You are here: Home / BachoTeX / EuroBachoTeX 2013 / EuroBachoTeX 2013 — Program content (preliminary)

EuroBachoTeX 2013 — Program content (preliminary)

Kaveh Bazargan, River Valley, London, England

How TeX helps deliver XML-first production to journal publishers

Abstract

Almost all publishers of academic journals require a granular XML of each article, along with PDF, HTML, and other formats. The XML is the archive of the article, so it is imperative that the content of all formats match precisely. I will show how TeX can be used both to generate XML from the author manuscript, and to convert the XML into PDF and other deliverables.

Użycie TeXa w produkcji czasopism z danych w XML

Streszczenie

Prawie wszyscy wydawcy czasopism naukowych wymagają szczegółowego XML-a dla każdego artykułu wraz w wersjami w formacie PDF, HTML czy innymi. Plik XML jest wersją archiwalną artykułu, koniecznym więc jest, aby zawartość wszystkich formatów była zgodna. Pokażę jak można użyć TeXa zarówno do generowania XML z rękopisu autora jak i do konwersji XML do PDF i innych formatów.


Piotr Bolek, elib.pl, Warszawa, Poland

The traditional vs the future book

Abstract

What do the tablet revolution and the groving popularity of e-readers mean for the books, publishing industry and readers? A digital book, audiobook, multibook or just an application? A multimedia publication - only a toy, a manual or something more?

Examples of publications, ideas and new opportunities. The book of future and its production - technologies, standards, formats and tools

Digital distribution vs intelectual property and access to digital content. Models of distribution and access to content. Contemporary and informal distribution channels.

Książka tradycyjna a książka przyszłości.

Streszczenie

Co rewolucja tabletowa i rosnąca popularność czytników e-ink oznacza dla książki, rynku wydawniczego i cz  ytelników? Książka cyfrowa, audiobook, multibook czy po prostu aplikacja? Publikacja multimedialna - tylko zabawka, może podręcznik, czy jeszcze więcej?

Przykłady publikacji, pomysły i nowe możliwości. Książka przyszłości a produkcja - technologie, standardy, formaty i narzędzia.

Cyfrowa dystrybucja a kwestia praw i modeli dostępu do treści cyfrowych. Modele dystrybucji i dostępu do treści cyfrowych. Nowoczesne i nieformalne kanały dystrybucji.


Katarzyna Burakowska, Gdański Archipelag Kultury, Gdańsk, Polska

Communication outside of words. Meta-communication.

Abstract

Research showed that words of a message account only for 7%, the tone of voice for 38% and facial expression for up to 55% of the perceived value of a spoken message, thus the non-verbal elements of verbal communication are very important for its efficiency. There is a lot of research regarding importance of meta messages in verbal communication. This knowledge is being used in creative ways by theatre artists. I haven't come across research valuating meta messages in written communication, though graphics artists use them very often in their works. I would like to share my thoughts regarding that issue. I'm not a typographer, but do work in visual arts, so my presentation will be – as usual – a little bit off the main conference subject.

Komunikacja poza słowem. Metakomunikaty.

Streszczenie

Badania wykazały, że komunikat wyrażony za pomocą słów jedynie w 7% wpływa na ocenę wypowiedzi. Natomiast ton głosu ma wpływ na jego ocenę aż w 38%, a mimika nawet w 55%. Te niewerbalne elementy komunikacji mają więc niebagatelne znaczenie dla jej efektywności. Jest wiele opracowań dotyczących wagi metakomunikatów w informacji przekazywanej ustnie. W sposób twórczy wykorzystują tę wiedzę artyści teatralni. Nie spotkałam jednak opracowań na temat wagi metakomunikatów niewerbalnych w odniesieniu do komunikacji pisemnej, choć artyści graficy wykorzystują je w swej twórczości bardzo często. Chcę podzielić się moimi przemyśleniami dotyczącymi tego zagadnienia. Nie jestem typografem lecz plastykiem i moja prezentacja będzie jak zwykle trochę nie na temat :-)


Katarzyna Burakowska, Gdański Archipelag Kultury, Gdańsk, Polska

Linocut workshop: One word. Different messages.

Abstract

We will try to make linocuts with a word (type design) designed such as to weaken or enforce their meaning through the shape of the letters, their size, rhythm, placing or graphic context, i.e., through meta-communication. More advanced linocut artists will be able also to employ color (colored linocut).

The content of this workshop is tightly coupled with my presentation “Communication outside of words. Meta-communication.”

Warsztat linorytniczy: Jedno słowo. Różne komunikaty.

Streszczenie

Spróbujemy wykonać linoryty ze słowem (liternictwo) tak zaprojektowanym, aby osłabić lub wzmocnić jego znaczenie przez krój liter, ich wielkość, rytm, usytuowanie czy kontekst rysunkowy czyli przez wykorzystanie metakomunikatów (komunikacja). Bardziej zaawansowani linorytnicy będą mogli wykorzystać również kolor (linoryt kolorowy).

Temat warsztatu jest ściśle powiązany z  moją prezentacją “Komunikacja poza słowem. Metakomunikaty.” i stanowi jej rozszerzenie.


Katarzyna Burakowska, Gdański Archipelag Kultury, Gdańsk, Polska

Paratheatre workshop: Outside of words.

Abstract

We will try to emply metacommunication in a creative and playful way.

The content of this workshop is tightly coupled with my presentation “Communication outside of words. Meta-communication.”

Warsztat parateatralny: poza słowem.

Streszczenie

Wῠformie twórczej zabawy spróbujemy wykorzystać metakomunikaty.

Temat warsztatu jest ściśle powiązany z  moją prezentacją “Komunikacja poza słowem. Metakomunikaty.” i stanowi jej rozszerzenie.


Willi Egger, BOEDE, Sambeek, The Netherlands

Workshop: bookbinding

Abstract

Based on last years success there will be a workshop in bookbinding. This time we are going to build a sturdy shoe-box type of box. While waiting for drying of the glued box we will make other types of boxes, small and suitable for gift-packaging.

Warsztat: introligacja

Streszczenie

W związku z zeszłorocznym sukcesem, odbędzie się kolejny warsztat introligatorski. Tym rezem zbudujemy sztywne pudełko w rodzaju pudełka do butów. Czekając na wyschnięcie sklejonego pudełka zrobimy inne rodzaje pudełek, małych i nadających się do pakowania prezentów.


Hans Hagen, Pragma ADE, Hasselt, Holland

Those typographic things TeXies are proud of… do they really make sense?

Abstract

Why do we use TeX? Is it because we have no other choice? Is it because we like to program? Do we go for the looks? It is no problem to locate users who, no matter how they started, praise the virtues of this typesetting system. Isn't it one of the reasons why we meet at Bachotex? How valid are these sentiments? Does all this focusing on details makes sense or not? What are those features that we like so much and do they really make that much sense?

Czy mają sens te elementy typograficzne, z których TeXowcy są tak dumni?

Streszczenie

Dlaczego używamy TeXa? Czy dlatego, że nie mamy wyboru? A może lubimy programować? Czy też pociąga nas wygląd? Nietrudno znaleźć osoby, które - niezależnie, od czego zaczęły - doceniają zalety tego systemu składu. Jest to zapewne jeden z powodów, dla których spotykamy się w Bachotku. Na ile te odczucia są uzasadnione? Czy to całe skupianie się na detalach ma sens? Które z cech lubimy najbardziej i czy naprawdę są one tak istotne?


Hans Hagen, Pragma ADE, Hasselt, Holland

Bits and pieces: ConTeXt, MetaPost, Lua and more, part 1

Abstract

Last year ConTeXt MkIV became a bit more what I had in mind when we moved to LuaTeX. I will give an quick overview of what has been (re)done, extended, finalized, set in motion and what might happen.

Różne elementy układanki: ConTeXt, MetaPost, Lua i inne, część 1

Streszczenie

W ciągu ostatniego roku ConTeXt MkIV stał się trochę czymś innym od tego, co planowałem, kiedy przechodziliśmy na LuaTeXa. Zamierzam przedstawić przegląd tego, co zostało zrobione (przerobione), rozszerzone, ukończone, zapoczątkowane i co mogłoby się wydarzyć.


Hans Hagen, Pragma ADE, Hasselt, Holland

Bits and pieces: ConTeXt, MetaPost, Lua and more, part 2

Abstract

Because we want the machinery to do more and more, performance becomes an issue, especially in workflows where there's lots of output. I will discuss some aspects of performance as well as some experiments that Luigi Scarso and I did in the process of getting luajittex up and running.

Różne elementy układanki: ConTeXt, MetaPost, Lua i inne, część 2

Streszczenie

Ponieważ oczekujemy od naszej maszynerii, by robiła coraz więcej, pojawia się problem wydajności, szczególnie gdy przetwarzanie wiąże się z generowaniem dużej masy wyników. Omówię niektóre aspekty wydajności, jak też kilka eksperymentów, które Luigi Scarso i ja przeprowadziliśmy w celu przysposobienia luajittexa do działania.


Hans Hagen, Pragma ADE, Hasselt, Holland

LuaTeX tutorial

Abstract

Participants will learn at least:

 • what LuaTeX is really,
 • for whom LuaTeX is,
 • what are the prerequisites to using it,
 • what callbacks are,
 • how to use the LuaTeX reference manual.

Last but but not least several examples will be discussed in detail, so that the basic mechanisms can sink in.

Handouts will be provided.

Kurs LuaTeXa

Streszczenie

Uczestnjicy dowiedzą się przynajmniej:

 • czym naprawdę jest LuaTeX,
 • dla kogo jest przeznaczony LuaTeX,
 • co należy umieć/wiedzieć, żeby go używać,
 • czym jest callback (wywołanie zwrotne),
 • jak używać podręcznik LuaTeXa.

I, oczywiście, zostanie przedyskutowanych w szczegółach kilka przykładów, co pozwoli na dobre przyswojenie sobie podstawowych mechanizmów.

Zostaną dostarczone podręczne materiały/notatki.


Hans Hagen, Pragma ADE, Hasselt, Holland
Frans Goodjin, Amsterdam, Holland

Books will go… are you sure?

Abstract

In the Netherlands (and probably elsewhere too) there is a web shop where you can buy designer knitware produced by grannies. Apart from the social aspects, this new business model might as well translate to producing books.

If you go to a bookshop you will notice that the kids corner still offers lots of books, and surprisingly, many of these are well designed (and definitely better bound than those for grown ups).

In this session some oldies will discuss the future of books and design with you from this perspective. Please take with you, your favourite books from childhood (the ones that impressed you) or nice ones that you gave friends and family. Of course kids are invited to join in.

Książek nie będzie… czy aby na pewno?

Streszczenie

W Holandii (i prawdopodonie również gdzie indziej) jest sklep internetowy, w którym można kupić dizajnerksie wyroby na drutach wykonywane przez babcie. Niezależnie od aspektów społecznych, ten model biznesowy może równie dobrze sprawdzić się przy produkcji książek.

Jeśli pojdziecie do księgarni zauważycie, że kącik dla dzieci ciągle oferuje wiele ksiązek i, co zaskakujące, wiele z nich jest dobrze zaprojektowanych (i zdecydowanie lepiej oprawionych niż te dla dorosłych).

W sesji kilka starszych osób omówi z wami z tej perspektywy przyszłość książek i ich projektowania. Weżcie, proszę, ze sobą wasze ulubione książki z dzieciństwa (te, które wywarły na was wrażenie) lub miłe, takie, które daliście przyjaciołom lub rodzinie. Oczywiście, zapraszamy dzieci.


Aleksandra Hankus, Instytut Matematyki, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Katowice, Poland

The end of the world will come. Books will go.

Abstract

We have been debating for many years during our conferences whether a “paper” book will survive. The title of my talk may suggest the debate to be continued. Perhaps… Still, the talk will concern the XIX century in the first place. The time which people sensitive to beauty would like, in my opinion, to move to. I will attempt to show a journal (a weekly) from those years. A weekly issued (typeset) in such a way that it took my willingness to buy nowadays printed stuff completely away.

Koniec świata będzie. Książek nie będzie.

Streszczenie

Od wielu lat na kolejnych konferencjach dyskutujemy czy książka „papierowa” przetrwa. Po tytule tego referatu można by się spodziewać kontynuacji tej dyskusji. Może też... Jednak referat będzie dotyczył przede wszystkim XIX wieku. Czasu do którego według mnie ludzie wrażliwi na piękno chcieliby się przenieść. Postaram się pokazać czasopismo (tygodnik) z tamtych lat… Tygodnik wydawany (złożony) tak, że u mnie spowodował całkowity brak chęci kupowania czegokolwiek drukowanego dzisiaj.


Jean-Michel Hufflen, Université de Franche-Comté, Besançon, France

Why Typesetting Music Is So Difficult

Abstract

Some software allow users to specify musical pieces, possibly using several staffs for different voices and instruments. These pieces can be typeset in order to get a result suitable for musicians. For simple cases, this result is very nice. However, typesetting a musical score is not comparable to typesetting a text. Besides, some meta-information is needed in order to typeset correctly some pieces, especially in baroque music. We propose an exploration of these difficulties. Attending this show only requires basic knowledge about music and scores.

Dlaczego typograficzne składanie muzyki jest tak trudne

Streszczenie

Są programy, które umożliwiają specyfikowanie utworów muzycznych, niekiedy z użyciem kilku pięciolinii dla różnych głosów lub instrumentów. Utwory te są następnie poddawane składaniu typograficznemu w celu nadania formy odpowiedniej dla muzyków. W prostych sytuacjach wyniki wyglądają ładnie. Trudno jednak porównywać składanie partytury ze składaniem tekstu. Na dodatek, czasami do uzyskania poprawnego składu potrzebna jest informacja z meta-poziomu, szczególnie w muzyce baroku. Przedstawiona zostanie analiza tych problemów. Do udziału w prezentacji potrzebna jest jedynie podstawowa wiedza z zakresu muzyki i zapisu nutowego.


Jean-Michel Hufflen, Université de Franche-Comté, Besançon, France

MlBibTeX in 2013: the Point

Abstract

Our mlBibTeX program – aiming to be a better BibTeX – is now able to build bibliographies for documents in LaTeX. It can also take into account some particular features for the bibliographies processed by the biblatex package and the bib module of ConTeXt. We review the present abilities of this program before some important change about its implementation program (Scheme). We will also explain why this change could enlarge MlBibTeX's features.

MlBibTeX w roku 2013: stan

Streszczenie

Program mlBibTeX, w zamiarze będący lepszym BibTeXem, jest już w stanie tworzyć bibliografie dla dokumentów w LaTeXu. Może on także uwzględniać niektóre cechy bibliografii przetwarzanych przez pakiet biblatex oraz przez moduł bib ConTeXta. Przedstawione zostaną możliwości programu przed pewną znaczącą zmianą w jego implementacji (Scheme). Zostanie wyjaśnione, jak ta zmiana poszerzy zakres funkcjonalny mlBibTeXa.


Jean-Michel Hufflen, Université de Franche-Comté, Besançon, France

XML Today: Success or Failure?

Abstract

XML came out in the late 1990's as a possible standard for information interchange between diverse programs. What is the point in 2013? Has XML completely eclipsed its predecessor, SGML? What is XML's place within the world of the Web and within programming activity?

XML dzisiaj: sukces czy porażka?

Streszczenie

XML powstał w późnych latach 90. jako jeden ze standardów wymiany informacji między programami. Jaka jest jego pozycja w roku 2013? Czy XML zupełnie wyparł swojego poprzednika – SGML? Jakie jest miejsce XML-a w sieci WWW, a także w działalności programistycznej?


Bogusław Jackowski, BoP s.c., Gdańsk, Poland
Łukasz Dziedzic, typoland, Warszawa, Poland
Marek Ryćko, Sopot, Polska

Two typographic etudes for basic calculus and implementation

Abstract

Two simple techniques for creating certain Bézier curves will be presented. Being mathematically nearly trivial, they are potentialy useful, especially when implemented as an interactive option.

Dwie etiudy typograficzne na proste obliczenia i implementację

Streszczenie

Przedstawimy dwie techniki konstruowania krzywych Béziera. Mimo iż matematyczne zasada konstrukcji jest bardzo prosta, omawiane podejście może okazać się bardzo użyteczne, zwłaszcza jeżeli implementacja umożliwia interaktywność.


Bogusław Jackowski, BoP s.c., Gdańsk, Poland
Piotr Strzelczyk, BoP s.c., Gdańsk, Poland
Piotr Pianowski, BoP s.c., Gdańsk, Poland

On the progress of the TeX Gyre Math project: the TG Bonum Math font

Abstract

Two fonts – TG Pagella Math and TG Termes Math – have been released so far within the frame of the TeX Gyre Math project. Currently, the TG Bonum Math font is under preparation – we will present the current state of the work. The remaining font, TG Schola Math, will, hopefully, be (pre)released by the end of 2013.

Postępy projektu TeX Gyre Math: font TG Bonum Math

Streszczenie

W ramach projektu TeX Gyre Math zosta/ly dotyczas opublikowane 2 fonty: TG Pagella Math i TG Termes Math. Obecnie trwają prace nad fontem TG Bonum Math – przedstawimy ich aktualny stan. Jeszcze jeden font pozostaje do przygotowania w ramach projektu TeX Gyre Math, mianowicie TG Schola Math; mamy nadzieję opublikować wstępną wersję tego fontu jeszcze przed końcem roku 2013.


Paweł Jackowski, GUST, Kraków, Polska

TeX: beauties and oddities

Abstract

See the TeX Pearls page.

TeX: Śliczności i dziwności

Streszczenie

Patrz Perły TeX-owe.


David Kastrup, Bochum, Germany

Extension language integration of LuaTeX and LilyPond

Abstract

LuaTeX uses Lua as its extension language while the music typesetter LilyPond employs the Scheme dialect GUILE for that purpose.

It is interesting to see how those extension languages are integrated into the “core" language and what interfaces are used for passing information back and forth between user, principal language, and extension languages and to what degree the languages interact to form a coherent experience or one more modelled along the line of “I'd rather like to discuss this with your brain surgeon".

Integracja języków rozszerzających w LuaTeXu i LiliPond

Streszczenie

Językiem rozszerzającym dla LuaTeXa jast Lua, zaś program do składu muzyki, Lilipond, używa do tego celu dialektu GUILE języka Scheme.

Interesującym jest, jak te języki integrują się z „podstawowymi" językami i jakie interfejsy są używane do przekazywania informacji pomiędzy uzytkownikiem, językiem podstawowym i językami rozszerzającymi i do jakiego stopnia one współdziałają: czy tworzą spójną całość czy raczej mogą doprowadzić do choroby nerwowej.


Ryszard Kubiak, Biuro Informatyki Ubezpieczeniowej Pachocki i Ziajka SC, Gdańsk, Poland

A personal view on markup languages

Abstract

A markup language is a notation in which a textual document can be written down in order to later giving it an elegant graphical form by a computer. Many such languages have been and are continually being designed, the language of TeX being one of them. The creators of markup languages take into acount various aspects of human-computer and human-human communication. The talk will be about about my personal views and experience of using various languages.

Osobiste spojrzenie na języki znaczników

Streszczenie

Język znakowania tekstów to notacja, w której można zapisać dokument tekstowy w celu późniejszego nadania mu eleganckiej formy graficznej przez komputer. Powstało i nadal powstaje wiele języków znakowania, a jednym z nich jest język TeXa. Twórcy tych języków mają na względzie różne aspekty komunikacji człowieka z komputerem i człowieka z innym człowiekiem. Wystąpienie będzie o moich osobistych poglądach i doświadczeniu w użyciu różnych języków.


Paweł Łupkowski, Institute of Psychology, Department of Logic and Cognitive Science, Adam Mickiewicz University, Poznań, Poland

How to teach LaTeX? Cognitive science curriculum case study

Abstract

In this paper I will present my experience in teaching LaTeX in an introductory information technology course. I will present my syllabus for the course and the idea of embedding LaTeX skills into other subjects in the cognitive science curriculum. I will also compare the results of the LATEX course evaluation for its four editions (2010, 2011, 2012 and 2013).

Jak nauczać LaTeXa? Kognitywistyka w IP UAM – studium przypadku

Streszczenie

W swoim wystąpieniu omówię moje doświadczenia z nauczaniem LaTeXa w ramach przedmiotu Technologie Informacyjne. Przedstawię sylabus przedmiotu oraz zakres materiału omawianego w ramach bloku poświęconego LaTeXowi (szczególną uwagę poświęcę tutaj pomysłowi wykorzystywania nabytych umiejętności na innych przedmiotach w trakcie studiów). Omówię również wyniki ewaluacji przedmiotu z lat 2010, 2011, 2012 oraz 2013 w kontekście oceny LaTeXa na tle innych programów omawianych w trakcie kursu.


Paweł Łupkowski, Institute of Psychology, Department of Logic and Cognitive Science, Adam Mickiewicz University, Poznań, Poland
Mariusz Urbański, Institute of Psychology, Department of Logic and Cognitive Science, Adam Mickiewicz University, Poznań, Poland

Preparing for scientific conference with LaTeX. A short practical how-to.

Abstract

In this paper we will present a short pracitcal how-to guide considering the complete experience of preparing materials for a scientific conference. This will cover the preparation of: a paper with figures and charts, a PDF presentation and a conference poster. The paper is based on our hands-on experience.

Przygotowania do konferencji naukowej z LaTeXem. Krótkie kompendium.

Streszczenie

W naszym wystąpieniu przedstawimy krótkie kompendium dotyczące przygotowań do konferencji naukowej z LaTeXem. Z perspektywy naszej praktyki opowiemy o przygotowaniu zgłoszenia konferencyjnego w postaci artykułu (z ilustracjami i wykresami), prezentacji multimedialnej oraz posteru konferencyjnego w środowisku LaTeX.


Paweł Łupkowski, Institute of Psychology, Department of Logic and Cognitive Science, Adam Mickiewicz University, Poznań, Poland

A poster: Online LaTeX editors – fancy toys or usable tools?

Abstract

In this paper I will review several LaTeX editors available online. I will pay attention to the range of offered packages and compilation options available. I will also take a closer look on options of integration with other services (like Dropbox) offered by the editors. What is more, mobile solutions will be described here.

Poster: Edytory LaTeXowe on-line – zabawki czy użyteczne narzędzia?

Streszczenie

Na posterze zaprezentuję i postaram się ocenić wybrane edytory LaTeXowe dostępne on-line. Szczególną uwagę poświęcę możliwościom oferowanym przez te edytory (dostępnym pakietom, opcjom kompilacji) a także zakresem integracji z innymi usługami oferowanymi w internecie (np. z Dropboxem). Omówione zostaną również te edytory, które posiadają swoją wersję mobilną (dostępną na tablety lub telefony komórkowe).


Bartosz Marciniak, PSO sp. z o.o., Poznań, Polska

Converting LaTeX source files into XML format with XQuery

Abstract

The Xquery language, designed for querying XML documents allows in practice to perform any transformations of XML document sets. It also allows to preform transformations of data available in formats which can be formulated as XML, like, e.g., CSV files.

A source LaTeX file is also such a format. Its structure and instructions should be describable with a set of XML elements. In this presentation an attempt to use Xquery for a transformation of a LaTeX document into an XML document will be presented.

Konwersja plików źródłowych LaTeXa do formatu XML za pomocą XQuery

Streszczenie

Język XQuery, zaprojektowany w celu przeszukiwania dokumentów XML, w praktyce umożliwia wykonywanie dowolnych przekształceń zbiorów dokumentów XML. Umożliwia także przetwarzanie danych zapisanych w formatach, które mogą być przedstawione jako XML, jak np. pliki CSV.

Takim formatem jest też dokument źródłowy LaTeXa. Jego struktura i polecenia powinny dać się opisać zestawem znaczników XML. W pracy omówiona zostanie próba wykorzystania XQuery do zamiany dokumentu LaTeXa na format XML.


Arthur Reutenauer, London, England

Polyglossia update

Abstract

Polyglossia was created 5 years ago as the XeTeX-aware replacement of Babel, whose development had then come to a halt. Aiming at providing what its predecessor has done two decades ago for then-existing variants of TeX, it has grown to support over 70 languages. For many languages it relies heavily on fontspec, whose extensive font-handling capabilities are essential, and that several years ago was made to support LuaTeX. However, Polyglossia itself had notably left LuaTeX on the side until now.

Today, it has started experimental support for LuaTeX, and work on Babel has thankfully resumed. I will discuss the relationship between both packages, and plans for Polyglossia's future in the ever-evolving world of TeX.

Pakiet Polyglosia – postępy

Streszczenie

Pakiet Polyglossia powstał pięć lat temu jako współpracujące z XeTeXem zastępstwo pakietu Babel, którego rozwój się zatrzymał. Starając się dostarczyć to, co jego poprzednik robił przez dwie dekady dla wówczas istniejących wariantów TeXa rozrósł się tak, że wspiera ponad 70 języków. Dla wielu języków zależy mocno od pakietu fontspec, dla jego szerokiego zakresu obsługi fontów, i który przed kilku laty został rozszerzony o wsparcie dla LuaTeXa. Sam pakiet Polyglossia jednak do teraz nie współpracował z LuaTeXem.

Od dzisiaj wspiera eksperymentalnie LuaTeXa, szczęśliwie też zostały wznowione prace nad Babelem. Omówię związek pomiędzy oboma pakietami i plany dotyczące przyszłości pakietu Polyglossia w ciągle rozwijającym się świecie TeXa.


Arthur Reutenauer, London, England

Behaviour-driven development for TeX

Abstract

Behaviour-driven development is a software development process whose central idea is that in order to write any computer program, one should first specify how its different parts should behave, and only then start implementing them. It builds on a slightly older method called test-driven development, whose main tenet is to write tests before the code. Behaviour-driven development thus recommends to not only write tests and specifications beforehand, but to conduct an analysis of what the different parts should do, and to let that analysis drive the development workflow.

This is evidently a very different approach from the one we usually use for writing packages and macros, but, having used it for a couple of years in the industry, I would like to introduce it to the TeX community and to explore options and ideas from these areas that would, in my humble opinion, benefit us.

Behaviour-driven development (BDD) dla TeXa

Streszczenie

Behaviour-driven development (BDD) jest procesem rozwijania oprogramowania, którego centralną ideą jest, że aby napisać jakikolwiek program komputerowy, należy przed rozpoczęciem implementowania jego poszczególnych fragmentów najpierw określić, jak się one powinny zachowywać. Jest on oparty na nieco starszej metodzie, nazywanej test-driven development (TDD), której główną zasadą jest pisanie testów przed pisaniem kodu. Tak więc BDD nie tylko rekomenduje uprzednie pisanie testów i specyfikacji ale też przeprowadzanie analizy tego, co poszczególne części mają robić i wykorzystywanie tej analizy do kierowania działaniami przy rozwijaniu oprogramowania.

Jest to metoda bardzo wyraźnie różniąca się od tych, które zwykle używamy przy pisaniu pakietów i makr, ale, ponieważ używałem jej przez klika lat pracując w przemyśle, chciałbym ją przedstawić środowisku TeXowemu i zbadać pochodzące z tych obszarów te możliwości i pomysły, które, moim skromnym zdaniem, mogłyby nam się przydać.


Luigi Scarso, Italy

The swiglib project

Abstract

This project has the following objectives:

 • Setting up an infrastructure for building libraries for LuaTeX using Swig so that we stay close to the original API's.
 • Investigate libraries of different complexity. We also explore the impact of dependencies on other libraries.
 • Provide a set of common helpers that can be integrated in libraries.
 • Provide documentation on how to use this infrastructure and how to roll out your own.
 • Come up with a naming scheme that makes it possible to avoid clashes between similar libraries.
  In principle a user or macro package should be able to generate libraries independently of others and use these in a regular TeX setup.
 • Make a couple of working examples of libraries, available for all major platforms.

The project will be initially hosted at https://github.com/luigiScarso/swiglib

Przedsięwzięcie swiglib

Streszczenie

Przedsięwzięcie ma następujące cele:

 • Przygotowanie infrastruktury do konstruowania bibliotek dla LuaTeXa z użyciem Swig w sposób możliwie najbardziej zbliżony do oryginalnego API.
 • Przebadanie bibliotek o różnych stopniach złożoności. Badamy również wpływ zależności od innych bibliotek.
 • Dostarczenie wspólnego zestawu funkcji pomocniczych do włączania do bibliotek.
 • Dostarczenie dokumentacji użycia ww. infrastuktury i konstruowania własnej.
 • Skonstruowanie schematu nazewniczego umożliwiającego unikanie konfliktów pomiędzy podobnymi bibliotekami.
  W zasadzie użytkownik lub pakiet makroinstrukcji powinien móc wygenerować biblioteki niezależnie od innych i używać ich w zwykłym środowisku TeXowym.
 • Przygotowanie kilku działających przykładów bibliotek, dostępnyvh dla wszystkich głównych platform.

Przedsięwzięcie będzie początkowo dostępne na https://github.com/luigiScarso/swiglib.


Przemysław Scherwentke, Instytut Matematyki i Informatyki Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, Polska

Translating into the Pokémon language

Abstract

According to one of the definitions the Pokémon language is a dialect of the Polish language used by the majority of teenage girls or simply Pokémons. By Nonsensopedia [the Polish encyclopedia of humor, http://nonsensopedia.wikia.com/wiki/Pokemoniaste_pismo]: "That language is often regarded as a script of feeble minded and cretins but in reality comprises an ingenious cipher which in itself is not difficult to crack but a normal person encountering such a cioher looses interest in trying to solve the riddle of the Pokémon language”. We will present a (TeX, of course) tool which allows ordinary people translate normal language utterings into the Pokémon language.

Translacja na język pokemonów

Streszczenie

Według jednej z definicji, pokemoniaste pismo to dialekt języka polskiego używany przez większość nastolatek lub po prostu przez pokemony. Według Nonsensopedii [polska encyklopedia humoru, http://nonsensopedia.wikia.com/wiki/Pokemoniaste_pismo]: „Język ten często jest uważany za pismo debili i kretynów, ale w rzeczywistości stanowi genialny szyfr, który nie jest sam w sobie trudny do rozwiązania, ale normalny człowiek, który spotyka się z takim szyfrem przeważnie już po dwóch słowach zniechęca się do rozwikływania zagadki języka pokemonów”. Przedstawiamy narzędzie (w TeX-u, oczywiście), pozwalające zwykłym ludziom przełożyć wypowiedzi z języka standardowego na język pokemonów.


Andrzej Tomaszewski, Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Poligraficznego, Warszawa, Poland

On readability of script and print.

Abstract

An attempt to define the underlying notions and present the area of interest of the research community. A survey of some research on readability (during the twentieth century), initially on reading hygene and sight protection, with a later focus on improving perception. The figure of Miles Albert Tinker, the leading researcher on print readability. How those problems were seen in Poland.

O badaniach czytelności pisma i druków.

Streszczenie

Próba zdefiniowania podstawowych pojęć i przedstawienie obszaru zainteresowania naukowców. Omówienie niektórych badań nad czytelnością (od początków do końca XX w.), początkowo z reguły prowadzonych z myślą o higienie czytania i ochronie wzroku, a później w celu ułatwienia percepcji. Sylwetka Milesa Alberta Tinkera, czołowego badacza czytelności druku. Jak widziano tę problematykę w Polsce.


Marcin Woliński, GUST, Warszawa, Polska
Adam Twardoch, Fontlab Ltd / Myfonts, Berlin, Germany

Designing a scientific journal on example of Journal of Language Modelling

Abstract

“Journal of Language Modelling” (http://jlm.ipipan.waw.pl) is a new free (no publication fees) open-access journal. All content appears on a Creative Commons licence.

We will talk about the design process of the journal’s layout and its implementation as a XeLaTeX document class.

Projektowanie czasopisma naukowego na przykładzie Journal of Language

Streszczenie

„Journal of Language Modelling” (http://jlm.ipipan.waw.pl) jest nowym czasopismem naukowym o otwartym dostępie (bez opłat po stronie zarówno autorów jak i czytelników). Artykuły są udostępniane na licencji Creative Commons.

Opowiemy o procesie tworzenia projektu typograficznego tego czasopisma i jego implementacji w formie klasy dla XeLaTeXa.


Zofia Walczak, Wydział Matematyki i Informatyki, Uniwersytet Łódzk, Łódź, Poland

Spring cleaning in the garden - grafting LaTeX

Abstract

Spring in the garden. We are trying to do everything in order to have a good harvest. And how about LaTeX? Are we doing enough for the people who don't know LaTeX yet? I will ask many questions and give a few answers.

Wiosenne porządki w ogrodzie - szczepienie LaTeXa

Streszczenie

Wraz z nadejściem wiosny należy z całą starannością zaplanować czynności zmierzające do uzyskania jak najobfitszych plonów. Udzielę kilku rad jak w możliwie naliczniejszej grupie ludzi zaszczepić chęć używania LaTeXa.


Barbara Wilińska, Poland

Workshop: painting initials

Abstract

You'll be able to paint your own initial, little by little, with your teacher's little help, but still all by yourself.

Inspirations can be found at:

or, perhaps, in your family's collections…

Warsztat: malowanie inicjałów

Streszczenie

Około 6 godzin warsztatów poświęconych malowaniu inicjału – gwasz i tusz na kartonie A5. Będziemy kopiowali jeden ze wzorów romańskich, gotyckich lub późniejszych, albo realizowali własne pomysły. Dla chętnych - dopełnienie inicjału wybranym krojem pisma z użyciem narzędzia szeroko ściętego (np. uncjała, nad którą pracowaliśmy rok temu). Przykłady inicjałów i wzory krojów pisma oraz materiały i narzędzia będą na miejscu.

A zawczasu można eksplorować zbiory online:

lub zbiory rodzinne…


Document Actions