Jesteś w: Start / BachoTeX / EuroBachoTeX 2011

Estetyka i skuteczność przekazu, kontekst kulturowy

Zaproszenie na konferencję, terminy, rejestracja, ważne informacje dla uczestników.

 


Ba­cho­TeX w 2011 r., czy­li już XIX, od­bę­dzie się w dniach od 29 kwiet­nia do 3 ma­ja 2011 r. Kon­fe­ren­cja bę­dzie jed­no­cześ­nie ofic­jal­ną kon­fe­ren­cją euro­pejską Euro­TeX, stąd bę­dzie­my się po­słu­gi­wać tra­dy­cyj­ną już naz­wą Euro­Bacho­TeX 2011. GUST – Pol­ska Gru­pa Użyt­ko­wni­ków Sys­te­mu TeX orga­ni­zu­je kon­fe­ren­cje TeX­owe już od 1992 r, w Ba­chot­ku, nie­da­le­ko Brod­ni­cy, w Polsce północno­wschodniej. A tu map­ka „os­tat­niej mi­li”.

 

© Szymon Saliński
Logotyp może być użyty
do promowania konferencji

Estetyka i skuteczność przekazu, kontekst kulturowy
to wiodący te­ma­t kon­fe­ren­cji – poniżej apel o wys­tą­pie­nia, ze szcze­gó­łami.

 

Akcje Dokumentu