You are here: Home / BachoTeX / BachoTeX 2014 / BachoTeX 2014 — Program content (final)

BachoTeX 2014 — Program content (final)

Piotr Bolek, elib.pl, Sp. z o.o., Warszawa, Poland
Maria Bolek, elib.pl, Sp. z o.o., Warszawa, Poland
Mikołaj Topicha-Dolny, elib.pl, Sp. z o.o., Warszawa, Poland

The technology and aesthetics of electronic books.

Abstract

 • What e-books are?
 • Classification of e-books.
 • Formats of e-books.
 • Text formating in e-books.
 • Devices end software for e-books reading vs. aesthetic and technical aspects.
 • Paging and hyphenation.
 • Typography and graphics.
 • Interaction, animation and multimedia.
 • Practical examples.

Technika i estetyka książki elektronicznej.

Streszczenie

 • Co to jest ebook?
 • Klasyfikacja ebooków.
 • Formaty ebooków.
 • Formatowanie tekstu w ebookach.
 • Sprzęt i oprogramowanie do czytania a kwestie estetyczno-techniczne.
 • Problem stronicowania i przenoszenia wyrazów.
 • Typografia i grafika.
 • Interakcja, animacja i multimedia.
 • Przykłady praktyczne.

Piotr Bolek, elib.pl, Sp. z o.o., Warszawa, Poland

Using system fonts with TeX in various operating systems.

Abstract

A presentation for beginners and medium advanced users. The aim is to give simple prescriptions on how to use the fonts given with the operating system or other OTF and TTF fonts employing the facilities available with the modern implementations of TeX (XeTeX, luaTeX). Using alternative glyphs and activating OTF features with ConTeXt and LaTeX.

Używanie fontów systemowych w TeXu w różnych systemach operacyjnych.

Streszczenie

Prezentacja dla początkujących i średnio zaawansowanych użytkowników. Celem jest pokazanie prostych przepisów na korzystanie z fontów dostępnych w systemie operacyjnym lub innych posiadanych fontów OTF i TTF z wykorzystaniem możliwości, jakie dają współczesne implementacje TeXa (XeTeX, luaTeX). Korzystanie z liter wariantowych i uaktywnianie cech/właściwości (features) fontów OTF w ConTeXt i w LaTeXu.


Katarzyna Burakowska, Gdański Archipelag Kultury, Gdańsk, Polska

Workshop: The beginnings of writing. Cuneiform. School of writers.

Abstract

The first systems of writing were pictorial. They developed into logophonetic and syllabic signs.

It all started wih cuneiform created more than five thousand years ago.

Together we can try to become the apprentices in cuneiform script on their way to be professional. We will make the clay tablets and styluses. Afterwards we can copy some of the ancient signs.

The cuneiform script was used in different languages, so we can try to create our own language to write our names for example. We can use wedges to write in Latin alphabet. Like ancient scribes we will dry our tablets in the sun (I hope that we will have sunny days :-) )

The lecture on the cuneiform by Andrzej Tomaszewski will be an introduction to our workshop.

Warsztat: Początki pisma. Pismo klinowe. Szkoła pisarzy.

Streszczenie

Pierwsze pisma były pismami obrazkowymi. Z nich rozwinęły się pisma wyrazowo sylabowe i sylabowe. Zaczęło się to od powstałego ponad pięć tysięcy lat temu pisma klinowego.

Razem spróbujemy wejść w skórę młodych pisarzy, którzy przygotowują się do zawodu. Będziemy razem sporządzać gliniane tabliczki i rysiki, a potem spróbujemy skopiować kilka znaków w starożytnych językach.

Ponieważ pismo klinowe przystosowywano do różnych języków, możemy pokusić się o wymyślenie liter dla naszych języków i napisanie w ten sposób swojego imienia. Możemy też użyć klinów aby zapisać coś w alfabecie łacińskim. Tabliczki, wzorem starożytnych, wysuszymy na słońcu (mam nadzieję, że będzie :-) )

Wstępem i uzupełnieniem naszego warsztatu będzie wykład Andrzeja Tomaszewskiego o piśmie klinowym.


Katarzyna Burakowska, Gdański Archipelag Kultury, Gdańsk, Polska

Around the letter. Letter in three dimensions.

Abstract

We are writing, we are reading. We see letter as a flat sign. Not many of us remember, that first writings were multi-dimensional ( cuneiform, signs engraved in stone or wood), and since the invention of print, the letter got its third dimension in a form of printing type.

In a space letter attracts not only with a shape, but also with lights and shades, shorts of perspective or correlation with surroundings. We will watch some examples of unconventional use of multi-dimensional letter, treated as decorative, useful form or just sign.

Wokół litery. Litera w przestrzeni.

Streszczenie

Piszemy i czytamy. Literę odbieramy jako płaski znak. Mało kto pamięta, że pierwsze znaki pisma były przestrzenne (pismo klinowe, znaki ryte w kamieniu czy drewnie) a od czasu wynalezienia druku litera otrzymała swoją przestrzenną formę w postaci czcionki drukarskiej.

W przestrzeni litera cieszy oko nie tylko swoim kształtem lecz również grą świateł, skrótami w perspektywie czy korelacją z otoczeniem. Obejrzymy razem kilka przykładów niekonwencjonalnego użycia przestrzennej litery traktowanej jako forma dekoracyjna, użytkowa lub po prostu znak pisma.


Irena Czusz, Kraków, Poland

“I, Letter” – a Workshop of Unfettered Creativity

Abstract

I invite you for a get-together which, hopefully, will give us a break from the digital world and enter the unexpected and unordered world of unfettered imagination. We will try to find together the joy coming from creation and play. My workshop aims to stimulate unconventional thinking and discover the artist in each and every participant. In an easy way, through a simple artistic activity – such as drawing or paper folding – we will be discovering the less known aspects of our personality. The workshop is dedicated to those who forgot when they for the last time had had a crayon in their hand and what joy it was as well as to those who would like to refresh the hold on their inner child.

Activities plan

  Part one:

 1. An unconventional presentation.
 2. Designing a personal card without using words.
 3. Calling the Ghost of the Letter.
 4. The new face or a paper mask.
 5. Part two:

 6. A am a fairy tale character, but from which one?
 7. The fulfillment mandala.
 8. An outer space escapade – working together.
 9. Farewell.

„Ja, litera” czyli Warsztat Nieskrępowanej Twórczości

Streszczenie

Zapraszam na spotkanie, które mam nadzieję, da nam wytchnienie i na chwilę wyprowadzi nas ze świata zerojedynkowego i wprowadzi do nieprzewidywalnego i nieuporządkowanego świata nieskrępowanej wyobraźni. Wspólnie spróbujemy odnaleźć radość płynącą z tworzenia i zabawy. Moje zajęcia mają na celu pobudzić niekonwencjonalne myślenie i odkryć artystyczne inklinacje w każdym z uczestników. Poprzez prostą aktywność plastyczną – taką jak rysowanie czy papieroplastykę – w przyjemny sposób odkrywać będziemy mniej znane aspekty naszej osobowości. Zajęcia przeznaczone są dla osób, które zapomniały, kiedy ostatni raz trzymały kredkę w ręku i jaką im to sprawiało radość oraz dla wszystkich, którzy pragną odświeżyć kontakt ze swoim wewnętrznym dzieckiem.

Plan działań

  Część pierwsza zajęć:

 1. Prezentacja niekonwencjonalna.
 2. Projektujemy rysowaną wizytówkę bez użycia słów.
 3. Przywołujemy Ducha Litery.
 4. Nowe oblicze czyli papierowa maska.
 5. Część druga zajęć:

 6. Jestem postacią z bajki, ale jakiej?
 7. Mandala spełnienia.
 8. Wyprawa w kosmos – praca zbiorowa.
 9. Pożegnanie.

Willi Egger, BOEDE, Sambeek, The Netherlands

Workshop: clay tablets binding (smiley)

Abstract

This year we will proceed in making boxes (smile). I assure you that we will not need to use the time of the hut-party to finalize this piece (smile). The project is to build a container for the clay-tablet made during Kasia Burakowska's workshop. The covering of the box will be made during Barbara Wilinska's workshop. -- So this years workshop will enable us to combine the results of three workshops...

Warsztat: introligacja dla tabliczek glinianych (smiley)

Streszczenie

Tym roku nadal będziemy robili pudełka ( :-) ). Zapewniam, że nie będziemy musieli zużywać na to czasu przeznaczonego na imprezy domkowe ( :-) ). Zadaniem naszym będzie skonstruowanie pojemnika na tabliczką glinianą zrobiona w czasie warsztatu Kasi Burakowskiej. Przykrywka pudełka zostanie przygotowana podczas warsztatu Basi Wilińskiej. Tak więc tegoroczny warsztat połączy wyniki trzech warszatów.


Patrick Gundlach, speedata.de, Berlin, Germany

slides.png

Using LuaTeX the hard way: How to use the internal node structure of LuaTeX to create a PDF document without using \backslashes

Abstract

With LuaTeX it is possible to access the internal data structures (so called »node lists«) that TeX creates after parsing the user's input. You can analyze and modify the data before it gets written to the PDF file. It is even possible to programmatically create the your own node lists and get these rendered in the output file. One can also create a node list and instruct to TeX to break the list into lines, to hyphenate it or to do ligaturing.

This presentation gives an introduction on how node node lists work. The LuaTeX package "lua-visual-debug" serves as an example for using the necessary callbacks to analyze the node lists and to manipulate them. A simple »node list creator« shows how to construct a hbox and use TeX's line breaking algorithm to get a nicely formatted text.

LuaTeX od trudnej strony: Jak użyć wewnętrzą strukturę węzłów LuaTeXa do stworzenia dokumentu PDFowego bez \w-tył-ciachów

Streszczenie

W LuaTeXu można uzyskać dostęp do wewnętrznych struktur danych, które TeX tworzy po sparsowaniu danych wejściowych użytkownika (listę węzłow, ang. »node lists«). Można je analizować i modyfikować zanim zostaną zapisane do pliku PDF. Można nawet programowo tworzyć własne listy węzłów i spowodować, aby zostały zapisane w pliku wyjściowym. Można również utworzyć listy węzłów i zlecić TeXowi przełamanie listy na wiersze, dokonania podziału słów czy użycia ligatur.

W prezentacji wyjaśnimy podstawowe zasady budowy list węzłów. Pakiet „lua-visual-debug” z LuaTeXa stanowi przykład stosowania odpowiednich wywołań zwrotnych (ang. callback) do analizowania list węzłów i manipulowania nimi. Prosty »kreator list węzłów« pokazuje jak zbudować hbox i użyć TeXowy algorytm łamania na wiersze dla uzyskania ładnie sformatowanego tekstu.


Patrick Gundlach, speedata.de, Berlin, Germany

slides.png

speedata Publisher: create complex documents from databases

Abstract

TeX and LaTeX are well suited for many different kinds of documents. Not only when formulas are needed, LaTeX is the tool of choice. Once you need complex tables and lists such as an index or table of contents or when you need automatically correct cross references and bibliographies, there are few programs better suited for typesetting tasks. But there are lots of cases where LaTeX has its difficulties. For example

 • complex tables that are broken across multiple pages with changing headers and footers and running sums
 • good looking paragraphs with absolutely no overfull boxes
 • typesetting on a grid
 • free (exact) positioning of objects on a page or on a page grid
 • using arbitrary fonts
 • automatically adjusting paragraph shape based on image shapes text flows around images)
 • using text containers with overflow
 • safe usage of escaping characters / catcodes
 • automatic selection of master pages
 • ...

speedata Publisher: tworzenie złożonych dokumentów z bazy danych

Streszczenie

TeX i LuaTeX nadają się dobrze do tworzenia wielu różnych typów dokumentów. LaTeX powinien zostać użyty nie tylko wtedy gdy składamy wzory. Niewiele jest lepszych programów składu tekstów do wyboru jeśli dokument postawi przed nami potrzebę złożenia skomplikowanych tabel i spisów takich jak indeks czy spis treści lub gdy musimy w zautomatyzowany sposób skorygować odnośniki i bibliografie. Jest jednak wiele przypadków, w których LaTeX ma swoje problemy. Na przykład:

 • skomplikowane tabele, które przepływają na kolejne strony ze zmieniającymi się nagłówkami i stopkami i bieżącymi sumami
 • dobrze wyglądające akapity w których nie może być przepełnionych hboxów
 • składanie w rejestr
 • swobodne (precyzyjne) pozycjonowanie obiektów na stronie lub zgodnie z rejestrem
 • użycie dowolnych fontów
 • automatyczne dopasowywanie kształtów akapitów zgodnie z kształtem opływanych tekstem ilustracji
 • używanie kontenerów tekstowych z przepływem
 • bezpieczne używanie znaków ucieczki / catkodów
 • automatyczny wybór stron wzorcowych
 • ...

Hans Hagen, Pragma ADE, Hasselt, Holland

slides.png

What makes using TeX and MetaPost interesting

Abstract

While working with TeX and MetaPost I often run into interesting situations. Sometimes they result in special styles (that probably go unnoticed), they result in additional features (that probably never get used because we forget about them), they could also result in tracing features (which probably seldom get used). I use this opportunity to discuss a few of them that came up last year:

 • realtime metafonts (or: a way out of lack of symbols)
 • juggling nodes (or: pseudo extensions to LUA/TeX)
 • surprising side effects of hashing (or: how LUAJITTeX can be slower than luaTeX)
 • generating graphics (or: visualizing data)

Powody, dla których praca z TeXem i MetaPostem jest interesująca

Streszczenie

Pracując z TeXem i MetaPostem często natrafiam na interesujące sytuacje. Czasami powodują one powstanie specjalnych stylów (które prawdobodonie pozostają niezauważone), dodatkowych własności (które prawdopodobnie nie zostana nigdy użyte gdyż o nich zapominany), mogę one też spowodować postanie nowych możliwości śledzenia (które prawdopodobnie są rzadko używane). Wykorzystam tę sposobność dla przdyskutowania tych z nich, które pojawiły się w minionym roku:

 • dynamiczne metafonty (lub: wyjście z sytuacji braku znaków)
 • żonglowanie węzłami (lub: pseudorozszerzenia dla LUA/TeXa)
 • zaskakujące efekty uboczne haszowania (lub: jak LUAJITTEX może być wolniejszy od luaTeXa)
 • generowanie grafik (lub: wizualizowanie danych)

Hans Hagen, Pragma ADE, Hasselt, Holland

slides.png

The yearly luaTeX update

Abstract

Around version 0.50 the general picture of luaTeX became more or less clear. Between versions 0.50 and 0.75 the program reached a level that made it possible to use it for production. Currently we’re moving to version 0.80. This version has some new features and existing features have been improved. The backend code is somewhat better separated due to a partial re-implementation of expansion. We’re stepwise making the code base leaner, meaner and cleaner (again as a by-product of a critical edition project). What started as a transition from WEB to readable CWEB (a not to be underestimated effort) hopefully become a coherent set of files with proper documentation. As there is still a long list of todo’s it will take us a few years to get there, but we’re optimistic about the end goals.

In this talk I will discuss the work that has been done in the last year and present some of our plans for future versions.

Doroczna informacja o luaTeXu

Streszczenie

W okolicy wersji 0.50 wyjaśnił się mniej lub bardziej ogólny ogólny kształt luaTeXa. Pomiędzy wersjami 0.50 i 0.75 program stał się mniej lub bardziej zdatny do użycia produkcyjnego. Zbliżamy sie teraz do wersji 0.80. Wersja ta ma kilka nowych własności, a istniejące zostały ulepszone. Kod wewnętrzny (ang. backend) jest nieco lepiejm odseparowany dzięki częściowej reimplemantacji rozwinięć. Krok po kroku odchudzamy, czyścimy i czynimy kod wydajniejszym (znowu jako efekt uboczny projektu edycji krytycznych). To, co się zaczęło jako przejście od WEBa do czytelnego CWEBa (przdsięwzięcie, którego kosztu nie należy niedoceniać), stało się, mamy nadzieję, spójnym zestawem poprawnie udokumentowanych plików. Jako że lista rzeczy do zrobienia jest jeszcze długa, wyczyszczenie jej zajmie nam jeszcze kilka lat, ale jesteśmy optymistami jeśli chodzi o osiągnięcie końcowego celu.

W wystąpieniu omówię pracę wykonaną w minionym roku i przedstawię plany przyszłych wersji.


Taco Hoekwater, Bittext, Breskens, The Netherlands

slides.png

MetaPost development update

Abstract

TeX Live 2014 contains MetaPost 1.9, with the ‘decimal’ arbitrary precision system enabled. Using that as an example, adding the ‘binary’ arbitrary precision system was a simple operation. What this means is that MetaPost 2.0 is finally finished. A momentous occasion for me, but it is also the proper moment to call it quits. I have no plans for further developments to MetaPost, nor does it seem even remotely likely that I would be able to find the time to implement any such even if I did come up with something. This will be my final MetaPost presentation as the active maintainer. The development of MetaPost will continue with Luigi Scarso as the primary maintainer.

MetaPost – postępy

Streszczenie

TeX Live 2014 zawiera MetaPost 1.9, w którym został uaktywniony podsystem „dziesiętnej” arytmetyki o dowolnej precyjzji. Dzięki użyciu tego rozszerzenia jako przykładu, dodanie „binarnej” arytmetyki dowolnej precyzji było nieskomplikowaną operacją. Znaczy to, że MetaPost 2.0 jest nareszcie zakończony. Znamienita okazja do świętowania dla mnie, ale także odpowiednia chwila, aby się wycofać. Nie mam planów dalszego rozwoju MetaPosta, ani nie wydaje się nawet dalece prowdopodobnym, abym był w stanie znaleźć czas na implementację nawet gdybym coś wymyślił. To będzie moja ostatnia prezentacja w roli aktywnego pielęgnatora. Rozwój MetaPosta podejmie jako główny w tej roli Luigi Scarso.


Taco Hoekwater, Bittext, Breskens, The Netherlands

slides.png

Lua & TeX tokens

Abstract

LuaTeX has had a token Lua library since the early beginnings, but it was more a proof of concept, and it has never worked really well at that. This talk presents a new, better interface between Lua code and the TeX language parsing.

Lua i żetony TeXowe

Streszczenie

LuaTeX posiadał bibliotekę żetonów (ang. token library) od wczesnego stadium swego rozwoju, ale był to raczej eksperyment dowodzący że można, który jednak nie działał nigdy zbyt dobrze. Zaprezentuję nowy, lepszy interfejs pomiędzy kodem Lua i parsowaniem języka TeXowego.


Jean-Michel Hufflen, Université de Franche-Comté, Besançon, France

slides.png slides.png

What Can Typography Gain from ePub?

Abstract

We show that ePub—a well-known format for electronic books—has integrated many features related to nice typography in comparison with other formats such as HTML 5. However, due to their respective designs, ePub does not reach the same quality than (La)TeX, even if some effects are easier to implement. We explain why.

Co typografia może zyskać na mediach elektronicznych?

Streszczenie

Pokażemy że w ePuB, dobrze znany format książek elektronicznych, w porównaniu do innych foramatów takich jak np. HTML5, wbudowano wiele własności związanych z dobrą typografią. Nie znaczy to jednak, że ePub osiąga ten sam poziom jakości jak (La)TeX, nawet jeśli niektóre efekty da się w nim łatwiej zaimplementować. Wyjaśnimy, dlaczego tak jest.


Jean-Michel Hufflen, Université de Franche-Comté, Besançon, France

slides.png slides.png

Managing Name Conflicts and Aliasing with MlBibTeX

Abstract

When several bibliography database (.bib) files are used to build a LaTeX document's references, BibTeX signals an error if a bibliographical key is used more than once. A possible solution consists of renaming bibliographical entries, but MlBibTeX now provides a cleaner way, by means of namespaces associated with .bib files. Symmetrically, we can now express that a unique bibliographical item is referred by several keys. These new features are put into action by means of both MlBibTeX and an additional LaTeX2e package.

Jak w MlBibTeXu radzić sobie z konfliktami nazw i aliasami

Streszczenie

Jeśli użyje się kilku plików bibliografii w jednym dokumencie LaTeXowym, BibTeX zasygnalizuje błąd w przypadku gdy odwołanie bibliograficzne jest w nich użyte więcej niż jeden raz. Możliwym rozwiązaniem jest przemianowanie pozycji bibliograficznych, ale MlBibTeX pozwala wprowadza inne, czystsze rozwiązanie w postaci przestrzeni nazw stowarzyszonych z plikami .bib. Symetrycznie, możemy teraz wyrazić fakt, że jedna pozycja blibliograficzna jest dostępna poprzez kilka kluczy. Te nowe własności można uzyskać zarówno za pomocą MlBibtTeXa jak i dodatkowego pakietu LaTeXowego.


Jean-Michel Hufflen, Université de Franche-Comté, Besançon, France

slides.png slides.png slides.png

Musical Symbols at the Digital Age

Abstract

First, we shortly review the musical symbols available in Unicode and MusiXTeX. Then we show why the definition of such symbols is difficult if we aim to express the whole information included in a musical score.

Symbole muzyczne w dobie cyfryzacji

Streszczenie

Rozpoczniemy od krótkiego przeglądu symboli muzycznych dostępnych w unikodzie i MusiXTeXu. Następnie wyjaśnimy co powoduje, że definiowanie takich symboli jest trudne, jeśli celem jest wyrażenie całej informacji zawartej w zapisie nutowym.


Bogusław Jackowski, BoP s.c., Sopot, Poland
Piotr Strzelczyk, BoP s.c., Sopot, Poland
Piotr Pianowski, BoP s.c., Sopot, Poland

slides.png

On the progress of the TeX Gyre Math project: the TG Schola Math

Abstract

Three fonts – TG Pagella Math, TG Termes Math, and TG Bonum Math – have been released so far within the frame of the TeX Gyre Math Fonts project. We'll present the next font, i.e., TeX Gyre Schola Math which completes the TeX Gyre Math Font project. Of course, the maintenance of the TeX Gyre collection will be continued.

Postępy projektu TeX Gyre Math: font TG Schola Math

Streszczenie

W ramach projektu TeX Gyre Math zostały dotyczas opublikowane trzy fonty: TG Pagella Math, TG Termes Math i TG Bonum Math. Zaprezentowany zostanie czwarty font z kolekcji, mianowicie TeX Gyre Schola Math, co zamyka projekt TeX Gyre Math Fonts. Oczywiście pielęgnacja kolekcji fontów TeX Gyre będzie kontynuowana.


Marek Ryćko, Sopot, Polska
Bogusław Jackowski, BoP s.c., Gdańsk, Poland
Łukasz Dziedzic, tyPoland, Warszawa, Poland
Piotr Strzelczyk, BoP s.c., Gdańsk, Poland

Experimenting with the interactive visualisation of algorithms implemented in MetaPost

Abstract

Last year we presented an algorithm for interpolating Bézier curves and its interactive visualization. In the meantime, Łukasz Dziedzic suggested some modification to the algorithm. We were eager to see the modified algorithm in action, in particular, its reaction to arbitrary stimuli chosen by us (mouse, keyboard). Needless to say, available graphic programs do not offer the visualisation of Łukasz's method. Thus, we programmed the algorithm (in MetaPost) and, moreover, we programmed an interactive, visual shell (in Python). The results will be shown during our presentation. This experiments one can consider a subsequent venture in our ceaseless quest for unifying logical and visual approach to programming.

Eksperymentowanie z interaktywną wizualizacją algorytmów zaimplementowanych w Metapoście

Streszczenie

W ubiegłym roku przedstawiliśmy algorytm interpolacji krzywych Béziera i jego interaktywną wizualizację. W międzyczasie łukasz Dziedzic zaproponował pewne zmiany do algorytmu. Byliśmy niezwykle ciekawi, jak działa zmodyfikowany algorytm – w szczególności interesowały nas jego reakcje na dowolne, dobrane przez nas bodźce (mysz, klawiaturę). Oczywiście, dostępne programy graficzne nie oferują wizualizacji metody Łukasza. Dlatego zaprogramowaliśmy algorytm (w MetaPoście) i ponadto zaprogramowaliśmy interaktywną wizualizację (w Pythonie). Wyniki zostaną przedstawione w trakcie naszej prezentacji. Te eksperymenty są kolejnę przygodą w naszym nieustannym poszukiwaniu ujednoliconego, zarazem logicznego i wizualnego, podejścia do programowania.


Ryszard Kubiak, Biuro Informatyki Ubezpieczeniowej Pachocki i Ziajka SC, Gdańsk, Poland

The Egiptian cat winks at authors

Abstract

At the BachoTeX 2013 conference I talked about my research concerning software documenting tools alternative to LaTeX. Sphinx, based on the reStructuredText notation and the docutils tool can play such a role. Sphinx can generate, from one source document, an HTML page, a PDF file (using LaTeX), an ePUB book, etc. I am going to present the main concepts of Sphinx and tell about my first experiments in using it.

Egipski kot puszcza oko do autorów

Streszczenie

Podczas konferencji BachoTeX 2013 opowiedziałem o swoich poszukiwaniach alternatywy dla LaTeXa do tworzenia dokumentowania oprogramowania. Rolę tę może pełnić system Sphinx, oparty na notacji reStructuredText i narzędziu do jej przetwarzania docutils. Z jednego dokumentu źródłowego Sphinx potrafi wygenerować stronę HTML, PDF (za pośrednictwem LaTeXa), książkę w formacie ePUB itp. Zamierzam przedstawić zasadniczą ideę systemu Sphinx oraz opowiedzieć o moich pierwszych doświadczeniach w jego używaniu.


Kees van der Laan, Garnwerd, Holland

PSlib.eps Catalogue, preliminary and abridged version

Abstract

A selection of PostScript definitions collected in my PSlib.eps library and documented as e-book catalogue is presented. Now and then variant pictures have been included from pic.dat which comes with Blue.tex. Old Metafont codes have been included which may be useful for Metapost programmers. Variants of pictures enriched by postprocessing in Photoshop show other possibilities. Escher's doughnut is a teaser which has to be done in Metapost. Next to PSlib.eps comes the file PDFsfromPSlib, which contains the pictures in .pdf format. The complete PSlib.eps, PDFsfromPSlib as well as the catalogue as e-book, will be released on occasion of NTG's 25th lustrum which will be celebrated in the fall of 2014, on www.ntg.nl. A prerelease will be offered to the GUST's file server. The (static) library for TeX alone pictures, pic.dat, packaged with Blue.tex, will be redistributed as well.

This prerelease is a teaser: comments, suggestions and improvements as well as contributions are welcomed: kisa1@xs4all.nl.

Katalog PSlig.eps, wersja wstępna, skrócona

Streszczenie

Przedstawiam wybór definicji w języku PostScript z mojej biblioteki PSlib.eps, udokumentowanych w formie katalogu w postaci e-booka. Od czasu do czasu dołączam warianty ilustracji z pic.dat, z kodem TeXowym Blue.tex. Włączono stary kod MetaFontowy, co może się przydać programistom MetaPostowym. Warianty ilustracji wzbogacone przy użyciu Photoshopa wskazują na istnienie innych możliwości. Ciastko Eschera jest zadaniem, które należy wykonać w MetaPoście. Poza biblioteką PSlib.eps jest też plik PDFsfromPSlib, który zawiera obrazki w formacie .pdf Kompletne pliki PSlib.eps, PDFsfromPSlib jak również katalog w postaci e-book zostanie przedstawiony z okazji 25. rocznicy NTG, jesienią 2014 r na www.ntg.nl. Wersja robocza (jeszcze nieoficjalna) zostanie umieszczona na serwerze ftp GUSTu. Zostanie również przygotowana statyczna biblioteka tylko TeXowych ilustracji pic.dat, wraz z odpowiednim Blue.tex.

Niniejszy artykuł jest pomyślany jako zachęta do zgłaszania komentarzy, sugestii i ulepszeń, na które autor czeka pod adresem kisa1@xs4all.nl.


Paweł Łupkowski, Institute of Psychology, Department of Logic and Cognitive Science, Adam Mickiewicz University, Poznań, Poland

slides.png

Online LaTeX editors

Abstract

The main topic of the conference is how new media influence traditional books. I would like to take a close look at a somehow simillar issue – how LaTeX editors available in online environment shape new ways of working with LaTeX, what new possibilities are open for the LaTeX community. I will review several LaTeX editors available online. I will pay attention to the range of offered packages and compilation options available. I will also take a closer look on options of integration with other services (like Dropbox) offered by the editors. What is more, mobile solutions will be described here.

Edytory LaTeXowe on-line

Streszczenie

Głównym tematem konferencji jest zagadnienie wpływu nowych mediów na tradycyjną książkę. W swoim wystąpieniu chciałbym skupić się na bardzo zbliżonym zagadnieniu, mianowicie na pytaniu o to, jak edytory LaTeXowe dostępne w środowisku online wpływają na naszą pracę z LaTeXem, jakie nowe możliwości otwierają? Zaprezentuję i postaram się ocenić wybrane edytory LaTeXowe dostępne on-line. Szczególną uwagę poświęcę możliwościom oferowanym przez te edytory (dostępnym pakietom, opcjom kompilacji) a także zakresem integracji z innymi usługami oferowanymi w internecie (np. z Dropboxem). Omówione zostaną również te edytory, które posiadają swoją wersję mobilną (dostępną na tablety lub telefony komórkowe).


Paweł Łupkowski, Institute of Psychology, Department of Logic and Cognitive Science, Adam Mickiewicz University, Poznań, Poland

slides.png

paczkomat.wordpress.com – LaTeX packages

Abstract

It seems that nearly every LaTeX user had this kind of problem at least once. We need a package to do a fancy thing in our work. We search and search. Then, after finding and downloading the package, we search for its documentation, description and usage examples and try to make it work. And time goes by...

In this talk I will present a concept of a web page, which aims to collect a large database of LaTeX packages along with their descriptions (in Polish) and usage examples.

paczkomat.wordpress.com – pakiety systemu LaTeX

Streszczenie

Chyba każdy użytkownik LaTeXa miał kiedyś podobny problem. Potrzebuję pakietu, który zrobi coś bardziej wyrafinowanego. Szukamy i szukamy. W końcu udaje się nam znaleźć pakiet, który powinien rozwiązać nam nasz problem. Pobieramy go i… no właśnie – zaczynamy poszukiwanie dokumentacji, przykładów użycia, testujemy, próbujemy. A czas mija.

W wystąpieniu przedstawię projekt strony internetowej, której celem jest zebranie w jednym miejscu jak największej bazy pakietów (popularnie nazywanych paczkami) tworzonych dla systemu LaTeX razem z ich opisem (w języku polskim) oraz przykładami użycia.


Grzegorz Murzynowski, Warszawa, Polska

The expl3 bundle from a complainer's point of view. An informal workshop/BOF session.

Abstract

We'll be considering (armed with examples wherever possible) the following questions (and maybe some other): What is it for? Is Plain/LaTeX 2e/ConTeXt not enough anymore? Are we able not to use expl3? Who needs yet another interface? What naming conventions are introduced? What is that excentric concept of “functions” that are claimed to “return” something? Is expl3 useful at all? Has anyone of us used it with a slightest success?

Wiązka expl3 z punktu widzenia zrzędy. Nieformalny warsztat/sesja SDS [Swój Do Swego].

Streszczenie

Zastanowimy się (w miarę możliwości na przykładach), nad następującymi kwestiami (a może i innymi): Po co to? Czy Plain/LaTeX 2e/ConTeXt już nie wystarcza? Czy możemy expl3 nie używać? Kto potrzebuje jeszcze jednego interfejsu? Jakie wprowadza konwencje nazewnicze? Co to za dziwny pomysł z „funkcjami” które niby coś „zwracają”? Czy jest w expl3 coś użytecznego? Czy ktoś z nas do czegoś toto użył?


Krzysztof Pszczoła, Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Instytut Matematyki, Kielce, Polska

slides.png

Paper books on the market dominated by electronic publications: less should mean better.

Abstract

I am proposing a different view point on the supposed evolution of the trends in the connections of electronic and paper publications. The point I will make is that proliferation of electronic publications will enforce a change the way paper publications will evolve: there will be less of them, better edited and visually refined and, perhaps, will bear less similarity to the books as we know them now. I envisage that, contrary to the prevailing belief that proliferation of electronic publications is a threat for people preparing paper publications (as less books will be printed), this would mean a chance for them (because paper publications will be better prepared and so require more work).

I will present possible business models which editors could employ when delivering both paper and electronic versions of the same content. As a sort digression, I will present a short elaboration on the possible physical forms "new books" might have (e.g., folder, leporello or poster).

Książka papierowa na rynku zdominowanym przez publikacje elektroniczne: mniej powinno znaczyć lepiej.

Streszczenie

Przedstawię tutaj pewien punkt widzenia na przypuszczalne kierunki ewolucji związków między publikacjami elektronicznymi a papierowymi. Postawię tezę, że rozpowszechnianie się publikacji elektronicznych wymusi zmianę charakteru publikacji papierowych: będzie ich mniej, będa bardziej dopracowane edytorsko i wysmakowane wizualnie, no i być może nie zawsze będa przypominać książki, jakie znamy dzisiaj. O ile powszechnie uważa się, że rozpowszechnianie się publikacji elektronicznych stanowi zagrożenie dla ludzi tworzących publikacje papierowe (bo będzie się drukowało mniej książek), to sprawdzenie się mojej tezy oznaczałoby dla nich szanse (bo publikacje papierowe beda dużo bardziej dopracowane, a przez to bardziej pracochłonne).

Omówię możliwe modele biznesowe, które wydawcy mogliby przyjać publikując wersje papierową i elektroniczną tej samej treści. Jako swego rodzaju dygresja pojawi się krótkie omówienie możliwych form fizycznych „nowych książek” (m.in. teczka, leporello czy plakat).


Luigi Scarso, Padova, Italy

slides.png

Experiments with OpenMP and luaTeX.

Abstract

This paper shows how the OpenMP library could be use in the Lua interpreter of luaTeX by implementing some parallel patterns like parallel sort, and parallel for.

Eksperymenty z biblioteką OpenMP w luaTeXu

Streszczenie

W wystąpieniu pokażemy, jak biblioteka OpenMP mogłaby zostać wykorzystana w luaTeXu np. przez zaimplementowanie zrównoleglonych sortfor.


Przemysław Scherwentke, Instytut Matematyki i Informatyki Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, Polska

A skeleton in every closet (a book review: “LaTeX for Mathematicians”)

Abstract

The book presents the basics of typesetting with LaTeX for lay people proudly called mathematicians. Its positive side is that basic packages useful for the daily tasks are presented, particularly those for typesetting tables, pictures and mathematical formulas. Unfortunately over and over again this book makes the impression of being WRITTEN by lay people. Truths are mixed with semi-truths and false statements, and a good part of the presented examples defies the rules of proper typesetting. The article (review) lists the most notable errors along with correction proposals, and compares it to a version from a different manual. There are also a few suggestions as to what should have been given but was omitted from nearly 300 pages of the book.

Trup w każdej szafie (o książce „LaTeX dla matematyków”)

Streszczenie

W omawianej książce przedstawione są podstawy składu w LaTeXu dla laików, dumnie nazwanych matematykami. Pozytywem jest, że podane są podstawowe pakiety, przydatne w codziennej pracy matematyka, w szczególności te służące do składu tabel, rysunków i wzorów matematycznych. Niestety, książka co chwila sprawia wrażenie PISANEJ przez laików. Informacje prawdziwe są przemieszane z półprawdziwymi i nieprawdziwymi, a część przykładów urąga zasadom poprawnego składu. W artykule (recenzji) zebrane są ważniejsze błędy, z  propozycją korekty i częściowym porównaniem z wersją z innych podręczników. Podanych jest też parę sugestii tego, co koniecznie powinno się było znaleźć, a zostało pominięte na ponad trzystu stronach książki.


Andrzej Tomaszewski, Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Poligraficznego, Warszawa, Poland

slides.png

Cuneiform script—a civilization phenomenon

Abstract

I will talk about the evolutlion of this form of writing from picture to alphabetic forms. About writers, written document types and writing materials used by the people of Sumer, Babylon and Assyria.

Pismo klinowe – fenomen cywilizacji

Streszczenie

Opowiem o ewolucji tego pisma, od form obrazkowych do alfabetycznych. O pisarzach, typach dokumentów pisarskich i materiałach piśmienniczych używanych przez ludy Sumeru, Babilonii i Asyrii.


Andrzej Tomaszewski, Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Poligraficznego, Warszawa, Poland

slides.png

Absolutely non-computer and completely not programmable new book forms

Abstract

I will talk about the quest for new and unconventional forms of books, created chiefly in designer circles connected to artistic books and the new world trend called bookart and amogst creators of the so-called liberature. It will be an apology of Krzysztof Pszczoła's prophecies preaching the development of printed book forms.

Absolutnie bezkomputerowe i zupełnie nieprogramowalne nowe formy książki

Streszczenie

Opowiem o poszukiwaniach nowych i niekonwencjonalnych form książek, które powstają głównie w środowiskach plastyków związanych z książką artystyczną i światowym zjawiskiem w sztuce zwanym: bookart, oraz wśród twórców tzw. liberatury. Będzie to apologia proroctw Krzysztofa Pszczoły wieszczącego rozwój form książki papierowej.


Adam Twardoch, Fontlab Ltd / Myfonts, Berlin, Germany

The end of type?

Abstract

Typefaces are "mechanized writing" that originated for letterpress printing and other mechanical printing processes. The nature of these printing processes is monochrome: you print one color, then maybe a second and third, but with each additional color the process becomes more complex. However, the screen is a naturally color medium and web design is a process where black and white are just two out of a million colors. Until recently, computer fonts were digital imitations of traditional monochrome typefaces. A wonderful anachronism, which we, typographers, love but are no longer limited to.

Since 2013, it’s possible to create OpenType fonts with glyphs that have multiple colors. They don’t work everywhere yet, but where they do work, they’re really spectacular. Think real calligraphy, think corporate logos, think icons, think 3D letterforms or letters with visible brush strokes! Adam Twardoch will discuss the aesthetic, cultural and technical implications of multi-color OpenType fonts, and will present the current proposed extensions to the OpenType font format that add color to fonts.

Koniec ery pisma drukarskiego?

Streszczenie

Pismo drukarskie to pismo „zmechanizowane”, który powstało na bazie rozwoju techniki druku przy użyciu ruchomych czcionek. Procesy druku są z natury monochromatyczne: nanosimy na papier farbę jednego koloru, potem ewentualnie kolor drugi i trzeci — ale z każdym dodatkowym kolorem proces staje się bardziej złożony. Ekran jest natomiast medium z natury kolorowym, a projektowanie stron internetowych to proces, w którym czarny i biały to tylko dwie z miliona barw. Do niedawna fonty komputerowe były cyfrową imitacją tradycyjnego, monochromatycznego pisma drukarskiego — przeniesieniem krojów pism z czcionek. To wspaniały anachronizm, który my, typografowie, kochamy, ale na który nie jesteśmy już zdani.

W roku 2013 pojawiła się możliwość tworzenia fontów OpenType, w których glify (znaki) są wielokolorowe. Fonty takie nie działają wszędzie, ale tam, gdzie działają, ich efekty są spektakularne. Wystarczy pomyśleć o prawdziwej kaligrafii, logotypach, ikonach i innych symbolach, o literach 3D lub literach z widocznymi pociągnięciami pędzla! Adam Twardoch omówi estetyczne, kulturowe i techniczne implikacje wielokolorowych fontów OpenType i zaprezentuje aktualne propozycje rozszerzające format fontów OpenType o wiele kolorów.


Adam Twardoch, Fontlab Ltd / Myfonts, Berlin, Germany

Lato. An open-source font family with 55,000 glyphs

Abstract

Lato is a sanserif typeface family designed in 2010-2014 by Łukasz Dziedzic, with assistance from Botio Nikoltchev and Adam Twardoch. Since the first release under the Open Font License in 2010, Lato has established itself as the 5th most-popular open-source font on the web. In 2013-14, Lato has undergone a massive expansion to cover 3000+ glyphs per style, in nine weights with italics. Lato now supports 100+ Latin-based languages, 50+ Cyrillic-based languages as well as Greek and IPA phonetics. Adam Twardoch will talk about the design process of Lato, about its recommended usage scenarios, and about the role of the Open Font License in open-source font publishing.

Lato. Rodzina fontów open-source z 55 tys. glifów

Streszczenie

Lato to rodzina bezszeryfowych krojów pism zaprojektowane w latach 2010-14 przez Łukasza Dziedzica z udziałem Botio Nikoltcheva i Adama Twardoch. Od momentu wydania na licencji Open Font License w roku 2010, Lato stało się piątym pod względem popularności krojem open-source w internecie. W latach 2013-14, rodzina Lato uległa gigantycznej rozbudowie, osiągając po 3000 glifów każdej z dziewięciu odmian (plus kursywy). Lato posiada znaki dla ponad stu języków posługujących się alfabetem łacińskim, ponad 50 języków posługujących się cyrylicą, a także grekę i znaki fonetyczne IPA. Adam Twardoch opowie o procesie powstawania rodziny Lato, o jej możliwościach zastosowania oraz o roli licencji Open Font License w procesie wydawania fontów.


Adam Twardoch, Fontlab Ltd / Myfonts, Berlin, Germany

Czcionka, come out of the closet

Abstract

Twenty years ago, Master Andrzej Tomaszewski proposed that in Polish, we should speak or write about containers of digital type using the English loan word “font”, while the traditional Polish term “czcionka” should be used only when referring to the metal or wooden blocks used in traditional typesetting. Back then, I found Master Tomaszewski’s arguments convincing, and remained convinced until recently. But today, I’d like to challenge Andrzej’s view on this and present a short polemic on Polish typographic terminology.

Czcionko, wyjdź z szafy

Streszczenie

Dwadzieścia lat temu, Mistrz Andrzej Tomaszewski przedstawił tezę, że cyfrowy nośnik pisma drukarskiego powinniśmy po polsku nazywać „font”, natomiast słowo „czcionka” powinniśmy zarezerwować jedynie dla metalowych lub drewnianych klocków stosowanych w tradycyjnych metodach składu. Argumenty Mistrza wtedy do mnie przemówiły i do niedawna przekonany byłem o ich słuszności. Ostatnio jednak, między wódką a zakąską, wykonałem proces pt. „przewodniczący myśli”. Jego wynikiem jest polemika z tezą Mistrza Tomaszewskiego, którą postaram się zaprezentować w tym krótkim wystąpieniu.


Ulrik Vieth, Stuttgart, Germany

slides.png

An improvised talk about the state of OpenType math fonts

Abstract

In this talk, we review the state of OpenType math fonts which have been under development in the last few years. We discuss how to evaluate or test the qualtiy of the design and implementation of these fonts. While a lot of progress has been made providing first releases of several new fonts, we suggest areas where additional work may be needed for improving and fine-tuning these fonts to reach production quality.

Zaimprowizowane wystąpienie o stanie fontów matematycznych w formacie OTF

Streszczenie

W prezentacji przejrzymy stan tych fontów matematycznych OpenType, które rowijano w ciągu ostatnich kilku lat. Omówimy jak oceniać czy testować jakość projektu i implementacji tych fontów. Chociaż dokonał się znaczny postęp przez pojawienie się pierwszych wydań kilku nowych fontów, będziemy podpowiadali, w jakich obszarach może być potrzebna dodatkowa praca dla ulepszenia i dostrojenia tych fontów do poziomu jakości produkcyjnej.


Barbara Wilińska, Poland

Workshop: Latin calligraphy

Abstract

Part 1

Introduction to the Irish half-uncial, the basics of using wide tip nib pens, excercises on selected characters and joining characters into words and all that to...

Part 2

...adorn the sheet of paper from which participants, during the bookbinding workshop, will make a cover for the box for their clay tablet.

Warsztat: kaligrafia łacińska

Streszczenie

Część 1

Wprowadzenie do półuncjały irlandzkiej, podstawy posługiwania się stalówką szeroko ściętą, ćwiczenie wybranych liter i łączenie ich w wyrazy, a to wszystko w celu...

Część 2

...ozdobienia papieru, z którego uczestnicy, podczas warsztatów introligacji, wykonają okładkę pudełka na glinianą tabliczkę.


Document Actions