You are here: Home / BachoTeX / EuroBachoTeX 2007 / Program content

Program contentKarl Berry, TeX Users Group
Jerzy Ludwichowski, Nicholas Copernicus University, Toruń, Poland

GUST Font License: an application of the LaTeX Project Public License

Abstract

We describe interpretation and usage of the GUST Font License. It is legally identical to the LaTeX Project Public License, with additional requests (not requirements) related to usage with fonts. It is currently used for the Latin Modern font project, among others.

GUST Font License jako zastosowanie LaTeX Project Public License

Streszczenie

Opisujemy interpretację i użycie GUST Font License. Jej prawne znaczenie jest identyczne jak licencji LPPL (LaTeX Project Public License), z dodatkowym apelem (a nie wymogiem) specyficznym dla sposobu używania fontów. Licencja GFL jest aktualnie, między innymi, używana w licencjonowaniu fontów przedsięwzięcia Latin Modern.Dorota Cendrowska, Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych, ul. Koszykowa 86, 02-008 Warszawa, Polska

Enumerations as an interesting form of text appearance

Abstract

Enumerations are one of the text forms which fare exceptionally well in these modern and running times. There is no flyer, offer, report or diploma (in sciences) where an enumeration would not enter, even through a backdoor.

The article presents classic types of enumerations and the ways to create them. The rules for one- and multi-sentence as well as nested enumerations are discussed. Even if TeX (LaTeX) is treated as a king in science and technical department of higher education institutions, we will show that sometimes the king's gown might be in need of modification. We will thus discuss the methods which are available for changing the appearance of enumerations in their wide and different usage (printed text, multimedia presentations).

Wyliczenia jako jedna z ciekawych form istnienia tekstu

Streszczenie

Wyliczenia to jedna z form zapisu tekstu, której wyjątkowo dobrze „się powodzi” w dzisiejszych, nowoczesnych i pędzacych czasach. Nie ma ulotki, oferty, raportu, czy pracy dyplomowej (w dziedzinie nauk ścisłych), gdzie wyliczenie nie weszłoby choćby na chwilę tylnymi drzwiami.

W artykule wymieniono klasyczne rodzaje wyliczeń i sposoby ich tworzenia. Omówiono zasady składania wyliczeń jednozdaniowych i wielozdaniowych oraz zasady dotyczące zagnieżdżania wyliczeń. Choć na uczelniach technicznych TeX (LaTeX) jest traktowany jak król, pokażemy, że czasem i król może mieć ubranko do przeróbki. W związku z tym w pracy omówiono dostępne metody modyfikacji wyglądu wyliczeń w dokumentach oraz przedstawiono tendencje dotyczące zmian sposobu składania wyliczeń ze względu na ich szerokie i różnorodne zastosowanie (tekst drukowany, prezentacje multimedialne).Johannes Grosse, Institute for Physics, Jagellonian University, Kraków, Poland

`MathPSfrag': creating LaTeX labels in Mathematica Plots

Abstract

A package for Mathematica that allows inclusion of LaTeX labels in EPS Graphics using PSfrag will be presented. The clue is that positioning information and TeX code is automatically generated by the package. It also contains a preview capability that imports a bitmap of the final image including the rendered LaTeX labels back into Mathematica.

MathPSfrag: tworzenie etykiet LaTeX-owych w wykresach programu Mathematica

Streszczenie

W pracy przedstawiony zostanie pakiet makroinstrukcji wykorzystujący PSfrag do dołączania etykiet LaTeX-owych do grafiki EPS-owej generowanej w programie Mathematica. Istotą rozwiązania jest to, że współrzędne pozycjonowania etykiet oraz kod TeX-owy są przez pakiet generowane automatycznie. Pakiet posiada także możliwość generowania podglądu wraz z importem bitmapy zawierającej renderowane etykiety LaTeX-owe na powrót do programu Mathematica.Atif Gulzar, Center for Research in Urdu Language Processing, National University of Computer & Emerging Sciences, Lahore, Pakistan
Shafiq-ur Rahman, Center for Research in Urdu Language Processing, National University of Computer & Emerging Sciences, Lahore, Pakistan

Nastaleeq: a challenge accepted by Omega

Abstract

Nastaleeq is the default writing style of Urdu. It is based on Arabic script but its complexity makes it one of the world's most challenging writing styles. Nastaleeq has strong contextual dependency. It is a cursive writing style and written diagonally from right to left. The overlapping shapes make the nuqta (dots) and kerning problem even harder.

With the advent of multi-lingual concept in computer systems, different solutions have been proposed and implemented. But most of these are not matured enough or has platform barriers. This paper discuses the complexity of Nastaleeq and a solution that uses omega as typesetting engine for rendering Nastaleeq.

Nastaleq: wyzwanie podjęte przez system Omega

Streszczenie

Nastaleeq jest domyślnym stylem pisania w języku Urdu. Oparty jest na piśmie arabskim ale jego złożoność powoduje, że jest stylem stawiający jedne z najwyższych wymagań. Nastaleeq charakteryzuje się silnymi zależnościami kontekstowymi, jest stylem kursywnym, pisany po przekątnej od strony prawej do lewej. Zachodzące na siebie kształty powodują powiększenie i tak już znacznych trudności z pozycjonowaniem znaczników nuqta oraz kerningiem.

Wraz z pojawieniem się wielojęzyczności w systemach komputerowych, zaproponowano i zaimplementowano różne rozwiązania. Większość z nich nie jest jednak wystarczająco dojrzała i nie są one dostępne na wszystkich platformach. Artykuł przedstawia złożoność Nastaleeq i proponuje rozwiązanie problemu składu tekstów w Nastaleeq przy pomocy systemu Omega.Sam Guravage, Literate Solutions, Loenen, Holland

Confessions of a teenage TeX user

Abstract

In this presentation I will tell the audience a bit about how I use TeX for my everyday school work. I will explain what tools I use, how my father convinced me, and finally if I like it or not. Of course there is plenty of time for questions of how it came thus far.

Zwierzenia młodego użytkownika TeX-a

Streszczenie

W prezentacji opowiem słuchaczom trochę o tym, jak używam TeX-a do codziennych zadań szkolnych. Wyjaśnię jakich używam narzędzi, jak mnie przekonał ojciec i – w końcu – czy to lubię czy nie. Będzie też wystarczająco czasu na pytania jak do tego wszystkiego doszło.Hans Hagen, PRAGMA ADE, Ridderstraat 27, 8061 GH Hasselt, The Netherlands

ConTeXt and OpenType: what kind of font system do we need

Abstract

LuaTeX as well as XeTeX bring open type support into the TeX community. What impact does this have on the usual font systems available in TeX macro packages? Do we need another mechanism or can we adapt existing mechanisms? Will the user's view on fonts change? Will we use features as defined by the font, or do we need more? Do we need a font system at all (given designer's practice)? In this presentation I will discuss the impact of OpenType on ConTeXt MkIV.

ConTeXt i Open Type: jakiego systemu fontów potrzebujemy?

Streszczenie

Zarówno LuaTeX jak i XeTeX umożliwiają wspólnocie TeX-owej używanie fontów Open Type. Jaki ma to wpływ na zwykłe systemy fontów dostępne w pakietach makr TeX-owych? Czy potrzebujemy innego mechanizmu, czy też możemy zaadaptować już istniejące? Czy zmieni się sposób widzenia fontów przez użytkowników? Czy wystarczą własności dostarczane z fontami czy też potrzebujemy ich więcej? Czy w świetle bieżących praktyk projektantów w ogóle potrzebujemy systemu fontów? W prezentacji przedstawiony zostanie wpływ fontów Open Type na system ConTeXt MkIV.Hans Hagen, PRAGMA ADE, Ridderstraat 27, 8061 GH Hasselt, The Netherlands

LuaTeX: messing around with tokens

Abstract

Most TeX users only deal with (keyed in) characters and (produced) output. Some will play with boxes, skips and kerns or maybe even leaders (repeated sequences of the former). Others will be grateful that macro package writers take care of such things.

Macro writers on the other hand deal properties of characters, like catcodes and a truckload of other codes, with lists made out of boxes, skips, kerns and penalties but even they cannot look much deeper into TeX's internals. Their deeper understanding comes from reading the TeXbook or even looking at the source code.

When someone enters the magic world of TeX and starts asking around on a bit, he or she will at some point get confronted with the concept of \quote {tokens}. A token is what ends up in TeX after characters have entered its machinery. Sometimes it even seems that one is only considered a qualified macro writer if one can talk the right token-speak. So what are those magic tokens and how can LuaTeX shed light on this.

In this presentation I will show examples of how LuaTeX turns characters into tokens. We will also pay some attention to the (un)usefulness of this.

Streszczenie

[zostanie dostarczone]Amir M. S. Hamdy, Electronics and Communications Department, Faculty of Engineering, Cairo University, Egypt
Hossam A. H. Fahmy, Electronics and Communications Department, Faculty of Engineering, Cairo University, Egypt

Parameterized Arabic font development for AlQalam

Abstract

We present new approaches to Arabic font development for AlQalam system. In order to achieve an output quality close to that of Arabic calligraphers, we try to model the pen nib and the way it is used to draw curves as closely as possible using METAFONT. Parameterized fonts are also introduced for a more flexible and dynamic combination of glyphs, to be used in forming ligatures and in drawing whole words as single entities. Quality will improve if words are created as single entities since the Arabic script is cursive. In short, we try to utilize the true meta-design capability of METAFONT, analogous to the Computer Modern typeface family, but Arabic letters will need more parameters to connect them better together. We compare our method to the basic binding of glyphs using simple box and glue mechanisms and also to currently existing font design technologies. Communication between TeX and METAFONT is essential for these approaches to yield good calligraphic quality and typesetting flexibility.

Konstruowanie parametryzowanych fontów arabskich dla AlQalam

Streszczenie

W pracy zaprezentujemy nowe podejście do konstruowania fontów arabskich dla systemu [pisma] AlQalam. Aby uzyskać wynik składu o jakości porównywalnej z kaligrafią arabską, staramy się modelować za pomocą METAFONT-a końcówkę pióra i możliwie najdokładniej sposób jego użycia przy kreśleniu krzywych. Wprowadziliśmy także parametryzowane fonty dla uzyskania bardziej elastycznego i dynamicznego łączenia glifów, kształtowania ligatur oraz rysowania całych słów jako pojedynczych obiektów. Ponieważ pismo arabskie jest kursywne, jakość składu wzrośnie jeśli słowa będą tworzone jako pojedyncze obiekty. Staraliśmy się wykorzystać własności metaprojektowe METAFONT-a, tak jak w przypadku rodziny kroju Computer Modern, jednak litery arabskie dla lepszej jakości połączeń wymagają większej ilości parametrów. Porównujemy naszą metodę do prostego łączenia glifów za pomocą mechanizmu pudełek i kleju oraz z istniejącymi technologiami projektowania fontów. Połączenie TeX-a i Metafonta jest niezbędne dla uzyskania dobrej jakości kaligrafii i elastyczności składu.Jim Hefferon, Saint Michael's College Colchester, Vermont, USA

An experimental CTAN upload process

Abstract

Some changes in the process by which material is uploaded to, and placed in, the CTAN archive might allow that process to be more smooth. The experimental software described here would allow authors to edit the metadata for the packages and would allow more people to install materials on CTAN. It also has some potential to allow that for some packages the materials will appear in an end-user compatible format at the time that the package is installed or updated on CTAN.

Eksperymentalne oprogramowanie do archiwizacji na CTAN-nie

Streszczenie

Niektóre zmiany w procesie umieszczania i uaktualniania archiwów CTAN mogą uczynić ten proces płynniejszym. Przedstawione tu eksperymentalne oprogramowanie może pozwolić autorom na edycję metadanych pakietów oraz umożliwić umieszczanie materiałów na CTAN-ie większej liczbie osób. W części przypadków powinno również pozwolić na uzyskanie pakietów w formacie kompatybilnym dla końcowego użytkownika już w czasie umieszczania lub uaktualniania w archiwum CTAN.Taco Hoekwater, Elvenkind B.V., Holland

Have no fear, MEGAPOST is here!

Abstract

Anybody who has done serious work with METAPOST knows that it has quite a few implementation limits. It is not uncommon for moderately complicated graphics to occupy more than the amount of avaiable internal memory, or to have macros that nest so deep that the stack is not large enough to hold them all. Also, values can not be larger than 4095 without extra care.

MEGAPOST alleviates these problems by a combination of dynamic data structure reallocation strategies and the use of a bigger internal storage type for numeric values.

Nie obawiaj się! Jest MEGAPOST!

Streszczenie

Każdy, kto wykonywał poważne zadania z wykorzystaniem METAPOSTa wie, że jego możliwości ogranicza całkiem spora liczba ograniczeń implementacyjnych. Często zdarza się, że średnio skomplikowana grafika zajmuje więcej miejsca niż dostępna pamięć wewnętrzna lub makra zagnieżdżają się tak głęboko, że nie wystarcza dla nich stosu. Ponadto, używanie wartości większych niż 4095 nie jest możliwe bez dodatkowych zabiegów.

MEGAPOST łagodzi te problemy przez zastosowanie zestawu strategii relokacji dynamicznych struktur danych oraz zwiększenie ilości pamięci dla wartości numerycznych.Taco Hoekwater, Elvenkind B.V., Holland

Open Type fonts in LuaTeX

Abstract

Since the start of Februari 2007, LuaTeX has support for the use of OpenType fonts directly, without the need for separate metrics and mapfiles. This talk will explain and demonstrate how this works in practice.

Fonty Open Type w LuaTeX-u

Streszczenie

Od początku lutego 2007 roku, LuaTeX ma możliwość bezpośredniego użycia fontów Open Type, bez potrzeby stosowania oddzielnych plików metrycznych i map. Niniejsza prezentacja wyjaśni to i zademonstruje w praktyce.Klaus Höppner, Haardtring 230a, 64295 Darmstadt, Germany

Creation of a PostScript Type 1 logo font with MT1

Abstract

METATYPE1 is a tool created by Bogusław Jackowski, Janusz Nowacki, and Piotr Strzelczyk for creation of PS Type 1 fonts. It uses MP, t1utils and some AWK scripts to start from a MP source with some special macros, resulting in the AFM, TFM and PFB files needed to use the font as any other PS font.

MT1 was used to create the Latin Modern fonts, derived from Computer Modern fonts but including a lot of charactes with accents and nowadays part of most modern TeX distributions. Additionally some new fonts like Iwona and Kurier were created by the developers of MT1.

I came into touch with MP when I wanted to convert an existing logo font from MP to PS Type 1. Unfortunately there doesn't exist a handsome tutorial or cookbook for using MT1, yet. So I started to play with the example fonts supplied as part of MT1 and to read the comments in the source. This tutorial will show a simple use case and the lessions I learnt.

Tworzenie logotypu w formacie PostScript Type1 z wykorzystaniem MT1

Streszczenie

METATYPE1 (MT1) to narzędzie do tworzenia fontów PS Type1 napisane przez Bogusława Jackowskiego, Janusza Nowackiego i Piotra Strzelczyka. Wykorzystuje ono programy MetaPost, t1utils i kilka skryptów AWK-owych do tego, aby wychodząc od źródłowego programu Metapostowego i kilku specjalnych makr, uzyskać pliki fontowe AFM, TFM i PFB, które można do wykorzystywać tak, jak każdy inny font PS.

MT1 został wykorzystany do utworzenia rodziny fontów Latin Modern, wywodzącej się z fontów Computer Modern i zawierającej bardzo wiele dodatkowych znaków i akcentów. Fonty te już wchodzą w skład współczesnych dystrybucji TeX-a. Autorzy MT1 stworzyli również inne, nowe fonty, takie jak Iwona i Kurier.

Zetknąłem się z MT1 kiedy chciałem dokonać konwersji istniejącego logotypu z MP do formatu PS Type1. Niestety, nie ma jeszcze łatwego tutorialu lub przepisu na korzystanie z MT1. Zacząłem więc bawić się przykładowymi fontami dostarczonymi z MT1 oraz czytać komentarze źródłowe. W ramach niniejszego tutorialu zobaczycie Państwo prosty przykład zastosowania MT1 oraz etapy mojej edukacji.Karel Horák, Mathematical Institute of the Academy of Sciences, Praha, Czech Republic

Those obscure accents…

Abstract

A special shape of a háček, similar to an apostrophe, is used in Czech and Slovak with ď, ľ, Ľ and ť characters. It could be derived from the apostrophe or comma, but it should be more humble, smaller, and, importantly, narrower. Generally, the symbol should draw less attention than the comma. This special form could also take a straight shape similar to acute; this usually occupies less space than an apostrophe-like form and it does not cause as many problems in kerning. Vertically, the symbol is most often placed towards the ascender line, but its position does not necessarily have to be constant (with ť, it is often inevitable to place the accent higher that with the other characters). With capital Ľ, it is desirable that the accent exceeds the height of the character. This is mostly equivalent with justifying the upper edge of the accent to the ascender line.

[DIACRITICS, a project by typo.cz and designiq.cz]

An excursion into history with many examples of good, bad and ugly solutions.

Te niezrozumiałe akcenty…

Streszczenie

W językach czeskim i słowackim przy literach ď, ľ, Ľ i ť stosowany jest specjalny kształt akcentu (“háček”), podobnego kształtem do apostrofu. Może on być uzyskany za pomocą tradycyjnego apostrofu lub przecinka, ale powinien być bardziej niepokaźny, mniejszy i co ważniejsze: węższy. Generalnie, symbol ten powinien mniej zwracać uwagę niż przecinek. Ta specjalna forma akcentu powinna także mieć prosty kształt, podobny do akcentu acute, który zwykle zajmuje mniej miejsca niż forma oparta na apostrofie i nie powoduje tylu problemów z kerningiem. Pionowo, symbol ten jest najczęściej umieszczany w kierunku linii znaku diakrytycznego, ale jego pozycja niekoniecznie jest stała (w przypadku ť często akcent znajduje się wyżej niż w przypadku innych liter). Przy kapitaliku Ľ wskazanym jest, aby akcent przekraczał wysokość znaku. W większości przypadków jest to równoznaczne z wyrównaniem górnego brzegu akcentu z linią znaku diakrytycznego.

[DIACRITICS, projekt typo.cz i designiq.cz]

Wycieczka historyczna z przykładami dobrych, złych i brzydkich rozwiązań.Jean-Michel Hufflen, LIFC, Besançon, France

MlBibTeX: reporting the experience

Abstract

This article reports how the different steps of the MlBibTeX project were conducted until the first public release. We particularly focus on the problems raised by reimplementing a program (BibTeX) that came out in the 1980's. Since this time, implementation techniques have evolved, new requirements have appeared, as well as new programs within TeX's galaxy. Our choices are explained and discussed.

Keywords: TeX, LaTeX, BibTeX, reimplementation, reverse engineering, implementation language, program update.

MlBibTeX: raport z doświadczeń

Streszczenie

Artykuł omawia realizację poszczególnych kroków przedsięwzięcia MlBibTeX, w czasie do przedstawienia pierwszej publicznej wersji. W szczególności skupiamy się na problemach powstałych przy reimplementacji programu (BibTeX), powstałego w latach 80 zeszłego wieku. Od tego czasu rozwinęły się techniki implementacyjne, powstały nowe wymagania oraz nowe programy w świecie TeX-owym. Przedstawiamy i dyskutujemy dokonane wybory.

Słowa kluczowe: TeX, LaTeX, BibTeX, reimplementacja, reverse engineering, język implementacji, aktualizacja programuJean-Michel Hufflen, LIFC, Besançon, France

Managing order relations in MlBibTeX

Abstract

Lexicographical order relations used within dictionaries are language-dependent. First, we describe the problems induced within automatic generation of multilingual bibliographies. Second, we explain how these problems are handled within MlBibTeX. To add or update an order relation for a particular natural language, we have to program in Scheme, but we show that MlBibTeX's environment eases this task as far as possible.

Keywords: Lexicographical order relations, dictionaries, bibliographies, collation algorithm, Unicode, MlBibTeX, Scheme.

Zarządzanie zasadami sortowania leksykograficznego w MlBibTeX-u

Streszczenie

Porządek leksykograficzny w słownikach jest zależny od języka. Najpierw omówimy problemy powstające przy automatycznym generowaniu bibliografii wielojęzycznych. Następnie wyjaśnimy, jak są one traktowane w MlBibTeX-u. Dodanie lub zaktualizowanie zasad sortowania dla konkretnego języka naturalnego umożliwia program napisany w języku Scheme. Pokażemy, jak bardzo otoczenie MlBibTeX-owe ułatwia to zadanie.

Słowa kluczowe: Zasady sortowania leksykograficznego, słowniki, bibliografie, algorytmy sortowania leksykograficznego, Unikod, MlBibTeX, Scheme.Jean-Michel Hufflen, LIFC, Besançon, France

Introducing LaTeX users to XSL-FO

Abstract

This talk aims to introduce LaTeX users to XSL-FO. It does not attempt to give an exhaustive view of XSL-FO, but allows a LaTeX user to get started. We show the common and different points between these two approaches of word processing.

Keywords: LaTeX, XSL-FO, XML, XSLT.

Wprowadzenie do XSL-FO dla użytkowników LaTeX-a

Streszczenie

Prezentacja jest wprowadzeniem użytkowników LaTeX-a do XSL-FO. Nie próbujemy omówić XSL-FO w sposób wyczerpujący, ale umożliwimy użytkownikom LaTeX-a rozpoczęcie pracy w tej technologii. Pokażemy punkty wspólne i różnice obu podejść do formatowania tekstów.

Słowa kluczowe: LaTeX, XSL-FO, XML, XSLT.Grażyna Jackowska, Consultant, Gdańsk, Poland

Handmade paper: a between of handcraft, art and fun

Abstract

Requirements for those who would like to learn (the basics) of papermaking by hand are not too exaggerated.

 1. Not needed are:
  • skills
  • abilities
  • own materials or tools
 2. Needed are:
  • curiosity for the worldly things
  • need or (better) desire to have direct contact with paper

Jak się czerpie papier czyli między rzemiosłem, sztuką i zabawą

Streszczenie

Wymagania stawiane tym, którzy chcieliby się nauczyć (podstaw) czerpania papieru, nie są zbyt wygórowane.

 1. Niepotrzebne są:
  • umiejętności
  • zdolności
  • jakiegolwiek materiały własne czy narzędzia
 2. Potrzebne są:
  • ciekawość świata
  • potrzeba lub choćby chęć bezpośredniego kontaktu z papieremBogusław Jackowski, BOP s.c., Gdańsk, Poland

Jerzy B. Ludwichowski, Nicolaus Copernicus University, Toruń, Poland

Janusz M. Nowacki, „Foto-Alfa”, Grudziądz, Poland

Recent advances in LUG's font projects

Abstract

Two large font projects are being currently developed by TeX Users Groups: Latin Modern and TeX Gyre. Both aim at greatly increasing the number of diacritical characters in the freely available collections of fonts. The former is based on the Computer Modern family of fonts, the latter—on a free counterpart of the Adobe's well-known basic set of 35 fonts.

In the presentation, we will discuss the state of the art of the projects and the plans for the future.

Co nowego w projektach fontowych grup TeX-owych

Streszczenie

Grupy TeX-we realizują aktualnie dwa duże przedsięwzięcia fontowe: Latin Modern i TeX Gyre. Oba mają na celu znaczne rozszerzenie repertuaru znaków diakrytycznych w tych swobodnie dostępnych kolekcjach fontów. Pierwsza z nich wywodzi się z rodziny Computer Modern, druga zaś ze swobodnie dostępnego odpowiednika podstawowego zestawu 35 fontów Adobe.

W prezentacji omówimy stan tych przedsięwzięć i plany na przyszłość.Paweł Jackowski, GUST, Kraków, Poland

TeX: beauties and oddities

Abstract


See the TeX Pearls page.

TeX: śliczności i dziwności

Streszczenie


Patrz Perły TeX-owe.

David Kastrup, DANTE e.V., Germany

Writing LaTeX documents with AUCTeX in Emacs

Abstract

At the time of the abstract deadline, several pretest versions of Emacs 22 have been made available, and the final release is even more impending than the last few years. However, most GNU/Linux distributions already have made developer versions of Emacs available as snapshots. Users meeting their typesetting need mostly with LaTeX will profit from moving to such versions from the rather ancient Emacs 21.4 because of extensive improvements of the provided desktop and editing environment.

A number of newly supported version control systemes, thumbnail-supported browsing of directories with graphic files, considerably improved Unicode support for editing, desktop interaction and input, syntax highlighting activated by default, new ports for Windows, MacOSX and GTK+ using the native toolkits for graphic support and toolbars and providing a native, well integrated look for those desktop environments, transparent access to files accessible with su, sudo, ssh and other shell accounts: those provide, among numerous improved details and fixes, quite a bit of progress for using Emacs as a work environment.

With the focus on the creation of LaTeX documents, the (http://www.gnu.org/software/auctex} AUCTeX editing package maintained by the speaker is the most extensively used editing solution for TeX and Emacs, providing previewed material integrated into the source code window with preview-latex, support of Source Specials und the pdfsync package for lowering the barrier between source code and final output, and delivering a number of ways for formatting and organizing the source code. Syntax highlighting and folding of various constructs and comments render the source code more manageable. A specialized mode for editing .dtx files considerably supports the labors of TeX programmers. For managing cross references and bibliographical citations in LaTeX, the Ref\TeX package provides convenient support.

Tworzenie dokumentów LaTeX-owych w Emacs-ie przy pomocy AUCTeX-a

Streszczenie

[zostanie dostarczone]David Kastrup, DANTE e.V., Germany

`makematch', a LaTeX package for pattern matching with wildcards

Abstract

The `makematch' package has been factored out from the qstest package and has the purpose of matching patterns with wildcards against targets. There is a generalization provided for matching (ordered) pattern lists against (unordered) target lists, in which case one can use commata or other separators (including spaces) for separating the list elements. Wildcards are * and match zero or more arbitrary characters. Prepending ! to a pattern will cause a match of it to revert possible matches from earlier in the pattern list.

Matching, for example, the pattern list

\begin{quote} \verb|test*, !test10*b, !fails| \end{quote}

with the target list

\begin{quote} \verb|fails, test20| \end{quote}

will lead to a non-match: while \verb|test20| is matched by the pattern \verb|test*|, the additional matching pattern \verb|!fails| later in the list reverts this match.

Both pattern and target lists get `sanitized' (converted into a unique printing form where no TeX characters are interpreted specially) and compiled into a form making the matching itself quite efficient.

`makematch', LaTeX-wy pakiet do dopasowywania wzorców z metaznakami

Streszczenie

[zostanie dostarczone]David Kastrup, DANTE e.V., Germany

`qstest', a LaTeX package for unit tests

Abstract

The qstest package was created because of the need to verify in a larger LaTeX project that no regressions occur. The test environments allow making sure that macros and registers will get set to expected values in test code, and that macro calls occur in a certain sequence and with certain values. Tests are usually embedded right into source code of .dtx files, thus providing both documentation as well as verification.

It is also possible to compare results of one test run to those of previous runs.

Several log files may be created simultaneously in order to record the results of tests ordered into various categories.

`qstest', LaTeXowy pakiet dla „unit tests”

Streszczenie

[zostanie dostarczone]David Kastrup, DANTE e.V., Germany

Benefits, care and feeding of the `bigfoot' package

Abstract

The bigfoot package for arranging footnote apparatus for text-critical editions offers several advantages for `ordinary' documents as well. The author plans to release a few enhancements in time for the EurobachoTeX conference which will further help making it useful for other documents without having to think too much.

In the easiest case, just using bigfoot in your preamble should provide for better page breaks and footnote arrangements.

There are, unfortunately, also some possible conflicts with other packages. The talk will focus on how to address them, and possibilities to still use bigfoot in such cases.

Korzyści, pielęgnacja i karmienie pakietu `bigfoot'

Streszczenie

[zostanie dostarczone]David Kastrup, DANTE e.V., Germany

DocScape Publisher: a large scale project based on TeX

Abstract

The DocScape Publisher from QuinScape GmbH has its focus on data based publishing of input in XML form.

In its core, currently LaTeX, David Carlisle's xmltex, and PDFTeX are employed extensively.

Current applications are the printing of financial reports and of a variety of product catalogs and online excerpts.

Some of the problems occuring in large-scale, high quality printing processes in the connection with TeX are explained, and solutions and products are shown.

DocScape Publisher: wielkie przedsięwzięcie oparte o TeX-a

Streszczenie

[zostanie dostarczone]Jonathan Kew, SIL International

XeTeX in TeX Live and beyond

Abstract

This presentation will review the current status of XeTeX, with particular reference to its integration into TeX Live for the TL2007 release. This makes XeTeX widely available as a standard part of a TeX distribution, and solves several compatibility issues that frequently arose when adding XeTeX to earlier TeX systems.

Beyond the TL2007 release, the next version of XeTeX (currently in development, and expected to be released by the time of the EBT conference) will add several interesting new features, which will be discussed and demonstrated in the presentation. These will include:

 • extended support for the Unicode math character repertoire,
 • support for PSTricks-based graphics,
 • new features for more sophisticated CJK typesetting.

XeTeX w TeX Live i poza nim

Streszczenie

Niniejsza prezentacja jest przeglądem aktualnego stanu rozwoju XeTeX-a, ze szczególnym odniesieniem do jego integracji z TeX Live w wersji TL2007. Szeroka dostępność XeTeX-a jako standardowej części dystrybucji TeX-owej rozwiązuje kilka problemów z kompatybilnością, które często pojawiały się przy dodawaniu XeTeX-a do wcześniejszych systemów.

Poza wersją TL2007, kolejna wersja XeTeX-a (aktualnie rozwijana, prawdopodobnie zostanie ukończona do czasu kiedy będzie się odbywała konferencja) będzie rozbudowana o kilka interesujących cech, które zostaną omówione i przedstawione w prezentacji. Będą to między innymi: możliwość użycia rozszerzonego zestawu znaków matematycznych Unicode, grafika oparta o PSTricks oraz nowe własności pozwalające na bardziej wyrafinowany skład CJK.Siep Kroonenberg, Rijksuniversiteit Groningen, Department of Economics, Groningen, The Netherlands

`epspdf': easy conversion between PostScript and pdf

Abstract

`epspdf' is a converter between eps, pdf and general PostScript, written in Ruby and Ruby/Tk. It improves on previous solutions by having both command-line interface and a GUI, by converting both ways, using pdftops from the xpdf suite, and by various new options, which were made possible by round-tripping between PostScript and pdf.

epstopdf: łatwa konwersja pomiędzy PostScript-em i pdf-em

Streszczenie

epspdf to konwerter pomiędzy eps, pdf i standardowym PostScript-em. Został napisany w języku Ruby, z użyciem biblioteki Ruby/Tk. Rozwiązanie jest lepsze niż już istniejące, gdyż posiada zarówno interfejs typu command-line jak i okienkowy (GUI), dokonuje konwersji w obie strony dzięki użyciu pdftops z pakietu xpdf oraz posiada różne nowe opcje, które uzyskano dzięki współdziałaniu pomiędzy PostScript-em a pdf.Manfred Lotz, Sindlinger Str. 8, 60326 Frankfurt,Germany

Making of the TeX Collection

Abstract

Starting in 1999 DANTE in collaboration with Lehmanns bookshop produced a CTAN snapshot consisting of 3 CDs. In 2000 the TeX Live 5c CD ROM was added and in 2002 the CTAN snapshot consisted of 4 CDs, already.

Then it was decided to produce a double layer DVD9 consisting of a CTAN snapshot and the TeX Live live image. The first DVD9 was produced in 2003. The following years the contents of the DVD was expanded to contain also ProTeXt and MacTeX and ConTeXt.

The talk gives an overview about the problems we encountered when producing the first DVD 9 in 2003 and shows what steps were involved in creating the DVD.

Budowanie TeX Collection

Streszczenie

W wyniku rozpoczętej w 1999 roku współpracy pomiędzy DANTE i niemieckimi księgarniami Lehmanns powstał pierwszy zrzut archiwum CTAN składający się z trzech płyt CD. W roku 2000 do zestawu dołożono CD z TeX Live 5c i w 2002 roku zrzut CTAN składał się już z czterech płyt.

Podjęto wówczas decyzję o wyprodukowaniu dwuwarstwowej DVD9 składającej się ze zrzutu CTAN i płytki z obrazem TeX Live. Pierwszy taki DVD9 powstał w 2003 roku. W kolejnych latach zawartość DVD została poszerzona o ProTeXt-a, MacTeX-a i ConTeX-a.

Wystąpienie dotyczyć będzie problemów, na jakie napotykano przy produkcji pierwszego DVD9 w 2003 roku oraz etapów jego powstawania.Manfred Lotz, Sindlinger Str. 8, 60326 Frankfurt,Germany

Sanskrit typesetting from a User's Perspective

Abstract

Sanskrit is an old indian language which in its meaning to India is comparable to what Greek and Latin means to Europe.

Sanskrit typesetting is very complicated due to the existence of over 800 attested ligatures. It will be shown what options are available to typeset Sanskrit under LaTeX. The article focuses on the use of the packages skt and devnag. Their strengths and weaknesses will be discussed and examples will be given to enable the reader to get started easily.

Keywords: LaTeX, Sanskrit, devnag, skt, Omega.

Składanie tekstów w sanskrycie z punktu widzenia użytkownika

Streszczenie

Sanskryt to stary język indyjski, który jest dla Indii tym, czym greka lub łacina dla Europy.

Skład sanskrytu jest bardzo skomplikowany ze względu na istnienie w nim ponad 800 zatwierdzonych ligatur. W artykle zaprezentowane zostaną możliwości składu sanskrytu przy użyciu LaTeX-a. Szczególną uwagę poświęcimy pakietom skt i devnag. Omówione zostaną ich wady i zalety, przedstawione ponadto zostaną przykłady ułatwiające czytelnikowi rozpoczęcie pracy.

Słowa kluczowe: LaTeX, Sanskrit, devnag, skt, Omega.Tomasz Łuczak, TECHNODAT Sp. z o.o., Gliwice, Polska

LyX: an editor not only for secretaries

Abstract

The article presents a less known but nonetheless interesting editor named LyX, which can surely be used not only for mundane secretarial tasks but also for more difficult jobs.

LyX: edytor nie tylko dla sekretarek

Streszczenie

Artykuł przedstawia mało znany, a ciekawy edytor LyX, który można śmiało wykorzystać nie tylko w sekretariacie, ale także do trudniejszych prac.Tomasz Łuczak, TECHNODAT Sp. z o.o., Gliwice, Polska

From wiki to TeX

Abstract

The article describes the use of wikis as sources and presentations of texts, with TeX as a hidden engine for typesetting of the wiki content.

Od wiki do TeX-a

Streszczenie

Artykuł opisuje wykorzystanie wiki jako źródeł i prezentacji tekstu, przy czym TeX jest ukrytym w tle silnikiem składu na potrzeby wydruku zawartości wiki.Ross Moore, Mathematics Department, Macquarie University, Sydney, Australia 2109

Advanced Mathematics features, for PDF and the Web

Abstract

Modern LaTeX systems, creating PDF documents, support navigational features that can be usefully exploited to make technical documents much more useable than just as an online facsimile of a traditional printed document. In this talk I will show various features that were developed specifically for an online version of a mathematics journal. These features include:

 • metadata attachments to the PDF document;
 • bookmarks to all (sub-)sections, figures, tables, theorems, and cross-referenced equations, etc. — use of Unicode strings for bookmarks, including the (simple) mathematical expressions that occur within section-titles;
 • searchability, and copy/paste of mathematical expressions, where the PDF-browser recognises and supports embedded CMAP resources for the standard (e.g., CM and AMS) math-fonts;
 • draggable pop-ups of floating figures and tables;
 • semi-automatic generation of hyperlinks to MathSciNet for bibliographic entries — i.e., helping to build the Reference Web.

These features are all implementable now using pdfTeX; many work also with other PDF-aware drivers.

Links to documents using them can be found via the web-pages at:

Also, with the XeTeX implementation of TeX, there is now direct support for Open-Type fonts, and the possibility of typesetting both text and mathematics from a single font. The STIX fonts will be available soon. I will also show the results of work done by Will Robertson and myself, with criticism and advice from Chris Rowley, building upon the work of Jonathan Kew in extending XeTeX to support mathematics. This could well become the basis of LaTeX support for mathematics in the future.

Zaawansowane własności matematyki do PDF i WWW

Streszczenie

Współczesne systemy LaTeX-owe, służące do tworzenia dokumentów PDF, wspomagają tworzenie hipertekstowych elementów nawigacyjnych, które powodują, że np. dokumentacje techniczne są bardziej użyteczne, niż ich kopie on-line lub tradycyjnie drukowane dokumenty. W niniejszej prezentacji przedstawione zostaną różne cechy, które powstały specjalnie dla wersji on-line czasopisma matematycznego. Te cechy to:

 • załączniki do dokumentów PDF w postaci metadanych;
 • zakładki do wszystkich (sub-)sekcji, rysunków, tabel, twierdzeń, równań z odsyłaczami itp.;
 • wykorzystanie znaków Unicode do zakładek, z uwzględnieniem (prostych) wyrażeń matematycznych, które mogą występować w obrębie tytułów sekcji;
 • przeszukiwalność oraz możliwość kopiowania/wklejania wyrażeń matematycznych, gdy przeglądarka plików PDF rozpoznaje i obsługuje osadzone źródła CMAP dla standardowych fontów matematycznych (np. CM i AMS);
 • przeciągalne wyskakujące okienka z pływającymi tabelami i obrazami;
 • półautoamtycznie generowane dowiązania do MathSciNet dla wpisów bibliograficznych – pomagające np. w budowaniu Reference Web
 • .

Wszystkie te cechy są zaimplementowane w pdfTeX-u, większość z nich działa również z innymi sterownikami PDF.

Dokumenty wykorzystujące te cechy są dostępne na stronach internetowych:

Ponadto w XeTeX-owej implementacji TeX-a dostępne są aktualnie fonty Open-Type, a zatem teoretycznie istnieje możliwość składu tekstu i matematyki za pomocą jednego kroju pisma. Wkrótce dostępne będą fonty STIX. Pokażę również wyniki moich prac, wykonanych wspólnie z Willem Robertsonem, z uwzględnieniem uwag i rad Chrisa Rowleya, a opartych na osiągnięciach Jonathana Kew w rozszerzeniu XeTeX-a o wspomaganie składu matematyki. Wyniki te mają szansę stać się w przyszłości podstawą LaTeX-owego składu matematyki.Grzegorz Murzynowski,

The `gmdoc' bundle: a new tool for documenting (La)TeX sources

Abstract

There is a new package and a document class written by myself for documenting (La)TeX packages and classes. “Documenting” means that the comments are typeset as ordinary text and the code verbatim. All the control sequences are automatically indexed. We think that the gmdoc package is superior to the standard doc package with two respects. First, the index entries, the table of contents and cross-references are made hyperlinks by default (with use of the hyperref package). Second, the gmdoc package allows you to typeset plain .sty and .cls files with the comments marked only with % (no special environments required).

Remark by JBL: Delivered in nice pdf form but needs to be adapted for html presentation or else; to be done

`gmdoc': nowe narzędzie do dokumentowania źródeł (La)TeX-owych

Streszczenie

Napisałem pakiet i klasę dokumentów, służące do dokumentowania pakietów i klas (La)TeX-owych. `Dokumentowanie' oznacza, że komentarze są składane jako zwykły tekst, a kod – verbatim. Wszystkie sekwencje sterujące są automatycznie wpisywane do skorowidza.

Pakiet `gmdoc' przewyższa pakiet `doc', używany do tej pory, pod dwoma względami. Po pierwsze, wpisy skorowidza, spis treści i powołania domyślnie stają się hiperłączami (dzięki użyciu pakietu `hyperref'. Po drugie, pakiet `gmdoc' pozwala na skład ,,czystych'' plików .sty i .cls, w których komentarze oddzielono od kodu tylko znakiem % – nie są konieczne żadne specjalne otoczenia).

Wiązka `gmdoc' umożliwia też skład ,,tradycyjnych'' plików .dtx, z The LaTeX 2e Source i doc.dtx na czele.

Wiązka `gmdoc' jest dostępna na CTAN.Grzegorz Murzynowski,

The `gmverse' package

Abstract

The `gmverse' package provides special alignment of long and broken lines of a verse (to the right, optionally with a square bracket): (a sample)

It also provides an automatic optical centering of a verse: (a sample)

The `gmcontinuo' package provides _in continuo_ typesetting. The only thing to do is to write \begin{continuo} the text \end{continuo} or, under Plain, \continuo the text \endcontinuo: (a sample)

Pakiet `gmverse'

Streszczenie

Pakiet `gmverse' pozwala na specjalne wyrównanie złamanych długich wersetów wiersza (do prawej, opcjonalnie z nawiasem kwadratowym): (przykład)

Pozwala także na automatyczne wyśrodkowanie optyczne wiersza: (przykład)

Pakiet `gmcontinuo' natomiast umożliwia skład _in continuo_ zwykłego tekstu źródłowego, tylko umieszczonego w zasięgu deklaracji \continuo (działa także pod Plain-em): (przykład)Grzegorz Murzynowski,

LaTeX: a modification of The Logo

Abstract

A slight modification of the LaTeX logo to make it fit better to various fonts including slanted.

Streszczenie

Niewielka modyfikacja logo LaTeX-a by lepiej dopasowywało się do różnych czcionek, w tym pochyłych:Gerd Neugebauer,

Conventional scoping of registers: an experiment in ExTeX

Abstract

TeX provides groups as a means to restrict the visibility of registers. This construction is well known in the TeX world but does not coincide with the groups as known from other programming languages. If we refain from storing the register value in a global array we can come to the alternate solution of storing it in the control sequence used to access it. With this variant we can provide a meas to define an arbitrary number of registers which follow the same scoping rules as the variables in Pascal-like languges.

ExTeX is a reimplementation of TeX in Java. It is developed with the extensibility and confgurability in mind. The idea of an alternative storage for registers can be implemented in ExTeX as an extension. It is shown which steps are required for such an implementation. In this course the extensability of ExTeX is demonstrated.

Streszczenie

[zostanie dostarczone]Janusz M. Nowacki, „Foto-Alfa”, Grudziądz, Poland

Cyklop: a new font family

Abstract

These fonts were designed and cast in lead in Warsaw by “J. Idźkowski i S-ka Foundry” in the 1920th. Cyklop is a very heavy sans-serif two-element font. It was produced only in the oblique form, in sizes from 8 to 48 pt. Used frequently for newspaper titles and for on-occasion prints like posters, forms, labels or invitations. I extended the Cyklop font to the complete set of Latin glyphs and with the upright variant.

Nowa rodzina fontów „Cyklop”

Streszczenie

Czcionki te zaprojektowano i odlewano w warszawskiej „Odlewni Czcionek J. Idźkowski i S-ka” w latach 20-tych XX wieku. Cyklop jest bardzo kontrastowym pismem dwuelementowym, bezszeryfowym. Produkowany był wyłącznie w odmianie pochylonej w rozmiarach 8-48 pt. Używany intensywnie w tytulariach gazetowych i drukach akcydensowych. Fonty Cyklop uzupełniłem o kompletny zestaw znaków łacińskich oraz o odmianę prostą.Janusz M. Nowacki, „Foto-Alfa”, Grudziądz, Poland

Crossword

Abstract

Not needed.

Krzyżówka

Streszczenie

Nie jest potrzebne.Karel Píška, Institute of Physics of the ASCR, v.v.i. CZ-182 21 Prague, Czech Republic

Procedures for font comparison

Abstract

The contribution presents several programs, Linux stand-alone scripts for comparison and visualization of font elements. Simplified versions of the programs are restricted for the use with the fonts already installed in a TeX system and shows, for example, how to solve the following tasks:

 • a comparison of two bitmapped or outline representations of a glyph pair at two different resolutions or from two relative TeX fonts using a color mix technique in pdfTeX.
 • a comparison of kerning pairs in two relative TeX fonts or in two releases of one font.
 • a comparison of a glyph pair in two versions or in two outline fonts analyzing sequences of cubic curve segments in font programs.

The programs will be demonstrate by several suitable examples.

Procedury porównywania fontów

Streszczenie

[zostanie dostarczone]Karel Píška, Institute of Physics of the ASCR, v.v.i. CZ-182 21 Prague, Czech Republic

Comments and suggestions about the Latin Modern fonts

Abstract

The contribution

 • describes a process of verification of the Latin Modern fonts and lists selected aspects (typographic and technical) tested during this activity;
 • summarizes the results of checking and comparison mostly for version 0.99.3 (2005) and 1.00 (2006), an information about the actual version 1.010/x (2006) is limited;
 • documents bugs and their correction, often in a visual form;
 • remarks the crucial changes in the recent versions (2006 and 2007);
 • compares individual glyph shapes and finds differences in the last Type 1 and OpenType releases;
 • compares metrics, especially character widths and kerning pairs, between T1(EC) encoded subset and CS(CM) and between ver. 0.99.3 and ver. 1.00, analyses the compatibility and lists the differences;
 • studies accents and accented letters, i.e., accent shapes and their positioning, mainly for the subset of accented characters repository common in CS (Czech and Slovak font collection) and T1(EC);
 • shows modifications of Uring/uring according our proposal;
 • discusses problems with an accurate and optimal outline representation, as the Latin Modern font family is a descendant of Computer Modern (designed in METAFONT) and converted into an outline approximation with cubic curves;
 • comments hinting strategies, particularly for accents and slanted font series.

Latin Modern: komentarze i sugestie

Streszczenie

[zostanie dostarczone]Norbert Preining, Dipartimento di Scienze Matematiche e Informatiche, Università di Siena, Siena, Italy; Institute for Discrete Mathematics and Geometry, University of Technology, Vienna, Austria

TeX (Live) on Debian

Abstract

Debian etch has been released with TeX Live 2005 and teTeX in parallel, but the future of TeX in Debian currently lies in TeX Live as Thomas Esser (big thanks for his great work and continued support) stopped developing teTeX.

While we tried to keep as much of the structure and experience of TeX Live in the Debian packages, some adjustments had (and have) to be made to adapt TeX Live to the packaging standards in Debian.

These adaptions concern mainly the placement of configuration files, like those for installed fonts, the used formats, and hyphenation patterns.

We will discuss several typical usage scenarios like:

 • customizing search paths
 • installation and update of style file
 • installation of a new font package

These scenarios will be discussed from two possible perspectives:

 • from the system administrator's perspective, i.e., system-wide for all users
 • from the user's perspective, i.e., per-user adaptions

We will conclude with a preview on TeX Live 2007 on Debian, the usage of backports.org, and further developments regarding TeX on Debian.

TeX (Live) na Debian-ie

Streszczenie

[zostanie dostarczone]Arthur Reutenauer, GUTenberg, Paris, France

A brief history of TeX

Abstract

The talk deals with the recent history of TeX, with a particular focus on how the different engine extensions and macro packages have gradually enabled to typeset every language and script of the world (well, maybe not quite, but we're on our way). Of course I will take this opportunity to try and give some insights about the future we can foresee for TeX and the different extensions, etc., since after all, that's the theme of the conference.

The title is still to be found, although the above is a nice possibility; I do realize, though, that it has been used by Philip Taylor for a talk in Toruń more than 10 years ago (and that it's pretty unimaginative, too); I'm in contact with Phil to see if he has any problem with it, and general advice on the subject.

Krótka historia TeX-a

Streszczenie

[zostanie dostarczone]Joanna Ludmiła Ryćko, Humboldt-Universität zu Berlin, Berlin, Germany

The TeX Clinic

Abstract

The TeX Clinic is a project, which began in 2006 and mainly takes place during the BachoTeX conferences. It's open to everyone who plans to or writes any document and needs assistance with typesetting it. Even if “the Patient” doesn't know TeX or LaTeX, our Doctors will help him or her to prepare the paper or to repair it. The result will be a typographicaly correct document or at least a prescription, how to go on to meet his or hers needs.

Klinika TeX-owa

Streszczenie

Klinika TeX-owa jest zapoczątkowanym na zeszłorocznej konferencji projektem, który ma na celu pomoc w złożeniu pracy doktorskiej, magisterskiej lub dowolnej innej w TeX-u lub LaTeX-u. Nawet jeśli „pacjent” nie zna dobrze któregoś z tych programów, może liczyć na pomoc naszych lekarzy w przygotowaniu dokumentu lub rozwiązaniu problemu. Wynikiem będzie pięknie typograficznie złożony dokument lub co najmniej recepta, jak działać dalej, żeby taką pracę uzyskać.Marek Ryćko, Wydawnictwo „DO”, Warszawa, Polska

Data structures in TeX

Abstract

The foundation of a programming language are data structures and operations that can be performed on them. TeX, as a programming language, lacks most of the data structures known from other languages.

In the presentation some basic data structures for TeX with appropriate operations will be introduced. I will show a way of defining new data structures with operations and I will describe how to implement them in a very simple and efficient way. One of the structrues introduced will be a list of atomic elements, where atomic elements are TeX's token sequences. Uniform and clean way of using lists of elements makes TeX's programming much simpler and TeX's programs (macros) much more readable.

Struktury danych w TeX-u

Streszczenie

Podstawą języka programowania są struktury danych i operacje, które na nich mogą być wykonywane. TeX-owi, traktowanemu jako język programowania, brakuje większości struktur danych znanych z innych języków.

W prezentacji wprowadzimy do TeX-a kilka podstawowych struktur danych wraz z odpowiednimi operacjami. Pokażę, jak implementować nowe struktury danych wraz z operacjami na nich i wskażę, jak to robić w sposób prosty i efektywny. Jedną z wprowadzanych struktur będzie lista elementów atomowych, gdzie elementami atomowymi są ciągi leksemów TeX-owych. Jednolity i czysty sposób używania list elementów czyni programowanie w TeX-u znacznie prostszym a programy TeX-owe (makra) znacznie bardzej czytelnymi.Marek Ryćko, Wydawnictwo „DO”, Warszawa, Polska

Polishing typesetting blocks

Abstract

Year 2007. It is 30 years since Donald Knuth started to implement TeX. During those 30 years thousands of programs, packages, styles, formats, fonts, scripts have been implemented in various languages, that support the “TeX's way of thinking” about typesetting. We have now a huge pool of programs, that are capable of realizing lots of important tasks. But there is often a problem with connecting various programs together to easily achieve more complicated, structured goals.

I will show what obstacles are faced by higher level programmers and developers when they try to connect the various programs written by TeX's community and use them as building blocks in their constructions.

We have perfect building blocks of various kinds, but still are unable to build pyramids. Hopefully, after some polishing of the blocks, bearing in mind that they are blocks, and not only stand-alone pieces, the task can be achieved.

Polerowanie bloków składu

Streszczenie

Rok 2007. To już 30 lat od czasu kiedy Donald Knuth rozpoczął implementowanie TeX-a. Podczas tych 30 lat w różnych językach programowania zaimplementowano tysiące programów, pakietów, styli, formatów, skryptów, wpierających „TeX-owe myślenie“ o składaniu tekstów. Mamy więc teraz wielką ilość programów, które umożliwiają wykonywanie wielu ważnych zadań. Zdarza się jednak często, że natrafiamy na problemy w łączeniu różnych programów dla zrealizowania bardziej złożonych, strukturalnych celów.

Pokażę, jakie przeszkody stają przed wysokopoziomowymi programistami i projektantami kiedy próbują łączyć różne programy napisane przez społeczność TeX-ową i traktować je w swoich konstrukcjach jak bloki budowlane. Mamy doskonałe bloki różnych typów, ale ciągle nie umiemy budować piramid. Jest jednak nadzieja, że po pewnym dopolerowaniu tych bloków, jeśli będziemy pamiętali o tym, że są to bloki a nie samodzielne kawałki, zadanie uda się zrealizować.Martin Schröder, Crüsemannallee 3, 28213 Bremen, Germany

pdfTeX 1.40: What's new

Abstract

The latest version of pdfTeX, 1.40, was released on the start of 2007. We will present its new features and have a look in the future.

pdfTeX 1.40: co nowego

Streszczenie

Najnowsza wersja pfdTeX-a, 1.40, została przekazana do użytkowania na początku 2007 r. Omówimy nowe własności tej wersji i spojrzymy w przyszłość.Petr Sojka, Faculty of Informatics, Masaryk University, Brno, Czech Republic

Michal Růžička, Faculty of Informatics, Masaryk University, Brno, Czech Republic

Single-source publishing in multiple formats for different output devices

Abstract

TeX is traditionally used as an authoring tool for paper publishing of scientific texts and textbooks. Parallel electronic publications that are meant for on-screen viewing and web delivery are demanded by readers for many reasons today. The paper discusses ways to single-source author publishing from LaTeX source file, and shows examples of several textbooks published by this approach. Special attention is given to the web document generation either to HTML or XHTML markup with the notation translated to MathML.

On-the-fly personalised document generation with JBIG2-compressed pictures for a digital library project DML-CZ is discussed as well.

Publikowanie dla różnych urządzeń wyjściowych z jednego źródła

Streszczenie

[zostanie dostarczone]Péter Szabó, Budapest University of Technology and Economics, Dept. of Computer Science and Information Theory, H-1117 Hungary, Budapest, Magyar tudósok körútja 2.

Practical journal and proceedings publication on paper and on the web

Abstract

Although TeX is a reliable, high-quality and well-understood tool for authors writing their conference and journal articles, editors and typesetters face a much more difficult task when they want to compose articles to the actual journal or preprints.

The article presents organizational and software solutions for file format conversions; PDF concatenation with sparing font embedding and correct PDF outlines and intra-article links; continuous page numbering and auto-skipping to the next odd page; automated recompilation of individual articles; automated recompilation of the whole collection; efficient insertion of raster images; inserting external PDF pages (not typeset by TeX) and adding headings to them; proper Type 1 font embedding; workflow and file version control for both single-editor community typesetting projects; ensuring that document compilation yields the same result on the computer of each coworker; different compilation modes (e.g. with or without overfull rules, with or without interactive PDF features); adding crop marks; optimized PostScript output; color-separated PostScript output; automatic detection and selection of pages with non-gray material; log analysis for finding overfull boxes, badly embedded and missing fonts, missing articles, articles with compilation errors; manual article order management; automatic table of contents generation.

The software used by the solutions include Unix, Subversion, GNU Make, Perl scripts, shell scripts, LaTeX, pdfTeX, Ghostscript, pdftops, sam2p and pdfconcat.

As a case study we present issues and some conclusions regarding the production of the proceedings two conferences we organized in 2006 (EuroTeX 2006 and a the non-TeX-related LME 2006 conference).

Czasopisma i materiały konferencyjne na papierze i www - praktyka.

Streszczenie

[zostanie dostarczone]Péter Szabó, Budapest University of Technology and Economics, Dept. of Computer Science and Information Theory, H-1117 Hungary, Budapest, Magyar tudósok körútja 2.

Automated DVD menu authoring with pdfLaTeX

Abstract

dvdauthor is an excellent low-level free tool for video DVD authoring on Unix systems. However, it doesn't provide a convenient way for drawing the menu background and buttons. We present dvdmenuauthor, a collection of scripts for automated DVD authoring with menus. dvdmenuathor uses pdfLaTeX macros for menu composition, xpdf for menu rendering, and dvdauthor for DVD filesystem authoring.

Zautomatyzowane przygotowywanie menu dla DVD przy pomocy pdfLaTeX-a

Streszczenie

[zostanie dostarczone]Han The Thanh, River Valley Technologies

Typesetting Vietnamese with VnTeX (and with the TeX Gyre fonts too!)

Abstract

This paper attempts to give an overview on the topics related to typesetting Vietnamese with TeX. There are no detailed instructions, but rather a comprehensive list of relevant issues and resources, so the reader can get an overall feeling of what is possible and where to look for further information for a quick start. A section is dedicated to a frequenly asked question, i. e., how to write a few Vietnamese words in a non-Vietnamese document. I also take a close look at the Latin Modern and TeX Gyre fonts from the perspective of a Vietnamese end user, hoping to provide some useful feedback to the authors of those fonts.

Składanie tekstów wietmanskich przy pomocy VnTeX-a (oraz również z fontami TeX Gyre!)

Streszczenie

[zostanie dostarczone]Han The Thanh, River Valley Technologies

Font-specific issues in pdfTeX

Abstract

In this paper I try to give a summary of some font-related topics in pdfTeX. Some of them are already described in the pdfTeX manual like font expansion and margin kerning, some have been only mentioned in various places like relevant mailing lists, README or example files coming with patches, or emails exchanged between people interested in a particular topic. This article attempts to put everything into one place, hoping to make it easier to follow

Aspekty fontowe pdfTeX-a

Streszczenie

W artykule staram się przedstawić niektóre zagadnienia dotyczące fontów związane z pdfTeX-em. Część z nich została już opisana w podręczniku pdfTeX-a – np. rozciąganie fontów czy podcięcia marginesowe (ang. “margin kerning”), o niektórych zaledwie wspomniano w różnych miejscach, np. listach dyskusyjnych, plikach README lub przykładowych plikach rozpowszechnianych z łatami do programów lub e-mailami wymienianymi przez ludzi zainteresowanych tymi zagadnieniami. Artykuł stara się zebrać te zagadnienia i przedstawić je w jednym miejscu, z nadzieją, że ułatwi to ich stosowanie.Andrzej Tomaszewski, Warszawa, Polska

Designing graphical signs and logotypes

Abstract

Participants will get a chance to measure themselves while designing graphical signs and/or logotypes

Projektowanie znaków graficznych i logotypów

Streszczenie

Celem zajęć jest praktyczne zmierzenie się z projektowaniem znaków graficznych i logotypów.Andrzej Tomaszewski, Warszawa, Polska

Designing a book: with both pleasure and… fear

Abstract

I will present the various conditions and limitations which should be taken into account when designing and producing an album-like book: contents, poligraphy, materials. The work was for a company which never before had anything to do with publishing. It is the Warsaw Water Utility — master of the life arteries of the greater Warsaw. The publication is a jubilee edition, not for sale, may later appear in second-hand bookshops.

Projektowanie z przyjemnością i… ze strachem

Streszczenie

O merytorycznych, poligraficznych, materiałowych uwarunkowaniach projektu i realizacji ksiażki-albumu. Omówienie pracy wykonanej na zlecenie firmy nie mającej wcześniejszych doświadczeń wydawniczych. Rzecz dotyczy przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjnego – gospodarza życiowych arterii warszawskiej aglomeracji miejskiej. Publikacja o charakterze jubileuszowym, niesprzedażna, ma szansę znaleźć się w księgarniach tylko w obiegu wtórnym, np. w antykwariatach.Ulrik Vieth, Vaihinger Str. 69, 70567 Stuttgart, Germany

Overview of the TeX History archive

Abstract

This paper presents an overview of the TeX historic archive, an archive of historic TeX distributions and packages hosted on the TUG FTP server. While the topic of this conference focuses on paths to the future, this archive aims to preserve snapshots of significant past and present releases of TeX software, so they will remain available for reference and won't get lost when new versions are installed. Apart from explaining the motivation behind the project, this paper also presents an overview of what the archive currently contains and what is still missing.

Przegląd archiwum TeX History

Streszczenie

[zostanie dostarczone]Zofia Walczak, Wydział Matematyki, Uniwersytet Łódzki, Polska

Graphics in LaTeX using TikZ

Abstract

I will give an overview of what is achievable with PGF, one of the best graphics systems around. This will be done from the point of view of an ordinary LaTeX user.

Grafika w LaTeX-u na przykładzie TikZ-a

Streszczenie

Przedstawię krótko możliwości jednego z lepszych silników graficznych jakim jest system PGF. Będzie to spojrzenie na system i jego funkcjonalność z punktu widzenia zwykłego użytkownika LaTeX-a.

Document Actions