You are here: Home / BachoTeX / BachoTeX 2018 / BachoTeX 2018 — Program content (preliminary)

BachoTeX 2018 — Program content (preliminary)

Takuto Asakura, The Graduate University for Advanced Studies, Department of Informatics (National Institute of Informatics), Hitotsubashi, Chiyoda, Tokyo, Japan

New Features in Texdoc 3.0

Abstract

Texdoc is a command line program to find documentation in TeX Live. The new version of the program, Texdoc 3.0, has two big features: new option parser and fuzzy search. In this talk, I will also introduce how Texdoc finds documents related to input keywords, and discuss how the process can be improved. The latest source code is available from: https://github.com/TeX-Live/texdoc.

Nowe możliwości Texdoc 3.0

Streszczenie

Texdoc jest nieinteraktywnym programem służącym do odnajdowania dokumentacji w TeX Live. Nowa wersja programu, Texdoc 3.0, ma dwie nowe, wielkie możliwości: nowy parser opcji i rozmyte przeszukiwanie. W prezentacji wyjaśnię, w jaki sposób Texdoc odnajduje dokumenty zawierające wskazane słowa kluczowe i jak można ten proces ulepszyć. Najnowszy kod źródłowy jest dostępny z https://github.com/TeX-Live/texdoc.


Katarzyna Burakowska, Gdański Archipelag Kultury, Gdańsk, Polska

BachoTeX logotypes (“blogos”) throughout history.

Abstract

As per title…

Logotyp BachoTeXowy („blogo”) w ujęciu historycznym.

Streszczenie

Jak w tytule…


Willi Egger, BOEDE SAMBEEK, The Netherlands

The Many Faces of Hans Reichel

Abstract

Hans Reichel was an artist, type-founder, experimental instrumentalist and luthier. One of his inventions is the daxophone. It works with a small resonance chamber and soundboard, to which a contact microphone is attached. The instrument can be equipped with a large number of boards for producing the sound. Activation of these wooden tongues is possible by hammer-like tools or with a bow.

During the presentation the details of the instrument are explained and the instrument will be available for playing.

Wiele twarzy Hansa Reichela

Streszczenie

Hans Reichel był artystą, projektantem fontów, eksperymentującym instrumentalistą i lutnikiem. Jednym z jego wynalazków jest daksofon. Posiada on niewielką komorę rezonansową z płytą dźwiękową, do której mocuje się mikrofon kontaktowy. Instrument może być wyposażony w znaczną liczbę płyt dźwiękowych. Aktywowanie tych drewnianych języków może następować przy pomocy obiektów młotkowych lub smyczka.

Podczas prezentacji omówię instrument szczegółowo. Będzie można na nim grać.


Willi Egger, BOEDE SAMBEEK, The Netherlands;
Barbara Mossor-Wilińska, Poznań, Polska

Workshop: An artistic booklet

Abstract

This year's calligraphy and bookbinding workshops will be tightly connected.

The project will comprise of calligraphying the alphabet on a sheet of paper in a special spatial arrangement. That sheet of paper will later be comverted into a folded booklet which gets build into a neat small box.

Warsztaty: Mała książeczka artystyczna

Streszczenie

W tym roku przeprowadzimy ścisłe połączenie warsztatów kaligrafii i introligatorstwa.

Projekt polega na ręcznym, kaligraficznym napisaniu alfabetu na arkuszu papieru w specjalnej aranżacji przestrzeni. Później ten arkusz zostanie przekształcony w składaną książeczkę, która zostanie wbudowana w ładne małe pudełko.


Michał Gasewicz, Toruń, Poland

On TeX, with the head in the cloud

Abstract

Continuing the topic from last year, we want to talk about how to encourage students to use TeX. We will present solutions that are being considered at the Nicolaus Copernicus University of Toruń. One of the possibilities is the network installation, thanks to which the user does not have to install TeXLive on their own. Another option is the use of cloud technologies that allow remote document creation. We will compare both solutions and consider the pros and cons of these approaches.

Z głową w chmurze o TeXu

Streszczenie

Kontynuując wątek z zeszłego roku, chcemy się zastanowić, jak zachęcić studentów do korzystania z TeXa. Zaprezentujemy rozwiązania, które rozważamy w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika. Jedną z możliwości jest sieciowa instalacja, dzięki której użytkownik nie musi samodzielnie instalować TeXLive. Kolejną propozycją jest zastosowanie technologii chmurowych, które umożliwiają zdalne tworzenie dokumentów. Porównamy oba rozwiązania i rozpatrzymy wady i zalety tych podejść.


Hans Hagen, Pragma ADE, Hasselt, The Netherlands

What’s to stay, what’s to go – the 2018 BachoTeX theme

Abstract

A talk for those, who come up with these crazy philosophical themes.

Co przetrwa, co zaginie – temat BachoTeXowy 2018

Streszczenie

Wystąpienie dedykowane tym, którzy wymyślają te szalone, filozoficzne tematy.


Hans Hagen, Pragma ADE, Hasselt, The Netherlands

Modern Latin — making Latin Modern look modern

Abstract

A talk for Jacko and Piotr's and friends who dedicate their life to making all these fonts.

Modern Latin – próba uwspółcześnienia Latin Modern

Streszczenie

Prezentacja jest przeznaczona dla Jacko, Piotrów i ich przyjaciół, którzy poświęcają swoje życie tworzeniu tych wszystkich fontów.


Hans Hagen, Pragma ADE, Hasselt, The Netherlands

MetaPost in ConTeXt

Abstract

Support for MetaPost in ConTeXt has evolved over years. As we wanted to do more than standard provided we used (somewhat dirty) tricks to add functionality. In the meantime we can do this cleaner. I will give some examples of this.

MetaPost w ConTeXt

Streszczenie

Związek MetaPosta z ConTeXtem ewoluował latami. Ponieważ chcieliśmy móc robić więcej niż to, na co pozwalał standard, dla uzyskania rozszerzonej funkcjonalności stosowaliśmy (nieco nieczyste) sztuczki. Teraz daje się to robić znacznie czyściej – pokażę kilka przykładów.


Jean-Michel Hufflen, FEMTO/ST & University of Bourgogne Franche-Comté, 16, route de Gray, 25030 Besançon, France

Early Musical Notations

Abstract

Some music engraving programs – e.g., MusiXTeX or LilyPond – allow Gregorian chant's square notation on four-line staves to be rendered. In this tutorial we explain how scores using this notation are organised. Then we show how it developed until the notations used at the early baroque era.

Wczesne notacje muzyczne

Streszczenie

Niektóre programy do składu muzyki – np. MusiXTeX lub LiliPond – umożliwiają skład chorałów gregoriańskich kwadratowymi nutami na czterolinii. Podczas tego warsztatu wyjaśnimy, jak są zorganizowane partytury używające tej notacji. Następnie pokażemy rozwój notacji aż do używanych we wczesnym baroku.


Jean-Michel Hufflen, FEMTO/ST & University of Bourgogne Franche-Comté, 16, route de Gray, 25030 Besançon, France

Specifying On-Line Resources within Bibliographies

Abstract

When an on-line document is cited within a bibliography, it is recommended to put down the access date. We sum up the difficulties raised by this convention when a bibliography processor – e.g., BibTeX or biber – is used, that is, when bibliographical references are derived from entries stored in data bases. We also show the solution we are presently implementing in MlBibTeX's Version 1.4.

Wskazywanie zasobów on-line w bibliografiach

Streszczenie

Rekomenduje się cytowania dokumentów on-line opatrywać datą dostępu. Zestawimy trudności wynikające z tej konwencji kiedy używa się procesorów bibliograficznych takich jak np. BibTeX lub biber, tj. takich, które odwołania bibliograficzne pobierają jako pozycje z baz danych. Pokażemy też rozwiązanie, które teraz implementujemy w wersji 1.4 MlBibTeXa.


Jean-Michel Hufflen, FEMTO/ST & University of Bourgogne Franche-Comté, 16, route de Gray, 25030 Besançon, France

BoF session: What do we expect from software typesetting music?

Abstract

As per title…

Sesja BoF: Czego oczekujemy od oprogramowania składającego muzykę?

Streszczenie

Jak w tytule…


Bogusław Jackowski, BOP, Gdańsk, Poland ;
Piotr Strzelczyk, BOP, Gdańsk, Poland ;
Piotr Pianowski, BOP, Gdańsk, Poland

TeX Gyre text fonts revisited

Abstract

The collection of the TeX Gyre (TG in short) family of text fonts was released by the GUST e-foundry in 2006–2009. Having finished this task, the GUST e-foundry team started to work on the math companion (in the OpenType, OTF, format) for the selected TG text fonts. Work on the math companion was finished two years ago. It resulted in the broadening of the repertoire of glyphs that could be used not only in math mode but also in text mode in technical documents.

Following Hans Hagen's suggestion, we decided to enhance text fonts by a set of symbol and geometric glyphs devised during the work on the TG math fonts. Initially, we started with improving the Metatype1 engine itself and we used it to extending of TG Adventor and TG Pagella.

In the presentation, we will show the results of our efforts, interesting (to us) aspects and some pitfalls we eventually managed to avoid.

Z rewizytą u fontów TeX Gyre

Streszczenie

Kolekcja tekstowych fontów TeX Gyre została przygotowana w ramach prac fontowych prowadzonych przez GUST w latach 2006–2009. Po ich zakończeniu przystąpiliśmy do prac nad matematycznymi wariantami (w formacie OpenType, OTF) wybranych fontów TG. Zakończyliśmy je dwa lata temu. Efektem tych prac było między innymi zaprojektowanie sporej liczby znaków, które – jak zasugerował Hans Hagen – można używać nie tylko do składania matematyki, lecz również do tekstów technicznych.

Podjęliśmy to wyzwanie – rozpoczęliśmy od unowocześnienia naszego pakietu Metatype1 i zastosowaliśmy go do utworzenia rozszerzonych wersji fontów TG Adventor i TG Pagella.

W prezentacji przedstawimy wyniki naszych poczynań, interesujące (dla nas) aspekty oraz pułapki, których w końcu udało się nam uniknąć.


Ryszard Kubiak, Biuro Informatyki Ubezpieczeniowej Pachocki i Ziajka SC, Gdańsk, Polska

Paragraph Line Breaking Implemented in Python

Abstract

TeX's glorious method of breaking paragraphs into lines is based on an algorithm presented by Knuth and Plass in 1981. The talk is on implementing that algorithm in Python, a modern dynamic object-oriented language. The works aim at getting answer to several questions: how the object-oriented features of a programming language influence the implementation, how much Python's implementation is slower compared to TeX's one, how should it be split into modules in order to achieve wide reusability.

Łamanie akapitów zaimplementowane w Pythonie

Streszczenie

Słynne łamanie akapitów przez TeXa opiera się na algorytmie przedstawionym przez Knutha i Plassa w 1981 roku. Prezentacja jest o implementowaniu tego algorytmu w Pythonie, nowoczesnym dynamicznym obiektowo-zorientowanym języku programowania. Celem prac jest uzyskanie odpowiedzi na kilka pytań: jak obiektowo-zorientowane cechy języka programowania wpływają na implementację, jak bardzo implementacja w Pythonie jest wolniejsza od TeXowej, jaki powinien być jej podział na moduły, aby osiągnąć dobrą reużywalność.


Ryszard Kubiak, Biuro Informatyki Ubezpieczeniowej Pachocki i Ziajka SC, Gdańsk, Polska

BoF session: Hyphenation

Abstract

Liang's algorithm for determining hyphenation points used in TeX words and the hyphenation patterns that accompany it work very well in the vast majority of cases. Where the author of the document considers the word hyphenation to be incorrect, she can define an exception. It turns out that the hyphenation patterns defined in the nineties for the Polish language quite often require the use of the exception mechanism. It seems that this is due to the inflected nature of the language.

We propose to discuss the issues of hyphenating words in different languages. Can the Liang method can be replaced by other mechanisms? For example, is it possible to define an algorithm that would suggest several variants of dividing a word, with an indication of priorities? It's also probably necessary to typeset lyrics in musical scores using a different hyphenation method than known from TeX. These issues seem to be relevant to other languages, not necessarily only Polish.

Sesja BoF: Dzielenie wyrazów

Streszczenie

Stosowany w TeXu algorytm Lianga wyznaczania punktów dzielenia wyrazów i towarzyszące mu wzorce dzielenia sprawdzają się bardzo dobrze w ogromnej większości wypadków. Tam, gdzie autor dokumentu uznaje przeniesienie wyrazu za niepoprawne, może zdefiniować w TeXu wyjątek. Okazuje się, że wzorce przenoszenia zdefiniowane w latach 90. dla języka polskiego wymagają dość często odwoływania się do mechanizmu wyjątków. Wydaje się, że wynika to z fleksyjnej natury naszego języka.

Proponujemy dyskusję poświęconą zagadnieniu dzieleniu wyrazów w różnych językach. Czy metodę Lianga da się zastąpić innymi mechanizmami? Na przykład, czy da się zdefiniować algorytm, który podpowiadałby kilka wariantów podzielenia wyrazu, ze wskazaniem priorytetów? Zapewne też do składania tekstów w zapisie nutowym potrzebna jest inna metoda przenoszenia niż znana z TeXa. Zagadnienia te dotyczą różnych języków, niekoniecznie tylko polskiego.


Frank Mittelbach, LaTeX3 Project, Mainz, Germany

What’s to stay, what’s to go – Compatibility in the in the World of LaTeX

Abstract

In this talk I take a look at the major disruptions that rocked the LaTeX world in the past decades and how we handled them, covering some of the resulting consequences.

In the latest part of this saga a rollback concept for the LaTeX kernel was introduced (around 2015). Providing this feature allowed us to make corrections to the software (which more or less didn't happen for nearly two decades) while continuing to maintain backward compatibility to the highest degree.

I will give some explanation on how we have now extended this concept to the world of packages and classes which was not covered initially. As the classes and the extension packages have different requirements compared to the kernel, the approach is different (and simplified). This should make it easy for package developers to apply it to their packages and authors to use when necessary.

Co przetrwa, co przepadnie – kompatybilność w świecie LaTeXa

Streszczenie

W prezentacji przedstawię największe zakłócenia które wstrząsały światem LaTeXa w minionych dziesięcioleciach, jak je traktowaliśmy oraz o niektórych ich konsekwencjach.

W najnowszej części tej sagi będzie o tym, jak wprowadzono dla jądra LaTeXa technikę „rollback”, przywracania do poprzednich stanów, sprzed zmian (stało się to ok. 2015 r.). Pozwoliło nam to na modyfikowanie oprogramowania (co się właściwie nie zdarzało w ciągu ostatnich dwudziesu lat) przy jednoczesnym utrzymywaniu największej możliwej kompatybilności wstecznej.

Objaśnię pokrótce, jak rozszerzyliśmy później tę koncepcję, której początkowo brakowało, do świata pakietów i klas. To, że zarówno klasy jak i pakiety rozszerzające mają inne wymagania niż jądro wymaga innego, uproszczonego, podejścia. Twórcy pakietów mogą tej techniki użyć w swoich wytworach, a autorzy powstałe możliwości, w razie potrzeby, wykorzystać.


Frank Mittelbach, LaTeX3 Project, Mainz, Germany

What’s to stay, what’s to go – A quarter century of doc

Abstract

In this talk I will re-examine my poor attempts at Literate Programming and how they have shaped (for the better or worse) the LaTeX world in the past decades.

It's about time to rethink some of the concepts invented back then—but are we still able to evolve?

Co przetrwa, co przepadnie – Ćwierć wieku doc

Streszczenie

W prezentacji przyjrzę się swoim mizernym próbom programowania piśmiennego (Literate Programming) i temu, w jaki sposób, lepszy lub gorszy, ukształtowały one świat LaTeXa w ostatnich dekadach.

Czy nadszedł czas na ponowne przemyślenie niektórych z koncepcji wymyślonych wtedy, ale też – Czy jesteśmy w stanie nadal się rozwijać?


Grzegorz Murzynowski, PARCAT.eu, Łódź, Polska

expl3 – almost a normal language [like, say, Ruby].
A word on “data types” and iterators (“map functions”).

Abstract

I'm going to talk about the expl3 “data types”, mainly list- and array-like, and of their respective iterators and other operators, and what's there missing from the p.o.v. of my needs (so I wrote that by myself):

  • _int and \int_step_inline:nnnn, \int_step_function:nnnN – and \__⚸int_stepᔥbreak:n by me,
  • _seq, \seq_map_function:NN, \seq_mapthread_function:NNN (including the negative indices!) – and \⚸seq_cut@index:NnNN by me,
  • per analogiam, the variants of parallel iteration over two lists for the _tl and _clist types: \⚸clist_mapˈtwoᔥsimply:nnN and \⚸tl_mapˈtwoᔥsimply:nnN.

expl3 – prawie jak normalny język [Ruby].
O „typach danych” i iteratorach („funkcjach mapujących”).

Streszczenie

Zamierzam opowiedzieć o expl3-owych „typach danych”, głównie listowych i quasi-tablicowych, oraz o odpowiednich iteratorach i innych operatorach, oraz to, czego mi zabrakło w expl3-u/im (więc sam dopisałem):

  • _int and \int_step_inline:nnnn, \int_step_function:nnnN – and \__⚸int_stepᔥbreak:n by me,
  • _seq, \seq_map_function:NN, \seq_mapthread_function:NNN (including the negative indices!) – and \⚸seq_cut@index:NnNN by me,
  • per analogiam, the variants of parallel iteration over two lists for the _tl and _clist types: \⚸clist_mapˈtwoᔥsimply:nnN and \⚸tl_mapˈtwoᔥsimply:nnN.

W szczególności, jakim błogosławieństwem są one w moim codziennym TeXowaniu, głównie zawodowym.


Grzegorz Murzynowski, PARCAT.eu, Łódź, Polska

From l3expan to GMS, continued

Abstract

Continuation of my last year's BachoTeX (2017) presentation of the GMS, “General Meta-Scenarios” of the macro package gme3u8.sty, i.e., of a mini-language of (meta)operations acting upon fragments of TeX code.

The gme3u8.sty package written by myself, and hopefully available on CTAN by the beginning of this BachoTeX, provides the mentioned mini-language “in the likelihood” of the package l3expan of expl3 (intended as the programmer's layer of LaTeX3). However, GMS are a proper extension to what is provided by l3expan, and that might be understood as a conceptual shift from
“preparing (pre-expansion) of the arguments for the goal macro”
to
“(meta)scripting of how the subsequent pieces of code should be prepared and (re)arranged before the goal execution”.

At BachoTeX 2017 we talked and discussed that “likelihood” of the GMS'es and l3expan, first of all explaining the catcode conventions fo expl3 and action of the "\::<letter>" macros of l3expan.
This year, I'd like to talk about what the GMS “add” to the functionalities of l3expan.

Od l3expan do GMS, ciąg dalszy

Streszczenie

Ciąg dalszy prezentacji GMS, „General Meta-Scenarios” (‘Ogólnych Meta-Scenariuszy’) z pakietu gme3u8.sty, tj. mini-języka (meta)operacji na fragmentach kodu TeXowego, rozpoczętej na poprzednim BachoTeXu.

Pakiet gme3u8.sty mojego autorstwa (prawdopodobnie znajdzie się na CTAN przed konferencją) definiuje mechanizm/mini-język „na podobieństwo” pakietu l3expan wiązki expl3 (zamierzanego jako warstwa programisty LaTeXa3), stanowiąc jednak jego właściwe rozszerzenie, które można (z)rozumieć jako pojęciowe przesunięcie od
„przygotowania (pre-ekspansji) argumentów dla docelowego makra”
do
„(meta)reżyserii tego, w jaki sposób kawałki kodu mają zostać poukładane i przygotowane przed właściwym wykonaniem”.

Na BachoTeXu 2017 omówiliśmy i przedyskutowali owo „na podobieństwo” GMS i l3expan, przede wszystkim objaśniając konwencje kotokodowe expl3-a/ego i działanie makr "\::<litera>" l3expan.
W tym roku chciałbym przejść do omówienia tego, co GMS „dodają” do funkcjonalności l3expan.


Grzegorz Murzynowski, PARCAT.eu, Łódź, Polska

A BoF session: Call for ideograms. For denoting the TeX primitives et al. with one sign.

Abstract

A proper sign is half of the solution. In the era of Unicode, one can easily indulge oneself to creating the ideograms that would denote TeX primitives and other “first things” (what “things”, I'll tell in detail at the beginning of the meeting). What sense does that make? The “Argument of ' [derivative]”.

I have already “put” a couple tens of such ideograms in the Private/Corporate Use Area(s). i.e., designed some glyphs in a custom font, and assigned them some PUA slots of the Unicode.

But – I'm not completely happy with graphical design of them, and here's why I'm asking for help of the BachoTeX Illustrous Participants.

Sesja BoF: Potrzebuję ideogramów. Dla oznaczenia TeXowych prymitywów itp. jednym znakiem. Pomożecie?

Streszczenie

Odpowiednie oznaczenie to połowa rozwiązania. W erze Unikodu, „w Unikodzie moim jest slotów wiele”, można sobie pozwolić na stworzenie ideogramów, które by oznaczały TeXowe prymitywy i inne rzeczy „pierwszej potrzeby” (jakie – opowiem na wstępie spotkania). Jaki to ma sens? „Argument ' [pochodnej]”.

Już “umieściłem”, zgodnie z potrzebą wynikającą z mojej TeXowej codzienności, kilkadziesiąt takich znaków, w obszarach Private/Corporate Use, tj., stworzyłem glify w dedykowanym foncie i przypisałem je do owych slotów PUA.

Nie jestem jednak całkiem zadowolony z ich jakości jako projektów graficznych, i w tym proszę o pomoc Znamienitych Uczestników BachoTeXa.


Tomasz Przechlewski, Sopot, Poland

This should not be forgotten: How did I start with TeX

Abstract

In order to preserve the history of TeX in Poland, we want to collect and publish the recollections of its users.

We will present some of these, those which were submitted at the earliest.

Apel historyczny: Jak rozpocząłem pracę z systemem TeX

Streszczenie

Chcąc zachować w pamięci potomnych historię TeXa w Polsce chcemy zebrać i opublikować wspomnienia jego użytkowników.

Przedstawimy kilka z tych wspomnień, te, które wpłynęły najwcześniej.


Krzysztof Pszczoła, Polska

Typography and measuring time

Abstract

The clock face is an example of using lettering that we deal with so often that we do not see typography there. By means of carefully selected illustrations, I would like to bring up issues related to the design – broadely understood – dials, not avoiding references to design understood in a very general sense. A direct reference to TeX will also be provided.

Typografia a odmierzanie czasu

Streszczenie

Tarcza zegara to przykład wykorzystania liternictwa z którym mamy do czynienia tak często, że aż nie dostrzegamy tam typografii. Poprzez odpowiednio dobrane ilustracje chciałbym przybliżyć zagadnienia związane z projektowaniem – szeroko rozumianych – tarcz zegarów, nie unikając odniesień do projektowania rozumianego bardzo ogólnie. Przewidziane również bezpośrednie odniesienie do TeXa.


Luigi Scarso, Padova, Italy

MFLua 0.9

Abstract

This new release fixes an issue with the runscript primitive that prevented the exchange of strings of arbitrary length between the Lua interpreter and the MetaFont interpreter. As example it will be shown how, by changing the back-end, the same metafont source can be used to produce a classic opentype font and an opentype variable font using the ttx program.

MFLua 0.9

Streszczenie

W nowej wersji MFLua w poleceniu pierwotnym runscript poprawiono błąd uniemożliwiający przekazywanie napisów dowolnej długości pomiędzy interpreterami Lua i MetaFont. W ramach przykładu pokażemy jak przy użyciu programu ttx, zmieniając tylko backend, ten sam metafontowy kod źródłowy można użyć do wyprodukowania zarówno standardowej jak i zmiennej czcionki OpenType.


Damien Thiriet, Lycée Français de Varsovie, Warszawa, Polska

BoF session: Improving documentation

Abstract

As per title

Sesja BoF: Ulepszanie dokumentacji

Streszczenie

Jak w tytule


Damien Thiriet, Lycée Français de Varsovie, Warszawa, Polska

From LaTeX to ConTeXt: a long, long way to Tipperary?

Abstract

My first steps with ConTeXt were highly frustrating. Being a middle-skilled LaTeX user did not really help and I struggled to produce even simple documents. ConTeXt has quite a step learning curve, but there are ways to make it smoother. I will use my experience to introduce several ideas that may help ConTeXt newbies: a basic LaTeX-ConTeXt glossary and how to use efficiently ConTeXt documentation.

Od LaTeXa do ConTeXta: jazda po wyboistej drodze

Streszczenie

Moje pierwsze kroki z ConTeXtem były bardzo frustrujące. Mimo, że jestem średniozaawansowanym użytkownikiem LaTeXa, miałem kłopoty z produkcją prostych dokumentów. ConTeXt ma zadziwiająco stromą krzywą uczenia się, którą można jednak złagodzić. W swoim wystąpieniu postaram się ułatwić nowym użytkownikom pierwszy kontakt z ConTeXtem. Przedstawię podstawowy słowniczek LaTeX-ConTeXt i jak skutecznie wykorzystać dokumentację.


Andrzej Tomaszewski, Acta Poligraphica, Poland

Designing scientific publications – joys and troubles

Abstract

One of the most important quality of a good copy editor and his partner—the books form designer, is his ability to see the semantic dependencies of the text, illustrations and the general form of the book. Leaving aside typical graphics dominated books (for children, albums, atlases, etc.) we know that the fundamental sense of a book is in its text as the transcript of speech and thought. Keeping in mind that a book should be treated as a whole, one has to assume that looking for the relations between form and content of a publication must be one of the primary tasks of the copy editor.

Projektowanie publikacji naukowych – radości i utrapienia

Streszczenie

Jedną z najistotniejszych cech dobrego redaktora i jego partnera – projektanta formy książki, jest zdolność dostrzegania zależności semantycznych tekstu, ilustracji i ogólnej formy książki. Pominąwszy typowe książki ilustracyjne (dziecięce, albumowe, atlasy itp.) wiemy, że zasadniczym sensem książki pozostaje tekst będący utrwaleniem mowy i myślenia. Pamiętając o traktowaniu książki jako całości można założyć, że poszukiwanie związku treści i formy publikacji pozostaje jednym z pierwszorzędnych zadań edytora.


Andrzej Tomaszewski, Acta Poligraphica, Poland

Why Dax?

Abstract

The merits of the Dax font authored by Hans Reichel will be presented. These make the font extremely useful for typesetting both titles as well as longer texts. It is no accident that the font is being used for typesetting titles in the „Acta Poligraphica” journal.

Dlaczego Dax?

Streszczenie

Przedstawione zostaną zalety fontu Dax autorstwa Hansa Reichela, dzięki którym jest to font niezwykle przydatny do składania zarówno nagłówków jak i dłuższych tekstów. Nie przez przypadek font ten został użyty do składu tytulariów w czasopiśmie "Acta Poligraphica".


Adam Twardoch, FontLab, MyFonts, Warszawa, Polska

FontLab VI. The ultra bold font editor.

Abstract

In 2012, my funny small international company called FontLab undertook a project that we thought was ambitious – to rewrite from scratch our flagship commercial product, the font editor called FontLab Studio 5. It turned out that our thoughts were not wide enough to grasp that ambition. Several years in a row, we pushed the release date forward, and finally, in December 2017, we shipped the new beast called FontLab VI.

Some very valuable ideas and solutions that originated within the TeX community and at BachoTeX conferences found their way into the product: the “Genius point”, which was based on a paper that was a result of the collaboration between Łukasz Dziedzic, Bogusław Jackowski, Piotr Strzelczyk and Marek Ryćko; the calculation of the Bézier areas, based on a paper by Jackowski; and also a yet unreleased implementation of the Hobby splines. Our own team also contributed a number of revolutionary ideas and solutions that led us to call our type drawing environment “Seriously better Béziers”. In this talk (in Polish), I will present the key aspects of graphical font creation using FontLab VI.

FontLab VI. Ultragruby edytor fontów.

Streszczenie

W 2012 roku moja zabawna nieduża międzynarodowa firma o nazwie FontLab podjęła się realizacji projektu, który w naszym zamyśle był ambitny – przepisania od podstaw naszego flagowego produktu komercyjnego, edytora fontów o nazwie FontLab Studio 5. Okazało się, że nasz zamysł nie był wystarczająco dalekosiężny by ową ambicję objąć. Kilka lat z rzędu przesuwaliśmy datę wydania, aż wreszcie, w grudniu 2017 r., wydaliśmy tę nową bestię o nazwie FontLab VI.

W edytorze znalazło się kilka bardzo cennych pomysłów i rozwiązań, które powstały w społeczności TeXowej i na konferencjach BachoTeX: „węzły Genius”, które powstały na bazie artykułu stworzonego dzięki współpracy Łukasza Dziedzica, Bogusława Jackowskiego, Piotra Strzelczyka i Marka Ryćko; obliczania powierzchni krzywych Béziera na podstawie artykułu Bogusława Jackowskiego; a także nieopublikowana jeszcza implementacja krzywych Hobby’ego. Również nasz własny zespół stworzył sporo rewolucyjnych pomysłów i rozwiązań, które skłoniły nas do nazwania naszego środowiska kreślarskiego mianem „naprawdę lepszych Bézierów”. W wykładzie przedstawię (w języku polskim) kluczowe aspekty graficznego tworzenia fontów przy użyciu programu FontLab VI.


Adam Twardoch, FontLab, MyFonts, Warszawa, Polska

Bona Nova. An opensource font family made in Poland.

Abstract

The author will present (in Polish) the creation process of the Bona Nova font family. The starting point of the project was the existing Bona typeface, originally created in the 1970s by Andrzej Heidrich and manufactured as metal type. Warsaw-based type designer Mateusz Machalski undertook a digital revival of the old Bona typeface design, then created new Regular and Bold styles to create a functional workhorse font family available in the OpenType font format under the free and opensource OFL license. This new Bona Nova family was supplemented with several display and titling styles. The entire project was a collaboration between the original designer Heidrich, the young Machalski and several other contributors, and involved the Polish typographic community via social media.

Bona Nova. Polska rodzina cyfrowych krojów pism na licencji opensource.

Streszczenie

Autor przedstawi (w języku polskim) proces powstawania rodziny kroju pisma Bona Nova. Punktem wyjścia projektu był istniejący krój pisma Bona, stworzony w latach 70. ubiegłego wieku przez Andrzeja Heidricha. Bona w wersji Italic produkowana była w postaci tradycyjnych czcionek. Warszawski projektant liter Mateusz Machalski zdigitalizował starą Bonę i wykreślił do niej warianty Regular i Bold, aby stworzyć funkcjonalne pismo dziełowe dostępne w formie fontów komputerowych OpenType na licencji opensource. Nową rodzinę pism Bona Nova uzupełniono kilkoma odmianami pisma, tytułowymi i akcydensowymi. Projekt był efektem wspólpracy współpracą między pierwotnym twórcą Andrzejem Heidrichem, młodym projektantem Mateuszem Machalskim i grupą innych entuzjastów, był również konsultowany z polskim środowiskiem typograficznym poprzez media społecznościowe.


Adam Twardoch, FontLab, MyFonts, Warszawa, Polska

Font surgery. Python- and console-based OpenType font manipulation tools.

Abstract

I love font hacking, digital font formats, Python and the shell, terminal or console. When not thinking about graphical user interfaces for FontLab, I indulge in low-level manipulation of digital OpenType fonts, or, as I call it, in “font surgery”. In this talk (in English), I will discuss the internal structure of the OpenType font format and will present a number of opensource font manipulation tools that can be used in terminal/console work to test, examine and modify OpenType fonts.

Chirurgia fontowa. Pythonowe i konsolowe narzędzia do grzebania w fontach OpenType.

Streszczenie

Uwielbiam fontowe hakerstwo, formaty czcionek cyfrowych, Python i terminal czy konsolę. Kiedy nie dumam o graficznych interfejsach użytkownika dla firmy FontLab, zanurzam się w niskopoziomowym grzebaniu we wnętrzach fontów OpenType – zajmuję się, jak to nazywam, „chirurgią fontową”. Podczas tego wykładu (w języku angielskim) omówię wewnętrzną strukturę formatu fontów OpenType i przedstawię kilka opensourcowych narzędzi, którymi można za pomocą terminala czy konsoli testować, podglądać i modyfikować wnętrze fontów OpenType.


Adam Twardoch, FontLab, MyFonts, Warszawa, Polska

Workshop: graphical font creation with FontLab VI

Abstract

In December 2017, my company Fontlab Ltd. published FontLab VI, a brand-new commercial font editing application for macOS and Windows. The app is a full-blown type design and font editing environment suitable for both novices and font professionals. In this workshop (which will be conducted in a mix of Polish and English), attendees will be guided in the steps of creating a few glyphs of a digital font, using the variety of drawing and spacing tools available in FontLab VI.

The attendees are requested to bring their own laptops. They are also requested to visit http://fontlab.com/vi#download just before the conference and to download the trial version of FontLab VI for their operating system (Linux users should install Wine and download the “Windows” version), or to bring some USB sticks on which I will distribute the app installers at the beginning of the workshop. Then, we will install the trial version of FontLab VI on the computers, and the 30-day trial period will begin. Once the trial expires, attendees may decide to buy the commercial version of the app — and if they don’t, I hope the workshop will still be an interesting experience.

Warsztaty: graficzne tworzenie cyfrowego kroju pisma za pomocą programu FontLab VI

Streszczenie

W grudniu 2017 roku moja firma Fontlab Ltd. opublikowała program FontLab VI, zupełnie nową komercyjną aplikację do edycji fontów, działającą na systemach macOS i Windows. FontLab VI to zintegrowane środowisko graficzne do tworzenia cyfrowych krojów pism i modyfikowania istniejących fontów. Nadaje się dla użytkowników początkujących i zaawansowanych. Podczas warsztatów (które będą prowadzone w języku polskim i angielskim) uczestnicy stworzą kilka glifów czcionki cyfrowej, korzystając z różnych narzędzi do rysowania kształtów i ustawiania świateł dostępnych w FontLab VI.

Uczestnicy proszeni są o przyniesienie własnych laptopów. Są również proszeni o odwiedzenie strony http://fontlab.com/vi#download tuż przed konferencją i pobranie wersji próbnej FontLab VI dla swojego systemu operacyjnego (użytkownicy systemu Linux powinni zainstalować środowisko Wine i pobrać wersję FontLab VI „for Windows”). Mogą też przynieść pendrajwy USB, na które skopiuję na początku warsztatów instalatory aplikacji. Następnie wspólnie zainstalujemy wersję próbną FontLab VI na komputerach i rozpocznie się 30-dniowy okres próbny działania programu. Po wygaśnięciu wersji próbnej uczestnicy mogą zdecydować o zakupie komercyjnej wersji programu FontLab VI – a nawet jeśli się na to nie zdecydują, to mam nadzieję, że warsztaty nadal będą dla nich ciekawym doświadczeniem.


Document Actions