You are here: Home / BachoTeX / BachoTeX 2009 / BachoTeX 2009 — Preliminary program content

BachoTeX 2009 — Preliminary program content

 

 

Tomasz Bierkowski, Akademia Sztuk Pięknych, Katowice, Polska

The Functional Aspect of Typography

Abstract

A contemporary typographer plays the role of a middleman in transposing the content of communication onto a visual form and in that role his responsibility is comparable to that of a sworn translator. However, many professional designers as well as nonprofessionals are of the opinion that the typographer has only to mould the content into an interesting form. Such biased point of view seems to be the immediate cause of the low quality of graphic design in Poland.

This lecture is intended to counterbalance the common and prevailing opinion that typography is more of a fine than applied art; its aim is to promote the understanding of the important role of typography in the modern world and the responsibility connected to that role. The presented views might seem to some too radical and categorical but the low importance of visual culture in our country, ignorance and low level of understanding of the role of applied arts require a firm addressing of the problem of the functional role of typography, which on the other hand does not mean underestimating the value of a good graphic form.

The presentation wants to break the stereotypes concerning typography but, unlike other works in that area, expressly stresses that particular problem, will define the aim and the means of designer's activities as well as attempt to convince the audience that typography is nowadays one of the most important tools of visual communication.

Funkcjonalny aspekt typografii

Streszczenie

Współcześnie typograf odgrywa rolę pośrednika w transpozycji treści komunikatu na język wizualny i w tym zakresie ponosi odpowiedzialność porównywalną do pracy tłumacza przysięgłego. Wielu jednak zawodowych projektantów, jak również osób niezwiązanych czynnie z projektowaniem uważa, iż typografia służy jedynie do nadawania publikacji ciekawej formy. Ten jednostronny punkt widzenia wydaje się bezpośrednią przyczyną niskiej jakości projektowania graficznego w Polsce.

Wykład ma stanowić przeciwwagę dla powszechnych i dominujących opinii na temat typografii, sytuujących ją bliżej sztuk pięknych niż użytkowych; wykład ma na celu uświadomienie ważnej funkcji typografii we współczesnym świecie oraz wiążącej się z tym odpowiedzialności. Prezentowane poglądy mogą się wydać komuś zbyt radykalne i kategoryczne, jednakże niski poziom kultury wizualnej w naszym kraju, ignorancja oraz niewielka świadomość społecznej roli sztuki użytkowej wymagają zdecydowanego postawienia problemu funkcjonalności typografii, co nie oznacza niedostrzegania wagi dobrej formy graficznej.

Celem prezentacji jest próba przełamania stereotypów dotyczących typografii, lecz w odróżnieniu od większości opracowań, poświęconych tylko warsztatowi, ma ona dobitniej przedstawić to jedno wybrane zagadnienie, zdefiniować, co jest celem, a co środkiem w pracy projektanta, a także przekonać słuchacza, że typografia stanowi obecnie jedno z najważniejszych narzędzi komunikacji wizualnej.

Day and duration: Saturday; min. 45 mins, max. 60 mins; allocated: 60

 

 

Małgorzata Dubowiak, Kraków, Poland

Designing web sites — a case study

Abstract

The presentation will demonstrate a case study of designing a “typographic” web site. The task was not easy as it is a gift for a typographer. A splendid typographer, author of highest quality designs, an erudite and fabulous typography teacher. A typographer well known to those frequenting BachoTeX…

It is left to the audience to decide if I succeeded.

Projektowanie stron WWW – studium przypadku

Streszczenie

W prezentacji przedstawię studium przypadku projektowania „typograficznej” witryny www. Problem był niełatwy, gdyż witryna ta jest prezentem dla typografa. I to typografa znakomitego, autora projektów najwyższej jakości, erudyty i wspaniałego dydaktyka. Typografa dobrze znanego bywalcom konferencji BachoTeX…

Czy witryna się udała – osądzą słuchacze.

Day and duration: Saturday; min. 30 mins, max. 45 mins; allocated: 45

 

 

Hans Hagen, Pragma ADE, Hasselt, The Netherlands

Unicode math in ConTeXt

Abstract

This talk is complementary to Taco Hoekwater's talk about the upgrade of the math subsystem in LuaTeX. In parallel (also because we needed a testbed) the math subsystem of ConTeXt has been upgraded. In this talk I will describe how we deal with Unicode math using the regular Latin Modern and TeX Gyre fonts and how we were able to clean up some of the more nasty aspects of math.

Matematyka OpenType w ConTeXcie MKIV

Streszczenie

Ta prezentacja jest komplementarna w stosunku do wykładu Taco Hoekwatera o ulepszeniach obsługi składu matematyki w LuaTeXu. Równocześnie (również dlatego, że potrzebowaliśmy srodowiska testowego) został ulepszony podsystem składu matematyki ConTeXta. Opiszę, w jaki sposób działamy z matematyką w Unicode przy używając normalnych fontów Latin Modern i TeX Gyre i w jaki sposób byliśmy w stanie uporządkować pewne z brzydszych aspektów matematyki.

Day and duration: Friday; min. 30 mins, max. 45 mins; allocated: 45

 

 

Hans Hagen, Pragma ADE, Hasselt, The Netherlands

Tracing OpenType

Abstract

The implementation of OpenType support in ConTeXt MkIV is to a large extent driven by the Oriental TeX project. This project has two points of focus: high quality bidirectional typesetting (the layout engine) and supporting sophisticated Arabic fonts. Another driving force is OpenType math. When designing the fonts as well as the subsystem, tracing is a must. In this talk I will show how we get feedback about the process.

Badając OpenType

Streszczenie

Implementacja obsługi formatu OpenType w ConTeXt MKIV jest w znacznym stopniu określana przez potrzeby przedsięwzięcia Oriental TeX. Przedsięwzięcie to ma dwa główne elementy skupienia uwagi: wysoka jakość dwukierunkowego składu (podsystem składu) i obsługa zaawansowanych fontów arabskich. Inną siłą napędową jest matematyka OpenType. Warunkiem koniecznym zarówno przy konstruowaniu fontów jak i budowaniu samego podsystemu składu matematyki jest istnienie mechanizmu śledzenia. W prezentacji wyjaśnię, jak otrzymujemy informację zwrotną o tym procesie.

Day and duration: Friday; min. 30 mins, max. 30 mins; allocated: 30

 

 

Hans Hagen, Pragma ADE, Hasselt, The Netherlands

The state of LuaTeX

Abstract

We're now at the 0.40 release and closing in on 0.50 (around EuroTeX) which means that we're kind of halfway to version 1. What has been achieved so far and what are our targets? Since the development of ConTeXt MkIV goes in parallel I'll also spend some words on the impact of LuaTeX on its development.

Stan LuaTeXa

Streszczenie
Bieżący numer wersji LuaTeXa jest 0.40 a zmierzamy do 0.50 (który spodziewamy się osiągnąć przed konferencją EuroTeX 2009), co znaczy, że jesteśmy mniej więcej w połowie drogi do wersji 1. Co już osiągnęliśmy i jakie są nasze cele? Ponieważ równolegle trwają prace rozwojowe nad ConTeXtem MKIV to omówię również wpływ LuaTeXa na jego rozwój.

Day and duration: Wednesday; min. 45 mins, max. 45 mins; allocated: 45

 

 

Taco Hoekwater, Bittext, The Netherlands

Math extensions in LuaTeX

Abstract

LuaTeX 0.40 has core engine support for the handling of traditional TeX math fonts as well as the Unicode-based fonts with OpenType MATH tables like CambriaMath and Asana. This presentation outlines the extensions that were made to the core TeX82 math engine to make this possible and shows output examples.

Matematyka OpenType w LuaTeXu

Streszczenie

LuaTeX 0.40 posiada wbudowaną obsługę tradycyjnych fontów TeXowych oraz unikodowych fontów OpenType z tablicami MATH, takimi jak CambriaMath i Asana. W prezentacji omówimy rozszerzenia dokonane w centralnej części mechanizmu składu matematyki TeX82 które to umożliwiły. Pokażemy też przykładowe wyniki składu matematyki.

Day and duration: Friday; min. 60 mins, max. 60 mins; allocated: 60

 

 

Taco Hoekwater, Bittext, The Netherlands

SVG support in MetaPost

Abstract

Since version 1.110, MetaPost has an alternative backend. Besides the ability to create Encapsulated PostScript, it is now also possible to create Scalable Vector Graphics output. This talk shows some examples of this new backend and also highlights a few related extensions to MetaPost that will be added in version 1.200.

SVG a MetaPost

Streszczenie

Od wersji 1.110 MetaPost posiada alternatywne wyjście. Oprócz możliwości wyprowadzania Encapsulated PostScript, można teraz tworzyć wyjście Scalable Vector Graphics. W referacie pokażemy kilka przykładów działania nowego mechanizmu i wskażemy kilka powiązanych rozszerzeń MetaPosta, które zostaną dodane w wersji !.200.

Day and duration: Wednesday; min. 30 mins, max. 45 mins; allocated: 45

 

 

Taco Hoekwater, Bittext, The Netherlands

Stephen Hicks, Cornell University, Ithaca, USA

TeX: beauties and oddities plus programing a Mars rover in TeX

Abstract

See the TeX Pearls page.

TeX: Śliczności i dziwności oraz programowanie łazika marsowego w TeXu

Streszczenie

Patrz Perły TeX-owe.

Day and duration: Sunday; min. 30 mins, max. 30 mins; allocated: 90

 

 

Jean-Michel Hufflen, LIFC, Besançon, France

Introduction to XQuery

Abstract

XQuery is a query language for data stored in XML form. It can be used to search such documents and arrange the result, as an XML structure or simple text (possibly suitable for a TeX engine). Like XSLT 2.0, it is based on XPath 2.0. We propose an introduction to XQuery, and some comparisons with XSLT to allow readers to discern the applications for which XQuery is suitable.

KEYWORDS: generating TeX and LaTeX source texts.

 

Wprowadzenie do XQuery

Streszczenie

Xquery jest językiem zapytań dla danych przechowywanych w formacie XML. Może on być używany do wyszukiwania dokumentów w takim formacie albo w płaskich plikach tekstowych (potencjalnie użyteczne dla maszyny TeXowej). Podobnie jak XSLT 2.0, jest on oparty na XPath 2.0. Proponujemy wprowadzenie do XQuery oraz pewne porównanie z XSLT aby umożliwić czytelnikom podjęcie decyzji o tym, do jakich zastosowań XQuery jest przydatny.

SŁOWA KLUCZOWE: generowanie tekstów źródłowych dla TeXa i LaTeXa.

Day and duration: Friday; min. 30 mins, max. 45 mins; allocated: 30

 

 

Jean-Michel Hufflen, LIFC, Besançon, France

How MlBibTeX's Documentation is Organised

Abstract

MlBibTeX's documentation is planned to be multilingual — that is, written in several languages — and to be able to share as many examples as possible. Different people can write translations of the orginal English documentation in parallel. In addition, we show how the translations of this documentation can be updated if need be. This documentation can be used as printed text or an on-line document. The features for managing this documentation can be reused for other programs. In a first part, we explain our requirements in detail. Then we show how they are implemented.

KEYWORDS multilingual documentation, configuration management.

Jak jest zorganizowana dokumentacja MlBibTeXa

Streszczenie

Planujemy, aby dokumentacja MlBibTeXa była wielojęzyczna, tj. napisana w wielu językach i aby można było współdzielić możliwie wiele przykładów. Różni tłumacze mogą jednocześnie pisać tłumaczenia oryginalnej dokumentacji anglojęzycznej. Oprócz tego chcemy pokazać, jak można w razie potrzeby tę dokumentację aktualizować. Dokumntacja ta będzie mogła być używana albo w postaci drukowanej albo on-line. Mechanizmy zarządzania nią mogą zostać użyte do innych zastowań. W pierwszej części wyjaśnimy w szczegółach jakie stawiamy wymagania, a następnie omówimy sposób, w jaki zostały one zaimplementowane.

SŁOWA KLUCZOWE: dokumentacja wielojęzyczna, zarządzanie konfiguracją.

Day and duration: Sunday; min. 30 mins, max. 30 mins; allocated: 30

 

 

Jean-Michel Hufflen, LIFC, Besançon, France

Multi-Directional Typesetting in XSL-FO

Abstract

XSL-FO is an XML format that aims to describe high-quality print output. This article complements the introduction to XSL-FO given at EuroBachoTeX 2007. We show how XSL-FO allows users to typeset texts belonging to different writing systems: from left to right, from right to left, … We compare this implementation to TeX-like typesetting engines, e.g., TeX--XeT.

KEYWORDS: multidirectional typesetting, Unicode, TeX-XeT.

Skład wielokierunkowy w XSF-FO

Streszczenie

XSL-FO są tekstami XMLowymi, których celem jest opisywanie wydruków o wysokiej jakości. Niniejszy artykuł jest uzupełnieniem wprowadzenia do XSL-FO przeprowadzonego na konferencji EuroBachoTeX 2007. Pokażemy, jak XSL-FO pozwalają użytkownikowi składać teksty w różnych systemach pisma: z lewej do prawej, z prawej do lewej, … Porównamy tę implementację do maszyn TeXowych takich jak np. TeX-XeT.

 

SŁOWA KLUCZOWE: drukowanie wielokierunkowe, Unicode, TeX-XeT.

Day and duration: Wednesday; min. 15 mins, max. 30 mins; allocated: 30

 

 

Bogusław Jackowski, BOP s.c., Gdańsk, Poland

Jerzy Ludwichowski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń, Poland

Piotr Strzelczyk, BOP s.c., Gdańsk, Poland

Typesetting Math: TeX and OpenType Fonts

Abstract

In order to typeset math, one needs a math font and a typesetting engine that is able to make use of the information contained in that font. Until recently, the only engine that could be used for this purpose (in serious applications) was TeX with fonts consisting of TFM metrics and glyphs supplied either as PK bitmaps or PostScript Type 1 fonts (claimed by Adobe as obsolete since a few years). Recently, however, another fairly powerful engine was released: MS Office 2007, using a modern OpenType font with math info (Cambria).

In the presentation we will analyse the consequences of the state of the art and propose how to cope with the challenge.

Składanie matematyki: TeX i fonty OpenType

Streszczenie

Do składania matematyki potrzebny jest nie tylko program, ale i fonty matematyczne zawierające stosowną informację o symbolach i sposobie ich pozycjonowania. Do niedawna TeX wyposażony w fonty Computer Modern (pliki metryczne TFM i pliki bitmapowe PK lub, uznane przez firmę Adobe za przestarzałe, pliki obwiedniowe PFB) był bezkonkurencyjny. Ostatnio wszakże firma Microsoft wyprodukowała poważnego konkurenta: program MS Office 2007 wykorzustujący matematyczne fonty w formacie OpenType.

W prezentacji przedstawimy aktualny stan rzeczy i naszą propozycję radzenia sobie z wyzwaniem.

Day and duration: Friday; min. 30 mins, max. 45 mins; allocated: 45

 

 

Aleksandra Kaptur, Instytut Matematyki, Uniwersytet Śląski, Katowice, Polska

Introducing Stefan

Abstract

My presentation will be about my book Litery, znaki, akapity, strony w książce (Characters, signs, paragraphs, pages in a book), which comprises my diploma work on typography in book design. I used the occasion to start writing a book I always have been dreaming about when working with TeX. This is a first attempt at the task I hope to be able to complete, a book for all interested in working with TeX and also for those who say that books can be prepared with other programs and that those programs are easier to use. Although the book presents typesetting recipies, it is not a typical book for learning TeX. My primary goal was to show that TeX typesets typographically correct and that one doesn't need to believe blindly that using TeX is the only proper thing. The second (main) chapter TeX, a typografia (TeX and Typography) is devoted to presenting some elements of typesetting with LaTeX. Each element is being looked at from three angles:

  • the commands, macros, environments, offered by LaTeX to create that element,
  • rules of typography which apply to that element,
  • how LaTeX commands support the relevant rules and ways to redefine the commands.

And that is exactly the way to approach the typesetting of books I had in mind as:

A good worker not only knows his tools, what they look like and what they are for, but is also able to choose the tool most proper for the task in hand and to use it with a proper skill. The same is true of the rules, definitions given in this book(…). They should not only be learned but also used as one uses a good tool. This will allow a working man to solve problems… — Arytmetyka dla robotników (Arithmetic for workers), Państwowe Wydawnictwo Techniczne, Warszawa 1954.

Przedstawiam Wam Stefana.

Streszczenie

W prezentacji opowiem o książce Litery, znaki, akapity, strony w książce, która powstała jako moja praca dyplomowa. Tematem pracy było projektowanie typograficzne książki. Przy okazji postanowiłam napisać książkę o której zawsze marzyłam w swojej pracy z TeXem. Jest to pierwsza przymiarka, aby może kiedyś powstała książka, która byłaby przeznaczona dla wszystkich osób zainteresowanych programem TeX, ale także dla tych którzy twierdzą, że równie dobrze można zrobić skład w innych programach i według nich jest to łatwiejsze. Chociaż są w niej przedstawiane sposoby na skład, to jednak nie jest to typowa książka przeznaczona do nauki TeXa. Moim głównym celem jest pokazanie, że w TeXu składamy teksty poprawne typograficznie i nie musimy przyjmować za „prawdę absolutną”, że używanie tego programu jest słuszne. Drugi (główny) rozdział tej książki: TeX, a typografia jest poświęcony omówieniu niektórych elementów składu tekstu w LaTeXu. Każdy element jest rozpatrywany pod trzema różnymi kątami:

  • komendy, makra, otoczenia, środowiska, którymi dysponuje LaTeX dla utworzenia danego elementu,
  • reguły typograficzne, które odnosza się do omawianego elementu,
  • zgodność poleceń LaTeX–a z regułami typograficznymi oraz sposoby na zmiany tych poleceń.

I właśnie o takie podejście do problemu przy składzie książek w TeXu głównie mi chodziło, bo:

Dobry pracownik nie tylko zna swoje narzędzia pracy, wie jak wyglądają i do czego służą, ale potrafi również zawsze dobrać sobie takie narzędzie, jakie jest do wykonania danej pracy najodpowiedniejsze i posługiwać się nim z należytą wprawą. To samo można powiedzieć o podanych w książce regułach, określeniach (…). Należy je nie tylko poznać, ale i posługiwać się nimi jak dobrze opanowanym narzędziem. Umożliwi to człowiekowi pracującemu rozwiązywanie zagadnień… – Arytmetyka dla robotników, Państwowe Wydawnictwo Techniczne, Warszawa 1954.

Day and duration: Saturday; min. 15 mins, max. 30 mins; allocated: 30

 

 

David Kastrup, DANTE e.V., Bochum, Germany

Compilation and use of libexpat in LuaTeX as a means of processing XML with LuaTeX.

Abstract

Parsing XML within TeX has seen a few approaches: with LaTeX, David Carlisle's XMLTeX can be employed. Within ConTeXt, various XML parsers are available as well.

Using libexpat instead as a Lua library offers several advantages: the XML parsing becomes robust and validating, and TeX tokenization and catcoding does not occur until you actually want it. Another advantage is that the control flow can be basically done in Lua, with TeX scraps being fed into the typesetting only on demand.

Kompilowanie i użycie biblioteki libexpat jako sposób na przetwarzanie XMLa za pomocą LuaTeXa

Streszczenie

Parsowanie XMLa wewnątrz TeXa realizowano na kilka sposobów: z LaTeXem można używać XMLTeXa autorstwa Davida Carlisle. Istnieje również kilka parserów XMLowych dla ConTeXta

Użycie biblioteki Lua libexpat oferuje kilka korzyści: parsowanie XMLa staje się odporne i weryfikowalne i ponadto można opóźnić moment przypisania znakom kategorii i zamiany ich na żetony do chwili, gdy okaże się to konieczne. Inną korzyścią jest to, że logika programu może zostać zapisana w Lua, z dostarczaniem do składu fragmentów TeXowych tylko na życzenie.

Day and duration: Sunday; min. 30 mins, max. 30 mins; allocated: 30

 

 

David Kastrup, DANTE e.V., Bochum, Germany

An introduction to Lua as a programming language

Abstract

Lua is a new kid on the block for TeXies, interesting because it is integrated with the PDFTeX's designated successor LuaTeX. It offers a single numeric data type (number), a single data structure (table), local scoping, closures, coroutines (also known as cooperative multitasking), object oriented features, string pattern manipulation and a few other goodies, as well as good performance and reasonably straightforward embedding into larger systems.

Wprowadzenie do języka programowania Lua

Streszczenie

Lua jest dla TeXowców „nowych dzieciakiem z sąsiedztwa”, interesującym ponieważ jest zintegrowany z LuaTeXem, namaszczonym następcą PDFTeXa. Posiada jeden numeryczny typ danych (number), jedną strukturę danych (table), zmienne o zakresie lokalnym, domknięcia, współprogramy (ang. coroutines, znane również jako programy quasi-współbieżne czy (ang.) cooperative multitasking), własności obiektowe, manipulacje na ciągach tekstowych z dopasowaniem wzorca (ang. pattern matching) i jeszcze kilka innych dobrodziejstw. Posiada dobrą wydajność i daje się stosunkowo łatwo zanurzać w większe systemy.

Day and duration: Wednesday; min. 60 mins, max. 60 mins; allocated: 60

 

 

David Kastrup, DANTE e.V., Bochum, Germany

What's new with Emacs and AUCTeX?

Abstract

Emacs has seen a change of maintainers, and the release cycles have picked up remarkably. Emacs 23.1 is expected reasonably soon and will offer quite a few advances in particular concerning usability features and Unicode support. AUCTeX, the most important LaTeX writing environment for Emacs, has seen comparatively few and more evolutionary changes in the last year. It's still not amiss to take a look at what it offers currently.

Co nowego u Emacsa i AUCTeXa?

Streszczenie

Emacs doczekał się zmiany zespołu programistycznego co przyspieszyło w zauważalny sposób cykle wydawnicze. W niezyt odległej perspektywie spodziewamy się Emacsa 23.1, który przyniesie spore postępy w szczególności w obszarach użyteczności (ang. usability) i wsparcia Unicodu. AUCTeX, najważniejsze otoczenie do tworzenia kodu LaTeXowego w Emacsie, doświadczył stosunkowo niewielu i raczej ewolucyjnych zmian. Nie będzie jednak od rzeczy przyjrzeć się temu, co teraz oferuje.

Day and duration: Friday; min. 45 mins, max. 45 mins; allocated: 45

 

 

Adam Kolany, Katowice, Poland

MetaPost for lazy people or how much can be achieved without reading Hans Hagen's “brick” (a workshop)

Abstract

MetaPost will be served to lazies in three or four helpings of one and half hours each, during consecutive conference days (local conditions will decide the number of helpings). After digesting, lazies should be able to illustrate the angle bisector theorem, draw hearts, regular polygons and various charts (line, bar, pie). Those prevailing might even be able to represent graphs, grids and other graphic structures from Dorothy's examples.

To profit, one should get oneself a computer (perhaps from a friend) with a TeX Live installation (preferably current, i.e., 2008). The teacher will use a Ubuntu Linux, and can be followed at a Windows machine with, or perhaps even without, Cygwin.

The full meal might be dangerous: it can whet your appetite, even for a brick…

MetaPost dla leniwych, czyli jak wiele można osiągnąć nie czytając „cegły” Hansa Hagena (warsztaty)

Streszczenie

MetaPost zostanie podany leniwym w trzech lub czterech porcjach po półtorej godziny podczas kolejnych dni konferencyjnych (o liczbie porcji zadecydują warunki lokalne). Po spożyciu leniwi powinni umieć zilustrować twierdzenie o dwusiecznych kąta, rysować serducha, wielokąty foremne, wykresy zwykłe, kołowe czy słupkowe, a najwytrwalsi mogą się nawet nauczyć reprezentować na ilustracjach grafy, siatki, kostki czy inne struktury graficzne z zadań Dorotki.

Aby skorzystać, należy się zaopatrzyć we własny lub zaprzyjaźniony komputer z instalacją TeX Live (najlepiej bieżącą czyli 2008). Prowadzący będzie używał Ubuntu Linuksa, nadążać można będzie na Windows z Cygwin lub, być może, bez.

Pełen posiłek może być niebezpieczny: może rozbudzić apetyt, nawet na cegłę…

Day and duration: Thursday; min. 270 mins, max. 360 mins; allocated: 0

 

 

Adam Kolany, Katowice, Poland

MetaPost for lazy people— part 1 of the workshop

Abstract

 

MetaPost dla leniwych – część 1. warsztatów

Streszczenie

 

Day and duration: Thursday; min. 90 mins, max. 90 mins; allocated: 90

 

 

Adam Kolany, Katowice, Poland

MetaPost for lazy people— part 2 of the workshop

Abstract

 

MetaPost dla leniwych – część 2. warsztatów

Streszczenie

 

Day and duration: Thursday; min. 90 mins, max. 90 mins; allocated: 90

 

 

Adam Kolany, Katowice, Poland

MetaPost for lazy people— part 3 of the workshop

Abstract

 

MetaPost dla leniwych – część 3. warsztatów

Streszczenie

 

Day and duration: Thursday; min. 90 mins, max. 90 mins; allocated: 90

 

 

Adam Kolany, Katowice, Poland

MetaPost for lazy people— part 4 of the workshop

Abstract

 

MetaPost dla leniwych – część 4. warsztatów

Streszczenie

 

Day and duration: Thursday; min. 90 mins, max. 90 mins; allocated: 90

 

 

Ryszard Kubiak, Gdańsk, Poland

Creating Software Documentation for Users with LaTeX and Hyperlatex

Abstract

A LaTeX-based notation is shown in the article as a language for writing source versions of software manuals for its users. Books or brochures as PDF files can be prepared simply by using TeX and their HTML varsion can be generated from the same source files by calling Hyperlatex from the Emacs editor. The author describes his experience in using this technology.

Tworzenie dokumentacji oprogramowania dla użytkowników w LaTeXu i Hyperlatexu

Streszczenie

W artykule przedstawiono, jak notacja LaTeXa może posłużyć jako język zapisu źródłowych wersji podręczników oprogramowania dla jego użytkowników. Do uzyskiwania książek lub broszur w postaci plików PDF można po prostu używać TeXa, a w celu generowania ich wersji HTML z tych samych plików źródłowych można w edytorze Emacs wywoływać Hyperlatexa. Autor opisuje swoje doświadczenia z używania tej technologii.

Day and duration: Saturday; min. 15 mins, max. 30 mins; allocated: 30

 

 

Grzegorz Murzynowski, Warszawa, Poland

\DeclareCommand of the gmutils package — more than xparse or just too weird?

Abstract

A couple of months ago I rewrote the ancient xparse's code (pre-expl3) to provide a general tool for declaring LaTeX commands: the \DeclareCommand command. It provides the syntax for specifying optional arguments of different types, most of them the same as in xparse (m, o, O, c, C), similar but extended (s — an optional star of any catcode from (11,12,13) and the rather new: S{<list>} — an optional single token of a given list, Q — an arbitrarily long seQuence of (unbraced) tokens from a given list (useful for specifying sort of prefixes) and b and B — an optional curly-braced argument without or with the default value.

I'd like to discuss especially whether the Q-type argument is a good idea.

\DeclareCommand z pakietu gmutils – więcej niż xparse czy zbytnie dziwactwo

Streszczenie

Kilka miesięcy temu przepisałem od nowa kod z zamierzchłego (przed-expl3) pakietu xparse by dostarczyć (głównie sobie) ogólnego narzędzia do deklarowania poleceń LaTeXowych: polecenia \DeclareCommand. Polecenie to pozwala na definiowanie poleceń z argumentami opcjonalnymi różnych typów, w większości tych i takich samych jak pakiet xparse (m, o, O, c, C), podobnych lecz „poszerzonych” (s – opcjonalna gwiazdka dowolnego kotokodu spośród {11,12,13} i raczej nowych: S{<list>} – opcjonalny pojedynczy token z danej listy, Q – dowolnie długa seQwencja (nieoklamrowanych) tokenów z danej listy (przydatny do specyfikowania czegoś w rodzaju prefiksów) oraz b i B – opcjonalny argument w klamrach z lub bez wartości domyślnej.

Chciałbym poddać pod dyskusję w szczególności kwestię, czy typ argumentu Q to dobry pomysł, czy raczej już nazbyt dziwaczny.

Day and duration: Saturday; min. 45 mins, max. 60 mins; allocated: 45

 

 

Grzegorz Murzynowski, Warszawa, Poland

„Kolofony” (Colophons)—TeX in honourable service of mimetic typography.

Abstract

While tidying the library of my late father (books from 1950–1970), I was enchanted by their very decent typesetting, present also in their colophons. I decided to try to typeset them in TeX, as an exercise and as a present, I hope nice, to Someone, who'll appreciate all the flavour, both typographic and TeXnical.

I imposed on the task an additional condition: to typeset each colophon exactly once (in exactly one file), while a certain nonempty proper subset of them is placed in two books, and in different orders.

Therefore I intend to talk both about typographic flavours and how I reconstructed them (or not) in TeX.

Suggested time: 30 mins, unless we assume vivid interest of our typographers and that they'll interfere, which would be nice, indeed, recommended. There are about 35 colophons.

Kolofony – TeX w zaszczytnej służbie typografii odtwórczej.

Streszczenie

Kiedy porządkowałem bibliotekę techniczną po moim zmarłym ojcu – książki z lat '50–'70 XX wieku – urzekł mnie ich bardzo porządny skład, którego drobne ale smakowite smaczki znajdują się w kolofonach, które postanowiłem spróbować złożyć w TeXu, jako ćwiczenie i jako prezent, mam nadzieję, że miły, dla Kogoś, kto doceni i smaczki drukarskie, i TeXniczne.

Dodatkowym warunkiem zadania, jakie sobie postawiłem, było, by każdy kolofon złożyć dokładnie raz, a pewien ich niepusty podzbiór właściwy umieścić nie w jednej, a w dwóch książkach, i to w różnych porządkach.

Zamierzam więc opowiedzieć i o smaczkach typograficznych, i o tym, jak je odtworzyłem (lub nie) w TeXu.

Day and duration: Saturday; min. 30 mins, max. 45 mins; allocated: 45

 

 

Grzegorz Murzynowski, Warszawa, Poland

LaTeX workshop

Abstract

Grzegorz will take problems from participants.

Warsztat LaTeXowy

Streszczenie

Grzegorz zajmie się problemami postawionymi przez uczestników.

Day and duration: Thursday; min. 45 mins, max. 90 mins; allocated: 60

 

 

Janusz M. Nowacki, „Foto-Alfa”, Grudziądz, Poland

Antykwa Półtawskiego – under construction

Abstract

The current distribution of the Antykwa Półtawskiego fonts, available also with TeX Live, turns out to be unsufficient for comtemporary applications. The fonts are only available in the Type1 and TTF formats and contain only 256 characters in the QX encoding. Being pushed by Mojca Miklavec amongst others, I undertook to extend the fonts. The aim is to provide an OpenType distribution with the scope similar to that of Antykwa Toruńska, Kurier and others.

Antykwa Półtawskiego w rozbudowie

Streszczenie

Dotychczasowa dystrybucja Antykwy Półtawskiego, dostępna m. in. w TeXLive, okazuje się współcześnie zbyt skromna. Dostępna jest jedynie w formatach Type1 i TTF. Zawiera tylko 256 znaków w kodowaniu QX. Podjąłem więc — m. in. za namową Mojcy Miklavec – prace nad rozbudową tych fontów. Celem są fonty OpenType o możliwościach zbliżonych do kolekcji Antykwy Toruńskiej, Kuriera itp.

Day and duration: Friday; min. 45 mins, max. 45 mins; allocated: 45

 

 

Andrzej Odyniec, Macrologic S.A., Warszawa, Poland

Panel discussion: TeX: Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats

Abstract

The scope of the discussion will be defined in more detail by the leader.

Dyskusja panelowa: TeX: Siły, słabości, możliwości, zagrożenia

Streszczenie

Zakres dyskusji zostanie uszczegółowiony przez prowadzącego we wstępie.

Day and duration: Wednesday; min. 60 mins, max. 90 mins; allocated: 90

 

 

Norbert Preining, Vienna University of Technology, Wien, Austria

Panel discussion: TeX Distributions

Abstract

The scope of the discussion will be defined in more detail by the leader.

Dyskusja panelowa: Dystrybucje TeXowe

Streszczenie

Zakres dyskusji zostanie uszczegółowiony przez prowadzącego we wstępie.

Day and duration: Friday; min. 60 mins, max. 90 mins; allocated: 75

 

 

Norbert Preining, Vienna University of Technology, Wien, Austria

TeX Live Manager — Tutorial

Abstract

TeX Live 2008 introduced the TeX Live Manager, a new program to manage a TeX Live installation. The most important use of tlmgr is updating the installation to the newest versions, but other uses are generating minimal or specifically tailored installations, configure various aspects of the installation, or simply search for that missing piece.

We will give a hands-on tutorial, starting from a working installation of TeX Live, showing many of the common usage scenarios of tlmgr. Furthermore, we will present some non-standard ways to use tlmgr to use it with alternative installation sources, and present methods to recover from different forms of breakage.

TeX Live Manager – warsztaty

Streszczenie

W TeX Live 2008 pojawił się TeX Live Menager, nowy program do zarządzania instalacją TeX Live. Najważniejszą funkcją tlmgr jest aktualizowanie instalacji do najnowszej wersji, ale wśród innych jego zastosowań mamy generowanie instalacji minimalnej czy specyficznie skrojonej, konfigurowanie różnych aspektów procesu instalowania czy po prostu poszukiwanie tego brakującego kawałka.

Przeprowadzimy praktyczne warsztaty, rozpoczynając z działającą instalacją TeX Live i pokazując wiele z powszechnych scenariuszy użycia tlmgr. Ponadto pokażemy kilka niestandardowych sposobów użycia tlmgr z alternatywnymi żródłami instalacji oraz metody ratowania się z różnych możliwych form awarii.

Day and duration: Thursday; min. 60 mins, max. 120 mins; allocated: 90

 

 

Norbert Preining, Vienna University of Technology, Wien, Austria

TeX Live 2009 — Preview and Wishlist Hour

Abstract

TeX Live 2009 is scheduled for summer (without any guarantee). While TL2008 introduced many new things, especially the ability to provide permanent updates and the TeX Live Manager, the release in 2009 will for sure not bring that many news, but some things will still change.

We will present our current plans for 2009, planned improvements and changes. Furthermore, this presentation can and should be used to issue wishes and proposals which can be discussed immediately on the spot, for inclusion in 2009 or a following release.

TeX Live 2009: spojrzenie w przyszłość i godzina życzeń

Streszczenie

TeX Live 2009 zaplanowano na lato (bez gwarancji). Podczas gdy TL2008 wprowadził wiele nowych rzeczy, w szczególności możliwość stałej aktualizacji oraz TeX Live Managera, to edycja 2009 na pewno tylu nowości nie zademonstruje chociaż pewne elementy na pewno się zmienią.

Omówimy nasze bieżące plany dotyczące 2009 r. lub następnego wydania. Co więcej, ta prezentacja może i powinna zostać użyta do składania życzeń i propozycji do wydania 2009 lub następnego, a które to mogą zostać przedyskutowane bezpośrednio, na miejscu.

Day and duration: Thursday; min. 30 mins, max. 60 mins; allocated: 60

 

 

Arthur Reutenauer, GUTenberg, Paris, France

hyph-utf8

Abstract

In the spring of 2008, Mojca Miklavec and I undertook to convert TeX Live's hyphenation patterns to UTF-8. Until then, indeed, none of them used Unicode, only 8 bit encodings, and some of them even contained intricate macros in order to support oldish systems like TeX 2. This was a problem for XeTeX, that appeared in TeX Live in 2007, as it expects UTF-8 by default. It was solved at that time by writing a few macros that would detected if the patterns are loaded by XeTeX or another TeX engine, and convert them to UTF-8 on the fly in the former case. ConTeXt, on the other hand, had been using a system of its own for a while: it took a copy of the original patterns, converted them to UTF-8, and loaded them back to an 8-bit input encoding if needed.

We wanted to improved this situation and create a completely new, clean infrastructure, that would be usable by all variants and dialects of TeX alike. Our founding principles were:

 

  • No information loss.
  • The macro package should see a single file that detects whether it runs under an 8-bit or UTF-8 variant, and converts the patterns in the first case.

 

The new UTF-8 patterns were completed in the summer and are now available in TeX Live 2008 as well as in MiKTeX, under the name "hyph-utf8". They entirely replace the old patterns that were spread over different packages (mostly “hyphen”, but also other ones, in particular for Slavic languages).

We want to share the conclusions of our effort with the general TeX community and explain what it means for developers creating or updating patterns.

hyph-utf8

Streszczenie

Wiosną 2008 Mojca Miklavec i ja podjęliśmy się skonwertowania na UTF-8 wzorców dzielenia wyrazów dostępnych z TeX Live. Do tej chwili żaden z nich nie używał Unikodu a jedynie kodowanie ośmiobitowe, przy czym niektóre z nich zawierały nawet pokrętne makra obsługujące stare systemy takie jak TeX 2. To stanowiło problem dla XeTeXa, który pojawił się w TeX Live w 2007 r. jako że spodziewał się on domyślnie kodowania UTF-8. Wtedy problem został rozwiązany za pomocą kilku makr, które badały, czy wzorce są ładowane przez XeTeXa czy inny silnik TeXowy i w pierwszym przypadku konwertowały je w locie do UTF-8. Z drugiej strony, ConTeXt używał przez jakiś czas własnych sposobów: pobierał kopię oryginalnych wzorców, konwertował je do UTF-8 i powracał do kodowania ośmiobitowego jeśli zachodziła taka konieczność.

Zechcieliśmy uzdrowić tę sytuację i stworzyć całkowicie nową, czystą infrastrukturę, która mogłaby być wykorzystywana w taki sam sposób przez wszystkie TeXy. Przyświecały nam następujące podstawowe zasady:

  • Strata informacji jest niedopuszczalna.
  • Pakiet makroinstrukcji powinien widzieć pojedynczy plik, który stwierdza, czy jest używany przez wariant ośmiobitowy czy UTF-8, i który konwertuje wzorce w pierwszym przypadku.

 

Nowe wzorce zostały skończone latem i teraz są dostępne zarówno w TeX Live jak i w MiKTeXu pod nazwą hyph-utf8. Zastępują one całkowicie stare wzorce, które do tej pory były rozproszone w różnych pakietach (w większości „hyphen”, ale również i innych, w szczególności dla języków słowiańskich).

Chcemy się podzielić wnioskami z naszych wysiłków i wyjaśnić, jakie skutki powstały dla deweloperów budujących lub aktualizujących wzorce dzielenia wyrazów.

Day and duration: Wednesday; min. 30 mins, max. 45 mins; allocated: 45

 

 

Arthur Reutenauer, GUTenberg, Paris, France

Roads to TeX

Abstract

Over the course of its already decades-long history, TeX has evolved to encompass virtually all aspects of digital document processing. Indeed, it has acquired many faces, that the people who commit to the old practice of TeX know well. In fact, it seems that we don't really need anything else than TeX nowadays. Do we need to convert all the other documents to TeX?

I would like to discuss the many ways that lead to TeX.

Drogi do TeXa

Streszczenie

W swojej trwającej dziesięciolecia historii TeX rozwinął się obejmując praktycznie wszystkie aspekty cyfrowego przetwarzania dokumentów. Istotnie, usyskał on wiele twarzy, dobrze znanych zajmującym się starą sztuką TeXowania. Właściwie wydaje się, że tak naprawdę współcześnie nie potrzeba nam niczego oprócz TeXa. Czy istnieje potrzeba konwertowania wszystkich innych dokumentów do TeXa?

Chcę przedyskutować tych wiele dróg, które wiodą do TeXa.

Day and duration: Wednesday; min. 15 mins, max. 15 mins; allocated: 15

 

 

Chris A. Rowley, Open University, United Kingdom

Typesetting outside the \box: a discussion item

Abstract

There are a some fundamental problems in basing the future of high-quality, highly-automated typographic software on extending the monolithic and programatic paradigm of current TeX-related software developments.

 

It is therefore time to take seriously other paradigms and strategically different sofware architecture, moving on to a development path that will attract and exploit both the typographic and programming expertise of TeX gurus and also other sources of high-quality software design for document processing.

 

Składanie poza \box-em: zaczyn dyskusji

Streszczenie

Oparcie przyszłości wysokiej jakości, wysoce zautomatyzowanego oprogramowania do składu typograficznego na rozszerzeniu monolitycznego i programowego paradygmatu oprogramowania TeXowego stwarza pewne zasadnicze problemy.

Nadszedł więc czas na poważne potraktowanie zarówno innych paradygmatów jak i oprogramowania opartego na strategicznie innych architekturach programistycznych, na pójście ścieżką rozwojową która przyciągnie i wykorzysta typograficzną i programistyczna wiedzę guru TeXowych jak również inne źródła wysokiej jakości projektów oprogramowania do przetwarzania dokumentów.

Day and duration: Wednesday; min. 30 mins, max. 30 mins; allocated: 30

 

 

Marek Ryćko, DO, Warszawa, Poland

Panel discussion: TeX: at a turning point, or at the crossroads?

Abstract

The scope of the discussion will be defined in more detail by the leader.

Dyskusja panelowa: TeX na rozdrożu czy w punkcie zwrotnym?

Streszczenie

Zakres dyskusji zostanie uszczegółowiony przez prowadzącego we wstępie.

Day and duration: Saturday; min. 60 mins, max. 90 mins; allocated: 90

 

 

Marek Ryćko, DO, Warszawa, Poland

Designing Programmable Aspects of Typographic Software

Abstract

It has been 32 years from the time when Donald Knuth started to design and write a typographic system, consisting of a program for computer typesetting, and a program for creating character shapes. Those programs are still in use now and a lot of effort is put into creating their contemporary versions.

One of the recent achievments in programming in the typographic area is a new version of the MetaPost program, for creating vector graphics. The efort went into separating the program code into a library, called MPlib, and a small program, MetaPost, that uses this library.

In the talk I plan to look closely at the current implementation of MPlib (1.110) from the software designer point of view. I will show, in a step-by-step style, a possible way of thinking in designing a new program, that will include a funcionality of MetaPost/MPlib, but will be created using programming techniques and tools that were not available 32 years ago. The design will be object-oriented and based on a very high-level programming language.

The result of the design process, carried on in the presented way, will be a transparent program code, easily understandable, extendable, and easy to use as a part of other programs and systems.

Projektowanie programowalnych aspektów oprogramowania typograficznego

Streszczenie

Minęły 32 lata od czasu, kiedy Donald Knuth zaczął projektować i programować system typograficzny, składający się z programu do składu komputerowego oraz z programu do tworzenia kształtów znaków. Te programy są nadal w użyciu i wiele wysiłku wkłada się obecnie w tworzenie ich współczesnych wersji.

Jednym z ostatnich osiągnięć w programowaniu w dziedzinie typografii jest nowa wersja programu Metapost, do tworzenia grafiki wektorowej. Wysiłek został włożony w rozddzielenie kodu programu na bibliotekę, zwaną MPlib, oraz mały program, Metapost, który tej biblioteki używa.

W prezentacji planuję spojrzeć z bliska na najnowszą implementację biblioteki MPlib (1.110) z punktu widzenia projektanta oprogramowania. Pokażę, krok po kroku, możliwy sposób myślenia w projektowaniu nowego programu, który będzie zawierał funkcjonalność Metapost-a/MPlib-a, ale zostanie utworzony technikami programowania i narzędziami, które nie były dostępne 32 lata temu. Projekt będzie zorientowany obiektowo i będzie bazował na języku programowania bardzo wysokiego poziomu.

Wynikiem procesu projektowania, zrealizowanego w przedstawiony sposób, będzie przejrzysty kod programu, łatwy do zrozumienia, rozszerzalny i łatwy do użycia jako część innych programów lub systemów.

Day and duration: Wednesday; min. 45 mins, max. 60 mins; allocated: 60

 

 

Piotr Strzelczyk, BOP s.c., Gdańsk, Poland

Unicode — for and even against

Abstract

Unicode has become the overarching standard for text encoding, providing for portability of documents and eliminating the nightmare of “code pages”. But the questions arises: can all characters be numbered? I will compare the principles of Unicode with the actual implementation and its application in XeTeX, OpenType, and the new math notation. Do we have an “universal encoding” or universal chaos?

Unikod – za, a nawet przeciw

Streszczenie

Unikod stał się obowiązującym standardem zapisywania tekstu, zapewnia przenośność dokumentów i likwiduje koszmar tzw. stron kodowych. Ale rodzi się pytanie: czy da się ponumerować wszystkie znaki? Porównam założenia Unikodu z ich faktyczną realizacją, zastosowaniem w XeTeXu, fontach OpenType a także w nowych sposobach zapisu matematyki. Mamy „uniwersalne kodowanie”, czy uniwersalny chaos?

Day and duration: Wednesday; min. 30 mins, max. 30 mins; allocated: 30

 

 

Ewa Szelatyńska, Scan System, Warszawa, Polska

What is TeX for

Abstract

TeX, as is well-known, is being used for typesetting books, in particular textbooks on mathematics — that in the end is what it was created for. TeX users are proud of making pretty books. When speaking about pretty books on mathematics we usually mean that we are able to properly typeset even complicated mathematical formulas which is not necessarily possible with other programs. There is also a common conviction that TeX is not suitable for typesetting books with a complicated graphics layout.

Since I am typesetting books professionally already for ten years, I have come across various editorial requirements with regard to the layout of books. TeXies are usually being offered book typesetting jobs because the author or translator wrote it in TeX in the first place. The works are not necessarily loaded with formulas but often are elements of an editorial series or should be typeset in the same way as the original. This might cause some problems for a TeXie.

During my talk I will present a few books typeset by myself. However, I will not concentrate on typesetting mathematical formulas but will show how using TeX and a few macro packages (tap, epsfx, colordvi, trans, … and that's probably all) one can typeset books as expected by the editor.

Do czego służy TeX

Streszczenie

TeX, jak wiadomo służy do składania książek, w szczególności książek matematycznych — w końcu do tego został stworzony. Użytkownicy TeXa szczycą się tym, że robią ładne książki. Mówiąc o ładnych książkach matematycznych, myślimy zazwyczaj o tym, że potrafimy dobrze składać nawet skomplikowane formuły matematyczne, co jak wiadomo w innych programach niekoniecznie się udaje. Powszechnie sądzi się też, że w TeXu nie można składać książek o skomplikowanym układzie graficznym.

Ponieważ od ponad 10 lat zajmuję się zawodowo przygotowywaniem książek do druku, spotykam się z różnymi wymaganiami wydawców dotyczącymi układu książki. Zazwyczaj powodem, dla którego zleca się skład książki TeXowcowi, jest to, że autor (tłumacz) napisał pracę w TeXu. Niekoniecznie są to prace przeładowane wzorami. Natomiast często dana książka jest elementem jakiejś serii wydawniczej lub też musi być złożona tak jak oryginał i to może stanowić pewne utrudnienie dla TeXowca.

W swoim wystąpieniu pokażę kilka książek, które przygotowałam do druku. Skupię się jednak nie na składzie formuł matematycznych i elementach typowych dla TeXa, lecz pokażę jak korzystając z TeXa oraz kilku pakietów makr texowych (tap, epsfx, colordvi, trans, … i to chyba wszystko) można zrobić książkę taką, jakiej oczekuje od nas wydawca.

Day and duration: Saturday; min. 30 mins, max. 45 mins; allocated: 45

 

 

Philip Taylor, UK

A Parshape Pre-processor

Abstract

\parshape is a powerful but potentially verbose primitive that provides the hooks necessary for wrapping text around graphics or other figures. When the outline of the inserted figure is rectangular, considerable simplification can be accomplished by providing a \parshape pre-processor in TeX.

Preprocesor parshape

Streszczenie

\parshape jest jest mocnym ale potencjalnie rozgadanym poleceniem umożliwiającym oblewanie tekstem grafik czy innych obiektów. Jeśli obrys wstawianego obiektu jest prostokątny, to istotne uproszczenie można uzyskać przez przygotowanie TeXowego preprocesora dla \parshape.

Day and duration: Sunday; min. 30 mins, max. 30 mins; allocated: 30

 

 

Andrzej Tomaszewski, http://andrzejtomaszewski.pl, Warszawa, Poland

Bibliophile prints by Samuel Tyszkiewicz

Abstract

In the years from 1926 until 1954 a print shop named Stamperia Polacca was run by Samuel Tyszkiewicz in Florence and Nice. It produced small print editions which are now very much sought after by bibliophiles, not only in Poland. I will talk about them and show many good illutrations prepared for the occasion of an exhibition at the Muzeum Historyczne m. st. Warszawy (City of Warsaw Museum of History).

Bibliofilskie druki Samuela Tyszkiewicza

Streszczenie

W latach 1926-1954 we Florencji i Nicei działała rzemieślnicza oficyna drukarska Samuela Tyszkiewicza pod nazwą Stamperia Polacca. Wydawała niskonakładowe druki, które są dzisiaj obiektem bibliofilskiego kolekcjonerstwa, nie tylko w Polsce. Chcę o nich opowiedzieć i pokazać (dużo dobrych ilustracji robionych z okazji wystawy w Muzeum Historycznym m. st. Warszawy).

Day and duration: Saturday; min. 60 mins, max. 90 mins; allocated: 90

 

 

Adam Twardoch, Fontlab Ltd., Berlin, Germany

Lonely life among families

Abstract

Typefaces live an extensive family life. Some of them have dozens of fonts, each of them containing hundreds of glyphs, mystically connected to your keyboard through the magic of Unicode and OpenType. It is easy for a user to get lost in this complex web of relationships. Black, bold, medium, regular, light, condensed, narrow, extended, positive, negative, caption, text, subhead, display, Latin, Cyrillic, Greek, punctuation, smallcaps, oldstyle and uppercase figures, fractions, swash and contextual alternates. How do I find the fonts I need, how do I combine them, how do I get around the character map?

Lecz kiedy jej ni ma, samotnyś jak pies

Streszczenie

Pisma prowadzą intensywne życie rodzinne. Na niektóre rodziny składa się wiele tuzinów odmian, a każda z nich zawiera setki znaków pisma, w mistyczny sposób połączonych z klawiaturą komputera dzięki magii Unicode i OpenType. Użytkownikowi łatwo pogubić się w tym gąszczu powiązań. Black, bold, medium, regular, light, condensed, narrow, extended, positive, negative, caption, text, subhead, display, łacinka, cyrylica, greka, interpunkcja, kapitaliki, cyfry tekstowe i wersalikowe, ułamki, warianty ozdobne i kontekstowe. Jak dobrać pisma, których potrzebuję? Jak połączyć je w jednej publikacji? Jak przebrnąć przez rozbudowany repertuar znaków?

Day and duration: Friday; min. 30 mins, max. 45 mins; allocated: 45

 

 

Ulrik Vieth, Stuttgart, Germany

OpenType Math Illuminated

Abstract

In recent years we have seen the development of new TeX engines, XeTeX and LuaTeX, adopting OpenType font technology for providing Unicode typesetting support. While there are already plenty of OpenType text fonts available for use, both from the TeX community and from commercial font suppliers, there is little support for OpenType math fonts so far. Ironically, it was left to Microsoft to develop a de facto standard for OpenType math font information and to provide the first reference implementation of a full-featured OpenType math font.

In order to develop the much needed math support for Latin Modern and TeX Gyre fonts, it will be crucially important to develop a good understanding of the internals of OpenType math tables, much as it is necessary to develop a good understanding of Appendix G and TeX's fontdimen parameters to develop math support for traditional TeX fonts. In this paper, we try to help improve the understanding of OpenType math internals, summarizing the parameters of OpenType math fonts as well as illustrating the similarities and differences between traditional TeX math fonts and OpenType math fonts.

Matematyka OpenType iluminowana

Streszczenie

W ostatnich latach obserwujemy rozwój XeTeXa i LuaTeXa, nowych silników TeXowych, stosujących technologię fontową OpenType dla umożliwienia składu tekstów w Unicode. Mimo że jest dostępnych wiele fontów tekstowych pochodzących zarówno ze środowiska TeXowego jak i od komercyjnych dostawców fontów, wsparcie składu matematyki fontami OpenType jest do tej pory niewielkie. Paradoksalnie pozostawiono firmie Microsoft rozwinięcie pierwszej, de facto standardowej, implementacji kompletnego matematycznego fontu OpenType.

Krytycznie ważnym dla przygotowania bardzo potrzebnego wsparcia składu matematyki fontami Latin Modern i TeX Gyre będzie dobre rozumienie własności tablic matematycznych OpenType podobnie jak jest koniecznym dobra znajomość Appendixu G i TeXowych parametrów fontdimen dla budowania wsparcia składu matematyki dla tradycyjnych TeXowych fontów matematycznych. W tym artykule będziemy próbowali poprawić rozumienie mechanizmów matematycznych OpenType przez omówienie parametrów matematycznych fontów OpenType oraz ilustrując podobieństwa i różnice pomiędzy tymi fontami a tradycyjnymi fontami TeXowymi.

Day and duration: Friday; min. 45 mins, max. 60 mins; allocated: 60

 

 

Ulrik Vieth, Stuttgart, Germany

Harald König, Balingen, Germany

Charting the Bachotek resort with GPS coordinates—Towards a better map

Abstract

Last year at BachoTeX, we attempted to collect traces of GPS coordinates to prepare an accurate map of the Bachotek resort, showing the precise location of all the huts, buildings, and other infrastructure. Unfortunately, the accuracy of our data wasn't good enough and our attempts to prepare a better map based on GPS coordinates remained inconclusive. In this talk, we want to give a quick overview of what we have so far, combined with a call for volunteers to help us collect more accurate data or help us process and refine the existing data into a usable map format, perhaps redrawing everything with MetaPost or PSTricks.

Odwzorowywanie terenu ośrodka w Bachotku za pomocą współrzędnych GPS – ku lepszej mapie

Streszczenie

Zostanie dostarczone

Day and duration: Wednesday; min. 15 mins, max. 15 mins; allocated: 15

 

 

Marcin Woliński, IPI PAN, Warszawa, Poland

A Rational Keyboard Layout for a Typographer and a Programmer

Abstract

A keyboard layout that provides access to all necessary symbols is an important prerequisite for efficient work of a compositor. In TeX we can access many symbols with macros. Since, however, Unicode enters TeX world, it becomes more natural to use all necessary Unicode characters directly. Provided we don't have to hunt for them in the “character map”.

I will propose a keyboard layout for Linux which provides access to a wide range of accented letters and other typographical symbols, while keeping in place all characters needed in programming. I try to keep this layout “logical” to help remembering even the keys which are not used on a regular basis.

Klawiatura dla typografa i programisty

Streszczenie

Właściwe obłożenie klawiatury, zapewniające dostęp do wszystkich potrzebnych symboli, jest istotnym elementem wygodnego środowiska pracy osoby zajmującej się składem. W wypadku TeXa wiele symboli można uzyskać za pomocą poleceń, ale ponieważ powoli standardem kodowania tekstu staje się Unicode, tych znaków, które mają swoje miejsce w Unikodzie, wygodniej jest używać bezpośrednio. Oczywiście pod warunkiem, że nie wymaga to szukania znaków w „tablicy symboli”.

Zaproponuję obłożenie klawiatury w systemie linuksowym, którego od jakiegoś czasu używam, a które zapewnia zarówno dostęp do wszystkich znaków potrzebnych mi jako programiście, jak i do bogatego repretuaru znaków akcentowanych i symboli typograficznych. Staram się także tak przypisać symbole do klawiszy, żeby całość dawało się zapamiętać nawet przy sporadycznym użytkowaniu.

Day and duration: Saturday; min. 15 mins, max. 30 mins; allocated: 30

Document Actions