Jesteś w: Start / BachoTeX / BachoTeX 2015 / BachoTeX 2015 — Program content (final)

BachoTeX 2015 — Program content (final)

Robert Bąk, Polska

Slides: slides.png

Workshop: Japanese calligraphy

Abstract

The Japanese calligraphy (shodō) is full of strict rules and traditional rites, but still allows for a lot of space for sensitivity and expression. As any art, the Japanese requires scrupulosity and humility—it would be difficult without those qualities to master the rules of composing strokes into glyphs or combining in one text Japanese characters of different shapes: rich and complex kanji, soft hiragana and straightforward katakana (yes, the Japanese use three sign systems along each other). During the workshop we will learn the rules, devoting however parts of our attention to things of no lesser importance: the brush, paper, ink and ink stone, because only the ideal harmony of those tools combined with the proper technique of using the brush leads to desired results. Studying the proper use of the brush requires practicing the keeping of the proper body posture and at the same time of a light and sure hand and this we will also work on. During the workshop participants will be given the task to work on a few simple sings (with the help of the tutor), which should show them what a pleasant and delighting hand writing adventure can be.

Robert Bąk graduated from the Academy of fine arts in Gdańsk. Professionally he occupies himself with graphic design. Privately he loves Japanese culture—studies the intricacies of aikidō (Japanese martial art) and shodō (Japanese calligraphy), teaches himself the Japanese language and watches Japanese historical movies.

Warsztat: Kaligrafia japońska

Streszczenie

Kaligrafia japońska (shodō) jest pełna ścisłych reguł i tradycyjnych rytuałów, a jednak stwarza wiele przestrzeni dla wrażliwości i ekspresji. Jak każda sztuka japońska wymaga skrupulatności i pokory – bez tych cech trudno byłoby opanować zasady kompozycji kresek składających się na znaki czy łączenia w jednym tekście japońskich znaków o różnych kształtach: bogatych i złożonych kanji, miękkiej hiragany i prostolinijnej katakany (tak, Japończycy posługują się trzema systemami znaków równocześnie). Podstawy tych zasad poznamy w trakcie warsztatów, poświęcając jednak część uwagi rzeczom nie mniej ważnym: pędzlowi, papierowi, tuszowi i kamieniowi do tuszu, bo tylko idealna harmonia tych narzędzi połączona z odpowiednią techniką pracy pędzlem zapewnia pożądany efekt. Nauka właściwego posługiwania się pędzlem wymaga wyćwiczenia umiejętności zachowania odpowiedniej postawy ciała przy jednoczesnej lekkości i pewności ręki, nad czym też będziemy pracować. W trakcie warsztatów każdy uczestnik będzie miał okazję samodzielnie wykaligrafować kilka prostych znaków (ze wsparciem prowadzącego), przekonując się, jak przyjemna i zachwycająca może być przygoda z odręcznym pisaniem.

Robert Bąk – absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Zawodowo zajmuje się ilustrowaniem i projektowaniem graficznym. Prywatnie miłośnik japońskiej kultury – zgłębia tajniki aikidō (japońska sztuka walki) i shodō (japońska kaligrafia), uczy się języka japońskiego i ogląda japońskie kino historyczne.

Day and duration: Thursday, at 09:00 (180 mins; requirements were/are: min. 180 mins, max. 180 mins.)


Katarzyna Burakowska, Gdański Archipelag Kultury, Gdańsk, Polska

Reading the City

Abstract

Since the beginnings of the cities letters were present in their landscape as inscriptions, thumbstones, sign boards and the like.

In the XIX century, with the changing face of the cities, the number of letter signs within their spaces started increasing. Today we are flooded by that typographic urban refuse dump.

As cities are full of fights and antagonisms, this results in all the various ways of using letters and inscriptions.

In my presentation I will concentrate on showing the ways of easing communication, enriching aesthetics or bettering the individual's tie with the city through using letter signs.

I will also try to describe some of the mechanisms controlling some of the areas of the “typographic” activities in urban space.

Poczytać Miasto

Streszczenie

Od czasu powstania miast litera (litery) były obecne w jego krajobrazie jako inskrypcje, nagrobki, szyldy itp.

W XIX wieku wraz ze zmianą charakteru miast tych literniczych znaków zaczęło się pojawiać w jego przestrzeni coraz więcej. Dziś wręcz toniemy w typograficznym śmietniku przestrzeni miejskiej.

Tak jak samo miasto pełne jest walki i antagonizmów, tak i różne sposoby użycia liter i napisów są ich wynikiem.

W moim wystąpieniu skupię się na ukazaniu możliwości ułatwiania komunikacji, wzbogacenia estetyki czy też wzmacnianiu indywidualnej więzi z miastem poprzez użycie znaków literniczych.

Postaram się też przybliżyć mechanizmy sterujące niektórymi obszarach aktywności „typograficznej” w przestrzeni miejskiej.

Day and duration: Thursday, at 14:45 (45 mins; requirements were/are: min. 45 mins, max. 45 mins.)


Katarzyna Burakowska, Gdański Archipelag Kultury, Gdańsk, Polska

Workshop: Characters in space

Abstract

To be provided

Warsztat: Litera w przestrzeni

Streszczenie

Zostanie dostarczone

Day and duration: Thursday, at 15:30 (90 mins; requirements were/are: min. 180 mins, max. 180 mins.)


Willi Egger, BOEDE, Sambeek, The Netherlands

Slides: slides.png

Off topic: The Beauty of Handcrafting a Violin

Abstract

Living towards my 60iest birthday I decided to make me a big present. Since January 2015 I am following private lessons in violin making in the city of Poznań.

We are looking at the beauty of various faces of typography during this year's BachoTeX. In contrast to this I want to give you an idea of how a violin is built and I would like to show you another dimension of beauty: woodworking in the luthier's style.

Nie na temat: Jak się robi skrzypce

Streszczenie

Zbliżając się do moich 60. urodzin zdecydowałem zrobić sobie duży prezent. Od stycznia 2015 r. pobieram prywatne lekcje budowania skrzypiec u poznańskiego lutnika.

Podczas tegorocznej konferencji BachoTeX będziemy się przyglądali pięknu różnych twarzy typografii. W kontraście, chcę przybliżyć słuchaczom, jak buduje się skrzypce pokazując w ten sposób inny wymiar piękna: pracę z drewnem w stylu lutnicznym.

Day and duration: Wednesday, at 11:30 (30 mins; requirements were/are: min. 30 mins, max. 30 mins.)


Hans Hagen, Pragma ADE, Hasselt, Holland

How complex projects influence the way ConTeXt evolves

Abstract

The last year I have been involved in a project where from a large collection of XML documents good looking schoolbooks have to be produced. The printed version is combined with a web based approach and the costs therefore have to be a fraction of the competitors alternatives. A typical book is made from many thousands of files and has to be produced fast. Till a book is ready source files as well as images change on am hourly basis. As with previous similar projects this boils down to combining existing features of ConTeXt but also triggers new mechanisms or extensions. Thereby we stick to the principle that all (workflow related) functionality we use is part of the distribution and thereby available for users.

In this talk I will demonstrate how at the same time we suit the needs of the authors (source coding), publisher (multiple products), editors (finishing touch) designer (look and feel) and content management (managing files) without sacrificing too much of the virtues that TeX carries.

Jak złożone przedsięwzięcia wpływają na sposób, w jaki rozwija się ConTeXt

Streszczenie

W minionym roku brałem udział w przedsięwzięciu, w którym z wielkiego zbioru plików XMLowych należało przygotować dobrze wygladające podręczniki szkolne. Wersję drukowaną łączy się z podejściem webowym, co wymusza obniżenie kosztów do ułamka ofert konkurentów. Typowa książka składa sie z wielu tysięcy plików i musi być produkowana szybko. Pliki źródłowe zmieniają się w skali godzin, aż do chwili zakończenia pracy. Podobnie jak w przypadku poprzednich takich przedsięwzięć, sprowadza się to do łączenia istniejących własności ConTeXta, ale również wymaga nowych mechanizmów czy rozszerzeń. Stosujemy się tu do zasady, że wszystkie elementy funkcjonalne (związane z przebiegiem prac – workflow) stają się częścią dystrybucji, a więc są dostępne dla użytkowników (ConTeXta).

W prezentacji pokażę, jak w tym samym czasie zaspokajamy potrzeby autorów (kodowanie plików źródłowych), wydawcy (wiele produktów), korektorów (końcowe poprawki), projektantów (wygląd i wrażenie) jak i zarządzania zawartością (zarządzanie plikami), bez poświęcania zbyt wielu cnót posiadanych przez TeXa.

Day and duration: Saturday, at 11:15 (45 mins; requirements were/are: min. 45 mins, max. 60 mins.)


Hans Hagen, Pragma ADE, Hasselt, Holland

Ligatures, hyphenation and kerning

Abstract

OpenType font technology provides ways to turn a sequence of characters in the input into so called ligatures. This is one area where OpenType is actually more messy to deal with than type one. Last year I spent quite some time investigating this issue thanks to the testing and input from a power user who uses complex and diverse fonts. .

In this talk I will explain how todays ligatures are made, what we need to deal with when we also want to hyphenate and kern properly. I will also discuss the currently available solutions in ConTeXt/LuaTeX and (the reason for) their limitations. In the process some light shall be shed on the way we deal with hyphenation.

Ligatury, dzielenie wyrazów i podcięcia

Streszczenie

Techologia fontów OpenType dostarcza sposobów na zmianę sekwencji znaków na wejściu w tzw. ligatury. Jest to obszar, w którym OpenType jest trudniejszy w obsłudze niż Type 1. W zeszłym roku spędziłem całkiem sporo czasu nad tym zagadnieniem dzięki testowaniu pracy zaawansowanego uzytkownika, który używa różnych, złożonych fontów.

W prezentacji wyjaśnię, jak robi się dzisiejsze ligatury i czego ptrzebujemy aby również poprawnie obsłużyć dzielenie wyrazów i podcięcia (kerning). Przedyskutuję również rozwiązania dostępne obecnie w pakiecie ConTeXt/LuaTeX i (powody dla) ich ograniczenia. W trakcie rzucę snop światła na sposób, w jaki radzimy sobie z dzieleniem wyrazów.

Day and duration: Friday, at 14:45 (45 mins; requirements were/are: min. 30 mins, max. 45 mins.)


Hans Hagen, Pragma ADE, Hasselt, Holland

How realistic is epub output from tex sources

Abstract

Export to epub is a continuous development in context. The current approach is an attempt to satisfy changing needs by readers and demands from users. I will show some of the possibilities and discuss hard to take hurdles. I will also show how we deal with rendering in browsers.

Na ile jest realne produkowanie formatu epub ze źródeł TeXowych

Streszczenie

Eksport do formatu epub jest w procesorze ConTeXt w ciągłym rozwoju. W naszym bieżącym podejściu staramy się uwzględniać ciągle zmieniające się potrzeby czytelników i wymagania zamawiających. Pokażę pewne z możliwości i przedyskutuję trudne do brania przeszkody. Pokażę również, jak postępujemy z prezentowaniem (rendering) w przeglądarkach.

Day and duration: Friday, at 15:30 (30 mins; requirements were/are: min. 30 mins, max. 45 mins.)


Jean-Michel Hufflen, Université de Franche-Comté, Besançon, France

Slides: slides.png

From MlBibTeX 1.3 to 1.4

Abstract

Since last year, we implemented new features out of the present version of MlBibTeX (1.3), such as inexact years for dates, and additional checking for person and journal names. We sum them up briefly and explain that the next step (Version 1.4) would cause important change because of dealing with different encodings. We show how this upgrade to a major realease has been planned.

Od MlBibTeXa 1.3 do 1.4

Streszczenie

W przeciągu ostatniego roku, wychodząc od aktualnej wersji MlBibTeXa (1.3), zaimplementowaliśmy nowe możliwości, takie jak przybliżone lata w datach czy dodatkowa weryfikacja nazwisk osób i nazw czasopism. Podsumujemy pokrótce te zmiany i wskażemy, że nowa wersja (1.4) wprowadzi istotne zmiany, ponieważ będzie obsługowała inne kodowania. Pokażemy, jak ta aktualizacja do nowej, głównej wersji została zaplanowana.

Day and duration: Friday, at 17:15 (30 mins; requirements were/are: min. 30 mins, max. 45 mins.)


Jean-Michel Hufflen, Université de Franche-Comté, Besançon, France

Slides: slides.png

Musical Typography's Dimensions

Abstract

In contrast with reading a book—which is a linear process—reading a musical score may induce advanced processes, which influence the interpretation of musical notations. In addition, getting inputs for musical scores seems to be difficult to implement outside interactive systems, that is, WYSIWYG. Some WYSIWYM systems, such as MusiXTeX or LilyPond have been put into action, but they are not accurate for any kind of music. We explore these dimensions of reading music and explain why musical typography should implement many faces of musical processes.

Wymiary typografii muzycznej

Streszczenie

Inaczej niż w przypadku czytania książki, które jest procesem liniowym – czytanie nut może wywoływać zaawansowane procesy, które wpływają na interpretację notacji muzycznych. Ponadto, dane do zapisu muzycznego wydają się trudne do uzyskania poza systemami interaktywnymi, WYSIWYG. Próbowano tu systemy WYSIWYM, takie jak MusiXTeX czy LilyPond, ale są one nie dość dokładne dla jakiegokolwiek rodzaju muzyki. Zajmiemy się właśnie tymi wymiarami czytania muzyki i wyjaśnimy, dlaczego typografia muzyczna powinna implementować wiele twarzy procesów muzycznych.

Day and duration: Friday, at 17:45 (45 mins; requirements were/are: min. 45 mins, max. 60 mins.)


Jean-Michel Hufflen, Université de Franche-Comté, Besançon, France

Slides: slides.png

Workshop: How to Accompany a Popular Song? Some Bases and Tips.

Abstract

We propose to show some basic tips about accompanying a popular song. We present basic chords, and simple ways to arrange them. These general tips could be easily adapted to particular instruments such as the piano, the guitar, or the double-bass. Examples coming from popular Polish music will be demonstrated and be subjects of exercises. Attending this workshop only requires basic knowledge of music, that is, reading notes on staves.

Warsztat: Jak akompaniować do popularnej piosenki? Podstawy i podpowiedzi.

Streszczenie

Proponujemy przekazanie kilku podstawowych podpowiedzi dotyczących akompaniowania do popularnych piosenek. Zademonstrujemy podstawowe akordy i proste sposoby ich łączenia. Takie ogólne wskazówki mogą zostać łatwo zastosowane do konkretnych instrumentów takich jak pianino, gitara czy kontrabas. Jako przykładów i tematów do ćwiczeń użyjemy popularnej polskiej muzyki.

Udział w warsztatach wymaga jedynie podstawowej znajomości muzyki, tzn. czytania nut (na pięciolinii).

Day and duration: Thursday, at 16:30 (30 mins; requirements were/are: min. 30 mins, max. 30 mins.)


Bogusław Jackowski, BOP, Gdańsk, Poland
Piotr Strzelczyk, BOP, Gdańsk, Poland
Piotr Pianowski, BOP, Gdańsk, Poland

Slides: slides.png

Six GUST e-foundry's math fonts and what next?

Abstract

Since the publication of the math extension of the OpenType font format in 2007, barely a dozen of OpenType math fonts was released. This means that probably the new math fonts are not (urgently) needed, which does not mean that existing fonts need not to be improved, and that creating special varieties of math fonts, such as heavy or sans serif variants, is useless.

Sześć GUST-owych fontów matematycznych i co dalej?

Streszczenie

Od czasu opublikowania matematycznego rozszerzenia fontów OpenType w 2007 r. powstało zaledwie tuzin fontów matematycznych w tym formacie. Oznacza to, że prawdopodobnie nowe fonty matematyczne nie są (pilnie) potrzebne, co nie znaczy, że istniejących czcionek nie należy doskonalić i że nie warto tworzyć specjalnych odmian fontów matematycznych, takich jak odmiany pogrubione czy bezszeryfowe.

Day and duration: Friday, at 10:15 (45 mins; requirements were/are: min. 30 mins, max. 45 mins.)


Bogusław Jackowski, BOP, Gdańsk, Poland

Slides: slides.png

Workshop: Fonts—MetaType1

Abstract

I'll do my best to convince participants that programming can be a useful approach for at least modifying fonts and tuning them to our needs. We'll proceed from where Adam Twardoch stopped his workshop (“Workshop: Fonts”). Our programming tool will be Metatype1. Participants are expected to have TeX Live installed on their computers.

Warszaty: Fonty – MetaType1

Streszczenie

Postaram się pokazać, że programowanie może być przydatnym podejściem co najmniej do modyfikowania fontów i dostosowywania ich do naszych potrzeb. Będziemy kontynuować od miejsca, w którym Adam Twardoch zakończył swój warsztat („Warsztat: Fonty”). Naszym narzędziem programistycznym będzie MetaType1. Zakładam, że uczestnicy mają działającą instalację TeX Live na swoich komputerach.

Day and duration: Sunday, at 09:00 (105 mins; requirements were/are: min. 120 mins, max. 120 mins.)


Ryszard Kubiak, Biuro Informatyki Ubezpieczeniowej Pachocki i Ziajka SC, Gdańsk, Poland

Slides: slides.png

LaTeX to Sphinx—a conversion experience

Abstract

A thousands pages long user manual for a large software system has been converted from LaTeX to Sphinx. The goal was to get the documentation in a nice notation, from which good quality HTML and PDF (via TeX) can be easily generated. It took several months for the conversion to be completed. Why it took so long, what was difficult and what was easy, what lessons it brought—these and other topics are presented in the paper.

Z LaTeXa na Sphinksa – doświadczenie konwersji

Streszczenie

Liczący kilka tysięcy stron podręcznik użytkownika do dużego systemu komputerowego został skonwertowany z LaTeXa na Sphinksa. Celem było uzyskanie dokumentacji w przyjemnej notacji, z której można łatwo generować dobre jakościowo wersje HTML oraz PDF (z użyciem TeXa). Proces konwersji trwał kilka miesięcy. Dlaczego trwało to tak długo, co było trudne, a co łatwe, jakie lekcje z tego wynikają – w artykule są przedstawiane te oraz inne tematy.

Day and duration: Wednesday, at 09:15 (30 mins; requirements were/are: min. 30 mins, max. 30 mins.)


KUROKI Yusuke, Tokio, Japan

Slides: slides.png

CJK Fonts Settings on Ghostscript

Abstract

First we will explain, why Ghostscript is needed for ptex, the Japanese TeX system, and then describe the CJK fonts settings in ptex and Ghostscript

This presentation was jointly prepared with Norbert Preining, Bruno Voisin, Richard Koch, Reinhard Koucha, and some others.

Użycie fontów CJK z Ghostscriptem

Streszczenie

Najpierw wyjaśnimy, dlaczego Ghostscript jest potrzebny w ptex, japońskim wariancie TeXa, a następnie opiszemy konfigurację fontów CJK w ptex i Ghostscripcie.

Prezentacja została przygotowana we współpracy z Norbertem Preiningiem, Bruno Voisin, Richardem Kochem, Reinhardem Kotuchą i innymi.8

Day and duration: Friday, at 18:30 (15 mins; requirements were/are: min. 15 mins, max. 15 mins.)


Valentinas Kriaučiukas, VTeX, Wilnius, Lithuania
Lukas Razinkovas, VTeX, Wilnius, Lithuania
Lolita Žamoitinaitė, VTeX, Wilnius, Lithuania

Slides: slides.png

Parsing LaTeX for LaTeX

Abstract

When you need a tool to find or change something in LaTeX source, you need a LaTeX parser. To build that one you must know the syntax of LaTeX commands and deal somehow with author's macros. Even with all that knowledge you need to decide when to stop the improvement loop of TeX engine simulation. In one our project, related to computer linguistics, the participants have written three different LaTeX parsers and used the fourth one. We will present our work together with the current statistics.

A LaTeX parser has several use cases of general interest, like spelling or previewing, which we will shortly consider. The main goal is to discuss components needed for a successful parser project and how TeX engine could be involved in the parsing (native LaTeX parser?).

Parsowanie kodu LaTeXowego dla LaTeXa

Streszczenie

Jeśli zaistnieje potrzeba posiadania narzędzia do modyfikowania czegoś w LateXowym kodzie źródłowym, potrzebny jest parser LaTeXowy. Aby taki zbudować musimy znać składnię komend LaTeXa i jakoś sobie radzić z makroinstrukcjami użytkownika. Nawet posiadając całą potrzebną wiedzę należy zdecydować, kiedy przerwać pętlę ulepszania symulacji silnika TeXa. W jednym z naszym przedsięwzięć, związanych z lingwistyką komputerową, jego uczestnicy napisali trzy różne parsery LaTeXowe a użyli czwarty. Przedstawimy naszą pracę wraz z bieżącymi statystykami.

Parser LaTeXowy ma kilka przypadków użycia o ogólnym zastosowaniu, jak np. korekta ortograficzna (spell checking) czy podgląd (previewing), które krótko omówimy. Głównym przedmiotem prezentacji będzie omówienie składowych potrzebnych w skutecznym przdsięwzięciu parserowym i to, w jaki sposób procesor TeXowy może zostać użyty w parsowaniu (natywny parser LaTeXowy?).

Day and duration: Wednesday, at 15:00 (40 mins; requirements were/are: min. 30 mins, max. 45 mins.)


Paweł Łupkowski, Institute of Psychology, Adam Mickiewicz University, Poznań, Poland

Slides: slides.png

Pakietomat—a crowd-sourced LaTeX packages documentation in Polish

Abstract

In my talk I will present the Pakietomat project (pakietomat.wordpress.com). The aim of this page is to create a crowd-sourced documentation of LaTeX packages in Polish. The idea is not to simply copy and paste packages documentation available e.g. on CTAN. Package descriptions published on Pakietomat implement a learning-by-doing approach and are rich in working examples of packages usage, which allows our readers for easy testing them.

I will present the anatomy of a typical Pakietomat entry, certain technological solutions used, and statistics concerning published descriptions, visitors and page views. I would also like to discuss possible ways of future development of the Pakietomat project.

Pakietomat – projekt społecznościowej dokumentacji pakietów systemu LaTeX w języku polskim

Streszczenie

W wystąpieniu przedstawię serwis Pakietomat (pakietomat.wordpress.com). Ideą tego serwisu jest umożliwienie społecznościowego tworzenia dokumentacji pakietów systemu LaTeX w języku polskim. Nie jest to proste kopiowanie dokumentacji dostępnej np. w CTAN. Opisy publikowane na Pakietomacie nastawione są przede wszystkim na praktykę użycia poszczególnych pakietów i są bogate w przykłady, które czytelnik może łatwo przetestować.

Omówię anatomię typowego wpisu oraz rozwiązania techniczne zastosowane w serwisie. Przedstawię również statystyki dotyczące publikowanych postów, liczby użytkowników i wyświetleń witryny. Chciałbym również przedyskutować zagadnienie kierunków dalszego rozwijania Pakietomatu.

Day and duration: Wednesday, at 16:30 (30 mins; requirements were/are: min. 15 mins, max. 30 mins.)


Paweł Łupkowski, Institute of Psychology, Adam Mickiewicz University, Poznań, Poland

Slides: slides.png

Making your researcher's life easier. How to prepare transparent and dynamic research reports with LaTeX

Abstract

In my talk I will present LaTeX packages that make preparing a research report (containing widely understood data analysis) easier. We aim at research reports that are transparent and dynamic. By transparent I mean such a report, which source code contains the information about the operations performed on a raw data. Such a solution allows for easy grasping the idea behind the analysis for author and reviewer as well as for collaborators or students. As for the dynamic aspect of our report, the idea is that it should generate the resulting values on a basis of an external raw data file. Thanks to this, each time the raw data change, the output values in the report will also change automatically (this leaves the author without the worry of changing the values all over the report manually).

I will present the following packages: datatool, exceltex, sweave and embedfile.

Jak uczynić życie badacza łatwiejszym. Przygotowywanie czytelnych i dynamicznych raportów badawczych w systemie LaTeX

Streszczenie

W wystąpieniu przedstawię pakiety dostępne w systemie LaTeX, które sprawiają, że przygotowanie raportu badawczego zawierającego szeroko pojmowaną analizę danych staje się prostsze. Pod tym pojęciem rozumiem przygotowanie raportu, który będzie czytelny i dynamiczny. Kod źródłowy czytelnego raportu zawiera informacje dotyczące kolejnych kroków przetwarzania surowych danych, które prowadzą do uzyskania rezultatów prezentowanych w pliku wynikowym. Takie rozwiązanie zapewnia łatwe zrozumienie przeprowadzonych analiz zarówno autorowi, jak i recenzentowi, czy współpracownikom lub studentom. Dynamiczny raport generowany jest w oparciu o surowe dane zawarte w zewnętrznym pliku. Dzięki temu, gdy surowe dane się zmienią, autor nie musi szukać wszystkich miejsc w raporcie, gdzie powinien zmodyfikować otrzymane wyniki – zmienią się one automatycznie podczas jego kompilacji.

Omówię wykorzystanie następujących pakietów: datatool, exceltex, sweave oraz embedfile.

Day and duration: Wednesday, at 09:45 (30 mins; requirements were/are: min. 15 mins, max. 30 mins.)


Bartosz Marciniak, Poznań, Polska

Slides: slides.png

Editing LaTeX documents in an XML editor

Abstract

The LaTeX language allows for very concise and convenient description of document structure. LaTeX editors, besides syntax highlighting or auto-completion do not offer advanced editing functions. Missing are functions like syntax checking or adherence to selected requirements (imposed, e.g., by a document class). A solution here can be delegating parts of the editing functions to an XML editor, which can check the document structure and check the [formal] data correctness. This may also allow for introducing functions such like auto-completion. We will present such a solution based on the Emacs editor.

Edycja dokumentów LaTeXowych w edytorze XML.

Streszczenie

Język LaTeXa pozwala na bardzo zwięzły i wygodny opis struktury dokumentu. Edytory LaTeXa, poza kolorowaniem składni lub autouzpełnianiem poleceń, nie oferują zaawansowanych funkcji edycyjnych. Brak jest takich funkcji jak sprawdzanie poprawności składni kodu lub zgodności dokumentu z wybranymi założeniami (wyznaczanymi np. przez wybraną klasę dokumentu). Rozwiązaniem może być delegowanie części edycji do edytora XML, który może sprawdzić dokument pod względem struktury i poprawności danych. Może to również umożliwić wprowadzenie takich funkcjonalności, jak np. podpowiadanie poleceń. W prezentacji przedstawione zostanie takie właśnie rozwiązanie bazujące na edytorze Emacs.

Day and duration: Wednesday, at 10:15 (15 mins; requirements were/are: min. 15 mins, max. 15 mins.)


Grzegorz Murzynowski, PARCAT.eu, Łódź, Polska

Slides: slides.png

The assumptions and naming conventions of the expl3 language

Abstract

The expl3 language, i.e., a specific catcode regime together with (mostly) consistent naming conventions and (almost exceptionless) symmetry of constructions and facilities, still (dis)claimed to be at experimental stage, has been deployed in such a crucial macro packages as “fontspec” (providing a decent user interface for accessing the system fonts from the New-and-Unicode TeX engines XeTeX and LuaTex).

Its main assumptions, realized with almost perfect consistency, are (as far as I can embrace them with my limp and humble mind):

 • distinguishing the “working code” from the “data”: “functions” vs. “variables”;
 • consistent (almost) handling of “data types”: declaration, assignments, scope of the “pieces-of-data”.
 • self-explaining of the names:
  • the scope and type part of a “piece-of-data” name,
  • inner-ness, “module” and signature of a “function” name,
  • increasing of readability with clever uses of "_" and ":" as letters (catcode 11) and Ignoring blanks (catcode 9).

Switching to expl3 in a certain enterprise document class, after some initial difficulties of learning of the New Thing (and completing some lacks of symmetry), has noticeably increased readability of the code (compared to imaginable “traditional” LaTeX 2e), shortened the parts translated from the “traditional” LaTeX 2e, decreased the number of bugs and made debug easier.

Ogólne założenia i konwencje języka expl3

Streszczenie

Język expl3, tj. swoisty układ kotokodów wraz z systematycznymi (w większości) zasadami nazewnictwa (tworzenia nazw sekwencji sterujących dla „funkcji” i „zmiennych”), wciąż deklarowany jako „w stadium eksperymentalnym”, został jednak użyty w tak fundamentalnym (i działającym!) pakiecie jak „fontspec” (pakiet ten definiuje interfejs dla używania fontów systemowych w Nowych Unikodowych silnikach TeXowych XeTeXu i LuaTeXu).

Jego główne założenia (na ile je pojmuję moim wątłym umysłem), to:

 • odróżnienie „kodu-poleceń” od „danych”: „funkcje” a „zmienne”;
 • konsekwentna (niemal) obsługa „typów danych”: deklaracje, przypisania, zasięg „danej”;
 • samowyjaśnianie nazw:
  • zasięg i typ w nazwie „danej”;
  • wewnętrzność, „moduł” i sygnatura w nazwie „funkcji”;
  • zwiększenie czytelności przez sprytne użycia "_" i ":" jako liter (kotokod 11) oraz Ignorowanie blanków (kotokod 9).

Użycie expl3-a/ego w „biznesowej” klasie dokumentu, po początkowym żmudnym i mozolnym okresie uczenia się Nowego (i uzupełniania braków symetrii), istotnie zwiększyło czytelność kodu (w stosunku do wyobrażalnego „tradycyjnego” LaTeXa 2e), skróciło kod tłumaczony z „tradycyjnego” LaTeXa 2e, wyraźnie zmniejszyło liczbę błędów i poważnie ułatwiło debug.

Day and duration: Wednesday, at 17:00 (50 mins; requirements were/are: min. 30 mins, max. 60 mins.)


Grzegorz Murzynowski, PARCAT.eu, Łódź, Polska

Pre-expansion of arguments in the l3expan package

Abstract

In programming in TeX (e.g., writing of macro packages) we are often confronted with a need of preprocessing the arguments for some macro. The typical cases include one-level expansion (as hitting with "\expandafter"), with the sub-cases of making a control sequence with "\csname … \endcsname", computing an "\if … …" condition (special form) or executing "\the"; and the full expansion as in a text of "\edef".

The l3expan package, loaded within expl3 bundle, allows us to replace complex and obscure constructions with dozens of auxiliary macros with code much more shorter and, I dare say, elegant. For instance, instead of

\long\protected\def\__our_macro:xVc #1 #2 #3
{
  \edef\aux_exe: {
    \noexpand \__our_macro:nnn
    { #1 } % to be fully expanded
    \unexpanded \expandafter {\the #2 } % which is supposed to be some register or e-TeX expression
    \expandafter \noexpand \csname #3\endcsname
  }
  \aux_exe:
}

\def \the_core_macro:nnn #1 #2 #3 { … } % only here the things that really
% count, all the previous has been just pre-processing.

we can, thanks to l3expan, write:

\cs_new:Nn
\__our_macro:nnn
{ … } % the hopefully useful and clever things that the macro does

\cs_generate_variant:Nn \__our_macro:nnn {xVc}
% (less of 9 lines and an obscure definition)

if we expect to use such a preprocessing often or, if this particular preprocessing is singular, we could type at the point of use:

\::x \::V \::c \::: \__our_macro:nnn {arg.1} \l__arg_ii_register_int {arg.3--make-a-CS}

Pre-ekspansja argumentów w pakiecie l3expan

Streszczenie

W programowaniu w TeXu (pisaniu pakietów) często trafiamy na konieczność wstępnego przygotowania argumentów dla makra. Typowe przypadki to: jednokrotne rozwinięcie (jak przy uderzeniu "\expandafter"), którego pod-przypadki to utworzenie sekwencji sterującej za pomocą "\csname …\endcsname", obliczenie warunku (formy specjalnej) "\if… …" czy wykonanie "\the"; oraz rozwinięcie pełne, jak w tekście "\edef".

Pakiet l3expan umożliwia zastąpienie złożonych konstrukcji z pomocniczymi makrami, znakomicie pozbawiającymi kod czytelności, kodem krótkim i eleganckim. Na przykład, zamiast:

\long\protected\def\__our_macro:xVc #1 #2 #3
{
  \edef\aux_exe: {
    \noexpand \__our_macro:nnn
    { #1 } % to be fully expanded
    \unexpanded \expandafter {\the #2 } % which is supposed to be some register or e-TeX expression
    \expandafter \noexpand \csname #3\endcsname
  }
  \aux_exe:
}

\def \the_core_macro:nnn #1 #2 #3 { … } % only here the things that really
% count, all the previous has been just pre-processing.

możemy dzięki l3expan pisać:

\cs_new:Nn
\__our_macro:nnn
{ … } % the hopefully useful and clever things that the macro does

\cs_generate_variant:Nn \__our_macro:nnn {xVc}
% (less of 9 lines and an obscure definition)

jeżeli spodziewamy się często potrzebować takiej wstępnej obróbki argumentów jak wyżej, lub, jeżeli użycie z taką akurat wstępną obróbką jest jednostkowe – w miejscu użycia:

\::x \::V \::c \::: \__our_macro:nnn {arg.1} \l__arg_ii_register_int {arg.3--make-a-CS}

Day and duration: Wednesday, at 17:50 (45 mins; requirements were/are: min. 45 mins, max. 45 mins.)


Grzegorz Murzynowski, PARCAT.eu, Łódź, Polska

Pre-expansion of arguments in the l3expan package (2nd part) — my further generalisation: a parser/preparator "\⋮⋮"

Abstract

Keeping "\__our_macro:nnn" still in mind, assume we don't only need to preprocess the arguments as above, but that we also have to reorder them and discard some spurious ones, as the outer macro passes us., e.g.:

{arg.3--make-a-CS} {sth. spurious} \l__arg_ii_register_int {arg.1}

The expl3 language doesn't provide as elegant handling as for mere pre-expansion. Therefore we implemented it in the gme3u8.sty package, as the parsing and pre-expanding and generally-permutating and grouping Finite Automaton "\⋮⋮":

\⋮⋮ I ₄x ₃V 1Ć :
\__our_macro:nnn
{arg.3--make-a-CS} {sth. spurious} \l__arg_ii_register_int {arg.1}

where the symbols up to ":" read:

 • (Identity) pass the next undelimited argument as is, unbraced, taking it off the input;
 • take 4th undelimited arg. from input and pass it braced and fully expanded with "\edef" as the first one;
 • take 3rd undelimited arg. from input and assuming it's [CS of] a “piece-of-data” in the sense of expl3, render its value (and pass in braces as the 2nd one);
 • take 1st undelimited arg. from input and turn it into a csname; pass it w/o braces as the 3rd one.
As there are no higher arg. numbers than 4, discard those four from input (arg.2 has not been used) and put in the input stream:

\__our_macro:nnn {arg.1--fully-expanded} {val.of l__arg_ii_register_int} {\CSname-of-arg.3 }

Pre-ekspansja argumentów w pakiecie l3expan (2. część) – moje dalsze uogólnienie: parser/preparator "\⋮⋮"

Streszczenie

Kontunuując powyższy przykład "\__our_macro:nnn", przypuśćmy, że argumenty potrzebujemy nie tylko wstępnie obrobić jak wyżej, ale także zmienić ich kolejność i/lub wyłuskać z materiału nadmiarowego, zewnętrzne makro przekazuje nam bowiem np.:

{arg.3--make-a-CS} {sth. spurious} \l__arg_ii_register_int {arg.1}

Język expl3 nie zapewnia tu równie eleganckiej skrótowej składni jak dla samej tylko pre-ekspansji. Ale w sukurs przychodzi pakiet gme3u8 ze swym parsująco-preexpandująco-permutująco-grupującym automatem skończonym "\⋮⋮":

\⋮⋮ I ₄x ₃V 1Ć :
\__our_macro:nnn
{arg.3--make-a-CS} {sth. spurious} \l__arg_ii_register_int {arg.1}

gdzie symbole do ":" są następującymi instrukcjami (w uproszczeniu):

 • "I" – (Identyczność) przekaż pierwszy arg.nieograniczony jak jest, bez klamer – usuwając go z wejścia;
 • "₄x" – z tego, co masz na wejściu, weź 4. arg. nieograniczony, rozwiń go przez "\edef" i przekaż w postaci oklamrowanej jako pierwszy;
 • "₃V" – weź 3. arg.nieograniczony, załóż, że jest CS „danej” i rozwiń ją do wartości (i przekaż w klamrach, jako drugi);
 • "1Ć" – weź 1. arg. nieograniczony i zmień w sekwencję sterującą za pomocą "\csname", przekaż bez klamer jako trzeci.
Jako że nie ma wyższych cyfr niż 4, usuń (te) cztery arg. nieograniczone z wejścia (arg. 2 nie został użyty) i połóż w strumieniu wejściowym:

\__our_macro:nnn {arg.1--fully-expanded} {val.of l__arg_ii_register_int} {\CSname-of-arg.3 }

Day and duration: Wednesday, at 18:35 (55 mins; requirements were/are: min. 45 mins, max. 60 mins.)


Katarzyna Paluszkiewicz, Instytut Psychologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań, Poland
Paweł Łupkowski, Instytut Psychologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań, Poland

Slides: slides.png

What about efficiency? — a critique of the article An Efficiency Comparison of Document Preparation Systems Used in Academic Research and Development.

Abstract

The article “An Efficiency Comparison of Document Preparation Systems Used in Academic Research and Development” by Markus Knauff and Jelica Nejasnic, published in PLOS ONE, created an emotional reaction within academia, and not only. The authors tried to determine empirically users of which program (MS Word or LaTeX) are more efficient when preparing research papers. The tested were given tasks related to the preparation of three kinds of texts: contiguous, with tables and with mathematical formulas. Analyzed were speed of text preparation, the number of errors made, and the level of satisfaction with the software used. Based on the result, the authors suggest, that LaTeX users are less efficient because they make more errors and need more time to write contiguous texts and texts with tables. LaTeX users are more efficient only in the case of typesetting texts with mathematical formulas.

In our presentation we will collect and summarize the already existing critique of both the form way the research was made and the conclusions drawn from it. What seems most disputable is the task given to the tested. It comprised of copying of a ready text instead of creating it—this was not writing of a research text but only its copying. Such a task does not take into account, e.g., the dynamics of working with a research text, changing of the order of its parts or the use of references. Moreover, the tasks comprised only of short documents which did not contain, among others, automatically generated bibliographies or a table of contents.

Taking into account the critique, we are going to propose a research project, which would give answers to the questions posed by the authors of the article. The tasks will require real work with the text and not only copying of it. The proposed research should also take into account, e.g., the text editor used—the discussed article missed that out. Moreover, it seems promising to use the Rich Text mode of the Overleaf platform when designing the task for the tested persons.

Co z efektywnością? — krytyka artykułu An Efficiency Comparison of Document Preparation Systems Used in Academic Research and Development.

Streszczenie

Artykuł An Efficiency Comparison of Document Preparation Systems Used in Academic Research and Development (autorstwa Markusa Knauffa i Jelicy Nejasmic) opublikowany w PLOS ONE, wzbudził wiele emocji w środowisku akademickim i nie tylko. Autorzy artykułu starali się empirycznie rozstrzygnąć, użytkownicy którego z programów (MS Word czy LaTeX) sa bardziej efektywni w przygotowywaniu tekstów naukowych. Badani wykonywali zadania dotyczące przygotowania trzech rodzajów tekstu: ciągłego, tekstu zawierające tabele oraz tekstu zawierającego równania matematyczne. Analizie została poddana szybkość przygotowywania tekstu, liczba popełnianych błędów, a także poziom satysfakcji z używanego oprogramowania. Na podstawie przeprowadzonych analiz autorzy sugerują, że użytkownicy systemu LaTeX są mniej efektywni, ponieważ popełniają więcej błędów i potrzebują więcej czasu na napisanie tekstu ciągłego oraz tekstu zawierającego tabele. Użytkownicy systemu LaTeX wypadają lepiej jedynie w przypadku składu tekstu zawierającego liczne równania matematyczne.

W swoim wystąpieniu chcielibyśmy zebrać i podsumować istniejacą już krytykę zarówno formy przeprowadzenia badania, jak i wniosków na jego podstawie wyciągniętych. To, co wydaje się najbardziej dyskusyjne to zadanie, które badani otrzymali do wykonania. Polegało ono na przepisaniu gotowego tekstu, a nie jego stworzeniu — nie było to pisanie tekstu naukowego, a jedynie jego przepisywanie. Tak przygotowane zadanie nie uwzględnia np. dynamiki pracy z tekstem naukowym, zmiany kolejności jego części czy używanych w tekście referencji. Ponadto, zadanie uwzględniało przygotowanie bardzo krótkich dokumentów nie zawierających m.in. automatycznie generowanej bibliografii czy spisu treści.

Uwzględniajac krytykę artykułu, chcielibyśmy przedstawić propozycję badania, które mogłoby w sposób mniej kontrowersyjny odpowiedzieć na pytania postawione przez autorów artykułu An Efficiency Comparison of Document Preparation Systems Used in Academic Research and Development. Będzie ono wymagało realnej pracy z tekstem, a nie jedynie jego kopiowania. W proponowanym badaniu uwzględnione zostaną także czynniki pominięte w omawianym artykule, takie jak m.in. używany edytor tekstu. Ponadto, interesujące w projektowaniu zadania dla badanych wydaje się użycie trybu Rich Text mode dostępnego na platformie Overleaf.

Day and duration: Wednesday, at 15:40 (20 mins; requirements were/are: min. 15 mins, max. 30 mins.)


Tomasz Przechlewski, Gdańsk, Polska

Slides: slides.png

Culture and social capital and OSS production

Abstract

It is observed that volume of open source software (OSS) production varies across countries. In some countries, this is a relatively common method of production, and not in others (Japan, South America for example). What determines the involvement of producers (both individual and institutional) in OSS development? New institutional economics (Williamson) postulates the impact of non-economic factors such as culture and institutions on economic outcome. Social capital theory (Putnam) uses trust, norms and associations to explain the differences in economic performance. After an introduction to the basic concepts an application of social capital theory to explain diversity of the volume of OSS software produced will be presented.

Kultura i kapitał społeczny a wytwarzanie oprogramowania OSS

Streszczenie

Jest faktem, iż wolumen produkcji oprogramowania open source (OSS) jest zróżnicowany. W niektórych krajach jest to względnie popularny sposób produkcji, a w innych nie (Japonia, Ameryka Południowa na przykład). Jedne przedsiębiorstwa sektora wytwarzania oprogramowania akceptują nowy reżim produkcji podczas gdy inne nie podejmują ryzyka. Pewne projekty OSS dynamicznie się rozwijają, a inne kończą się porażką i na pewno przyczyną nie są wyłącznie kwestie technologiczne. Od czego zależy zaangażowanie wytwórców (zarówno indywidualnych jak i instytucjonalnych) w produkcję OSS? Nowa ekonomia instytucjonalna (Williamson) postuluje wpływ czynników pozaekonomicznych takich jak kultura i instytucje na funkcjonowanie rynków. Teoria kapitału społecznego (Putnam) – posługując się pojęciami zaufania, norm i powiązań – wskazuje z kolei na zależności między czynnikami kulturowymi a wynikiem gospodarczym. Po wprowadzeniu do podstawowych pojęć zostanie przedstawione zastosowanie teorii kapitału społecznego do objaśnienia zróżnicowania wytwarzania oprogramowania OSS.

Day and duration: Wednesday, at 10:30 (30 mins; requirements were/are: min. 15 mins, max. 30 mins.)


Krzysztof Pszczoła, Instytut Matematyki UJK , Kielce, Polska

Slides: slides.png

On the “progression transformed into art” project

Abstract

The project “progression transformed into art” is about graphics' having all of the following three properties:

 • they visualize certain progressions (until now I have been using arithmetic and geometric progressions but the project is evolving),
 • are generated with a short and elegant MetaPost code (that's a working assumption, but as it happens with assumptions, the realizations might differ),
 • are visually attractive (that's again an assumption; see above).

I will present the graphics' created until now. For some of them, I will also present how the results were arrived at their final forms.

The first graphics were created during 2014, I intend to continue in this vein.

The projects web page is being created, currently at http://pro-trans.tumblr.com/.

Additionally, the thoughts collected while working on the project lead me to an idea of teaching basics of programming to elementary and secondary school pupils; coauthors of such an schoolbook are welcome.

O projekcie „progression transformed into art”

Streszczenie

W ramach projektu „progression transformed into art” powstają grafiki posiadające łącznie trzy własności:

 • są wizualizacją pewnych ciągów (dotychczas używałem ciągów arytmetycznych i geometrycznych, ale projekt jest rozwojowy),
 • są wygenerowane przez krótki i elegancki (to założenie; jak wiadomo z realizacją założeń bywa różnie) kod MetaPost-a,
 • są atrakcyjne wizualnie (kolejne założenie; patrz uwaga powyżej).

Przedstawię dotychczas powstałe grafiki z tego cyklu. Ponadto dla kilku z nich przedstawię również etapy dochodzenia do ostatecznej postaci.

Pierwsze grafiki spełniające założenia projektu powstały w ubiegłym (2014) roku; prawdopodobnie powstaną jeszcze następne.

Powstaje również strona internetowa projektu, aktualnie pod adresem http://pro-trans.tumblr.com/.

Planowane są także plakaty zawierające grafikę, kod źródłowy oraz dwujęzyczny opis.

Dodatkowo, przemyślenia zebrane w trakcie realizacji projektu prowadzą do pomysłu oparcia się na języku MetaPost przy uczeniu podstaw programowania uczniów szkół podstawowych / gimnazjów; poszukiwani współautorzy takiego podręcznika.

Day and duration: Saturday, at 09:00 (30 mins; requirements were/are: min. 30 mins, max. 30 mins.)


Arthur Reutenauer, Royal Opera House, Covent Garden, London

Slides: slides.png

Naming all those languages

Abstract

The TeX community has always been good at conventions and best practices to name and organise things. Unfortunately, so has everyone else. The multiplicity of standards has been regularly remarked upon and often deplored, sometimes even mocked, but there have been few attempts to give an overview of the situation. In this talk I would like to make a review of the different international standards that can be used in the TeX world to name and reference languages and scripts, with a particular emphasis on how they relate to typography. The audience will be treated to many two-, three-, and even four-letter codes, that will hopefully, despite the somewhat complex situation, never elicit four-letter words.

Nazywanie języków

Streszczenie

Społeczność TeXowa od zawsze celowała w konwencjach i najlepszych praktykach nazywania i organizowania rzeczy. Niestety, dotyczy to również wszystkich innych społeczności. Mnogość standardów była regularnie komentowana, często nad nią ubolowano a nawet bywała przedmiotem kpin, ale było też kilka prób rozeznania sytuacji. W prezentacji dokonam przeglądu różnych międzynarodowych standardów, które mogą zostac użyte w świecie TeXowym do nazywania i odwoływania się do języków i pism, ze szczególnym naciskiem na to, jaki posiadają one związek z typografią. Publiczność zostanie potraktowana wieloma dwu-, trzy- a nawet czteroliterowymi kodami, które, mam nadzieję, mimo nieco skomplikowanej sytuacji, nie spowodują użycia przez nią czteroliterowych słów.

Day and duration: Friday, at 18:45 (30 mins; requirements were/are: min. 30 mins, max. 45 mins.)


Asia Ryćko, stukotpikseli.pl, Trójmiasto, Polska
Agnieszka Sekuła, stukotpikseli.pl, Trójmiasto, Polska

Slides: slides.png

Typography on-line

Abstract

We will show practical application of typography on web pages. We will present how good on-line typography can impact position in Google search and displaying a web site on devices with varying display sizes. You will also get some tips on how to achieve those benefits.

Typografia online

Streszczenie

Pokażemy praktyczne zastosowanie typografii stron internetowych. Przedstawimy korzyści płynące z dobrej typografii online w zakresie lepszego pozycjonowania w Google i wyświetlania strony na urządzeniach o różnych rozmiarach i formatach ekranów. Podpowiemy, w jaki sposób można te korzyści osiągnąć.

Day and duration: Friday, at 09:00 (30 mins; requirements were/are: min. 30 mins, max. 30 mins.)


Szymon Saliński, Toruń, Poland

Nicolaus Copernicus University in Toruń—new corporate visual identity

Abstract

The new corporate visual identity of the Nicolaus Copernicus University in Toruń is a total, graphically and conceptually consistent, complex and multi-thread design combining graphic signs, color palette and typography into a systematized collection of elements constituting the identity of the Toruń University.

Nowy system identyfikacji wizualnej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Streszczenie

Prezentowany system identyfikacji wizualnej UMK w Toruniu to kompleksowy, spójny ideowo i graficznie, złożony, wielowątkowy projekt łączący znaki graficzne, kolorystykę i typografię w usystematyzowany zbiór elementów, stanowiących wizerunek toruńskiej uczelni.

Day and duration: Wednesday, at 12:00 (60 mins; requirements were/are: min. 45 mins, max. 60 mins.)


Luigi Scarso, Padova, Italy

Slides: slides.png

MFLua 0.5

Abstract

MFLua is an implementation of MetaFont that embeds a Lua interpreter. It can be used as the canonical MetaFont, but the main goal is to explore the possibilities given by the interaction of the Lua and the MetaFont interpreter.

The paper presents the current status and the roadmap for the forthcoming 1.0 version.

The project is hosted at foundry.supelec.fr.

MFLua 0.5

Streszczenie

MFLua jest implementacją MetaFonta z wbudowanym interpreterem Lua. Może być używany jak kanoniczny MetaFont, ale głównym jego celem jest zbadanie możliwości tkwiących we współdziałaniu Lua i interpretera MetaFont.

W referacie zostanie przedstawiony bieżący stan oraz plan działań zmierzjących do osiągnięcia wersji 1.0

Kod przedsięwzięcia dostępny jest na foundry.supelec.fr.

Day and duration: Friday, at 16:30 (45 mins; requirements were/are: min. 45 mins, max. 45 mins.)


Przemysław Scherwentke, Katedra Matematyki Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, Polska

MathJax with an eye of a (somewhat disappointed) practitioner

Abstract

We will present assorted element of MathJax. Attention will be given to certain typographic peculiarities leading to results different from those produced with LaTeX. We will also show examples of achieving effects conforming to standard (La)TeX commands slightly irritating for a person using same.

MathJax okiem (nieco zawiedzionego) praktyka

Streszczenie

Przedstawiamy wybrane elementy MathJaxa. Zwracamy uwagę na pewne osobliwości typograficzne, prowadzące do wyników różnych, niż w LaTeX-u. Pokazujemy też przykłady nieco irytującego z punktu widzenia osoby używającej (La)TeX-a sposobu uzyskiwania efektów zgodnych ze standardowymi poleceniami tegoż.

Day and duration: Friday, at 12:30 (30 mins; requirements were/are: min. 15 mins, max. 30 mins.)


Piotr Strzelczyk, BOP, Gdańsk, Poland
Bogusław Jackowski, BOP, Gdańsk, Poland
Piotr Pianowski, BOP, Gdańsk, Poland

Slides: slides.png Poster: slides.png

All characters we need

Abstract

We will discuss the choice of characters for math fonts.

Wszystkie znaki, których potrzebujemy

Streszczenie

Będziemy rozważać dobór znaków do fontów matematycznych.

Day and duration: Friday, at 13:00 (30 mins; requirements were/are: min. 30 mins, max. 30 mins.)


Andrzej Tomaszewski, Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Poligraficznego, Warszawa, Poland

Slides: slides.png

The 55th Polish Books Publishers Society awards “The most beautiful books of 2015”

Abstract

We will present the distingushed and prize awarded books.

55. konkurs PTWK „Najpiękniejsze książki roku 2015”

Streszczenie

Pzedstawimy wyróżnione i nagrodzone książki.

Day and duration: Friday, at 21:00 (30 mins; requirements were/are: min. 30 mins, max. 30 mins.)


Adam Twardoch, Fontlab Ltd / Myfonts, Berlin, Germany

An overview of new open-source fonts

Abstract

For many years, free and open-source fonts were created mostly by amateur enthusiasts. But in the last few years, sponsors such as Google have stipulated a revolution: many new high-quality fonts were created by professional type designers, and released under open-source licenses.

In this talk, the author will present a subjective selection of open-source typefaces that are particularly interesting.

Przegląd nowych czcionek open-source

Streszczenie

O ile przez wiele lat czcionki dostępne bezpłatnie na licencjach otwartych tworzyli głównie zapaleńcy-amatorzy, to w ostatnich kilku latach za sprawą firmy Google i innych sponsorów w zasobach fontów open-source dokonała się istna rewolucja: pojawiła się spora liczba krojów pism bardzo wysokiej jakości stworzonych przez zawodowych literników.

W tym referacie autor przedstawi subiektywny wybór open-source’owych czcionek, które uważa za szczególnie wartościowe.

Day and duration: Friday, at 09:30 (45 mins; requirements were/are: min. 45 mins, max. 60 mins.)


Adam Twardoch, Fontlab Ltd / Myfonts, Berlin, Germany

Workshop: Fonts

Abstract

We will look at the font building blocks, the most important typographic parameters of a script and will learn how to consciously perceive glyphs. Further, using the TypeTool 3 font editor, we will measure ourselves up with drawing our own glyphs thereby creating our own (not completely) font.

Requirements—own computer with:

 • Windows XP or newer or
 • Mac OS X 10.6.8 or newer or
 • Linux with Wine,
and access to the internet, if only for a while (will be provided!)

Warsztat: Fonty

Streszczenie

W ramach warsztatów przyjrzymy się budowie kroju pisma, najważniejszym parametrom typograficznym kroju i nauczymy się świadomie patrzeć na litery. Następnie przy użyciu edytora czcionek TypeTool 3 zmierzymy się z rysowaniem własnych liter i stworzymy własną-niewłasną czcionkę.

Wymagania – własny komputer z systemem:

 • Windows XP lub nowszym lub
 • Mac OS X 10.6.8 lub nowszym lub
 • Linux z Wine,

oraz podłączenie do internetu choćby na chwilę (będzie!)

Day and duration: Saturday, at 12:00 (60 mins; requirements were/are: min. 300 mins, max. 300 mins.)


Damien Thiriet, Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Poland

Slides: slides.png

From bépo to bupy: working on a Polish ergonomic keyboard

Abstract

Discovering of the French ergonomic keyboard bépo (http://www.bepo.fr) changed a lot in my approach to working with the computer. I not only was encouraged to invest in a better equipment (matrix keyboard), I also quickly started to work on an own version of that layout for writing in the French and Polish languages, the bépo-pl (http://bepo.fr/wiki/Utilisateur:Damien_thiriet). Recently I've realized that it would be better to write on a clean Polish language layout, which I called bupy. In the presentation I will show that layout and discuss the underlying assumptions.

Od bépo do bupy: praca nad polską ergonomiczną klawiaturą

Streszczenie

Odkrycie ergonomicznej klawiatury francuskojęzycznej bépo (http://www.bepo.fr) bardzo zmieniło moje podejście do pracy z komputerem. Zachęciło nie tylko do inwestycji w lepszy sprzęt (klawiatura matrycowa). Szybko zacząłem opracowywać własną wersję tego układu, pod kątem pisania po francusku i po polsku, tzw. bépo-pl (http://bepo.fr/wiki/Utilisateur:Damien_thiriet). Ostatnio przekonałem się jednak, że lepiej byłoby, gdybym pisał po polsku na układzie czysto polskim, który nazwałem bupy. W referacie przedstawiam ten układ oraz założenia tego projektu.

Day and duration: Saturday, at 09:30 (45 mins; requirements were/are: min. 45 mins, max. 45 mins.)


Damien Thiriet, Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Poland

Unused potential? About forgotten but very useful functions of Emacs/Vim.

Abstract

Many (La)TeX users employ well known and many times over described plugins written for Vim or Emacs. Those programs come very helpful, but we often forget the capabilities of “naked” editors. Wise use of shortcuts and related functions considerably improves writing texts. In my case the time it takes to write a standard presentation gradually halved, though in Vim I only use indents and the latex-box syntax (not function)… A few simple tricks for both Vim and Emacs will be presented.

Niewykorzystywany potencjał? O zapomnianych i bardzo praktycznych funkcjach Emacsa/Vima.

Streszczenie

Wielu użytkowników (La)TeXa korzysta ze znanych i wielokrotnie opisanych wtyczek texowych napisanych dla Vim bądź Emacs. Te programy bywają bardzo pomocne, ale często zapomniamy o dużych możliwościach, które kryją się za podstawowymi funkcjami tych „gołych” edytorów. Mądre wykorzystanie skrótów i pokrewnych funkcji znacznie usprawnia pisanie tekstu. W moim przypadku czas pisania standardowej prezentacji skrócił się z czasem o połowę, mimo, że w Vim korzystam tylko z wcięć i składni (a nie z funkcji) latex-box… Przedstawionych będzie kilka prostych trików i w Vim, i w Emacs.

Day and duration: Saturday, at 10:15 (30 mins; requirements were/are: min. 30 mins, max. 30 mins.)


Zofia Walczak, Wydział Matematyki i Informatyki, Uniwersytet Łódzki, Łódź, Polska

Slides: slides.png

Typography in mathematics

Abstract

One day three friends, a mathematician, a musician and a psychologist while sipping wine in a bar discussed the history of symbols.

The psychologist declared that symbols had been around long before humans had verbal language.

The musician pointed out that modern musical notation is mostly attributed to one Benedictine monk Giudo d’Arezzo, who lived at the turn of millennium, but that a more primitive form of symbol notation goes almost as far back as Phoenician writing.

The mathematician astonished friends by revealing that, other than numerals, mathematical symbols—even algebraic equations—are relatively recent creations, and that all mathematical expressions were verbal until around the end of the fifteenth century.

I will start with the history of mathematical symbols. Then I’ll show some pages from the mathematical manuscripts and old prints from the Jagiellonian Library and examples of typographic solutions used in the mathematical books (late XIX and first half of XX century).

Typografia w matematyce

Streszczenie

Pewnego razu trzej przyjaciele, matematyk, muzyk i psycholog spotkali sie w barze i popijajac wino rozmawiali o historii symboli.

Psycholog twierdził, że symbole istniały i były używane na długo przed tym jak ludzie zaczęli posługiwać się językiem.

Muzyk powiedział, że wprawdzie nowoczesna notacja muzyczna jest dziełem włoskiego benedyktyna Guido z Arezzo, który żył na przełomie pierwszego tysiąclecia, ale historia zapisu dźwięków sięga czasów Fenicjan.

A matematyk zaskoczył swoich przyjaciół informacją, że symbole, inne niż cyfry, używane dzisiaj w matematyce nie są jakoś szczególnie stare, a wszystkie wyrażenia algebraiczne do końca XV wieku były zapisywane słownie.

Zacznę od historii symboli matematycznych, pokażę przykłady rękopisów i starodruków z XV i XVI wieku (ze zbiorów Biblioteki Jagiellonskiej) oraz przykłady rozwiązań typograficznych stosowanych w książkach matematycznych wydanych w końcu XIX i w pierwszej połowie wieku XX.

Day and duration: Friday, at 11:30 (60 mins; requirements were/are: min. 45 mins, max. 60 mins.)


Barbara Wilińska, Poland

Slides: slides.png

Workshop: Calligraphy—The Rotunda script

Abstract

Lessons in writing in the Italian-Spanish variant of blackletter (Gothic), round and readable, graceful name of Rotunda. One alphabet only, minuscules.

For starters we will ourselves prepare some India ink from Persian (or English, also common) walnuts, the beautiful color of chestnut-brown. It will be used for our writings.

We will also use a few uncommon calligraphy tools, self made.

We will conclude with a collective, large format work.

In the meantime each participant will be able to work on hers/his personal idea, citation or letter.

Warsztat: Kaligrafia – pismo Rotunda

Streszczenie

Nauka pisania włosko-hiszpańską odmianą gotyku, okrągłą i czytelną, o wdzięcznej nazwie Rotunda. Tylko jeden alfabet, minuskuły.

Na wstępie przygotujemy wspólnie tusz z orzecha włoskiego o pięknej barwie sepii, którym będziemy pisać.

Użyjemy też kilku nietypowych narzędzi do kaligrafii, ręcznej roboty.

Na koniec wykonamy wspólną pracę na dużym formacie.

W międzyczasie każdy uczestnik będzie mógł pracować nad swoim osobistym pomysłem, cytatem lub literą.

Day and duration: Thursday, at 09:00 (90 mins; requirements were/are: min. 180 mins, max. 180 mins.)


Akcje Dokumentu