z ramion osób, które poprzednio budowały binaria dając nam jednocześnie swobodę znacznie częstszego uruchamiania tych procesów, szybsze udostępnianie binariów użytkownikom i wcześniejsze przekazywanie informacji o problemach deweloperom przez użytkowników.

Day and duration: Saturday, at 17:40 (20 mins; requirements were/are: min. 15 mins, max. 30 mins.)


Frank Mittelbach, LaTeX3 Project, Mainz, Germany

“Static” presenation slides.png “Interactive” presenation slides.png

Alice in Wonderland—the tale of the long tail in globally optimized page breaking

Abstract

The story of Alice's Adventures In Wonderland by Lewis Carroll contains a long tale about the tail of the mouse which starts like

            'Fury said to a
            mouse, That he
          met in the
         house,
       "Let us
        both go to
         law: I will
          prosecute
           YOU.--Come,
             I'll take no
             denial; We
            must have a
          trial: For
        really this
       morning I've
      nothing
      to do."
       Said the
        mouse to the
         cur, "Such
          a trial,
           dear Sir,
         ...
        many more
       lines ...
      ...

Obviously a tail like this should be typeset in full beauty and should not be laid out in knots or cut between pages. Unfortunately, that is more easily said than done, given that all typesetting systems use a greedy page algorithm that cuts page by page. Thus chances are high that disaster strikes and we have to manually adjust earlier page breaks to prevent it.

Using global optimization in pagination has been envisioned already more than 30 years ago by Michael Plass in his PhD thesis and throughout the years other people worked on specific aspects of global optimized pagination, but until today all typesetting engines have taken the “easy” way out and leave the problem essentially to the user.

This is in fact not that surprising, as the problem can get easily out of hand: A naive approach will immediately result in exponential complexity (without introducing float objects into the mix which makes it worse). But even with careful restrictions and specialized algorithms we will soon be back at testing the computer limits with any real live document.

However, computers are getting faster and thus get us closer to make globally optimized pagination a reality. So this year I started to implement a framework that assists in this task, in the hope that for my next book I do not have to hand-adjust half of the page breaks manually—first results are promising!

In this talk I will give some theoretical background to the problem and discuss the basic approach taken by the framework, including two already implemented optimization strategies: The automatic change of page length on double spreads to add flexibility and the use of automatic variation in paragraph breaking (think \looseness) to gain further flexibility.

I will also discuss the obvious and not so obvious pitfalls I ran into while moving along from a theoretical to a practical solution, showing them in some real life demos with the help of Alice and other figures. The talk concludes with an outline of next steps and further research necessary to move this framework from a prototype to a production (like) system.

Alicja w krainie czarów — opowieść o długim ogonie globalnej optymalizacji łamania na strony

Streszczenie

Historia „Alicja w krainie czarów” Lewisa Carrolla zawiera długą opowieść o ogonie Myszki, która zaczyna się tak (tłumaczenie Antoniego Marianowicza):

      Pędziła Myszka do dziury,
          by jej nie złapał Kot
            bury, ale nie pomógł
               niebodze ten roz-
                 paczliwy bieg, bo
                 Kot jej stanął na
                 drodze i rzekł:
              „- Nudzę się dziś
              srodze, więc ci
            wytoczyć chcę
            sprawę. Ja będę
          oskarżycielem...”
         „- A gdzie masz
       przysięgłych ławę,
     gdzie sędziego?” –
     pyta Mysz nieśmiele.
     ...
      ileś jeszcze
        linii
        ...

Oczywiście ogon taki jak ten powinien zostać złożony w całej okazałości i nie powinien zawierać zagniotów albo zostać pociętym pomiędzy stronami. Niestety, łatwiej to powiedzieć niż zrobić, ponieważ wszystkie systemy składu używają agresywne algorytmy, które tną strona po stronie. Tak więc są znaczne szanse że wkradnie się nieszczęście i będziemy musieli ręcznie dostroić wcześniejsze przełamania aby temu zapobiec.

Konieczność globalnego optymalizowania stronicowania została przewidziana już przed 30. laty przez Michaela Plassa w jego pracy doktorskiej i w ciągu tych lat innni pracowali nad konkretnymi aspektami optymalnego stronicowania, ale aż do dzisiaj wszystkie systemy składu wykpiwały się „łatwymi” wyjściami i w zasadzie pozostawiały problem użytkownikom.

To w zasadzie nie jest niespodzianką, jako że problem może łatwo wymknąć się spod kontroli: Naiwne podejście natychmiast przeradza się w złożoność wykładniczą (bez wprowadzenia do rozwiązania obiektów pływających, co pogarsza sytuację). Ale nawet ze starannymi ograniczeniami i specjalizowanymi algorytmami rzeczywiste dokumenty szybko zaczynają testować ograniczenia komputerów.

Jednakże komputery stają się szybsze i przybliżaja nas do urzeczywistnienia globalnie optymalnego stronicowania. Tak więc w tym roku zacżąłem implementować mechanizm wspomagający do tego zadania w nadziei, że przy mojej następnej książce nie będę musiał ręcznie korygowac połowy przełamań stron – pierwsze wyniki są obiecujące!

Zaprezentuję podstawy teoretyczne problemu i przedyskutuję podstawowe podejście zastosowane w mechaniznie, łącznie z dwiema już zaimplementowanymi strategiami optymalizacji: automatyczna zmiana długości stron na rozkładówce dla zwiększenia elastyczności i użycie automatycznych zmian algorytmu łamania akapitów (\looseness) dla uzyskania dodatkowych stopni swobody.

Przedyskutuję oczywiste i te niezbyt oczywiste pułapki na które się natknąłem przechodząc od rozwiązania teoretycznego do praktycznego, pokazując je na rzeczywistych przykładach przy pomocy Alicji i innych postaci. Prezentację zakończy szkic następnych kroków i dalszych badań potrzebnych do przekształcenia mechanizmu z prototypu do systemu (prawie) produkcyjnego.

Day and duration: Monday, at 10:00 (60 mins; requirements were/are: min. 45 mins, max. 60 mins.)


Grzegorz Murzynowski, PARCAT.eu, Łódź, Polska

A few LGBTQ*-parallel words on “TeX, get out of the closet!”. An ideolo-speech that will hopefully ignite a discussion.

Abstract

Is TeX, and especially LaTeX and expl3 “closeted”? If so, in what ways?
What a “TeXnical coming out” would look like?
What could be considered “a TeX/LaTeX Pride”?
Does anyone deny *TeX's equal rights or discriminates it in any way?

The presentation will be backed with LGBTQ* parallels, and of course and attempt will be taken toward explaining of the terms used.

(Inspired by and consulted with some LGBTQ* persons, also not quite stranger(s) to *TeX.)

According to my LGBTQ* study, the point of coming out is truth, or being true: to oneself and to the others. About a natural feature(s) that can be a great strength and advantage of a person, but is/are often perceived as flaw(s), a “perversion” or even “abomination” by the society, religious communities and even families. I think that it might be the case with TeX, in a sense. For, who uses macro languages these days (or *ever*)? Who enjoys a data type being a vector of three coordinates, at the two latter appearing possibly a transfinite limit ordinal number, yet necessarily a multiple of one of three chosen?

In my (personal) opinion, the fact that TeX is “totally other than all the others [programming languages.]” (“Anders als die Andern” ) can and should be the foundation of the “TeX Pride”, not something to try to hide from the users. And such a hiding is what LaTeX and expl3 try to do in my opinion. One could say, LaTeX and expl3 aim to provide an acceptable, i.e., usable, interface for the TeX primitives, and indeed, especially expl3 with its “data types”, self-explaining naming conventions, iterators &c. is very good at it. However, there is a very bad thing that comes alongside, namely the “Forget about TeX” attitude. I'd like to discuss it further in my paper and presentation, especially referring to the movie “To Wong Foo, Thanks for Everything, Julie Newmar”.

Or maybe we should not search for parallelisms with the LGBTQ* people, but consider us addicts and think of a 12-Steps Programme, like the Alcoholics Anonymous?

Kilka słów na temat hasła konferencji, “TeXu, wyjdź z szafy!”, w paraleli do LGBTQ*. Ideolo, które w nadziei wywoła dyskusję.

Streszczenie

Czy TeX, a zwłaszcza LaTeX i expl3, są w jakimś sensie „w szafie”?
Na czym może polegać TeXowy coming out?
Jak wygląda „Duma TeXniczna”?
Czy ktoś odmawia *TeXom równych praw lub w inny sposób je dyskryminuje?

Prezentacja będzie poparta przykładami-paralelami ze sfery LBTQ*, takimi jak zdjęcia czy hasła coming-outowe czy dotyczące dumy [nie wiem, jak to jest po polsku – GM], oczywiście wraz z próbą przybliżenia użytych pojęć.

(Zainspirowane przez i konsultowane z osobami LGBTQ*, także nie-całkiem-nieznającymi *TeXa.)

Jeżeli moje badanie tematyki LGBTQ* jest miarodajne, istotą coming outu jest prawda, czy też – bycie uczciwym: wobec siebie samej/go, i wobec innych. Uczciwą/ym co do naturalnej cechy, która może być wielką zaletą i siłą osoby, jednak bywa postrzegana jako wada, „dewiacja” lub wręcz „obrzydliwość” przez społeczeństwo, wspólnotę religijną czy nawet rodzinę. Sądzę, że może być coś z tego na rzeczy w przypadku TeXa. Kto dzisiaj używa języków makr? Kogo bawi typ danych będący wektorem trzech współrzędnych, z których na dwóch ostatnich może wystąpić pozaskończona, graniczna liczba porządkowa (ale tylko wielokrotność jednej z trzech wybranych)?

Moim zdaniem (opinia osobista), to, że TeX jest “zupełnie inny od wszystkiego, co ludzie znają” („Anders als die Andern” ) może i powinno być źródłem „Dumy TeXowej”, a nie czymś, co się usiłuje wstydliwie ukryć przed użytkownikiem. A takiego właśnie „skrywania” próbują się w moim (osobistym) mniemaniu dopuszczać LaTeX i expl3. Owszem, może ktoś powiedzieć, że LaTeX, a zwłaszcza expl3, próbują dostarczyć akceptowalnego, tj.: używalnego, interfejsu dla TeXowych prymitywów, z ich dziwaczną składnią i innymi niebezpieczeństwami (jak choćby otwarte \if*-y). I zaiste, zwłaszcza expl3, z jego samowyjaśniającymi się konwencjami nazewniczymi, iteratorami itd. – jest w tym świetny. Jednakże, wraz z tymi wspaniałościami, podaje się rzecz moim zdaniem bardzo szkodliwą: podejście „Zapomnijcie o TeXu”. Tę kwestię zamierzam omówić dokładniej w artykule i prezentacji, posiłkując się zwłaszcza filmem „To Wong Foo, Thanks for Everything, Julie Newmar” („Ślicznotki”).

A może nie powinniśmy szukać podobieństw do osób LGBTQ*, tylko raczej uznać się za uzależnionych i podjąć leczenie w rodzaju Programu 12 Kroków, jak Anonimowi Alkoholicy?

Day and duration: Monday, at 12:45 (45 mins; requirements were/are: min. 45 mins, max. 60 mins.)


Grzegorz Murzynowski, PARCAT.eu, Łódź, Polska

A TeX-generated booklet of font samples (#Convergence)

Abstract

In February this year, A. Twardoch talked to me about his idea of producing booklet of font samples, and asked me whether such a thing is possible in TeX. I was happy to hear and be asked about that as I wrote a programme fulfilling some part of Adam's idea a few years ago, for my personal use.

Now, thanks to the ready-made and user-friendly iterators provided by expl3 (and the gme3u8.sty macro package by G. Murzynowski) iterating over a list of font (font files), “waterfall” with the font sizes arbitrarily set by the user, or iteration over glyphs of a font, or over chosen ranges of the Unicode—are even easier than in the first version. (Well, mostly “present” as opposed to “absent” )

I wish to present the program from TeXnical side, focusing on the tricks used and on deployments of the expl3 language.

Próbnik pism drukarskich generowany w TeXu. (#Convergence)

Streszczenie

Na przedwiośniu tego roku A. Twardoch porozmawiał ze mną o wizji produkowania wzornika-próbnika fontów w TeXu. Ucieszyłem się wielce, bo maszynkę spełniającą część jego wizji uczyniłem kilka lat temu i sobie czasem używam.

Teraz, dzięki gotowym i przyjaznym użytkownikowi iteratorom dostarczanym przez expl3 (oraz przez pakiet gme3u8 G. Murzynowskiego) iteracja po liście fontów, „waterfall” po stopniach pisma zadanych wedle widzimisię użytkownika, czy iteracja po glifach fontu/ów, bądź po wybranych zakresach Unicode'u – są jeszcze łatwiejsze niż w pierwszej wersji. (OK, w większości – po prostu „dostępne” w przeciwieństwie do „niezaimplementowane”.)

Zamierzam przedstawić mechanizm od strony TeXnicznej, skupiając się na programistycznych smaczkach oraz na wykorzystaniu expl3-a/ego.

Day and duration: Sunday, at 09:00 (30 mins; requirements were/are: min. 30 mins, max. 30 mins.)


Grzegorz Murzynowski, PARCAT.eu, Łódź, Polska

Towards automatic and decent ragged right alignment, as uderstood by me from a workshop by R. Oleś and the teachings of the leading Polish typographers.

Abstract

First of all, it has to be stated, that a ragged-right set by the masters „is always sculpted” (A. Tomaszewski)—is always a mind-and-hand, thorough work, requiring not only detailed knowledge of the glyphs' metrics, hyphenation &c., which TeX covers greatly, but also—understanding of (human) language of the text typeset and of how do the humans read it. Which is not covered by machines/programs (yet?).

Having said that, we present a program written in TeX (expl3) which, launched with a declaration \chorągiewka <optional params.> puts the text in a more sophisticated manner than the standard LaTeX \raggedright or \flushleft. Namely, it makes the text, still ragged, is shaped more toward a zig-zag (saw) at the right margin, thanks to clever use of \parshape and the glue registers such as \spaceskip, \rightskip and so on, with adjustable shape of a “saw tooth” , also with a pseudo-random version.

W stronę automatycznej chorągiewki, na ile coś pojmuję mym wątłym umysłem z warsztatów R. Olesia i nauk innych czołowych polskich typografów.

Streszczenie

Przede wszystkim powiedzieć należy, że chorągiewka złożona przez mistrzów „to zawsze jest rzeźbienie” (A. Tomaszewski) – czyli pieczołowita praca umysłowo-ręczna, niedająca się zautomatyzować przy obecnych (nie)możliwościach maszyn, takich jak (nie)rozumienie języków ludzkich.

To powiedziawszy, przedstawimy program w TeXu/expl3-u/im, który wywołany deklaracją \chorągiewka <opcjon.parametry> układa tekst subtelniej niż standardowe \raggedright czy \flushleft, mianowicie dbając o to, by kształt poszarpania przypominał piłę (zygzak) – dzięki filuternemu użyciu \parshape i rejestrów klejowych takich jak \spaceskip, \rightskip itd., z regulowanym kształtem „zęba” piły, także z wariantem pseudolosowym.

Day and duration: Monday, at 09:30 (30 mins; requirements were/are: min. 30 mins, max. 30 mins.)


Andrzej Odyniec, Warszawa, Polska

Slides: slides.png

Typesetting notes or a song book with LaTeX

Abstract

Progress brings more people formally trained in music. Despite self-taught often gain advantage over music schools graduates thanks to a developed talent and inborn musicality, graduates do have over them a non disputable advantage: they can handle notes. But they also sometimes require notes because of their limited ability to play music by ear. Demand for notes is also tied to the vanishing culture of singing at home. more often than not parent's song books with texts only are useless for children as they do not remember the melodies. So the need for notes arises.

Computer programs for typesetting music, commercial or free are used for typesetting notes for music bands. A printout from such a program gives so-called “sheet music”, i.e., notes for a single piece of music. Typesetting a song book with notes for one or several voices, with the text of the song and guitar chords aligned is still a non-trivial challenge, growing with the size of the publication and additional requirements (as e.g., to serve as a digital song book for a tablet).

This presentation being an attempt to fill that particular gap of typesetting notes with TeX, not having been touched since the memorable presentation by Bogusław Jackowski and Marek Ryćko, will present the workbench for dealing with such publications.

Typesetting is being done with TeX and LaTeX (the lua compiler) using Daniel Taupin's MusiXTeX package supported with preprocessors: PMX by Don Simmons allowing for the simplified “abc” notation plus generating midi files and M-tx by Dirk Laurie which easies synchronizing of the song's text and notes. Complemented with the integrated TeX development environment TeXstudio, tools such as Awk and my own macro packages for typesetting diatonic functions (a.k.a. chords) above the staff, the workbench made it possible to typeset over 500 pages of a collection of notes for neocatehumenal songs. This will be presented as an example of what can be done.

During the presentation we will typeset the notes of a well known song, thus starting the BachoTeX Song Book for the future generations.

Składaj nuty! czyli Śpiewnik w LaTeXu

Streszczenie

Wraz postępującym rozwojem społeczno-gospodarczym przybywa osób z wykształceniem muzycznym. Chociaż nadal samouki nierzadko zyskują przewagę nad wieloma z absolwentów szkół muzycznych tak dzięki rozwiniętemu talentowi jak i przyrodzonej muzykalności to ludzie po takich szkołach mają nad nimi niewątpliwą przewagę: umieją posługiwać się nutami. Ale nuty także bywają dla nich niezbędne ze względu na ograniczone możliwości gry ze słuchu. Popyt na zapisy nutowe wiąże się też z zanikaniem kultury śpiewu w domach rodzinnych. Coraz częściej śpiewniki rodziców z tekstami piosenek są nieprzydatne dla dzieci, bo melodii wielu pieśni już nikt nie pamięta. Pojawia się więc potrzeba zapisu nut.

Programy komputerowe do składu nut tak komercyjne jak i darmowe zwykle służą do zapisu partytury dla zespołu muzycznego. Wydruk z takiego zapisu daje tzw. „sheet music”, czyli nuty do jednego utworu. Zagadnienie składu śpiewnika z nutami na jeden lub kilka głosów z podpisanym tekstem piosenki i akordami gitarowymi nadal jest pewnym niebanalnym wyzwaniem, rosnącym wraz z rozmiarem publikacji i dodatkowymi wymogami (np. aby był to śpiewnik elektroniczny na tablet).

Próbując wypełnić lukę tematyczną związaną ze składaniem nut w TeXu, nie dotykaną od czasów pamiętnej prezentacji Bogusława Jackowskiego oraz Marka Ryćko, materiał ten prezentuje warsztat do pracy nad takimi publikacjami.

Skład realizowany jest w TeXu i LaTeXu (kompilator lua) przy pomocy pakietu MusiXTeX Daniela Taupina wspomaganego preprocesorami: PMX Dona Simonsa wprowadzającym uproszczoną notację „abc” i generującego pliki midi oraz M-tx Dirka Laurie'go ułatwiający synchroniczne do nut podpisywanie tekstu pieśni. Wraz ze wspomaganiem ze strony środowiska zintegrowanego TeXstudio i posługiwaniem się takimi narzędziami jak Awk oraz własnymi pakietami makr TeXowych do składania nad pięciolinią funkcji harmonicznych (tzw. akordów), warsztat umożliwił z powodzeniem złożenie pięćsetstronicowego zbioru nut pieśni wspólnot neokatechumenalnych, który będzie zaprezentowany jako przykład możliwości.

Podczas prezentacji zapiszemy i złożymy nuty pewnej znanej pieśni zapoczątkowując w ten sposób Śpiewnik BachoTeXowy dla przyszłych pokoleń.

Day and duration: Saturday, at 14:30 (90 mins; requirements were/are: min. 60 mins, max. 90 mins.)


Norbert Preining, JAIST, Japan

Accusation, by M. Miklavec and A. Reutenauer: slides.png Defendant: slides.png

Security improvements in the TeX Live Installer and TeX Live Manager

Abstract

Since the switch to the current distribution method and the introduction of network installs and updates, many things have changed in the TeX (Live) world. But one thing hasn't kept up with the new distribution methods: security.

By now there is hardly any verification going on whether the package downloaded from the CTAN mirrors haven't been tampered with. And although we are shipping md5sums and sizes in the accompanying information, also these were only used on rare instances (when restarting a failed installation).

We are reporting about the recent improvements and consistent confirmation of checksums and sizes of the downloaded packages, as well as strong cryptographic signatures of the package information.

Ulepszenie bezpieczeństwa w TeX Live Installer i TeX Live Manager

Streszczenie

Od przejścia do aktualnego sposobu dystrybuowania i wprowadzenia instalacji sieciowej wiele rzeczy uległo zmianie w świecie i w TeX Live. Jedna rzcz tylko nie dotrzymała kroku nowym sposobom dystrybucji.

Nie ma właściwie żadnej weryfikacji, czy pakiet pobrany z serwerów zwierciadlanych nie został zmanipulowany. Mimo że dołączamy sumy md5 i informacje o rozmiarach jako informację towarzyszącą, nawet te są używane w rzadkich przypadkach (przy restarcie nieudanego procesu instalacyjnego).

Złożymy raport o ostatnich ulepszeniach i spójnym potwierdzaniu sum kontrolnych i rozmiarów pobieranych pakietów jak również o silnych podpisach kryptograficznych informacji pakietowej.

Day and duration: Saturday, at 16:00 (30 mins; requirements were/are: min. 30 mins, max. 30 mins.)


Norbert Preining, JAIST, Japan

Slides: slides.png

Package testing in the TEX world (rough proposal)

Abstract

This was an ad-hoc session, proposed last minute, on-site. For it's contents see the slides.

Testowanie pakietów w świecie TeXowym (surowa pomysł)

Streszczenie

To była sesja ad-hoc, zaproponowana w ostatniej chwili, na miejscu. Jej treść jest zawarta w prezentacji (por.)

Day and duration: Saturday, at 18:15 (15 mins; requirements were/are: min. 15 mins, max. 15 mins.)


Krzysztof Pszczoła, Instytut Matematyki i Kryptologii, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa, Polska

Slides: slides.png

Three strokes and TeX's friends

Abstract

First the context:

In the western culture, all actions are geared toward creating the effect. One may say, important is the result, not the way on which it was achieved. On the other hand, the Far East culture, the way is often more important than the result. This also applies to broadly understood graphic arts: with a great simplification, one may say that in the West one paints to obtain a “nice picture”, in the East to better oneself through painting.

That context holds the following: I'll propose a few simple drawing exercises, geared rather toward the “way” than the “target” (no fill-in-color) executed with brush and ink as well a discussion on how one could apply such ideas to computer graphics created with “TeX friends”.

Trzy kreski i przyjaciele TeXa

Streszczenie

Najpierw kontekst:

W kulturze Zachodu wszelkie działanie nastawione jest przede wszystkim na efekt. Można powiedzieć, że ważny jest cel, a nie droga którą do niego dochodzimy. Z kolei w kulturze Dalekiego Wschodu droga często jest ważniejsza od rezultatu. Dotyczy to również szeroko rozumianej działalności plastycznej: w dużym uproszczeniu można powiedzieć, że na Zachodzie maluje się, żeby uzyskać „ładny obrazek”, na Wschodzie – żeby poprzez malowanie się doskonalić.

W tym kontekście osadzony jest następujący konkret: Zaproponuję kilka prostych ćwiczeń plastycznych nastawionych bardziej na „drogę” niż na „cel” (uwaga: nie będą to kolorowanki) realizowanych pędzlem i tuszem oraz dyskusję, jak można podobne idee zastosować do grafiki komputerowej tworzonej przy użyciu „przyjaciół TeXa”.

Day and duration: Monday, at 09:00 (30 mins; requirements were/are: min. 15 mins, max. 30 mins.)


Artur Reutenauer, Royal Opera House, Covent Garden, London;
Mojca Miklavec, Sežana, Slovenia

Getting TeX’s hyphenation patterns out of the closet

Abstract

Hyphenation has always been central in TeX, to the point that Donald Knuth had one of his students, Frank Liang, develop an algorithm for it, and create a set of patterns for English. Over the years, patterns have been created for many languages and in 2008 we set to convert all these patterns from legacy 8-bit encodings to UTF-8 and put them in a single place, the package called hyph-utf8. We also took the opportunity to clarify the legal situation of the patterns for a few languages, as some files had not been released under clear licence terms, and we made contact with other communities who had an interest in TeX hyphenation patterns, thus creating some fruitful collaborations.

Eight years on, the project is still alive and well, and responding to internal as well as external challenges. It has long outgrown its original purpose and could be slowly turning into the central hub for hyphenation data for all free software, hence getting TeX out of the closet on this—admittedly very specific—typographical feature. We will give a summary of the current situation, outlining the challenges we're facing, and we'll share our future plans, that will hopefully be as exciting to the audience as they are to us.

TeXowe wzorce dzielenia wyrazów wychodzą z szafy

Streszczenie

Dzielenie wyrazów zawsze było centralnym problemem TeXa, do tego stopnia, że Donald Knuth spowodował, że jeden z jego studentów, Frank Liang, skontruował algorytm dzielenia i przygotował do niego zbiór wzorców dla języka angielskiego. Z upływem lat wzorce powstały dla wielu języków i w 2008 roku podjęliśmy się wykonania konwersji wszystkich wzorców ze starych, 8-bitowych kodowań do UTF-8, umieszczając je w jednym miejscu i nadając pakietowi nazwę hyph-utf8. Wykorzystaliśmy też tę sposobność do wyjaśnienia sytuacji prawnej wzorców dla kilku języków, jako że niektóre pliki nie posiadały jasnych warunków licencyjnych. Skontaktowaliśmy się też z innymi społecznościami zainteresowanymi wzorcami TeXowymi, co w niektórych przypadkach doprowadziło do owocnej współpracy.

Osiem lat później, a przedsięwzięcie jest nadal żywe, ma się dobrze i reaguje na wyzwania zarówno wewnętrzne jak i zewnętrzne. Dawno przerosło swój pierwotny cel i może się powoli przerodzić w centralną oś danych dzielenia wyrazów dla całego wolnego oprogramowania, możemy więc mówić o wyjściu TeXa z szafy w tym, przyznajemy, bardzo specyficznym aspekcie typograficznym. Zrelacjonujemy aktualną sytuację, zarysujemy wyzwania przed którymi stanęliśmy, podzielimy się naszymi planami na przyszłość, które, mamy nadzieję będą równie ekscytujące dla słuchaczy jak są dla nas.

Day and duration: Monday, at 16:30 (45 mins; requirements were/are: min. 45 mins, max. 45 mins.)


Marek Ryćko, Sopot, Polska ;
Bogusław Jackowski, BOP, Gdańsk, Poland

Slurs, Braces, Radicals: Obstacle or Challenge? Part 2: Challenge

Abstract

The Gutenberg-Knuth paradigm of text typesetting was a good fit for some aspects of typography, there are, however, tasks which require an approach transcending the base model.

At a certain level of abstraction one may express the problem as a series of questions and answers. What is a book? It is a set of rectangles containing certain typographic elements. What is a font? It is a set of rectangles containing certain typographic elements. What is a web page? It is a set of rectangles containing certain typographic objects. What is user graphic interface? It is a set of rectangles containing certain typographic objects. And so on.

Modern typographic objects a often rather more dynamic than static. They have to change their shapes and perhaps meaning depending on some conditions, such as the change of the window proportions. Some typographic objects are interactive – they should respond to user stimuli.

We propose a uniform paradigm of typography, which relates to all known application areas and combines all approaches to typographic objects into a single, uniform approach to creating and using static, dynamic and interactive typographic objects (including web page, book page or user interface).

Slides constitute the essential part of this presentation. They are (experimentally) implemented instances of our paradigm.

Łuki, klamry, pierwiastki: przeszkoda czy wyzwanie? Część 2: Wyzwanie

Streszczenie

Paradygmat Gutenberga-Knutha dobrze pasował do niektórych aspektów typografii, takich jak zwykły i ustrukturalniony tekst, i nadal dobrze do tego pasuje. Są jednak takie zastosowania, które wymagają podejścia wykraczającego poza podstawowy model. W otaczającym nas świecie można dostrzec wiele typów „obiektów” w oczywisty sposób typograficznych, które jednak uważane są za na tyle różniące się od siebie, że zasługują na odrębne modele myślenia, osobne programy i różne formaty plików. Nie mogą być łatwo połączone. Nuty są przygotowywane specjalistycznymi programami, teksty matematyczne — innymi programami, fonty — jeszcze innymi, a strony internetowe są tworzone w zupełnie inny sposób.

Na pewnym poziomie abstrakcji można to wyrazić serią pytań i odpowiedzi. Czym jest książka? Jest to zbiór prostokątów zawierających pewne obiekty typograficzne. Czym jest font? Jest to zbiór prostokątów zawierających pewne obiekty typograficzne. Czym jest strona internetowa? Jest to zbiór prostokątów zawierających pewne obiekty typograficzne. Czym jest graficzny interfejs użytkownika? Jest to zbiór prostokątów zawierających pewne obiekty typograficzne. I tak dalej.

Współczesne obiekty typograficzne są często raczej dynamiczne, aniżeli statyczne. Mają zmieniać kształty i być może znaczenia zależnie od pewnych uwarunkowań, takich jak zmiana proporcji okna. Niektóre obiekty typograficzne są w zamierzeniu interakcyjne — powinny reagować na bodźce użytkownika.

Proponujemy jednolity paradygmat typografii, który odnosi się do wszelkich znanych obszarów zastosowań i łączy wszystkie podejścia do obiektów typograficznych w pojedyncze, jednolite podejście do tworzenia i używania statycznych, dynamicznych i interakcyjnych obiektów typograficznych. Prowadzi to do jednolitej koncepcji strony internetowej, książki czy interfejsu użytkownika. Wszystkie one mogą zawierać złożone formuły matematyczne lub nuty w ich dynamicznej formie dostosowującej się do uwarunkowań.

Istotną częścią prezentacji będą slajdy, które będą zaimplementowanymi (eksperymenalnie ) instancjami naszego paradygmatu. Będą one dynamicznymi, interaktywnymi obiektami przygotowanymi w sposób eksperymentalny by zaprezentować obszary typografii, które nie pasują do tradycyjnego modelu.

Day and duration: Monday, at 15:30 (30 mins; requirements were/are: min. 30 mins, max. 30 mins.)


Piotr Strzelczyk, BoP s.c., Sopot, Poland

Slides: slides.png

Keyboard and soldering iron—from algorithms to a conference mug

Abstract

Computing is useful for electronics and vice versa, computing uses electronics. Micro controllers —joining both computing and electronics are presently everywhere, though not always easy to spot. Sometimes it pays to roll your own; how to go about it, what can be done and why is it so cheap.

Klawiatura i lutownica — od algorytmów do kubka konferencyjnego

Streszczenie

W elektronice wykorzystuje się informatykę, a w informatyce pojawia się elektronika. Mikrokontrolery — będące połączeniem informatyki i elektroniki — obecnie są wszędzie, choć nie zawsze je zauważamy. Czasami warto zrobić własne; jak to zrobić, co można zbudować, jak zaprogramować i dlaczego tak tanio.

Day and duration: Tuesday, at 11:30 (60 mins; requirements were/are: min. 45 mins, max. 60 mins.)


Damien Thiriet, Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ, Kraków, Polska

Take shortcots! On useful functions—Vim/Emacs.

Abstract

We are so used to loading additional plugins when editing that we often overlook another way to work better and quicker. Both Vim and GNU Emacs give us the opportunity to use our homemade external scripts, designed to fit our goals and sometimes more precise that what plugins offer.

Abbrevs are also that kind of overlooked magic. They allow us to call some elaborated templates just striking two or three letters. It is worth using the same abbrev to do similar operations in different languages—\LaTeX{}, HTML and org-mode as far as I am concerned.

Idźcie na skróty! O pożytecznych funkcjach w Vim/Emacs.

Streszczenie

Wyrobiony nawyk ładowania odpowiednich wtyczek przesłania nam często inny sposób przyspieszenia pracy z edytorem. W ViM jak i w GNU Emacs opłaca się sięgać do własnych, zewnętrznych skryptów. Mają tą zaletę, że są krojone na miarę naszych potrzeb i bywają bardziej dokładne od tego, co znajdziemy we wtyczkach.

Kolejne zapomniane zasoby to skróty: dzięki nim można po naciśnięciu dwóch czy trzech klawiszy wywołać rozbudowane szablony. Warto wówczas stosować ten sam skrót dla podobnej operacji w różnych formatach – w moim przypadku \LaTeX{}, HTML, org-mode.

Day and duration: Monday, at 11:30 (30 mins; requirements were/are: min. 30 mins, max. 30 mins.)


Damien Thiriet, Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ, Kraków, Polska

Crossword: slides.png

Crossword: Polish Feasts and Traditions

Abstract

Clues are in English, solutions in Polish (note: the printed copy will be in your conference “bag”; the file itself is there: crossword; this is not a scheduled presentation, you are left to your own devices; Damien will arrange a time slot to compare notes with the brave).

Krzyżówka: Polskie święta i tradycje

Streszczenie

Wskazówki po angielsku, hasła po polsku (uwagi: wydruk znajdziecie w teczce konferencyjnej; plik jest tam: krzyżówka; to nie będzie sesja, zabawa w wolnym czasie; Damien zorganizuje czas i miejsce na porównanie notatek z dzielnymi rozwiązywaczami).

Day and duration: Friday, at 09:15 (0 mins; requirements were/are: min. 0 mins, max. 0 mins.)


Damien Thiriet, Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ, Kraków, Polska ;
Paweł Łupkowski, Zakład Logiki i Kognitywistyki, Instytut Psychologii, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Reasoning Research Group, Poznań, Polska

Hackaton: Documenting LaTeX Packages

Abstract

The aim of this workshop is to revise, correct or extend a CTAN documentation of your favoured LaTeX package.

Participants may also prepare an entry for LaTeX package (in Polish) for the pakietomat.wordpress.com project. We would also appreciate collective testing, improving and extending of already existing entries.

Hackaton: Dokumentacja pakietów LaTeXa

Streszczenie

Celem tego warsztatu jest ulepszenie dokumentacji pakietów LaTeXa. Uczestnicy będą mogli poprawić lub rozszerzyć CTANową dokumentację swojego ulubionego pakietu (lub takiego, który uważają za szczególnie użyteczny).

Będzimy również zachęcali uczestników do przygotowania nowych wpisów w ramach projektu pakietomat.wordpress.com (w języku polskim). Mamy też nadzieję, że znajdą się chętni do wspólnego testowania, poprawiana i rozszerzania już opublikowanych wpisów.

Day and duration: Sunday, at 16:30 (150 mins; requirements were/are: min. 180 mins, max. 180 mins.)


Andrzej Tomaszewski, Acta Poligraphica, Poland

Slides (PDF), 30MB slides.png

Leon Urbański (1926—1998), a wizard typographer

Abstract

I will present the typographic achievements of Leon Urbański, graphic artist, humanist and teacher. His design methods as well as awareness of the need to serve the reader made him famous in Poland and abroad. I have the honour to be one out of a small group of his pupils, who for years are trying and trying and despite having at their disposal the most modern typographic tools are not able to achieve such results as he was getting with metal types.

Leon Urbański (1926—1998), typograf-czarodziej

Streszczenie

Opowiem o typografii Leona Urbańskiego (1926–1998), grafika, humanisty i nauczyciela. Jego metody projektowania i świadomość służebnej roli wobec czytelnika, przyniosły mu uznanie w kraju i za granicą. Mam zaszczyt należeć do wąskiego grona jego uczniów, którzy od lat próbują, próbują… i pomimo najdoskonalszych współczesnych narzędzi typograficznych nie mogą osiągnąć podobnych efektów, które on uzyskiwał przy pomocy metalowych czcionek.

Day and duration: Monday, at 17:15 (45 mins; requirements were/are: min. 30 mins, max. 45 mins.)


Adam Twardoch, Fontlab Ltd / Myfonts, Berlin, Germany

Slides (PDF), 22MB slides.png

FontLab VI: better font making owing to TeX

Abstract

In this talk, Adam will introduce FontLab VI, the upcoming professional font editor for MacOS X and Windows by FontLab. Six years in the making, and a complete rewrite from scratch, FontLab VI combines the latest font technologies and a new cross-platform user interface. FontLab VI introduces dozens of innovations to type design, backed by FontLab’s 25 years of experience, active input from hundreds of professional type designers, and innovative research. Adam will focus on the novel approaches to digital font making that originated in the TeX community, and more specifically, the recent BachoTeX conferences.

FontLab VI: lepsze tworzenie krojów zawdzięczamy TeXowi

Streszczenie

Przedstawię FontLab VI, profesjonalny edytor fontów na MacOS X i Windows znajdujący się na ukończeniu. Zespół firmy FontLab rozpoczął pracę nad programem 6 lat temu. FontLab VI łączy w sobie najnowsze technologie typografii cyfrowej i zupełnie nowy interfejs użytkownika. Program udostępnia projektantom krojów wiele nowych możliwości, stworzonych dzięki 25-letniemu doświadczeniu zespołu FontLab, współpracy z setkami zawodowych typografów i grupą naukowców. W referacie skoncentruję się na nowatorskich aspektach tworzenia czcionek cyfrowych, które wyrosły ze środowiska TeXowego, a przede wszystkim z ostatnich konferencji bachotkowych.

Day and duration: Sunday, at 11:30 (45 mins; requirements were/are: min. 45 mins, max. 45 mins.)


Ulrik Vieth, Stuttgart, Germany

Slides: slides.png

Optimizing OpenType math fonts for inline setting

Abstract

OpenType math fonts are controlled by a set of some 60 font parameters, which control various aspects of how math formulas are assembled. While the meaning of these parameters is relatively well understood, optimizing these parameters for best results is far form trivial. In this talk, we will discuss some aspects of fine-tuning parameters for inline math typesetting, so that typical inline expressions such as $x^2$ or $x_0$ or $\frac{1}{2}$ and similar can be set without opening up the linespacing and without interfering with typesetting on a grid.

Optymalizacja fontów matematycznych OpenType dla składu niewystawionego.

Streszczenie

Fonty matematyczne OpenType są kontrolowane przez około 60 parametrów, które dotyczą różnych aspektów składania wzorów. Chociaż względnie dobrze rozumiemy znaczenie tych parametrów, ich optymalizowanie dla uzyskania najlepszych efektów jest zdecydowania niełatwe. Wښprezentacji omówimy niektóre aspekty manipulowania tymi parametrami dla składu wzorów niewystawionych, tak, aby typowe niewystawione wzory takie jak $x^2$ or $x_0$ or $\frac{1}{2}$ czy podobne składały się bez zwiększenia odstępu między wierszami iښbez zakłócenia składu wښrejestr.

Day and duration: Sunday, at 09:30 (45 mins; requirements were/are: min. 45 mins, max. 45 mins.)


Barbara Wilińska, Poland

Rotunda: slides.png Filigran: slides.png M: slides.png A: slides.png

Workshop: Latin calligraphy

Abstract

This is again a workshop in Latin calligraphy, this time we will copy/construct Lombard letters — adorned, ornamented uppercase letters.

How did Lombard letters come about? Medieval scribes were transforming uncial letters, roman and rustic capitals. They extended vertical lines, serifs and rounded strokes, widened arcs in their thickest fragments, thinned vertical lines a bit. The vertical serifs were extended so as closed areas ensued, these were filled with ornaments.

Each participant will be tasked with preparing one or two letters, but this will only be the start of fun. The letters will be transfered onto a piece of cloth using the technique of batik during the follow-up workshop by Kasia Burakowska.

Warsztaty: Kaligrafia łacińska

Streszczenie

Zapraszam na kolejne warsztaty kaligrafii łacińskiej — tym razem zajmiemy się kopiowaniem/konstruowaniem wielkich liter lombardzkich — wersalików z ornamentacją.

Jak powstały litery lombardzkie? Dawni skrybowie przekształcali litery uncjały, rzymskiej kapitały czy rustyki. Powiększali pionowe linie, szeryfy i okrągłe pociągnięcia, pogrubiali łuki w najszerszych miejscach, zwężali nieco pionowe linie. Szeryfy pionowe i poziome wydłużali tak znacznie, że zaczęły tworzyć zamknięte pole, które wypełniali ornamentami.

Każdy uczestnik przygotuje jedną lub dwie litery, ale będzie to dopiero początek zabawy. Litery zostaną później przeniesione na tkaninę za pomocą techniki batiku na warsztatach Kasi Burakowskiej.

Day and duration: Friday, at 09:15 (210 mins; requirements were/are: min. 180 mins, max. 180 mins.)


Marek Żabka, Wydział Matematyki Stosowanej Politechniki Śląskiej, Gliwice, ul. Kaszubska 23, Polska

Slides: slides.png

The use of LaTeX in building of the educational platform ForMath.

Abstract

The Internet platform ForMath was created within the project “Mathematics—interactive study of the future” carried out at the Faculty of Applied Mathematics on Silesian University of Technology. The aim of the platform is self-learning students who step by step solve the exercises by entering the intermediate results to the system. Common mistakes committed in the course of solving lead to screens with explanations on their nature. The designers of the content placed on the platform, use LaTeX, including special commands to draw screens, to put conditions of passing between screens, to set up visibility conditions of different elements, to locate input fields and select fields in content or descriptions of clouds with aid, to showing screens theory dependent on the context and so on. The exercise text is processed into the data for the website. It is worth noting the use of a special expression language based on the LaTeX language. These expressions are eventually compiled into the JavaScript. On the platform there are currently about 250 solved exercises of mathematical analysis and appropriate interactive textbook.

Zastosowanie systemu LaTeX do budowy platformy edukacyjnej ForMath.

Streszczenie

Platforma internetowa ForMath powstała w ramach projektu „Matematyka — interaktywne studia z przyszłością”, realizowanych na Wydziale Matematyki Stosowanej Politechniki Śląskiej. Celem platformy jest samodzielne uczenie się studentów, którzy krok za krokiem rozwiązują zadania, wprowadzając wyniki pośrednie do systemu. Typowe błędy popełniane w trakcie rozwiązywania prowadzą do ekranów z wyjaśnieniami dotyczącymi ich natury. Projektanci treści umieszczonych na platformie, używają systemu LaTeX, w tym specjalnych komend do zapisu ekranów zadania, warunków przejścia między ekranami, warunków widoczności różnych elementów, pól wprowadzania wartości w treści (nawet wewnątrz wzorów) lub pól wyboru oraz opisów okien z pomocą lub przejść do ekranów teorii zależnych od kontekstu itd. Zapis zadania zostaje przetworzony na dane dla strony internetowej. Warto podkreślić użycie specjalnego języka wyrażeń opartego o zapis w LaTeXu. Te wyrażenia są później kompilowane do języka JavaScript. Na platformie jest obecnie około 250 rozwiązanych zadań z analizy matematycznej oraz odpowiedni interaktywny podręcznik.

Day and duration: Tuesday, at 10:30 (30 mins; requirements were/are: min. 15 mins, max. 30 mins.)


Document Actions