You are here: Home / BachoTeX / BachoTeX 2012 / BachoTeX 2012 — Program content (preliminary)

BachoTeX 2012 — Program content (preliminary)

Katarzyna Burakowska, Gdański Archipelag Kultury, Gdańsk, Polska

On something different

Abstract

As the title says...

Nie na temat

Streszczenie

Jak w tytule...

Day and duration: Thursday, 09:45, (15 mins.)


Julita Bolland, LSW (Lingwistyczna Szkoła Wyższa w Warszawie), Warszawa, Polska

Chinese inventions used at Bachotek meetings (and not only there)

Abstract

Introduction: dedicated to the fans of Bachotek musical meetings

Let start from Bach... a few words about music, the Pythagorean comet and lack of harmony in music and a Chinese man who solved the mystery of Bach's fugues long before Bach was born.

Part I: One of the Four Big Chine Inventions— the art of print and moveable types

The Chinese assume the authorship of invention of print but don't mention at all or very rarely the man who stumbled upon the idea to propagate his creations through mechanized stamping of signs on the previously invented paper.

The system for putting on paper of the Chinese language is different from the one used in Europe. Chinese characters are not single characters corresponding to sounds in the spoken language. A Chinese character has its particular structure, it is build from strokes and elements carrying meaning, it expresses ideas hence the invention of print had to take into account the particularities of writing. Despite many improvements, printing did not become so common a means of propagating thoughts as in Europe. A few devices, crucial to the spreading of the printing art in Europe, were missing, not invented.

Part II: the XX century and home printing

Knowing the typewriter it is imminent to ask if it is possible to write Chinese with a typewriter. Such a typerwriter was invented in the XX century, but it wasn't good enough. Only the nascence of computers and programming in China provided effective means to propagate Chinese texts.

Chińskie wynalazki używane podczas spotkań w Bachotku (i nie tylko)

Streszczenie

Wstęp: dedykowany fanom bachotkowych Spotkań Muzycznych

„Zacznijmy od Bacha”... słów kilka o muzyce, komecie pitagorejskim i braku harmonii w muzyce oraz o pewnym Chińczyku, który rozwiązał tajemnicę sekretu fug Bacha zanim Bach się urodził.

Część I: Jeden z Czterech Wielkich Chińskich Wynalazków – sztuka drukowania i ruchomych czcionek.

Wynalazek druku Chińczycy przypisują sobie, ale nie wspominają w ogóle, lub rzadko kim był człowiek, który wpadł na pomysł rozprzestrzeniania swojej twórczości poprzez zmechanizowany sposób odbijania znaków na wynalezionym wcześniej papierze.

System zapisywania języka chińskiego różni się od systemów używanych w Europie. Znaki chińskie nie są pojedynczymi znakami odpowiadającymi przypisanym im dźwiękom w języku mówionym. Znak chiński ma swoistą strukturę, jest zbudowany z kresek i elementów przenoszących znaczenie, wyraża ideę, stąd wynalaziony druk musiał uwzględnić cechy charakterystyczne pisma. Mimo wielu udogodnień druk nie stał się tak powszechnym narzędziem przenoszenia myśli jak stało się to w Europie. Zabrakło pewnych urządzeń, nie wymyślono ich, które w Europie w późniejszym okresie rozpowszechniły sztukę drukarską.

Część II : Wiek XX i domowe sposoby drukowania

Znając maszynę do pisania, nie sposób nie zapytać czy możliwe jest pisanie po chińsku na maszynie. W wieku XX stworzono maszynę do pisania w języku chińskim, ale nie był to szczyt możliwości pisania po chińsku. Dopiero wprowadzenie komputerów i oprogramowania w języku chińskim stało się skutecznym narzędziem rozpowszechniania tekstów w języku chińskim.

Day and duration: Sunday, 15:00, (45 mins.)


Adam Dawidziuk, elib.pl , Warszawa, Polska
Piotr Bolek, elib.pl , Warszawa, Polska

A subjective view onto the Polish and global e-book market

Abstract

The current state and perspectives of the e-book market in Poland and globally. The market players: readers, authors, editors, distributors, technology providers; their role, placement, hopes and worries. We will discuss, from our point of view, the basic problems and obstacles in the development of the market and especially: the awareness of editors and readers, supply and demand, editorial and pricing policies, piracy, intellectual property, devices and formats, quality issues.

Subiektywne spojrzenie na polski i globalny rynek książki elektronicznej

Streszczenie

Stan obecny, szanse i perspektywy rynku książki elektroniczneji w Polsce i na świecie. Uczestnicy rynku: czytelnicy, autorzy, wydawcy, dystrybutorzy, dostawcy technologii, ich rola, pozycja, nadzieje, obawy i lęki. Omówimy podstawowe naszym zdaniem problemy i przeszkody w rozwoju rynku, w tym: świadomość wydawców i czytelników, podaż i popyt, polityka wydawnicza i cenowa, „piractwo” i prawa autorskie, urządzenia i formaty ebooków, kwestia jakości.

Day and duration: Wednesday, 09:00, (60 mins.)


Łukasz Dziedzic, typoland, Warszawa, Poland

Tree, stone, water. Thoughts, models and ideas for flexible type design

Abstract

People make things. Sometimes, those people who make things start to think about making new tools for making the things. I’m a type designer. I make fonts. A few months ago, I started thinking about making new tools for making fonts. When thinking about making tools, you get to think about models and processes. You have many ideas. You test them. You throw them away. You try again. I’m in the middle of this, so I decided to share some of it with you.

Drzewo, kamień, woda. Przemyślenia, modele i pomysły w zakresie projektowania krojów pism

Streszczenie

Ludzie tworzą rzeczy. Czasem ludzie tworzący rzeczy zaczynają myśleć o tworzeniu nowych narzędzi do tworzenia rzeczy. Projektuję litery. Robię fonty. Kilka miesięcy temu zacząłem myśleć o stworzeniu nowych narzędzi do robienia fontów. Gdy zaczniesz myśleć o nowych narzędziach, zaczynasz myśleć o modelach i procesach. Masz wiele pomysłów. Sprawdzasz je. Odrzucasz je. Próbujesz od nowa. Jestem w trakcie tego wszystkiego i postanowiłem o tym opowiedzieć.

Day and duration: Tuesday, 09:00, (60 mins.)


Willi Egger, BOEDE, Sambeek, The Netherlands

Teaching Project - Electronic Version Only

Abstract

The Institute of Physics (IOP, London) has since some years a large project for teaching physics to students of different age. The whole material is maintained by a network of teachers and is available in an electronic form only. In the meantime a new release was due. There are more versions available as in high resolution for PC/Laptop, low resolution for the smartphones and a web-only version. The high/low resolution versions are prepared with ConTeXt and are fully interactive. This article reviews the project setup and the solutions used for the production of the pdf files.

Przedsięwzięcie dydaktyczne - tylko elektronicznie

Streszczenie

Institute oF Physics (IOP, Londyn) od kilku lat realizuje projekt nauczania fizyki dla studentów w różnych grupach wiekowych. Materiał dydaktyczny jest dostępny jedynie w formie elektronicznej. Pojawiła się konieczność nowej przygotowania nowej edycji tych materiałów. Są one teraz dostępne w kilku wersjach o różnej rodzielczości – wysokiej dla komuterów osobistych i przenośnych, mniejszej na smartfony czy wersji on-line. Wersje w wysokiej i niskiej rozdzielczości przygotowano przy pomocy ConTeXta i są one w pełni interaktywne. W artykule dokonujemy przeglądu parametrów przedsięwzięcia i rozwiązania zastosowanych przy produkcji plików PDF.

Day and duration: Tuesday, 12:00, (NONE mins.)


Willi Egger, BOEDE, Sambeek, The Netherlands

Book Covers

Abstract

Each book carries a cover. Either it is a single piece of strong paper wrapped around the spine as with pockets or study-books or it is a hardcover. Designing such covers requires some knowledge of the production process of books. Further more it is important to understand that a cover's left hand will be the back-cover whilst the righthand part will be the front-cover. This short article points out the important aspects and gives indications which variables have to be known before one can start to develop a cover design.

Okładki książek

Streszczenie

Każda książka posiada okładkę. Jest to albo pojedynczy kawałek papieru owinięty wokół jej grzbietu, jak w pzrypadku książek kieszonkowych czy podręczników albo jest to twarda okładka. Zaprojektowanie okładki wymaga nieco wiedzy o procesie produkcji książek. Ponadto ważne jest zrozumienie, że lewa strona okladki będzie jest tyłem, zaś prawa – przodem. Ten krótki artykuł wskaże ważne elementy i zmienne, które należy znać, zanim się przystąpi do projektowania okładki.

Day and duration: Tuesday, 16:45, (15 mins.)


Hans Hagen, Pragma ADE , Hasselt, Holland

The state of ConTeXt?

Abstract

After some years of experimenting with LuaTEX we have now entered a stage where the whole ConTEXt codebase is being overhauled. How is that done, what factors play a role in such a huge effort, what happens exactly, and where will we end up. And when all (or most) is redone: what will happen next?

W jakim stanie jest ConTeXt?

Streszczenie

Po upływie lat eksperymentowania z LuaTeXem doszliśmy teraz do etapu, w którym cały kod ConTeXTa jest przerabiany. Jak jest to wykonywane, jakie czynniki grają rolę w tak ogromnym przedsięwzięciu, co dokładnie się dzieje, i dokąd zmierzamy. A kiedy wszystko (albo prawie wszystko) zostanie przerobione, jakie będą następne działania?

Day and duration: Monday, 15:00, (45 mins.)


Hans Hagen, Pragma ADE , Hasselt, Holland

Twenty years ahead?

Abstract

Given the theme of this conference it is a valid question to wonder if there can be a conference with a similar theme twenty years from now. Are there still books the way we know them now? Is typesetting still a valid activity? Will there be a place for TeX? Are there enough users left to gather around a campfire? I will discuss this in the perspective of the kind of projects I’m involved in currently and try to extrapolate to the near future.

Za dwadzieścia lat?

Streszczenie

Temat konferencji narzuca pytanie, czy za dwadzieścia lat możemy mieć konferencję o podobnym temacie. Czy nadal książki będą takie, jak teraz? Czy skład książek będzie nadal sensownym zajęciem? Czy będzie nadal miejsce dla TeXa? Czy znajdzie się wystarczająca ilość użytkowników do zebrania się wokół ogniska? Przedyskutuję te pytania w w perspektywie przedsięwzięć, które aktualnie realizuję i spróbuję dokonać ekstrapolacji w bliską przyszłość.

Day and duration: Monday, 09:00, (30 mins.)


Jean-Michel Hufflen, Université de Franche-Comté, Besançon, France

Twenty Years Have Passed

Abstract

On the occasion of the 20th BachoTeX conference, we propose some retrospective view of TeX & Cie twenty years ago, and of the progress made since this time.

Dwadzieścia lat minęło

Streszczenie

Z okazji dwudziestej konferencji BachoTeX, proponujemy retrospektywne spojrzenie na TeX i Ska przed 20. laty i postęp, jaki się od tej pory dokonał.

Day and duration: Monday, 10:00, (30 mins.)


Jean-Michel Hufflen, Université de Franche-Comté, Besançon, France

A Comparison of MusiXTeX and Lilypond

Abstract

MusiXTeX is a set of TeX macros to typeset orchestral or polyphonic music. It produces high-quality print outputs, as LaTeX or Plain TeX does for articles and books. But the source texts are difficult to maintain. GNU Lilypond is software—written using several programming languages—that aims to produce musical scores engraved with traditional layout rules. From a syntactical point of view, the markups used in these two programs are comparable: commands beginning with the "\" character, braces used to surround groups. We study common and different points, from users'—musicians' as well as LaTeX users'—point of view.

Porównanie MusiXTeX i Lilypond

Streszczenie

MusiXTeX jest zestawem makr do składu nut orkiestrowych czy muzyki polifonicznej. Przy jego pomocy można wytworzyć wysokiej jakości druk, podobnie jak LaTeX czy Plain TeX dla artykułów czy książek. GNU Lilypond jest oprogramowaniem – napisanym w kilku językach programowania – z głównym celem wytworzenia partytur wg. tradycyjnego układu. Z syntaktycznego punktu widzenia znakowanie w obu programach jest porównywalne: komendy rozpoczynają się znakiem „\”, nawiasy „klamrowe” wyznaczają grupy. Przedyskutujemy elementy wspólne i różniące te programy, z punktu widzenia użytkowników-muzyków jak i użytkowników LaTeXa.

Day and duration: Tuesday, 17:00, (30 mins.)


Jean-Michel Hufflen, Université de Franche-Comté, Besançon, France

MlBibTeX and the biblatex package

Abstract

The biblatex package's commands allow the layout of a bibliography to be wholly controlled by means of LaTeX macros. When BibTeX is used to build a .bbl file suitable for biblatex, it is only used to sort the bibliography and generate labels, in fact. More features—in particular about sorting—are available if you use Biber as bibliography processor. We show that MlBibTeX can be successfully used to generate bibliographies suitable for biblatex, too. In particular, this allows biblatex's users to take advantage of syntactical enrichment of .bib files recognised by MlBibTeX. Sort procedures are more powerful, too.

MlBibTeX i pakiet biblatex

Streszczenie

Komendy pakietu biblatex pozwalają na pełne panowanie nad bibligrafią za pomocą makr LaTeXowych. BibTeX, użyty do budowania pliku .bbl odpowiedniego dla biblatexa, w istocie rzeczy sortuje bibliografię i generuje etykiety. Więcej możliwości, szczególnie w zakresie sortowania, udostępnia Biber użyty jako procesor bibliografii. Pokażemy, że MlBibTeX może z powodzeniem być użyty do generowania bibligrafii odpowiednich dla biblatexa. W szczególności pozwala użytkownikom biblatexa na skorzystanie z możliwości syntaktycznego wzbogacenia blików .bib akceptowanych przez MlBibTeX. Dużą moc uzyskują procedury sortowania.

Day and duration: Monday, 12:00, (45 mins.)


Bogusław Jackowski, BoP s.c., Gdańsk, Poland
Janusz M. Nowacki, Grudziądz, Poland
Piotr Strzelczyk, BoP s.c., Gdańsk, Poland

TeX Gyre Math or Misfortunes of a Math Typographer

Abstract

During the lecture, we will present a next (after the Latin Modern Math) math font, i.e., TeX Gyre Pagella Math, in the OTF format. We will present our approach to creating fonts with such a complex structure, as OTF math fonts and tell about the traps that lie in wait for the naive chaps willing to fiddle about the otherwise fascinating creation of math fonts.

TeX Gyre Math czyli niedole typografa matematycznego

Streszczenie

W trakcie wykładu zaprezentujemy kolejny (po Latin Modern Math) font matematyczny, mianowicie TeX Gyre Pagella Math, w formacie OTF. Postaramy się objaśnić nasze podejście do tworzenia font/ow o tak złożonej strukturze, jak matematyczne fonty OTF i opowiedzieć o pułapkach, które czyhają na naiwniaków chętnych do zabawy, skądinąd fascynującej, w tworzenie fontów matematycznych.

Day and duration: Tuesday, 10:00, (60 mins.)


Ryszard Kubiak, Gdańsk, Poland

A pretty-printer for XML documents

Abstract

When a Docbook, XHTML or other XML document is written or read it is helpful if that document looks nicely. Pretty-printers are computer programs which can improve the layout of documents. For various reasons the results of pretty-printing XML documents are far from satisfactory. I am going to tell about my attempts to develop yet another solution.

„Pretty-printer” dla dokumentów XML-owych

Streszczenie

W czytaniu bądź pisaniu dokumentów Docbook, XHTML i innych typów XML-a pomaga, gdy te dokumenty są miłe dla oka. Pretty-printery to programy komputerowe, które potrafią polepszyć wygląd dokumentów. Z różnych powodów wyniki pretty-printingu dla dokumentów XML nie jest zadowalający. Zamierzam opowiedzieć o moich próbach napisania jeszcze jednego rozwiązania.

Day and duration: Sunday, 10:30, (30 mins.)


Yusuke Kuroki, Yokohama, Japan

Introduction to TeX Conference Japan 2009–2011

Abstract

In this talk, I will introduce the brief history of TeX communities in Japan, and moreover I will show you the facts and figures of TeX Conference Japan 2009 to 2011.

Wprowadzenie do TeX Conference Japan 2009–2011

Streszczenie

W prezentacji omówię krótką historię grup TeXowych w Japonii i podam informacje oraz dane liczbowe o TeX Conference Japan za lata 2009 do 2011.

Day and duration: Monday, 09:30, (30 mins.)


Kees van der Laan, Garnwerd, The Netherlands

Classical Math Fractals in PostScript

Abstract

Classical mathematical fractals in BASIC are explained and transcripted into mean-and-lean EPSF, of which the .eps pictures are delivered in .pdf format and cropped to the prescribed BoundingBox when processed by Acrobat Pro, to be included easily in pdf(La)TEX, Word, ... documents. The EPSF fractals are transcriptions of the Turtle Graphics BASIC codes or programmed anew, recursively, based on the production rules of oriented objects. The Lindenmayer production rules are enriched by PostScript concepts. Experience gained in converting a TEX script into WYSIWYG Word is communicated.

(No presentation, paper only in the conference materials.)

Klasyczne fraktale w PostScript

Streszczenie

Wyjaśniamy klasyczne matemayczne fraktale BASICu i przepisujemy na oszczędne EPSFy. Odpowiednie obrazki .eps zostały przeniesione do .pdf i umieszczone w odpowiednich bounding-boksach przy przetworzeniu przez Acrobat Pro, do umieszczenia w dokumentach LaTeXowych, MS Word... Fraktale w formacie EPSF przepisano z grafiki żółwia w BASICu lub zaprogramowane od nowa, z użyciem rekursji, w oparciu o produkcje obiektów zorientowanych. Reguły produkcji Lindenmayera wzbogacono mechanizmami postscriptowymi. Opisano doświadczenia uzyskane przy konwersji kodu TeXowego na WYSIWYG w MS WORD.

(Bez prezentacji, jedynie artykuł w materiałach konferencyjnych)

Day and duration: Sunday, 00:00, (NONE mins.)


Kees van der Laan, Garnwerd, The Netherlands

Pythagoras Trees in PostScript

Abstract

Pythagoras trees are drawn elegantly in PostScript, varied by randomness, colour and the use of curves. Lindenmayer production rules are enriched by PS concepts.

(No presentation, paper only in the conference materials.)

Drzewa pitagorejskie w PostScript

Streszczenie

Rysujemy w elegancki sposób drzewa pitagorejskie, z użyciem elementów losowych, kolorów i krzywych. Produkcje Lindenmayera wzbogacono machanizmami postscriptowymi.

(Bez prezentacji, jedynie artykuł w materiałach konferencyjnych)

Day and duration: Sunday, 00:00, (NONE mins.)


Bartosz Marciniak, PSO, Poznań, Poland

Creating LaTeX packages is easier than you might think

Abstract

“Stymaker” is an application supporting the creation of LateX packages responsible for document's style elements. The application is aimed at LaTeX users trying to adapt a document's presentation to their own needs.

Tworzenie pakietów LaTeXowych łatwiejsze niż myślisz

Streszczenie

Przedstawiona zostanie aplikacja „Stymaker” wspierająca tworzenie pakietów LaTeXowych odpowiadających za elementy stylu dokumentu. Projekt jest propozycją dla użytkowników systemu LaTeX próbujących dostosować wygląd dokumentu do własnych potrzeb.

Day and duration: Wednesday, 12:45, (30 mins.)


Grzegorz Murzynowski, Sulejówek, Polska

Fillers or iterated ornaments

Abstract

TeX provides the \leaders primitive that emulates a sober and infallible typesetter, who fills a given dimension (skip, to be precise) with exact copies of a given box, differing only in shift. But we wish to emulate a typesetter who is fallible and a bit drunk, i.e., who fills a given dimen with various things, e.g., randomly drawn from a pool. We will present a TeXnical solution of such a task shortly and then its one- and two-dimensional instances.

Wypełniacze czyli ornamenty iterowane

Streszczenie

W TeXu jest dostępny prymityw \leaders, który emuluje składacza trzeźwego i nieomylnego, który wypełnia zadany wymiar (gwoli ścisłości: odstęp) idealnymi kopiami danego pudełka, różniącymi się tylko o przesunięcie. Ale my chcemy emulować składacza omylnego i pijanego, który zadany wymiar wypełnia różnymi rzeczami, np. losowo. Zamierzamy krótko przedstawić TeXniczne rozwiązanie takiego zadania, a następnie dowolnie długo prezentować jego jedno- i dwuwymiarowe użycia.

Day and duration: Wednesday, 10:00, (45 mins.)


Wiesław Palczewski, Poland
Tomasz Przechlewski, Poland

The PrzypadkiMedyczne project: XeLaTeX in action.

Abstract

In 2009 medical students and physicians from Wrocław and Zabrze have started the portal PrzypadkiMedyczne.pl with the simple idea to create a database of medical cases—complete descriptions as well as puzzles, quizzes and tests. As the idea developed, a conference was organized in 2011. The conference bulletin became the first issue of a new online journal, PrzypadkiMedyczne.pl (e-ISSN 2084-2708) published since February 2012.

Publishers of medical journals are facing the same problems as any other journal editors. The journal layout should be both attractive and unique AND should as well guarantee to accomodate w/o change texts of various contents. The journal template has to be flexible, i.e., it should be able to cope with submissions of various lengths and contents as well as to facilitate the production of both on-line and paper versions. Editorial simplicity is also of primary concern.

Taking all such restrictions into account the editors decided to use XeLaTeX in the editorial process. An original class—the PM class—was designed, with XeLaTeX as the processing engine. The paper describes the design details and problems encountered when implementing the PM class.

Wykorzystanie XeLaTeXa w projekcie PrzypadkiMedyczne.pl

Streszczenie

W październiku 2009 roku z inicjatywy studentów medycyny i lekarzy z Wrocławia i Zabrza powstał portal PrzypadkiMedyczne.pl. Idea była prosta – stworzyć bazę przypadków medycznych – zarówno pełnych opisów jak i zagadek w formie quizów i testów. Pomysł rozwijał się – dnia 26 marca 2011 roku we Wrocławiu w Auli Jana Pawła II Uniwersytetu Przyrodniczego odbyła się I Konferencja PrzypadkiMedyczne.pl. Wydany wówczas biuletyn konferencyjny (p-ISSN 2083-0033) stał się początkiem czasopisma PrzypadkiMedyczne.pl, które w lutym tego roku zaczęło sie ukazywać w formie on-line (e-ISSN 2084-2708).

Wydawca czasopisma medycznego staje przed takimi samymi problemami, jak redakcja każdego innego periodyku. Chodzi o nadanie pismu swoistego, indywidualnego charakteru jak również zagwarantowanie, by była 100% powtarzalność wyglądu kolejnych wydań. Przyjęty szablon ma zapewniać elastyczność, tzn. by miał zastosowanie do prac o różnej ilości słów i elementów składowych oraz by jak najprościej uzyskiwać publikacje w wersji on-line lub papierowej. Niebagatelną cechą o jaką należy zadbać, to prostota edycyjna.

Te wszystkie argumenty skłoniły redakcję czasopisma PrzypadkiMedyczne.pl do stworzenia szablonu (klasy) i skorzystania z implementacji XeLaTeX. Osiągnięto zamierzone cele tworząc oryginalna klasę o nazwie pm.cls. W dalszym ciągu wyzwaniem pozostaje wyrównanie pionowe linii w układzie dwuszpaltowym, tzw. register.

Day and duration: Thursday, 09:00, (30 mins.)


Elżbieta Poznańska, Warszawa, Polska

Calligraphy in China

Abstract

The system of writing as developed in China caused writing to become also embelishment art. Henceforth grew the art of calligraphy, as pictures for themselves or accompanying pictures. Chinese calligraphy, as it is the case for European calligraphy, has to be learned. However, the complicated structure of signs requires far more time to master the proper and even more so, beatufil, writing.

The first lesson were begun with strokes as parts of bigger elements, then the teaching would progress to joining elements into signs.

Single strokes, then several strokes and their variants constitute meaning elements, those are being joined together, in that way assembling into a sign representing an idea.

In the Chinese language at least 55 thousands signs were created—that many can be found in the biggest Chinese dictionary. Already in the early ages attempts were made to unify the writing and fonts, dictionaries were also created, which ordered signs by their key elements, i.e., elements which decide the meanings of the signs.

Putting strokes on paper are the first steps in calligraphy—from there the workshop will begin.

Kaligrafia w Chinach

Streszczenie

System pisma, który rozwinął się w Chinach spowodował, że samo pismo stało się ozdobą. Stąd wyrosła sztuka zwana kaligrafią, będąca obrazem samym w sobie, lub towarzysząca obrazom. Kaligrafii chińskiej, podobnie zreszta jak kaligrafii w Europie trzeba się nauczyć. Jednakże, skomplikowana budowa znaków wymagała znacznie dłuższej nauki ich poprawnego a tym bardziej pięknego pisania.

Naukę zaczynano od kresek tworzących większe elementy, potem uczono się łączyć elementy w jeden znak. Aby zrozumieć jak trudną sztuka jest kaligrafia i dlaczego stała się odrębną dziedziną sztuk pięknych znaki chińskie trzeba poznać od podstaw.

Kreski, kilka kresek i ich warianty tworzą elementy znaczeniowe, następnie elementy znaczeniowe są łączone ze sobą, w ten sposób otrzymuje się jeden znak przedstawiający jakąś ideę.

W języku chińskim stworzono przynajmniej 55 tys.znaków, tyle znajduje się w największym chińskim słowniku. W starożytności podjęto próby ujednolicenia pisma i krojów pisma, powstały też słowniki porządkujące znaki według ich kluczowych elementów, czyli elementów mających wpływ na znaczenie znaku.

Pierwsze kroki w kaligrafii to pisanie kresek i od tego rozpoczną się warsztaty.

Day and duration: Sunday, 09:15, (30 mins.)


Marek Ryćko, Sopot, Polska
Bogusław Jackowski, BoP s.c. , Gdańsk, Poland
Paweł Jackowski, Kraków, Poland
Piotr Strzelczyk, BoP s.c. , Gdańsk , Poland
Włodzimierz Wysocki, Institute of Computer Science, Polish Academy of Sciences (ICS PAS), Warszawa, Poland

Document processing: an alternative approach

Abstract

Modern computer technology involved in the creation and processing of graphic-text documents is created largely by vast corporations or large collaborative bodies. This technology is moving toward a significant complexity. Its effect is to limit the feasibility of the invention of the user, leaving him with possibility to choose only from predefined options.

Not accepting this state of affairs, we began to consider improving the existing technology by simplifying the selected elements. After a few unsuccessful attempts, we came to the conclusion that a radically different concept of typographic system is needed—a concept in which each of the existing elements of the contemporary technology (in particular, both the modern TeX/Metapost and TeX/Metapost of the future) will find its place.

We intend to present some components of the idea of a system in which even very complex typographic objects, including text, graphics, music scores, mathematical formulas, will be treated in the uniform way. Conceptual simplicity of the system is also expected to lead to ease of implementation of the system on various hardware and software platforms—already existing and newly entering the market.

Przetwarzanie dokumentów: podejście alternatywne

Streszczenie

Współczesna technologia komputerowa związana z tworzeniem i przetwarzaniem dokumentów graficzno-tekstowych kreowana jest w dużym stopniu przez wielkie korporacje lub duże zespołowe gremia. Technologia ta zmierza w stronę znacznego skomplikowania. Jego skutkiem jest ograniczenie możliwości realizacji inwencji użytkownika i pozostawienie mu jedynie możliwości wyboru spośród predefiniowanych opcji.

Nie mogąc się pogodzić z takim stanem rzeczy zaczęliśmy rozważać możliwość poprawienia istniejącej technologii systemu przez upraszczanie jej wybranych elementów. Po paru bezskutecznych próbach doszliśmy do przekonania, że niezbędna jest po prostu diametralnie inna koncepcja systemu typograficznego od obecnie funkcjonującej – koncepcja, w ramach której każdy z istniejących elementów istniejącej technologii (w szczególności zarówno współczesny TeX/Metapost, jak i TeX/Metapost przyszłości) znajdzie swoje miejsce.

Zamierzamy zaprezentować wybrane elementy idei systemu, w którym w jednolity sposób będą traktowane wszelkie, również bardzo złożone obiekty typograficzne, w tym teksty, grafika, nuty, formuły matematyczne. Koncepcyjna prostota systemu ma również, w zamyśle, prowadzić do łatwości implementacji systemu na różnych platformach sprzętowych i programowych – już istniejących, a także nowo wprowadzanych na rynek.

Day and duration: Thursday, 10:00, (NONE mins.)


Luigi Scarso, GUiT, Italy

MFLua

Abstract

MFLua is a Metafont version that embeds a Lua interpreter with the scope to extract the cubics curves from the rasterization of a glyph. The current state is able to save the curves for Concrete 10pt (an OpenType font vesion) at 4000 dpi into an SVG font file, to be postprocessed with FontForge.

A solution to directly produce an OpenType font is presented and discussed.

MFLua

Streszczenie

MFLua jest wersją Metafonta z wbudowanym interpreterem Lua, w zakresie pozwalającym na wydobywanie krzywych trzeciego stopnia z rasteryzacji glifów. W aktualny stanie można zapamiętać krzywe dla 10.-puntowego fontu Concrete (wersja OpenType) w rozdzielczości 4000 dpi jako pliku SVG, który następnie można przetworzyć przy pomocy FontForge.

Pokażemy i przedyskutujemy rozwiązanie pozwalające na bezpośrednie przetworzenie fontu do formatu OpenType.

Day and duration: Tuesday, 15:45, (NONE mins.)


Przemysław Scherwentke, Instytut Matematyki i Informatyki Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, Polska

MakeIndex on Index or what's missing from the manuals

Abstract

We will discuss problems arising when creating multiple indexes with LaTeX tools. Solutions to these will then be shown. In particular, we will present the methods that can be used to obtain different sortings for different indexes and handling of arising exceptions. Standard tools lead to some problems with passing certain mathematical symbols. Some ways to handle such situations will be shown.

MakeIndex na indeksie, czyli czego nie ma w podręczniku

Streszczenie

Omawiane są problemy przy tworzeniu wielu indeksów za pomocą narzędzi związanych z LaTeX-em; a następnie próby ich rozwiązania. W szczególności przedstawione są metody doprowadzenia do różnych sortowań w różnych indeksach oraz obsługa wyjątków. Standardowe narzędzia prowadzą też do pewnych problemów przy przekazywaniu niektórych oznaczeń matematycznych. Pokazano pewne sposoby radzenia sobie z taką sytuacją.

Day and duration: Thursday, 11:30, (30 mins.)


Andrzej Tomaszewski, Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Poligraficznego, Warszawa, Polska

A life amongst books. In memoriam of Roman Tomaszewski.

Abstract

Roman Tomaszewski (1921–1992), editor, printer, bibliophile and typophile, was an udeterred proponent of broadly understood aesthetics of print. He was for many years the chief technical officer at the Czytelnik editing house, columnist, editor of books and magazines, creator of the yearly competition for the most beautiful book (organized by PTWK, the Polish Union of Book Editors), founder of the Ośrodek Pism Drukarskich (The Center for Printing Types) and the Litera magazine, connoiser and international expert on typography, active member of ATypI, laureate of the Gutenberg Prize of City Leipzig, and so on, and so forth. His story will be told by a representative of his offspring, with the help from those GUST members who knew him.

Slalom między książkami. Wspomnienie o życiu i pracy Romana Tomaszewskiego.

Streszczenie

Roman Tomaszewski (1921–1992), wydawca, poligraf, bibliofil i typofil, był nieutrudzonym propagatorem szeroko rozumianej estetyki druku. Długoletni szef techniczny wydawnictwa Czytelnik, publicysta, redaktor książek i czasopism, twórca corocznych konkursów PTWK Na najpiękniejsze książki roku, założyciel Ośrodka Pism Drukarskich oraz czasopisma Litera, znawca i międzynarodowy ekspert w dziedzinie typografii, działacz ATypI, laureat Nagrody Gutenberga miasta Lipska, &c., &c. O panu Romanie opowiadać będzie reprezentant jego progenitury przy udziale GUSTlików, którzy go znali.

Day and duration: Sunday, 12:00, (60 mins.)


Andrzej Tomaszewski, Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Poligraficznego, Warszawa, Polska

Where and why we are looking for a book's identity?

Abstract

I will try to share my thoughts on book's identity when treated as container for content; about it's equivocal and contradicting identities; about the connection between form and content.

Gdzie i po co szukamy tożsamości książki?

Streszczenie

Spróbuję przedstawić swoje rozważania o tożsamości książki jako nośnika treści; o jednoznacznej oraz sprzecznej tożsamości książki; o związku treści i formy.

Day and duration: Thursday, 12:00, (30 mins.)


Mikołaj Topicha-Dolny, elib.pl , Warszawa, Polska
Piotr Bolek, elib.pl , Warszawa, Polska

elib.pl—from books to e-books

Abstract

What elib.pl is. A short history of the company. What and how we are doing: digitization of books, intelectual property protection for authors and editors, supporting the editorial process. Future directions and plans.

elib.pl - od książki do e-książki

Streszczenie

Co to jest elib.pl. Krótka historia firmy. Czym i jak się zajmujemy: konwersja i digitalizacja książek, ochrona praw autorów i wydawców, wsparcie procesu wydawniczego. Kierunki działania i plany na przyszłość.

Day and duration: Wednesday, 12:00, (45 mins.)


Adam Twardoch, Fontlab Ltd / Myfonts, Berlin, Germany

CSS webfont plumbing

Abstract

The CSS font stack has been around for a long time. It takes care of font fallback, so if Verdana doesn’t have Arabic, Arial gets used. But with webfonts, the rules of the game have changed, and the CSS font stack can be used to do some real fun wizardry.

Hydraulik od fontów webowych CSS

Streszczenie

„CSS font stack” to typograficzny „mechanizm awaryjny”, który od dawna istnieje w przeglądarkach internetowych. Odpowiedzialny jest za sytuacje, w których np. Verdana nie zawiera znaków pisma arabskiego — wtedy używany jest Arial. Fonty webowe zmieniły jednak zasady gry: przy użyciu mechanizmu CSS font stack można robić całkiem fajne sztuczki.

Day and duration: Tuesday, 17:30, (30 mins.)


Adam Twardoch, Fontlab Ltd / Myfonts, Berlin, Germany

Font manipulation tools — overview

Abstract

In the recent few years, there has been an explosion of new software tools for digital font manipulation, older tools have also received a comprehensive update. I will present an overview of existing software tools, both graphical (GUI) and command-line, commercial and open-source, that can be used for type design, general high-level font manipulation, as well as specific low-level tasks.

Programy do obróbki fontów — przegląd

Streszczenie

W ciągu ostatnich kilku lat nastąpiła eksplozja nowego oprogramowania służącego do obróbki fontów cyfrowych. Rozbudowano też narzędzia istniejące od dawna na rynku. Przedstawię przegląd istniejących na rynku programów, z których można skorzystać przy projektowaniu krojów pisma, przy ogólnej obróbce fontów cyfrowych jak i przy zadaniach specjalnych związanych z fontami. Przestawię narzędzia z graficznym interfejsem użytkownika jak i te, z których można korzystać w linii poleceń; narzędzia komercyjne jak i open-source.

Day and duration: Tuesday, 15:00, (45 mins.)


Adam Twardoch, Fontlab Ltd / Myfonts, Berlin, Germany

iBooks Author — Apple’s solution for electronic books

Abstract

A few months ago, Apple Inc. introduced iBooks Author, a free graphical application for Mac OS X 10.7 which can be used to design and produce electronic books for the iPad, intended for sale on the Apple iBooks Store. The iBooks publications can combine text, graphics, multimedia and interactive elements. The iBooks format is Apple’s proprietary extension of the ePub format, so existing software solutions for producing electronic books could be enhanced to also produce e-books in the iBooks format. I will give a brief presentation of both the tool and the format.

iBooks Author — rozwiązanie firmy Apple do książek elektronicznych

Streszczenie

Kilka miesięcy temu firma Apple Inc. przedstawiła iBooks Author, darmowy program na Mac OS X 10.7 służący do graficznego projektowania i do produkcji książek elektronicznych na iPada, przeznaczonych do sprzedaży w sklepie internetowym Apple iBooks Store. Publikacje iBooks mogą łączyć w sobie tekst, grafikę oraz elementy interaktywne i multimedialne. Format iBooks jest dokonanym przez firmę Apple „prywatnym” rozszerzeniem formatu ePub. Istniejące oprogramowanie służące do tworzenia e-książek w formacie ePub może więc być rozbudowane tak, aby mogło też służyć do produkcji książek iBooks. Dokonam krótkiej prezentacji zarówno formatu iBooks jak i programu iBooks Author.

Day and duration: Wednesday, 11:30, (30 mins.)


Ulrik Vieth, Stuttgart, Germany

Twenty years of TeX conferences: Some personal recollections

Abstract

After 20 years of participation of European TeX conferences (20 years of EuroTeX and 10 years of BachoTeX), I'd like to share some personal recollections, impressions, highlights, annecdotes, and possibly some pictures.

Dwadzieścia lat konferencji TeXowych. Nieco osobistych wspomnień.

Streszczenie

Po 20. latach uczestniczenia w europejskich konferencjach TeXowych (20 lat EuroTeXów i 10 lat BachoTeXów), chciałbym się podzielić niektórymi osobistymi wspomnieniami, wrażeniami, zapamiętanymi momentami, anegdotami jak również fotografiami.

Day and duration: Monday, 10:30, (30 mins.)


Ulrik Vieth, Stuttgart, Germany

How the role of TeX user groups is affected by new media and changes in communication patterns among TeX users

Abstract

In a recent talk at other TeX conferences, Stefan Kottwitz presented an overview of online resources for TeX users [1], comparing the advantages and disadvantages of different communication channels and different types of online media, e.g. mailing lists, newsgroups, blogs, feeds, aggregators, web forums, and Q&A sites (such as TeX.SX), etc.

In this talk, I want to reflect on the role of TeX users groups throughout the history of TeX, and how the offering of services by users groups may have to adapt to changes in communication patterns amoung users.

This talk may be taken as a brief introductory statement ("food for thought") for an open-ended discussion.

[1](http://texblog.net/tex-online.pdf)

Jaki wpływ na grupy TeXowe wywierają nowe media i zmiany we wzorcach komunikacji pomiędzy użytkownikami TeXa.

Streszczenie

W niedawnym wystąpieniu na innej konferecnji TeXowej, Stefan Kottwitz przedstawił przegląd zasobów on-line dla użytkowników TeXa [1], w którym porównał zalety i wady różnych kanałów komunikacyjnych i różnych typów mediów sieciowych, jak np. listy dyskusyjne, grupy dyskusyjne, blogi, agregatory, feedy, fora internetowe i witryny Q&A (takie jak TeX.SX, itp.

W swoim wystąpieniu podzielę się uwagami o roli Grup TeXowych na przeciągu historii TeXa i otym, jak usługi oferowane przez grupy użytkowników powinny by się dostosowywać do zmian w sposobach komunikacji użytkowników.

[1] http://texblog.net/tex-online.pdf)

Day and duration: Monday, 11:30, (30 mins.)


Ulrik Vieth, Stuttgart, Germany

OpenType math font development: Progress and challenges

Abstract

One of the main reasons for the development of the LuaTeX and XeTeX engines has been to provide support for Unicode and OpenType font technology, which implies support for Unicode math and OpenType math as well.

One important ingredient is the development of full-featured OpenType math fonts, which are needed to replace traditional math font technology. In this talk, we review recent progress in OpenType math font development as well as the many challenges faced by font developers of OpenType math fonts.

(This talk was first presented at last year's ConTeXt meeting.)

Konstruowanie fontów matematycznych OpenType: postęp i wyzwania

Streszczenie

Jednym z głównych powodów, dla których rozwinięto LuaTeXa i XeTeXa było dostarczenie narzędzi do wykorzystania Unicode i techonologii fontów OpenType, skąd wynika konieczność wsparcia dla składu unikodowej matematyki i matematyki z fontami OpenType.

Jednym z ważnych składników są fonty matematyczne OpenType w pełnym zakresie właściwości, konieczne do zastąpienie tradycyjnej technologii fontów matematycznych. W prezentacji dokonamy przeglądu postępów w konstruowaniu fontów matematycznych OpenType oraz wielu wyzwań stojących przed rozwijającymi takie fonty.

(Ta prezentacja została wygłoszona po raz pierwszy na zeszłorocznym spotkaniu ConTeXtowym.)

Day and duration: Tuesday, 12:30, (60 mins.)


Ulrik Vieth, Stuttgart, Germany

Another incarnation of Lucida fonts: Lucida OpenType released

Abstract

TeX has been in existence for more than 30 years. During this time, TeX engines and device drivers have gone through multiple generations of font technology: MetaFont, Type 1, and OpenType. While choices of text fonts have much increased, there have always been few choices of math fonts and even fewer choices of complete font families.

The Lucida family of typefaces is a notable exception, as it provides not only a math font, but also a complete font family, consisting of large repertoire of serif, sans-serif, monospace, and fancy variants.

In this talk, we report the status of a recently completed project to develop a new distribution of Lucida OpenType fonts with better language and math support, which was carried out by TUG in cooperation with Bigelow & Holmes. In particular, we present what has been achieved during a year of development and what kinds of difficulties have been encountered.

(This talk is a follow-up to last year's talk at BachoTeX.)

Kolejne wcielenie fontów Lucida: Lucida OpenType.

Streszczenie

TeX istnieje od ponad 30. lat. W tym czasie jego implementacje i sterowniki przeszły przez kilka generacji technik fontowych: Metafont, Type 1 i OpenType. Podczas gdy fontów tekstowych przybyło bardzo wiele, wybór fontów matematycznych pozostał niewielki zaś kompletnych rodzin fontów – jeszcze mniejszy.

Rodzina fontów Lucida jest godnym zauważenia wyjątkiem, jako że zawiera nie tylko font matematyczny, ale również pełną rodzinę fontów tekstowych z dużym repertuarem wariantów szeryfowych, bezszeryfowych, o stałej szerokości znaków oraz ozdobnych.

Zaprezentujemy stan nedawno zakończonego przedsięwzięcia polegającego na przygotowaniu nowej dystrubucji rodziny Lucida z lepszą obsługą języków i matematyki. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane przez TUG we wspólpracy z firmą Bigelow & Holmes. W sczególności przedstawimy co osiągnięto podczas trwających przez rok prac rozwojowych oraz jakie napotkano trudności.

(Prezentacja kontynuacją wykładu z konferencji EuroBachoTeX 2011.)

Day and duration: Tuesday, 18:00, (30 mins.)


Marek Żabka, Politechnika Śląska, Wydział Matematyki Stosowanej, Instytut Matematyki, Gliwice, Polska

A parallel compilation of TeX documents to PDF or DVI and HTML

Abstract

It is possible to create formats, classes or packages such that during a normal compilation of a document into PDF or DVI file, an additional HTML file will be created. During the presentation, a package with a limited set of LaTeX macros will be shown. The MathJax Java Script library is used to display HTML math. Some specialised packages will be demonstrated which are output-format-aware. Typesetting elements might be rendered differently for PDF and HTML. Moreover, the HTML page contains a link to the PDF version. Such a package is being used to publish diploma questions at the Institute of Mathematics of the Silesian University of Technology.

Równoległa kompilacja dokumentów do PDF lub DVI oraz HTML

Streszczenie

Istnieje możliwość tworzenia formatów, klas lub pakietów, które w czasie normalnej kompilacji dokumentu do PDF lub DVI zapisują równolegle plik w formacie HTML. W prezentacji pokazano możliwość napisania pakietu, dostosowanego do pewnego ograniczonego zestawu poleceń LaTeXa. Do wyświetlania wzorów matematycznych w pliku HTML-a została wykorzystana biblioteka JavaScript: MathJax. Zostaną również przedstawione specjalizowane pakiety, które mogą pewne cechy dokumentu oddać w jeden sposób w wersji PDF, a w zupełnie inny w wersji na stronę internetową, na której dodatkowo jest możliwość pobrania jej wersji PDF. W Instytucie Matematyki Politechniki Śląskiej taki pakiet jest wykorzystywany do publikowania pytań dyplomowych.

Day and duration: Sunday, 11:30, (30 mins.)


Elżbieta Poznańska, Warszawa, Polska

Workshop: calligraphy in China, part 1

Abstract

Putting strokes on paper are the first steps in calligraphy—from there the workshop will begin.

Warsztat: kaligrafia w Chinach, część 1

Streszczenie

Pierwsze kroki w kaligrafii to pisanie kresek i od tego rozpoczną się warsztaty.

Day and duration: Sunday, 16:15, (180 mins.)


Elżbieta Poznańska, Warszawa, Polska

Workshop: calligraphy in China, part 2

Abstract

Putting strokes on paper are the first steps in calligraphy—from there the workshop will begin.

Warsztat: kaligrafia w Chinach, część 2

Streszczenie

Pierwsze kroki w kaligrafii to pisanie kresek i od tego rozpoczną się warsztaty.

Day and duration: Monday, 15:45, (180 mins.)


Barbara Wilińska, Poland

Workshop: calligraphy, part 1

Abstract

Workshop participants will be introduced to European calligraphy.

Warsztat: kaligrafia, część 1

Streszczenie

Uczestnicy warsztatu zapoznają się z zasadami europejskiej kaligrafii.

Day and duration: Sunday, 16:15, (180 mins.)


Barbara Wilińska, Poland

Workshop: calligraphy, part 2

Abstract

Workshop participants will be introduced to European calligraphy.

Warsztat: kaligrafia, część 2

Streszczenie

Uczestnicy warsztatu zapoznają się z zasadami europejskiej kaligrafii.

Day and duration: Monday, 15:45, (180 mins.)


Katarzyna Burakowska, Gdański Archipelag Kultury, Gdańsk, Polska

Workshop: linocut, part 1: designing

Abstract

Designing for linocut.

Warsztat: linoryt, część 1: projektowanie

Streszczenie

Projektowanie linorytu.

Day and duration: Sunday, 09:45, (45 mins.)


Katarzyna Burakowska, Gdański Archipelag Kultury, Gdańsk, Polska

Workshop: linocut, part 2: lino-

Abstract

Getting the design onto lino.

Warsztat: linoryt, część 2: lino-

Streszczenie

Jak przenieść projekt na płytki

Day and duration: Monday, 12:45, (30 mins.)


Katarzyna Burakowska, Gdański Archipelag Kultury, Gdańsk, Polska

Workshop: linocut, part 3: -cut

Abstract

How to cut your lino; avoiding injuries.

Warsztat: linoryt, część 3: -ryt

Streszczenie

Jak ryć, BHP.

Day and duration: Tuesday, 11:30, (30 mins.)


Katarzyna Burakowska, Gdański Archipelag Kultury, Gdańsk, Polska

Workshop: linocut, part 4: making prints

Abstract

Finally: making prints

Warsztat: linoryt, część 4: odbitki

Streszczenie

I w końcu: odbitki.

Day and duration: Wednesday, 09:00, (60 mins.)


Grażyna Jackowska, Sopot, Polska

Workshop: papermaking, part 1

Abstract

Some Workshop paprticipants will make their own piece of paper and decorate it.

Warsztat: czerpanie papieru, część 1

Streszczenie

Uczestnicy warsztatu będą mieli okazję zrobić swój własny papier i go ozdobić.

Day and duration: Tuesday, 09:00, (240 mins.)


Grażyna Jackowska, Sopot, Polska

Workshop: papermaking, part 2

Abstract

Workshop paprticipants will make their own piece of paper and decorate it.

Warsztat: czerpanie papieru, część 2

Streszczenie

Uczestnicy warsztatu będą mieli okazję zrobić swój własny papier i go ozdobić.

Day and duration: Wednesday, 09:00, (240 mins.)


Willi Egger, BOEDE, Sambeek, The Netherlands

Workshop: bookbinding

Abstract

Workshop partcipants will get their hands on elements of bookbinding.

Warsztat: introligacja

Streszczenie

Uczestnicy warsztatu zapoznają się praktycznie z zasadami introligacji.

Day and duration: Wednesday, 13:15, (180 mins.)


Document Actions