You are here: Home / BachoTeX / BachoTeX 2010 / BachoTeX 2010 — Program content (final)

BachoTeX 2010 — Program content (final)

Adam Kolany, Sosnowiec, Polska

About lacing a shoe with an earthworm or clumsily marrying TeX and Inkscape

Abstract

At the occasion of supporting lessons in math, I thought it beneficial for the students to offer my comments to the solutions (an example). Because time was lacking, there was no possibility to copy them by hand and the only way left was for some of the excercises to scan them in and post-process the resulting pictures. In other cases I had to process the final PDF files.

I will present both solutions and suggest creating a tool to support such an approach.

O zawiązywaniu buta glizdą, czyli o nieudolnym łączeniu TeXa z Inkscapem

Streszczenie

Przy okazji zajęć wyrównawczych z matematyki, uznałem za zasadne udostępnienie słuchaczom komentarzy do rozwiązywanych zadań (przykład). Z braku czasu nie było możliwości, aby przepisywać ich teksty i jedyne co pozostało, to w przypadku części zadań posłużyć się skanerem i przetwarzać uzyskane tą drogą obrazki, a w przypadku innych przetwarzać gotowe PDFy.

W czasie swojego wystąpienia chciałbym opowiedzieć o obu tych rozwiązaniach i zasugerować stworzenie narzędzi, które ułatwiałyby tego rodzaju zabawy.

Jean-Michel Hufflen, LIFC, Besançon, France

When typography meets programming

Abstract

TeX's language is a wonderful tool to customise (La)TeX's behaviour. However, some applications related to `pure' programming are difficult to put into action, as shown by LuaTeX, where some tasks can be delegated to Lua procedures. We show some examples directly related to typesetting, and demonstrate some solutions using `more classical' programming languages.

Gdy typografia spotyka się z programowaniem

Streszczenie

Makrojęzyk TeXa jest cudownym narzędziem do modyfikowania zachowania (La)TeXa. Jednak niektóre zastosowania związane z „czystym” programowaniem są w nim trudne do zrealizowania, co demonstruje LuaTeX, w którym niektóre zadania mogą być delegowane do procedur Lua. Pokażemy kilka przykładów bezpośrednio związanych z typografią i zaprezentujemy ich rozwiązania przy użyciu „bardziej klasycznych” języków programowania.

Aleksandra Kaptur, Instytut Matematyki, Uniwersytet Śląski, Katowice, Polska

Zofia Walczak, Uniwersytet Łódzki, Łódź, Polska

Typography in jars

Abstract

Typography: pickled? marinaded? preserved? with sweet-and-sour sauce? or just sweet?

Typografia w słoikach

Streszczenie

Typografia kiszona? marynowana? konserwowana? a może w sosie słodko-kwaśnym? albo zupełnie na słodko?

Aleksandra Kaptur, Instytut Matematyki, Uniwersytet Śląski, Katowice, Polska

Zofia Walczak, Uniwersytet Łódzki, Łódź, Polska

The typography of a typical master thesis

Abstract

To obtain a master's degree besides passing all the exams one has to submit a printed dissertation. Usually, it is typeset with one of the popular text editors. Some of the students (especially from the science area) use LaTeX. The output quality depends on the software used as well as on the author's skills.

We will show and discuss some examples which we found in master's dissertations submitted at the University of Silesia and University of Lodz.

Typografia typowej pracy magisterskiej

Streszczenie

Aby uzyskać stopień magistra, należy – oprócz zdania wszystkich egzaminów przewidzianych w programie studiów – przedstawić pracę napisaną na zadany temat. Jest ona zwykle przygotowywana w popularnym edytorze, choć studenci kierunków ścisłych, takich jak matematyka, fizyka czy kierunki politechniczne, coraz częściej sięgają po LaTeXa. Końcowy efekt typograficzny zależy nie tylko od narzędzia edytorskiego, lecz również od stopnia opanowania go przez piszącego oraz od wymagań narzuconych przez promotora.

Przedstawimy różne rozwiązania typograficzne stosowane w typowych pracach magisterskich na uczelniach łódzkich i śląskich.

Jacek Czekaj, Uniwersytet Śląski, Instytut Matematyki, Katowice, Polska

`Pots.tex' and other useful plain TeX packages

Abstract

This article firstly describes the pots.tex package designed for plain TeX. This is a set of macros providing convenient methods for typesetting mathematical formulas with respect to old traditions and practice, with support for encoding Polish characters in UTF-8 standard. Subsequently, the article describes how to include graphics in extended TeX, and other useful packages designed for plain TeX, which are not well documented.

`Pots.tex' oraz inne użyteczne pakiety plain TeXa

Streszczenie

Niniejszy artykuł opisuje w pierwszej kolejnosci przeznaczony dla plain TEXa pakiet pots.tex. Jest to zestaw makr ułatwiajacy wygodne składanie formuł matematycznych z zachowaniem dawnych tradycji i zwyczajów, wspierający przy tym kodowanie polskich znaków w standardzie UTF-8. W dalszej kolejnosci opisano, jak dołączać grafiki w rozszerzonym TeXu oraz inne użyteczne pakiety przeznaczone dla plain TeXa, które nie sa zbyt dobrze udokumentowane.

Przemysław Scherwentke, GUST, Polska

A not-so-wonderful Paladin's lamp

Abstract

A set of problems and their solutions, connected with an overhaul of the existing and writing a new class for the “Paladin Journal of Behavioral Robotics”, is presented. Some pitfalls and unsolved problems are being shown.

Nie tak cudowna lampa Paladyna

Streszczenie

Przedstawiamy zbiór problemów i ich rozwiązań, związanych z naprawianiem starej i tworzeniem nowej klasy dla czasopisma naukowego „Paladyn Journal of Behavioral Robotics”. Zwracamy uwagę na pułapki, czekające na twórcę klasy. Pokazujemy problemy nierozwiązane, które pojawiły się w trakcie prac nad stylem.

Grzegorz Murzynowski, Warszawa, Polska

The gmutils package—what's new in \DeclareCommand

Abstract

Last year I talked at BachoTeX about \DeclareCommand, a new version of a LaTeX command for defining commands with lots of different optional arguments. Inspired by suggestions after the talk I developed it so now it allows to declare:

 • an optional argument embraced in a pair of almost arbitrary tokens (except cats. 1, 2, and 10), e.g., <…>, as in the beamer class,
 • a mandatory set of up to 9 parameters in the sense of Chapter 20 of The TeXbook—“Knuthian argument”, which in an extreme case lets a command have 81 mandatory arguments and
 • an \afterassignment “interruption” of parsing of the arguments.

Thus adding parsers for new types of arguments becomes a routine and I would like to tell a few words about that.

Pakiet gmutils – co nowego w \DeclareCommand

Streszczenie

W zeszłym roku mówiłem na BachoTeXu o \DeclareCommand – nowej wersji LaTeXowego polecenia do definiowania poleceń z różnorodnymi argumentami opcjonalnymi. Zainspirowany przez sugestie po moim wystąpieniu nieco rozwinąłem mechanizm tak, że obecnie pozwala na deklarowanie:

 • argumentów opcjonalnych ujętych w niemal dowolną parę tokenów (z wyjątkiem kotok. 1, 2 i 10), np. <…>, jak w  beamerze,
 • wymagany układ do 9 parametrów w sensie Rozdziału 20 z TeXbooka („argument Knuthowski”), co w skrajnym przypadku pozwala utworzyć polecenie mające 81 argumentów obowiązkowych oraz
 • \afterassigment -owe „przerwanie” parsowania argumentów.

Dodawanie parserów dla kolejnych typów argumentów zaczyna więc tym sposobem stawać się rutynowe, o czym także zamierzam nieco opowiedzieć.

Kees van der Laan, NTG, Holland

TeX Education I

Abstract

In this note a proposal about education is made and some education is done. Why not offer a macro writing Master Class, in plain TEX & MetaPost via internet, to endorse Minimal Markup and to strive after readable, adaptable, robust and reusable macros, by using paradigms? The macros are destined to be included in a library for reuse in AnyTEX. Educational issues are: language, awareness, insight, and TEXnique proper. Courseware is indispensable. The perso­nality of the teacher is all important. Self-study is not enough and considered dangerous. After the presentation at EuroTEX 2009 Jacko asked ne to rehearse on my paper for BachoTeX 2010. I reworked the slides, added some more material and integrated the graphics better in the background. Moreover, I split the material into two: TeX Education I, TeX education II. My EuroTEX2009 contest is mentioned as well as the winner. The promise of XeTeX: the use of fonts already available system wide, is distilled. With respect to fonts the achievements of LM, TeX Gyre and OT-TeX-use projects are mentioned. The problem of transparency of graphics will be lanced. I wish that the TEXLive DVD will also provide install documents for MetaPost, and even better will come with a TeX <=> MetaPost IDE.

Edukacja TeXowa I

Streszczenie

W wystąpieniu przedstawiana jest pewna propozycja na temat nauczania, jest też trochę samego nauczania. Może warto zaoferować rodzaj kursu, Master Class, pisania makr w plain TeXu i Metapoście, prowadzonego przez internet, według zasad Minimal Markup i stosowania czytelnych, adaptowalnych, solidnych i nadających się do użycia w różnych sytuacjach makr, zgodnych z paradygmatami programowania? Makra zostałyby połączone w bibliotekę dającą się stosować w AnyTeXu. Kwestie edukacyjne to: język, świadomość, zrozumienie i poprawność TeXnologiczna. Niezbędne byłyby materiały kursowe. Niezwykle ważna jest osobowość nauczyciela. Samokształcenie nie wystarcza i uważam je za niebezpieczne.

Po prezentacji podczas konferencji EuroTeX 2009 Jacko poprosił mnie o powtórne wystąpienie na ten temat podczas konferencji BachoTeX 2010. Powtórnie opracowałem slajdy, dodałem trochę materiału i zadbałem o lepszą szatę graficzną. Materiał podzieliłem na dwie części: Edukacja TeXowa$nbsp;I i Edukacja TeXowa II. Wspominam też mój konkurs EuroTEX 2009 i jego zwycięzcę. Nawiązuję do obiecującej idei XeTeXa dostępu do fontów systemowych, jak też do osiągnieć takich przedsięwzięć, jak: LM, TeX Gyre i OT-TeX-use. Poruszam problem transparentności grafiki. Zgłaszam życzenie, aby płyta TeXLive zawierała związane z instalowaniem MetaPosta, a nawet środowisko IDE dla TeXa i MetaPosta.

Kees van der Laan, NTG, Holland

TeX Education II

Abstract

Graphics with boxes, line drawings, curves and circles as well emulations of the work of Escher and Gabo will be shown and discussed. Graphics is done in TeX, PostScript or MetaPost, for inclusion in AnyTEX documents. The benenfits of good old PostScript are stressed. PS as such has been neglected by the TeX community for too long. Knuth's gkpmac macros and LaTeX's picture environment are classified as outdated, because of the encountered problems with color and because the functionality is taken over by PS cq its preprocessor MetaPost. The problem of how to achieve color gradienst in PS cq MP will be lanced.

Edukacja TeXowa II

Streszczenie

Pokażę i opowiem o grafice w pudełkach, rysowaniu linii, krzywych i okręgów, emulacjach prac Escher'a i Gabo. Grafika tworzona jest w językach TeX, PostSCript, MetaPost, jako obrazki włączane w AnyTEX. Podkreślam zalety starego dobrego PostScriptu. PS jako taki był ignorowany przez społeczność TeXową zbyt długo. Knuth'owe makra gkpmac, a także LaTeXowe środowisko do obrazków są traktowane jako przestarzałe, ze względu na problemy z kolorem, a także dlatego, że wiele funkcjonalności PostSCript'u przejmuje MetaPost. Opowiem o tym jak uzyskać gradienty kolorów w PostScript i MetaPost.

Piotr Bolek, 7bulls.com, Warszawa, Poland

Bogusław Seredyński, TWN, Warszawa, Polska

Is e-paper really here?

Abstract

Basic desription on e-paper and its usage as textual media. Fundamental qualities, problems and questions related to electronic paper from various points of view: reader's., editor'…s, distributor's, author's.

Will electronic paper revolutionize the editorial market? What really is electronic paper? Short history and currrent state of the technology; Strong and weak points of electronis paper: from the stand points of physiology, ergonomy, economy, and environmental protection. E-paper and copyright protection. Various protection mdoels: legistlative-protective, open, motivating. DRM systems. Distribution models for electronic publications. E-paper readers— supported formats. How the future of books will be affected.

Czy nadeszła era e-papiera?

Streszczenie

Podstawowe informacje na temat e-papieru i jego wykorzystania jako nośnika pisma. Podstawowe korzyści, problemy i wątpliwości związane z elektronicznym papierem z różnych punktów widzenia: czytelnika, wydawcy, dystrybutora i autora publikacji.

Czy elektroniczny papier zrewolucjonizuje rynek wydawniczy? Co to jest elektroniczny papier. Krótka historia e-papieru i obecne rozwiązania techniczne. Zalety i wady e-papieru: uwarunkowania fizjologiczne, ergonomiczne, ekonomiczne i środowiskowe. E-papier a ochrona praw twórców. Różne modele modele ochrony: legislacyjno-restrykcyjny, otwarty, motywacyjny. Ochrona praw twórców a rozwiązania techniczne. Systemy DRM. Modele dystrybucji publikacji elektronicznych. Formaty publikacji obsługiwane przez czytniki e-papieru. Przyszłość książki po rewolucji e-papierowej.

Piotr Bolek, 7bulls.com, Warszawa, Poland

E-paper—panel discussion

Abstract

Disscusion on e-paper following the lecture

E-papier – dyskusja panelowa

Streszczenie

Dyskusja na temat e-papieru po wykładzie

Julian Józef Antonisz, Studio Miniatur Filmowych, Oddział Kraków, Polska

Movie: How science came out of the woods—a fairy tale for kids

Abstract

An educational cartoon for kids, about the various stages of making books.
Its unique aestetic is far, far away from Disney Channel cartoons.
Runtime: 8'22''

Studio miniatur filmowych w Warszawie
Kraków Studio

Film polski MCMLXX
Screenplay, Stage design, Director, Music: J. J. Antonisz
Cameraman: J. Tkaczyk
Assistant director: J. Kucia
Manager: Z. Ejdys
Song: Partita

Film: „Jak nauka wyszła z lasu” – bajka dla dzieci

Streszczenie

Edukacyjny, animowany film o kolejnych fazach powstawania książek.
Estetyka filmy jest wyjątkowa, zupełnie odmienna od tej, którą można zobaczyć na Disney Channel.
Czas: 8'22''

Studio miniatur filmowych w Warszawie
Oddział w Krakowie

Film polski MCMLXX
Scenariusz, scenografia, reżyseria, muzyka: J. J. Antonisz
Operator: J. Tkaczyk
Asystent reżysera: J. Kucia
Kierownik: Z. Ejdys
śpiewa Partita

Andrzej Tomaszewski, GUST, Warszawa, Polska

Robert Chwałowski, Warszawa, Polska

Movie: Falkbeer countergambit

Abstract

This is a 35-minute recording from a conversation with Stefan Szczypka, a graphic designer often being referred to as the father of Polish DTP. The movie was produced by Muuwi Studio in late 2009, screenplay by Robert Chwałowski. Andrzej Tomaszewski is the interviewer.

Film: Kontrgambit Falkbeera

Streszczenie

Jest to 35-minutowa relacja z rozmowy ze Stefanem Szczypką, grafikiem nierzadko nazywanym „ojcem polskiego DTP”. Film powstał w Studio Muuwi pod koniec 2009 roku, wg scenariusza Roberta Chwałowskiego. Rozmowę prowadzi Andrzej Tomaszewski. English language subtitles

Piotr Bolek, 7bulls.com, Warszawa, Poland

E-paper—panel discussion (continued)

Abstract

Disscusion on e-paper following the lecture

E-papier – dyskusja panelowa panel (ciąg dalszy)

Streszczenie

Dyskusja na temat e-papieru po wykładzie

Kees van der Laan, NTG, Holland

Á la Mondriaan

Abstract

Some emulations in PS and MP of the work of Piet Mondriaan will be shown, explained and discussed.

Á la Mondriaan

Streszczenie

Pokażemy, wyjaśnimy i przedyskutujemy postscriptowe i metapostowe emulacje niektórych prac Pieta Mondriaana.

Jacek Czekaj, Uniwersytet Śląski, Instytut Matematyki, Katowice, Polska

Designing and implementing a typesetting system

Abstract

Designing and implementing of a new typesetting system are discussed in this paper. A detailed review of an early version of a new typesetting system called Pots i.e., “Polish Open Typesetting System” is given. First, a literature overview is given as well as a review of existing typesetting systems. Next, a short review of the TeX typesetting system is given with detailing its advantages and disadvantages. Then a new efficient algorithm for breaking text into lines with automatic inserts omission is presented in detail. Examples and complexity analysis as well as some implementation statistics are also given.

Projektowanie i implementacja systemu typograficznego

Streszczenie

Referat omawia projektowanie i implementację nowego systemu typograficznego. Szczegółowo omawiana jest wczesna wersja nowego systemu typograficznego Pots tzn. „Polish Open Typesetting System”. Na wstępie podany jest przegląd literatury jak również przegląd istniejących systemów typograficznych. Następnie krótko omawiany jest system typograficzny TeX z wyszczególnieniem jego zalet i wad. W dalszej części szeroko prezentowany jest nowy, wydajny algorytm łamania tekstu na linie z automatycznym omijaniem wstawek, w tym przykłady i analiza złożoności, a także pewne dane statystyczne dotyczące implementacji.

Bogusław Jackowski, BoP, Gdańsk, Poland

Typographers, programmers and the missing link—mathematicians or the case of aesthetically pleasing interpolation

Abstract

The reason for preparing this report is that I am since many years convinced that John Hobby's algorithm for connecting Bézier segments, based on the notion of a mock curvature, is a genuine pearl which deserves acknowledgement and popularization. Of course, you can find nearly all necessary details in the relevant Hobby's paper and METAFONT's source, but, needless to say, it is not easy to dig through the publications…

Typografowie, programiści i brakujące ogniwo – matematycy, czyli przypadek estetycznie zadowalającej interpolacji

Streszczenie

Powody przygotowania niniejszego wystąpienia sięgają wielu lat wstecz, gdyż od wielu lat żywię przekonanie, że algorytm Johna Hobby'ego na gładkie łączenie krzywych Béziera, zaimplementowany przez Donalda E. Knutha w programie METAFONT (później przeniesiony do programu METAPOST), oparty na koncepcji „pozornej krzywizny”, jest prawdziwą perłą, godną uznania i popularyzacji. Oczywiście wszystkie szczegóły techniczne można znaleźć w publikacjach Hobby'ego, a także w źródle programu METAFONT, ale nie trzeba chyba wyjaśniać, że przekopanie się przez te szczegóły nie jest sprawą prostą…

Marek Ryćko, Do, Gdańsk, Polska

A Concept of Dynamic Typographic Objects

Abstract

There are currently lots of areas in our life, where we communicate using characters (glyphs) combined with vector and raster graphic put on a single (possibly multilayer) page or within multiple pages.

Several formal or informal mathematical models has been created to reflect the reality with respect to putting objects (like characters and graphics) on pages.

One model, dating back to Gutenberg and his Chineese predecesors, further rearanged by Donald Knuth and others, is presently widely used in many computer programs. The result of composing a document according to this model is an object (like business card or a book) that is final in the sense that it has no internal knowledge of possible rearanging itself according to, for example, page size changes.

Another model, used in all web browsers, lets the pages rearange, according to the window size changes and other events happening, including user's input.

While the first model makes possible achieving the results that are perfect from the point of view of the art of typography, the second one makes the results barely acceptable and very far from perfection.

I am going to talk about an emerging concept of dynamic typographic objects. Such object can be as small as a single curve or character, and also can be higher order (a paragraph, a page, a book). The model of dynamic typographic objects is being developed towards being more general then both models existing already. It is going to combine the dynamism of self-rearranging with the possibility of achieving the full typographic perfection, going in some aspects beyond the possibilities found in the presently existing programs.

I will show the results of implementing basics of this new model in a working program.

Idea dynamicznych obiektów typograficznych.

Streszczenie

Obecnie w wielu obszarach naszego życia komunikujemy się, używając znaków (glifów) połączonych z grafiką wektorową i bitmapową umieszczoną na pojedynczej (być może wielowarstwowej) stronie lub na wielu stronach.

Utworzono pewną liczbę formalnych i nieformalnych modeli matematycznych, które odzwierciedlają rzeczywistość w zakresie umieszczania obiektów (takich jak znaki i grafika) na stronach.

Jeden model, sięgający czasów Gutenberga i jego chińskich poprzedników, następnie przebudowany przez Donalda Knutha i innych, jest obecnie szeroko stosowany w wielu programach komputerowych. Wynikiem utworzenia dokumentu stosownie do tego modelu jest obiekt (taki jak wizytówka czy książka), który jest ostateczny w tym sensie, że nie ma on wewnętrznej wiedzy dotyczącej możliwego przebudowania siebie, zależnie od, na przykład, zmiany rozmiarów strony.

Inny model, stosowany we wszystkich przeglądarkach internetowych, pozwala stronom przebudowywać się z powodu dokonanych przez użytkownika zmian rozmiarów okna oraz innych zdarzeń obejmujących działania myszą i wprowadzane dane.

O ile pierwszy model pozwala osiągać efekty, które są doskonałe z punktu widzenia sztuki typografii, o tyle drugi powoduje jedynie powstawanie rezultatów z trudem akceptowalnych i dalekich od doskonałości.

Zamierzam opowiedzieć o wyłaniającej się idei dynamicznych obiektów typograficznych. Taki obiekt może być tak niewielki jak pojedyncza krzywa lub znak, a również może być wyższego rzędu (akapit, strona, książka). Model dynamicznych obiektów typograficznych jest rozwijany w takim kierunku, by był bardziej ogólny, niż oba modele obecnie istniejące. Intencją jest, by ten model jednoczył dynamikę wewnętrznego przebudowywania się z możliwością osiągania pełnej typograficznej doskonałości, w pewnych aspektach wykraczając poza możliwości, jakie można odnaleźć w obecnie istniejących programach.

Zademonstruję wyniki zaimplementowania podstaw tego nowego modelu w działającym programie.

Taco Hoekwater, NTG, Holland

Escrito—a PostScript-compatible interpreter in Lua

Abstract

Escrito is the name of an interpeter for the PostScript language written in pure lua code. Its default output device generates Portable Document Format (PDF) operators, making it ideally suitable for handling PostScript code within LuaTeX.

Using a little bit of lua glue code, it will become possible to do the following things in LuaTeX that were previously only doable via complex workarounds:

 • Include EPS images without the need for an external conversion process.
 • Support the pstricks macro package.
 • Run Kees van der Laan's PostScript programs in-line.

Escrito – kompatybilny interpreter PostScriptu w Lua

Streszczenie

Escrito to nazwa interpretera języka PostScript napisanego wyłącznie w języku Lua. Jego domyślne urządzenie wyjściowe generuje operatory Portable Document Format (PDF), co czyni go idealnym narzędziem do obsługi kodu postscriptowego w LuaTeXu.

Przy użyciu niewielkiej ilości łączącego kodu w Lua będzie można wykonać następujące rzeczy, które do tej pory były możliwe jedynie przy pomocy złożonych zabiegów:

 • włączanie ilustracji EPSowych bez pomocy zewnętrznych procesu konwertującego,
 • wsparcie dla pakietu makroinstrucji pstricks,
 • bezpośrednie (wewnętrzne) przetwarzanie programów postscriptowych Keesa van der Laana.

Paweł Jackowski, GUST, Kraków, Polska

Luna—my side of the moon

Abstract

Perhaps everyone knows this pleasant feeling when a long lasting project is finally done. Few years ago, when I was almost happy with my pdfTeX environment, I saw luaTeX for the first time. Instead of enjoying a relief, I had to take a deep breath and started moving the world to the moon. The state of weightlessness caused that I'm not able to walk the “normal” ground anymore. But I don't even think about going back. Although I haven't landed yet, the adventure is delightful.

Luna – moja strona Księżyca

Streszczenie

Znacie to przyjemne uczucie, kiedy długotrwały projekt zostaje ukończony? Kilka lat temu kiedy byłem już prawie zadowolony z mojego środowiska pracy opartego o pdfTeX-a, zobaczyłem po raz pierwszy system luaTeX. Zamiast cieszyć się z dokonań, wziąłem głęboki oddech i rozpocząłem przeprowadzkę na księżyc. Długotrwały stan nieważkości spowodował, że nie potrafię już chodzić po „normalnym” ziemskim gruncie, jednak ani myślę wracać. Chociaż nie zadomowiłem się jeszcze na dobre, sama przygoda jest wyśmienita. Aby środowisko pracy było bardziej przytulne, nadałem mu nazwę – Luna.

Taco Hoekwater, NTG, Holland

LuaTeX—progress overview

Abstract

TeX Live 2010 will contain LuaTeX 0.60. This presentation gives an overview of the changes between this version and the version on last year's TeX Live.

LuaTeX – przegląd postępów

Streszczenie

Dystrybucja TeX Live 2010 będzie zawierała LuaTeX 0.60. W prezentacji dokonamy przeglądu zmian pomiedzy tą wersją, a wersją TeX Live z ostatniego roku.

Taco Hoekwater, NTG, Holland

A short talk on MetaPost

Abstract

Metapost 2.000 is planned for release in the summer of 2010. This presentation is a short report on the current status of the development.

Metapost version 1.500 will (hopefully) be ready just in time for BachoTeX 2010, and in that release all memory arrays will have been replaced by dynamic memory allocation.

MetaPost – Krótkie wystąpienie

Streszczenie

Wydanie 2.000 Metaposta jest panowane w lecie 2010 r. W prezentacji zostanie przedstawiony jego aktualny stan.

Wersja 1.500 będzie (mamy taką nadzieję) gotowa na BachoTeX 2010 i w tym wydaniu wszystkie jego tablice zostaną zastąpione tablicami dynamicznymi.

Hans Hagen, Pragma ADE, Hasselt, Holland

TeX and reality: clashing mindsets

Abstract

When we look at the development of ConTeXt we can distinguish the several driving forces. When we have to implement designs made by others, not familiar by automated typesetting, we have to deal with inconsistencies while TeX normally stimulates systematic approaches. When processing input other than TeX, like XML, high quality typesetting is often last in the chain so we need to deal with any kind of structure. Of course, the fact that we want our own documents to look different and have fun in making them as well, brings its own demands too. And then there are users: they can come up with all you can think of so we keep adding and extending mechanisms that we never happen to use ourselves.

Solutions that work well for one case might fail for other situations. Also a structured approach conflicts with the somewhat random demands of designers and users. In this talk I will discuss a few of the dilemmas that a developer of a macro package is confronted with.

TeX a rzeczywistość: zderzenie podejść

Streszczenie

Przy historycznym spojrzeniu na ConTeXt, można zauważyć kilka sił sprawczych jego rozwoju. Kiedy implementujemy projekty przygotowane przez osoby niepracujące z automatycznymi systemami składu, musimy sobie radzić z niespójnościami, gdy tymczasem TeX skłania do systematycznego podejścia. Kiedy przetwarzamy teksty źródłowe inne niż TeX, na przykład XML, wysoka jakość składu jest zazwyczaj ostatnim elementem, którym się zajmujemy – musimy się borykać z dowolnymi rodzajami struktur. Oczywiście z tego, że chcemy aby nasze własne dokumenty wyglądały inaczej i mieć przy tym radość przy ich tworzeniu wynikają również dodatkowe wymagania. W końcu są też użytkownicy: mają swoje potrzeby względem systemu, więc dodajemy i rozszerzamy mechanizmy, których nigdy byśmy sami nie użyli.

Rozwiązania działające w jednych przypadkach mogą zawieść w innych. Ustrukturyzowane podejście pozostaje w konflikcie z nieco przypadkowymi potrzebami projektantów i użytkowników. W tym wystąpieniu podzielę się kilkoma dylematami, z którymi musi się zetknąć twórca makropakietu.

Adam Twardoch, Fontlab Ltd / Myfonts, Berlin, Germany

Workshop: Creating OpenType and CSS webfonts fonts—technicalities

Abstract

Participants will become acquainted with technical aspect of creating OpenType fonts (.otf and .ttf) and CSS webfonts fonts. Short presentations on the most important topics will be given, there will also be time for Q&A.

Warsztat: Technikalia tworzenia fontów OpenType i fontów CSS webfonts

Streszczenie

W ciągu warsztatu, uczestnicy poznają techniczne aspekty związane z tworzeniem fontów OpenType (.otf i .ttf) oraz fontów CSS webfonts. Warsztat obejmie krótkie prezentacje omawiające najważniejsze aspekty tematu, będzie też miejsce na pytania nurtujące uczestników.

Wiktor Dziubiński, Warszawa, Polska

The PARCAT system—TeX automating typesetting of product catalogues

Abstract

The PARCAT system was created to automatise the procedures related to stock product description and catalogue publication of a particular electronic company and to improve the process of its catalogue setting and printing.

An annually issued multilanguage catalogue counts 1,600 pages (25,000 products) and contains numerous illustrations and extended tables. Previously the catalogue was set with the use of Corel Draw graphic software and it took about 5 weeks to typeset one language version of the catalogue (not including photo and image processing).

The PARCAT system allows single data input in a specialised database application. The use of (Xe)TeX as a typesetting software makes it possible to limit the time consumption of the process to a few hours. Moreover the multilanguage versions are easy to control and print thanks to the use of black-plate versioning system – the black offset form is the only to be changed while printing. This contributes to a significant cost reduction.

Currently the system is being transformed into a universal configurable tool for efficient product description management including catalogue processing and typesetting. It is worth mentioning that a user does not need to know or be able to use TeX. It is the software high programmability potential that allowed us to realize the PARCAT project, however the PARCAT end-user finds it absolutely transparent.

System PARCAT – TeX w automatyzacji składu katalogu produktów

Streszczenie

System PARCAT został stworzony w celu automatyzacji procesów związanych z opisem produktu dla konkretnej firmy elektronicznej, ale przede wszystkim aby przyspieszyć i uprościć skład katalogu oferowanych produktów. Katalog ten, wydawany co roku, obejmuje 1600 stron (ok. 25000 produktów) z licznymi ilustracjami i wielostronicowymi zestawieniami tabelarycznymi; jest wydawany w kilku wersjach językowych. Poprzednio katalog był składany przy użyciu programu graficznego Corel Draw, a łamanie jednej wersji językowej zajmowało ok. 5 tygodni (oprócz pracy nad przygotowaniem ilustracji).

W systemie PARCAT twórca katalogu wprowadza dane w specjalizowanej aplikacji bazodanowej. Zastosowanie (Xe)TeXa jako automatu składającego pozwoliło skrócić czas łamania do kilku godzin. Ponadto udało się zapanować nad wersjami językowymi tak, że przy druku wymienia się tylko jedną formę offsetową – dla koloru czarnego. Znacząco zmniejsza to koszt druku kilku wersji.

Obecnie system jest przekształcany w ogólne i konfigurowalne narzędzie do zarządzania opisami produktów w tym także, a może przede wszystkim, do składu katalogów. Ważną cechą systemu jest to, że od użytkownika nie jest wymagana znajomość TeXa – w zasadzie nie musi on mieć świadomości, że to właśnie ten program wykonuje skład. Jednak to właśnie TeX z jego wysokim poziomem programowalności sprawił, że projekt udało się zrealizować.

Marcin Woliński, GUST, Warszawa, Polska

Selected TeXnical problems in the PARCAT system

Abstract

The talk will show solutions to some TeXnical problems we had to cope with while building the PARCAT system. In particular we will present:

 • the way the text in several languages is aligned and overlayed (in PARCAT all language variants of the catalogue live in the same PDF file),
 • how to create layers (optional content) and how to use spot colours in PDF files using (Xe)TeX,
 • how we build tabular elements spanning several pages with repeated headers,
 • automatic selection of column widths in some tables,
 • unusual running heads including all section titles on a given page.

Wybrane problemy TeXniczne w systemie PARCAT

Streszczenie

Pokażę, jak zostały pokonane niektóre z TeXowych trudności piętrzących się przed nami w systemie PARCAT. W szczególności uwzględnię następujące elementy:

 • sposób nakładania i synchronizowania tekstu w różnych wariantach językowych katalogu,
 • tworzenie w (Xe)TeXu plików PDF z warstwami (elementami opcjonalnymi) i kolorami specjalnymi (wszystkie warianty językowe katalogu stają się częścią jednego pliku PDF),
 • uzyskiwanie zestawień tabelarycznych ciągnących się przez wiele stron z nagłówkami powtarzanymi na górze każdej strony,
 • automatyzację dobierania szerokości kolumn w niektórych typach tabel,
 • nietypowy system żywych pagin sygnalizujący zakres materiału umieszczonego na danej stronie.

Grzegorz Murzynowski, GUST, Warszawa, Polska

My role in the construction of PARCAT or an interior designer for a liner

Abstract

This talk concerns the future of the PARCAT system (becoming present). An ocean liner has been built. Now I am to redecorate it neatly to make (all possible) new passengers comfortable.

In the initial stage of opening PARCAT for broader group of users I only move some layout declarations, written in the document class so far, to a configuration file. Then I create alternate layouts and that in turn shows points where the “pivots” can be put, that is, where something constant may be variated.

By the way new requirements and ideas occur, such as the {rownekolumny} environment for typesetting text in a pseudo-table with columns of equal width (which uses an expandable eTeX loop to variate number of macro parameters) or the \rrthis macro to typeset only current paragraph ragged right.

Dekorator wnętrz na transatlantyku czyli moja rola w budowie PARCATa

Streszczenie

Ten referat dotyczy (stającej się) przyszłości systemu PARCAT. Został zbudowany transatlantyk. A teraz ja mam go ładnie przedekorować, by (wszelkim możliwym) nowym pasażerom było miło.

W pierwszej fazie otwierania systemu PARCAT na potrzeby szerszego grona użytkowników niektóre elementy układu graficznego, dotąd zapisane w klasie dokumentu, przenoszę do pliku konfiguracyjnego. W dalszej kolejności – tworzę inne układy graficzne, a to z kolei wskazuje miejsca, w których można coś uzmiennić.

Przy okazji pojawiają się nowe zapotrzebowania i pomysły, jak środowisko {rownekolumny} do składu tekstu w pseudo-tabeli o kolumnach równej szerokości (używające rozwijalnej pętli eTeX owej dla uzmiennienia liczby parametrów makra) czy makro \rrthis, które składa tylko bieżący akapit w prawą chorągiewkę.

Jacek Czekaj, Uniwersytet Śląski, Instytut Matematyki, Katowice, Polska

Reports using TeX

Abstract

In this article I describe, in a general manner, how reports are being generated with TeX for USOS, the dean's office system at Uniwersytet Śląski in Katowice.

Raporty TeXowe

Streszczenie

Niniejszy artykuł opisuje, w sposób ogólny, generowanie przy pomocy TeXa, wybranych raportów dla systemu dziekanatowego USOS na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.

Jarosław Lipszyc, Fundacja Nowoczesna Polska, Warszawa, Polska

Wolne Lektury—a smart internet library

Abstract

If you ask the librarians what a digital book is, their answer will be more or less the same—it’s a digital reproduction of an original, which is always a paper book. This is how Europeana, Google Books and pretty much all other digital libraries work. But what can be done, if we reject this dogma of original edition? What will happen, if we undertake the enormous task to have every single book in our collection tagged and prepared for fully automated processing? With this revolutionary approach we created software for social text editing, proofreading and publishing in different formats.

Wolne Lektury – smart internet library

Streszczenie

Jeśli zapytać bibliotekarzy czym jest książka cyfrowa, to wszyscy odpowiedzą mniej lub bardziej podobnie – to cyfrowa reprodukcja oryginału, którym zawsze jest książka papierowa. Tak właśnie działają Europeana, Google Books i praktycznie wszystkie inne biblioteki cyfrowe. Ale co możnaby zrobić odrzuciwszy dogmat oryginalnego wydania? Co otrzymamy podjąwszy olbrzymi trud otagowania i przygotowania posiadanej kolekcji do całkowicie automatycznego przetwarzania? Wychodząc z takiego rewolucyjnego założenia zbudowaliśmy oprogramowanie do społecznościowej korekty i publikowania w różnych formatach.

Luigi Scarso, GuiT, Padua, Italy

“Souvenir d'Italie”—mflua: embed Lua in METAFONT

Abstract

In this short talk I will show how to embed a Lua interpreter in METAFONT and a simple result.

Pamiątka z Włoch – mflua: zanurzenie Lua w METAFONT

Streszczenie

W tym krótkim wystąpieniu pokażę, jak zanurzyć interpreter Lua w METAFONT; pokażę również prosty przykład.

Hans Hagen, Pragma ADE, Hasselt, Holland

Hybrids: how the ConTeXt front- and backends move forward

Abstract

Hard core TeXies like to talk of guts and stomachs when they discuss the inner working of TeX. However, what can enter the mouth and what eventually leaves the body if left open to your imagination.

Personally I find coding my documents in TeX quite convenient. At the same time I like to do graphics in METAPOST and calculations as well as manipulations in Lua. Especially when you code special typographical elements or non typical documents one can have a choice what language to use and it depends on the mood what I choose then. In any case the code should look as elegant as the outcome.

In ConTeXt MKIV we can code documents in several ways. We can use (and mix) TeX, XML, Lua and METAPOST. In that sense ConTeXt is using a hybrid technology.

Producing the output has also become more hybrid, with less being done by TeX and more by Lua. The new approach is still somewhat experimental but performs quite well.

In this talk I will discuss both aspects. I will also make clear where in ConTeXt we draw the border between user accessible code and protected mechanisms, where Lua code will replace TeX code, and where we will stay with TeX.

Hybrydy: jak rozwijają się front- i backend ConTeXta

Streszczenie

TeXowi hardkorowcy lubią rozprawiać o jelitach i żołądku dyskutując o wewnętrznej pracy TeXa. Natomiast to co wchodzi do jamy gębowej i to, co w końcu uchodzi, pozostawia się Twojej wyobraźni.

Osobiście znaduję kodowanie swoich dokumentów w TeXu całkiem wygodnym. Lubię też tworzyć grafikę w METAPOST, a także obliczenia i inne operacje w Lua. Szczególnie przy kodowaniu specjalnych elementów typograficznych lub nietypowych dokumentów można wybierać spośród różnych języków i zależy od mojego nastroju co w takim wypadku wybiorę. W każdym razie kod źródłowy powinien wyglądać tak samo elegancko jak wynik.

W ConTeXt MKIV można kodować dokumenty na różne sposoby. Można używać (i łączyć) TeX, XML, Lua oraz METAPOST. W tym sensie ConTeXt używa technologii hybrydowej.

Także tworzenie wyjściowych dokumentów stało się bardziej hybrydowe, bo mniej robi TeX a więcej robi Lua. Nowe podejście to ciągle eksperyment, ale działa całkiem nieźle.

W tym wystąpieniu omówię oba aspekty. Powiem także gdzie ConTeXt stawia granicę kodem dostępnym dla użytkownika a mechanizmami chronionymi, gdzie kod w Lua zastąpi kod TeXa i gdzie pozostaniemy z TeXem.

Kees van der Laan, NTG, Holland

Circle Inversions

Abstract

Circle inversions are exercised and drawn with PostScript operators which are also included in this plain TeX document.

Interesting pictures resulting among others from inversion of straight line pieces are included.

How to calculate the circle of anti-similitude, by which two circles are inverses of each other, is given. How to transform two disjunct circles into two concentric circles is shown. How to draw a circle orthogonal to a circle which passes through one or two points within the circle is done via the circle inversion technique. The above is generalized into finding the circle which cuts the boundary at an arbitrary angle, e.g., 80 degrees, and passes through a point within the circle. Orthogonal circular arcs can form an Escher-like grid, as he used in his Circle Limits. Three variants of the grid of Circle Limits III, one of which cuts the boundary at 80 degrees, another one at 90 degrees and the third one with a mixture of both, have been included.

A smiley pattern is inverted in (orthogonal) circular arcs within a circle with the aid of PS { pathforall } by (repeated use of) circle inversion.

A few solutions of Apollonius problem are obtained by the use of the circle inversion transformation and also by transforming the 3 quadratic equations into 1 nonlinear equation and a 2x2 system of linear equations, and solve these equations in PS and MP. A closer look yielded that we only have to solve a quadratic equation in r, the radius of the wanted circle, for the solution of Apollonius problem.

Coding problems in MP will be mentioned and circumvented. How to create and use a PostScript library is dealt with. A plea is made for creating a PostScript library of operators, graphics and utilities. A snapshot of this growing library is included. A few tiny but handy PS operators are given next to a (numerical) PS operator to solve a 3x3 linear system of equations, where partial pivoting is implemented and the calculations are done with the accuracy of the underlying computer arithmetic, which is much better than MetaPost's accuracy for the moment.

The pearl of the paper is twofold: first the discovery that Apollonius problem is solved by the solution of a quadratic equation, and second the operator { Apollonius }, which reflects this discovery, and can be used to obtain all 8 solutions of the Apollonius problem. Another gem is { Apollonius2 } which is suited for the case that one circle contains the other two.

Inwersje względem okręgu

Streszczenie

Za pomocą operatorów PostScriptu rysowane są figury w inwersji względem okręgu, a otrzymane rysunki włączane są do dokumentów plain TeXa.

Zamieszczono ciekawe rysunki, będące, między innymi, wynikiem inwersji kawałków prostej.

Pokazano, w jaki sposób można znaleźć okrąg inwersji, gdy dany jest pewien okrąg i jego obraz w tej inwersji. Pokazano, jak można przekształcić dwa rozłączne okręgi w dwa koncentryczne. Techniką inwersji przedstawiono, jak narysować okrąg prostopadły do danego i przechodzący przez jeden lub dwa punkty wewnątrz okręgu. Ten przypadek uogólniono do sytuacji, w której okrąg przecina krzywą pod dowolnym kątem, np. 80 stopni, i przechodzi przez punkt wewnątrz okręgu. Prostopadłe łuki okręgów mogą się układać w siatki, jakich Esher używał w „Granicach okręgów”. Zamieszczono trzy warianty siatki z obrazu „Circle Limit III”, z których jedna przecina krzywą pod kątem 80, druga pod kątem 90 stopni, a trzecia jest mieszanką obu.

Logo uśmieszku odwrócono w (prostopadłe) wycinki okręgu za pomocą Postscriptu { pathforall } przez (wielokrotne) użycie inwersji względem okręgu.

Za pomocą inwersji, jak też przekształcając i rozwiązując w PostSripcie i MetaPoście trzy równania kwadratowe i układ równań liniowych 2x2 uzyskano kilka rozwiązań problemu Apolloniusza. Bliższa analiza prowadzi do wniosku, że do rozwiązania problemu Apolloniusza wystarczy rozwiązać równanie kwadratowe ze względu na promień r poszukiwanego okręgu.

Poruszono i podano sposób unikania problemów z kodowaniem w MetaPoście. Omówiono metodę tworzenia i używania biblioteki w MetaPoście. Zgłoszony został postulat utworzenia biblioteki operatorów PostScriptowych, grafik i narzędzi wspomagających. Przedstawiona została próbka powstającej biblioteki. Podano kilka niewielkich, lecz przydatnych operatorów PostScriptowych, jak też (numeryczny) operator do rozwiązywania układów równań liniowych 3x3, w którym zaimplemetowano częściowe obroty, a obliczenia są wykonywane z dokładnością zapewnianą przez architekturę komputera, znacznie lepszą od obecnej dokładności MetaPosta.

Za perły można w artykule uznać: po pierwsze odkrycie, że problem Apolloniusza można sprowadzić do rozwiązania równiania kwadratowego, a po drugie określenie operatora { Apollonius }, który ilustruje to odkrycie i za pomocą którego można otrzymać wszystkie osiem rozwiązań problemu Apolloniusza. Innym klejnotem jest operator { Apollonius2 }, do zastosowania w przypadkach, gdy jeden z okręgów zawiera pozostałe dwa.

Jean-Michel Hufflen, LIFC, Besançon, France

Using (Ml)BibTeX to populate Open Archives

Abstract

After a brief recall of the notion of Open Archive, we recall that in France, an `official' open archive's repository is used by the Government to evaluate public laboratories and study how to budget them, so this repository should be updated as soon as laboratory members' papers are accepted. We show how we use MlBibTeX to update both bibliography files and this repository.

Zastosowanie (Ml)BibTeXa do zasilania danymi Open Archives

Streszczenie

Po krótkim przypomnieniu znaczenia pojęcia Open Archive zwrócimy uwagę na to, że we Francji rząd używa „oficjalnego” repozytorium Open Archive do oceniania publicznych instytucji naukowych i na tej podstawie przyznaje im budżety. Tak więc repozytorium powinno być aktualizowane bezpośrednio po zaakceptowaniu publikacji pracownika instytucji. Pokażemy, jak MlBibTeX jest używamy do aktualizowania zarówno plików bibliograficznych jak i repozytorium.

Jean-Michel Hufflen, LIFC, Besançon, France

Introduction to XQuery and XPath Full Text

Abstract

We show how XQuery and XPath Full Text extends XQuery's basis and eases some applications related to advanced search of a text. Most examples we give yield LaTeX source texts.

Wprowadzenie do „XQuery and XPath Full Text”

Streszczenie

Pokażemy, jak „XQuery and XPath Full Text” rozszerzają XQuery ułatwiając realizację pewnych zadań związanych z zaawansowanym przeszukiwaniem tekstów. Większość pokazanych przykładów generuje LaTeXowe teksty źródłowe

Arthur Reutenauer, Paris, France

Fontal lobotomies

Abstract

In the METAFONTbook, Donald Knuth predicted that the advent of METAFONT, and the new possiblities it offered, would give rise to a new kind of disease he dubbed fontomania, and Richard Palais, when reading the draft, remarked it might become necessary to perform fontal lobotomies. He was, of course, right for the first part, although, as far as the second remark is concerned, no such procedure has yet been performed on human beings—or so I hope.

I would like to present the audience with some evidence of this disease: when bad design decisions—or non-decisions—create font monsters, oddly-shaped posters and ugly-looking books. Examples abound and I will give a few, ranging from restaurant signs to academic publications, passing by music scores in the way. They feature different kinds of oddities: missing ligatures, odd font sizes, wrong glyphs for some characters, and, as a final surprise—true horror.

My purpose here is of course not to mock the anonymous—and often powerless—typographers who were lead to produce such works, but to try and understand what we, in the TeX community, can do to improve the situation, and to increase the general awareness of the need for good fonts.

Lobotomie fontalne

Streszczenie

W METAFONTbooku Donald Knuth przewidział, że nadejście METAFONTa i nowych możliwości z nim związanych spowoduje powstanie nowej choroby którą DEK nazwał fontomanią. Richard Palais czytając szkic zauważył, że konieczne mogą być fontalne lobotomie. Co do pierwszej części, miał rację, natomiast jeśli chodzi o drugą, żadnej takiej procedury, mam nadzieję, nie przeprowadzono jeszcze na istotach ludzkich lub czymś podobnym.

Chciałbym zaprezentować publiczności pewien dowód tej choroby: kiedy błędne decyzje projektu lub brak jakichkolwiek decyzji powoduje powstawanie fontów-potworków, dziwacznych plakatów i obrzydliwych książek. Pokażę dużo przykładów, od szyldów restauracji, do publikacji akademickich, a nawet składu nutowego. Cechują się różnymi rodzajami dziwactw: brakujące ligatury, dziwne rozmiary fontu, nieprawidłowe glify niektórych znaków, a na końcu niespodzianka – prawdziwy horror.

Nie zamierzam oczywiście drwić z anonimowych, często bezsilnych typografów, którzy nie mając swobody projektują takie reczy. Chciałbym zrozumieć co my jako społeczność TeXowa możemy zrobić, aby polepszyć sytuację i ogólną świadomość potrzeb/wymagań wobec dobrych fontów.

Grzegorz Murzynowski, Warszawa, Polska

The ‘Fell’ fonts

Abstract

About a year ago I found in the Internet fonts commissioned in the 17th century for Oxford University Press by Dr. John Fell, which since 2000 are being digitised by Igino Marini. For using them in XeLaTeX I wrote a couple of macros, including the setting of optical sizes of sorts.

Fonty Johna Fella

Streszczenie

Mniej-więcej rok temu poznałem fonty zamówione w XVII w. dla Oxford University Press przez dra Johna Fella, a od 2000 r. ucyfrowiane przez Igina Mariniego. Do używania w XeLaTeXu napisałem makra fontspec-owe, dzięki którym fonty mają poniekąd rozmiary optyczne.

Adam Twardoch, Fontlab Ltd / Myfonts, Berlin, Germany

CSS webfonts—the new face of the web

Abstract

During the last two years, all major web browsers (Internet Explorer, Firefox, Safari, Opera, Chrome) have gained the ability to display HTML web pages using fonts that are placed on a web server rather than installed on the client's system. This opens new typographic opportunities for web authors. Rather than limiting the web design to Verdana, Georgia, Arial and Times New Roman, web authors can specify and deliver pretty much any typeface to be used on their web page, including, for example, the TeX Gyre fonts. In this short talk, Adam will outline the font formats, tools, CSS techniques and licensing questions relevant for this topic.

CSS webfonts – Internet zmienia oblicze

Streszczenie

W ciągu ostatnich dwu lat, wszystkie najważniejsze przeglądarki WWW (Internet Explorer, Firefox, Safari, Opera, Chrome) zyskały umiejętność wyświetlania stron HTML z użyciem fontów umieszczonych na serwerze WWW, a nie tylko tych zainstalowanych w systemie użytkownika. Stwarza to nowe możliwości typograficzne dla autorów stron WWW. Zamiast ograniczać projekt typograficzny strony do pism Verdana, Georgia, Arial czy Times New Roman, autorzy stron mogą określić w projekcie i dostarczyć do użytkownika każdy w zasadzie krój pisma, wliczając w to np. pisma TeX Gyre. W ramach tej krótkiej prezentacji, Adam przedstawi istotne dla sprawy formaty fontów, narzędzia, techniki CSS i kwestie licencyjne.

Mathias Nater, www.mnn.ch, Zürich, Switzerland

TeX's hyphenation applied to HTML

Abstract

No current web browser is doing hyphenation. This may be typographically tolerable for languages with short words on average (e.g., English) but absolutely not for languages with long composite words (e.g., German). In HTML we use soft hyphens (&shy;) to tell the browser where a word-break may occur. This is where Frank M. Liangs hyphenation algorithm and the TeX Live hyphenation patterns (TeX's hyphenation mechanism) step in.

We'll first have a detailed look at the hyphenation algorithm, it's advantages and drawbacks and how it can be brought to the world of web browsers. Then the author presents his port of the algorithm to ECMAScript (aka JavaScript) that actually does hyphenation in all current web browsers on many live web sites in many different languages—thanks to TeX.

Note that the Polish language abstract has &shys inserted by hand.

TeXowy algorytm dzielenia wyrazów zastosowany w HTML

Streszczenie

Żad­na ze współ­czes­nych prze­glą­da­rek WWW nie dzie­li wy­ra­zów. To mo­że być ty­po­gra­fi­cznie to­le­ro­wal­ne dla ję­zy­ków, któ­re sta­tys­tycz­nie mają krót­kie wy­ra­zy (np. an­giel­ski), ale ab­so­lut­nie nie dla ję­zy­ków z dłu­gimi, zło­żo­ny­mi wy­ra­za­mi (np. nie­mie­cki). W HTML-u u­ży­wa się encji &shy (soft-hyphen), aby wska­zać prze­glą­dar­ce, gdzie mo­że wy­stą­pić miej­sce po­dzia­łu. Tu wkra­cza al­go­rytm dzie­le­nia wy­ra­zów Franka M. Lianga i wzor­ce dzie­le­nia dys­try­bu­o­wa­ne z TeX Live.

Przyj­rzy­my się naj­pierw szcze­gó­ło­wo al­go­ryt­mo­wi dzie­le­nia wy­ra­zów, je­go moc­nym i sła­bym stro­nom oraz me­to­dom, któ­ry­mi moż­na się po­słu­żyć, aby wpro­wa­dzić go do świa­ta prze­glą­da­rek WWW. Nas­tęp­nie au­tor za­pre­zen­tu­je swo­ją imple­men­ta­cję al­go­ry­tmu w ECMA­Scrip­cie (czy­li Java­Scrip­cie), któ­ry fak­tycz­nie rea­li­zu­je dzie­le­nie wy­ra­zów we wszyst­kich współ­czes­nych prze­glą­dar­kach, w wie­lu dzia­ła­ją­cych wit­ry­nach WWW i w wie­lu róż­nych ję­zy­kach – dzię­ki TeXowi.

Uwaga – w powyższym streszczeniu znaki &shy umieszczono ręcznie.

Jan Šustek, Ostrava, Czech Republik

Details of the TeX line-breaking algorithm

Abstract

The TeX line-breaking algorithm depends on many parameters. In the talk I present details of the algorithm. I show with examples how particular parameters influence the result. For examples a program written in TeX is used, which implements the algorithm.

Szczegóły TeXowego algorytmu łamania akapitu

Streszczenie

TeXowy algorytm łamania akapitów zależy od wielu parametrów. Podczas prezentacji pokażę szczególy algorytmu. Pokażę na przykładach, jak poszczególne parametry wpływają na wynik. Przykłady pochodzą z napisanego w TeXu programu, który implementuje algorytm.

Paweł Jackowski, GUST, Kraków, Polska

TeX: beauties and oddities

Abstract

See the TeX Pearls page.

TeX: Śliczności i dziwności

Streszczenie

Patrz Perły TeX-owe.

Katarzyna Burakowska, Gdański Archipelag Kultury, Gdańsk, Polska

Raspberry or blackberry: playing with color

Abstract

We all know that the world is full of colors. We know their names and we know which is which, of course. Are you sure? Is green always green?

Perception of color stems from the sensitivity of photoreceptors in the retina to different parts of the light spectrum. Because of this we can see the surrouding world but also we can experience many visual illusions. Neither the physical properties of light nor the eye physiology, however, do not fully explain the psychophysical processes of sensing color .

The perception of color depends not only on the structure of eye and the properties of light. It is conditional upon our experiences, inclinations, culture, tradition and even general feeling in a given moment.

I would like to show, through a series of simple exercises and examples, how we can use these properties of color sense for various purposes

Malina czy jeżyna: igranie z barwą

Streszczenie

Wszyscy wiemy, że świat jest pełen barw. Znamy ich nazwy i, oczywiście, wiemy która co oznacza. Czyżby? Czy zielony jest zawsze zielony?

Źródłem naszych doznań kolorystycznych są fotoreceptory w siatkówce oka, wrażliwe na różne części widma światła. To powoduje, że widzimy barwy otaczającego nas świata, a także ulegamy złudzeniom optycznym. Jednakże ani fizyczne własności światła, ani fizjologia oka nie wyjaśniają w pełni procesów postrzegania barw.

Percepcja barw zależy nie tylko od budowy oka i właściwości światła. Zależy także od naszego doświadczenia, skłonności, tradycji kulturowych czy wręcz chwilowego nastroju.

Posługując się prostymi ćwiczeniami i przykładami chciałabym zademonstrować, w jaki sposób możemy właściwości zmysłu wzroku świadomie wykorzystać w pracy z kolorem.

Andrzej Tomaszewski , GUST, Warszawa, Toruń

The pilcrow sign

Abstract

An anabasis through history of the paragraph sign, also known as the pilcrow sign, from the beginning of the paragraph to its end. Participants should yet again become— ad oculos —convinced that panta rhei.

Znak pilcrow

Streszczenie

Dziejowa anabaza znaku rubryki zwanego pilcrow z początku akapitu na jego koniec i z powrotem. Słuchacze ad oculos & explicite przekonają się, że wszystko płynie, jak powiedział pan Tarei.

Document Actions