Jesteś w: Start / BachoTeX / BachoTeX 2010

Typografowie i programiści: wzajemne inspiracje


BachoTeX w 2010 r., czyli już XVIII, dorosły, odbędzie się w dniach od 30 kwietnia do 4 maja 2010 r. Konferencja jest organizowana, jak co roku, przez Polską Grupę Użytkowników Systemu TeX – GUST, w Bachotku, niedaleko Brodnicy, w Polsce północno-wschodniej. A tu mapka „ostatniej mili”.

© Szymon Saliński


 

Typografowie i programiści: wzajemne inspiracje

Ty­po­gra­fia, sztu­ka u­kła­da­nia zna­ków i gra­fi­ki na stro­nach, a tak­że pro­jek­to­wa­nia zna­ków i gra­fi­ki, te­raz już nie­od­łącz­nie wią­że się ze sto­so­wa­niem na­rzę­dzi kom­pu­te­ro­wych, któ­re pro­jek­tu­ją i two­rzą pro­gra­mi­ści.

Za­pra­sza­my do u­dzia­łu w kon­fe­ren­cji, na któ­rej spot­ka­ją się pro­gra­mi­ści i pro­jek­tan­ci sze­ro­ko ro­zu­mia­nych sys­te­mów ty­po­gra­ficz­nych o­raz ty­po­gra­fo­wie i in­ni u­żyt­kow­ni­cy ta­kich sys­te­mów. Po­dziel­cie się swo­im doś­wiad­cze­niem. O­po­wiedz­cie, jak to ro­bi­cie. Zo­bacz­my ra­zem, co pro­gra­miś­ci mo­gą za­o­fe­ro­wać tym, któ­rzy two­rzą dzie­ła za­wie­ra­jąc­e li­ter­ki i in­ne zna­ki oraz jak pro­gra­mis­tom mo­że po­móc wie­dza i doś­wiad­cze­nie u­żyt­ko­wni­ków sys­te­mów, pro­jek­tan­tów, ty­po­gra­fów, twór­ców stron in­ter­ne­to­wych.

Wię­cej szcze­gó­łów w A­pe­lu o wys­tą­pie­nia. Ad­re­sy kon­tak­to­we dla au­to­rów (pro­po­zy­cje wys­tą­pień), Ko­mi­te­tu pro­gra­mo­we­go czy or­ga­ni­za­to­rów są dos­tęp­ne w sek­cji Zespoły (komitety).

Akcje Dokumentu