You are here: Home / BachoTeX / BachoTeX 2008 / BachoTeX 2008 — Preliminary program content

BachoTeX 2008 — Preliminary program content

BachoTeX 2008 — Preliminary program content

Piotr Fuglewicz, TiP Sp. z o.o., Katowice, Poland

The art of spellchecking or rather a piece of a spellchecker

Abstract

As any human activity, spellchecking might be an art. In my presentation I will try to tell about my more than fifteen years of working on different realizations of a Polish spellchecker. I will also try to present possible functionalities, which so far are not in use in any of the commercial spellchecker I know of. Finally I will present my views on why instead of a top-of-the-art text correction facility producers rather deliver a piece of spellchecker in their products. (A remark for foreign language speakers: in the Polish language “art” and “piece” are homonymous, i.e., translate to one word — “sztuka”.)

Sztuka korekty tekstów, czy może sztuka korektora

Streszczenie

Jak każda działalność, komputerowe poprawianie tekstów może być sztuką. W mojej prezentacji postaram się opowiedzieć o ponad piętnastu latach pracy nad różnymi wydaniami korektora tekstów dla języka polskiego, przedstawić możliwości, których żaden ze znanych komercyjnych korektorów nie wykorzystuje oraz swoją opinię na temat, dlaczego zamiast sztuki korekty tekstów do programów włącza się raczej sztukę korektora.

Duration: min. 30 mins, max. 180 mins; allocated: 30

Hans Hagen, Pragma ADE, Hasselt, The Netherlands

OpenType: too open?

Abstract

One advantage of the need to provide support for the fonts that are used in the Oriental TeX project (the primary funding project of LuaTeX code development) is that we need to support OpenType fonts with more than average features in ConTeXt (used by the OT project). In this talk I will reflect on the possible use, abuse and/or misuse of OpenType fonts, the complications in implementing the standard(s), and the consequence for TeX users.

OpenType: zbyt otwarty?

Streszczenie

Jedną z zalet potrzeby obsłużenia fontów używanych w przedsięwzięciu Oriental TeX (podstawowego źródła finansowania rozwoju LuaTeX-a) jest konieczność uwzględnienia w pakiecie ConTeXt (używanym w przedsięwzięcia Oriental TeX) własności fontów OpenType w znacznie większym niż dotychczas stopniu. W prezentacji zajmiemy się możliwym użyciem, złym użyciem i/lub nadużyciem fontów OpenType, komplikacjami w implementowaniu standard(u/ów) i tego następstwami dla użytkowników TeX-a.

Duration: min. 30 mins, max. 45 mins; allocated: 45

Hans Hagen, Pragma ADE, Hasselt, The Netherlands

The MetaPost Library

Abstract

In March 2008 the first version of MPlib was released. Our first playground was converting the results produced by MetaPost into proper PDF code. In this talk I will show how such a conversion works. I will also demonstrate the possible gain in speed we can get in processing by integrating MPlib into LuaTeX.

Biblioteka MetaPost

Streszczenie

W marcu 2008 r. udostępniono pierwszą wersję bibioteki MPlib. Naszym poligonem doświadczalnym było skonwertowanie wyników produkowanych przez MetaPost do poprawnego kodu PDF. W wystąpieniu pokażę, jak się taką konwersję wykonuje. Zademonstruję także przyspieszenie prztwarzania możliwe do osiągnięcia poprzez włączenie MPlib-a do LuaTeX-a.

Duration: min. 30 mins, max. 45 mins; allocated: 30

Hans Hagen, Pragma ADE, Hasselt, The Netherlands
Taco Hoekwater, Elvenkind B.V., The Netherlands

The luafication of TeX and ConTeXt

Abstract

Later this year we will publish the first formal release of LuaTeX. In this presentation we will give an overview of what we have reached so far, what is under construction, and what we are aiming at on the long term.

Lua z TeX-em i ConTeXt-em

Streszczenie

W tym roku zostanie udostępnione pierwsze oficjalne wydanie LuaTeX-a. W prezentacji znajdzie się przegląd tego, co do tej pory zostało zrobione, co jest w trakcie realizacji i jakie stawiamy sobie cele długoterminowe.

Duration: min. 45 mins, max. 45 mins; allocated: 30

Hans Hagen, Pragma ADE, Hasselt, The Netherlands
Volker RW Schaa, GSI, Darmstadt, Germany

Reshaping Euler: A collaboration with Hermann Zapf

Abstract

In January 2008 the new Euler font was released. This reshaped version of the font will be shipped with future TeX distributions. Hermann Zapf improved many details. In our presentation we will present the project and its results so far.

Font Euler na nowo: współpraca z Hermanem Zapfem

Streszczenie

W styczniu 2008 r. udostępniono nową wersję fontu Euler. Ta przeprojektowana wersja będzie dostarczana w przyszłych dystrybucjach TeX-a. Hermann Zapf ulepszył wiele szczegółów. W naszej prezentacji pokażemy przedsięwzięcie i dotychczasowe wyniki.

Duration: min. 30 mins, max. 45 mins; allocated: 45

Jean-Michel Hufflen, LIFC, Besançon, France

Revisiting Lexicographic Order Relations on Person Names

Abstract

When a bibliography is built by extracting references from a data base — as BibTeX does when it builds a bibliography for a LaTeX document — these references are usually sorted w.r.t. author names. Nevertheless, most of implementations of lexical order relations on person names consist of concatenations of the parts of name: first name, particle, last name. We show that this may lead to incorrect results in some particular cases (some examples are given using BibTeX). Then we explain how this problem is solved in MlBibTeX, our multilingual reimplementation of BibTeX.

Jeszcze raz o porządku leksykograficznym wg. osób

Streszczenie

Gdy bibliografia jest budowana przez pobieranie odwołań z bazy danych – jak to robi BibTeX kiedy buduje bibliografię dla dokumentu LaTeX-owego – to odwołania są zwykle sortowane wg. nazwisk autorów. Zwykle implementacje porządku leksykograficznego według nazwisk osób są złożeniami składowych: imienia, partykuły, nazwiska. Pokazujemy, że może to w szczególnych przypadkach prowadzić do niepoprawnych wyników (podamy przykłady z użyciem BibTeX-a). Następnie wyjaśnimy, jak ten problem został rozwiązany w MlBibTeX-u, naszej językowo niezależnej reimplementacji BibTeX-a.

Duration: min. 30 mins, max. 45 mins; allocated: 30

Jean-Michel Hufflen, LIFC, Besançon, France

Asian TeX-like typeset engines

Abstract

In order to extend MlBibTeX to languages of the Far East, we are experiencing TeX engines for them — e.g., pTeX — after attending the 1st Asian TeX conference. We propose a demonstration of that.

TeX-owe narzędzia składu dla języków Dalekiego Wschodu

Streszczenie

Przy rozszerzaniu MlBibTeX-a do pracy z językami Dalekiego Wschodu, dzięki udziałowi w 1-szej konferencji Asia TeX, mogliśmy zająć się odpowiednimi silnikami TeX-owymi, np. pTeX-em. Zademostrujemy wyniki.

Duration: min. 30 mins, max. 30 mins; allocated: 30

Jean-Michel Hufflen, LIFC, Besançon, France

XSLT 2.0 vs XSLT 1.0

Abstract

This article focuses on the new features introduced by Version 2.0 of XSLT, the language of transformations used for XML texts. We show why these new features — groups of XML subtrees, functions, interface with schemas — ease the development of some applications. Some examples, related to bibliography management, will be demonstrated.

XSLT 2.0 versus XSLT 1.0

Streszczenie

Artykuł dotyczy nowych własności wprowadzonych przy wersji 2.0 XSLT, języka transformacji dla tekstów XML-owych. Pokażemy dlaczego te nowe własności – grupy poddrzew XML-owych, funkcje, interfejs ze schematami – ułatwiają tworzenie pewnych aplikacji. Pokażemy przykłady z obszaru zarządzania bibliografiami.

Duration: min. 30 mins, max. 45 mins; allocated: 30

Paweł Jackowski, GUST, Kraków, Poland
Mojca Miklavec, Slovenia
Arthur Reutenauer, GUTenberg, Paris, France

Introduction to the “TeX contra TeX” day

Abstract

As in the title: Paweł Jackowski, Mojca Miklavec, Athur Reutenauer will introduce the day and chair it collectively.

They also have another special role, which you will discover if present.

Wprowadzenie do dnia „TeX contra TeX”

Streszczenie

Jak w tytule: Paweł Jackowski, Mojca Miklavec, Athur Reutenauer wprowadzą słuchaczy w tematykę dnia i będą go wspólnie prowadzić.

Mają oni również inną, specjalną rolę, którą objawi się w trakcie trwania obrad.

Duration: min. 15 mins, max. 15 mins; allocated: 30

Bogusław Jackowski, BOP s.c., Gdańsk, Poland

OTF format or name sorcery

Abstract

TeX users were accustomed to a font name being a font name. And that the name of the *.tfm file is simply the font name. A small problem arose from one of the operating systems insisting on not differentiating between lower and upper case letters in file names. Even more trouble was introduced with PostScript fonts — three names joined the action: the name of the *.tfm file, the name of the *.pfb file and the internal name of the font written into the *.pfb file. It shouldn't be too easy: the *.pfb file sports three names: the name of the font (FontName), the full name (FullName) and the family name (FamilyName). Because PostScript programs refer to the font name, TeX users put it (along with the *.tfm and *.pfb file names) into the config files such as DVIPS' psfonts.map. The PostScript fonts introduced — what wasn't in good old times — spaces in font names.

It's already interesting. The real fun begins with OpenType type fonts, and especially so with those which have the “size” feature feature implemented, like the Latin Modern fonts. Using the example of the Latin Modern family, this presentation will explain what are names all about in OpenType fonts.

Format OTF czyli magiczne nazwy

Streszczenie

Użytkownicy TeX-a byli przyzwyczajeni, że nazwa fontu, to nazwa fontu. I że nazwa pliku *.tfm to po prostu nazwa fontu. Trochę zamieszania przysporzył jeden z systemów operacyjnych, utożsamiający małe i duże litery w nazwach plików. Jeszcze więcej kłopotu sprawiły fonty postscriptowe (PostScript Type 1) – do akcji wkroczyły trzy nazwy: nazwa pliku *.tfm, nazwa pliku *.pfb i nazwa wewnętrzna fontu, wpisana w pliku *.pfb. Żeby nie było za prosto, to w pliku *.pfb występują trzy nazwy: nazwa fontu (FontName), nazwa pełna (FullName) i nazwa rodziny (FamilyName). Ponieważ programy postscriptowe odwołują się do nazwy fontu, TeX-owcy tę nazwę (oprócz nazw plików *.tfm i *.pfb) uwzględniają w plikach konfiguracyjnych, takich jak np. dvipsowy psfonts.map. Wraz z fontami postscriptowymi pojawił problem nazw zawierających spację – drzewiej, za pionierskich czasów TeX-a, tego nie bywało.

Już jest ciekawie. Ale naprawdę fajnie robi się w fontach OpenType, zwłaszcza z zaimplementowaną funkcją zecerską „size”, jak w fontach Latin Modern. Wyjaśnieniu o co chodzi z tymi nazwami w fontach OpenType na przykładzie rodziny Latin Modern poświęcona jest niniejsza prezentacja.

Duration: min. 30 mins, max. 45 mins; allocated: 45

Paweł Jackowski, GUST, Kraków, Poland

TeX: beauties and oddities

Abstract

See the TeX Pearls page.

TeX: śliczności i dziwności

Streszczenie

Patrz Perły TeX-owe.

Duration: min. 20 mins, max. 30 mins; allocated: 30

David Kastrup, DANTE e.V., Bochum, Germany

Writing (La)TeX documents with AUCTeX in Emacs

Abstract

Emacs 22.1 has been released last year and is pretty much available in every up-to-date serious software collection. Emacs 22.2, mostly a bug-fix release, is slated to appear “soon”, and development on Emacs 23.1 continues at a rapid pace. Both the multi-tty and unicode-2 feature branches have been merged and problems are being shaken out. Release management has been passed from Richard Stallman to Stefan Monnier and Chong Yidong.

For the TeX/LaTeX user, Emacs 22.1 offers improved Unicode support for editing, advanced version control system integration, desktop interaction and input, syntax highlighting activated by default, new ports for Windows, MacOSX and GTK+ using the native toolkits for graphic support and toolbars and providing a native, well integrated look for those desktop environments, transparent access to files accessible with su, sudo, ssh and other shell accounts: in short, finding a good reason to leave your Emacs window as the central work integration point is becoming more difficult.

The development of the TeX authoring environment AUCTeX has been at somewhat less break-neck speed, though. Some consolidation has happened, some packages are supported better than previously, some setups work better out of the box. By now, most changes are of evolutionary nature. Best supported are still LaTeX and .dtx files, while plain TeX and ConTeXt support is not worked on fervently at the moment.

The RefTeX package for managing cross references and bibliographical citations in LaTeX has been placed into the AUCTeX repository and is maintained and released from there.

Tworzenie dokumentów (La)TeX-owych przy pomocy AUCTeX-a w Emacsie

Streszczenie

Emacs 22.1 został opublikowany w zeszłym roku i można go znaleźć w prawie każdej aktualnej i poważnej kolekcji oprogramowania. Emacs 22.2, głównie wydanie z poprawionymi błędami, ma zostać udostępniony „niedługo” a rozwój Emacs-a 23.1 następuje w szybkim tempie. Gałęzie multi-tty i unicode-2 zostały połączone i pozbyto się problemów. Zarządzanie wersjami przeszło z rąk Richarda Stallmana do Stefana Monniera i Chong Yidonga.

Użytkownikowi TeX-a/LaTeX-a Emacs 22.1 oferuje poprawioną obsługę Unicode podczas edytowania, zintegrowany zaawansowany system kontroli wersji, interakcję z pulpitem, domyślne podświetlanie składni, nowe wersje (porty) dla Windows, MacOSX i GTK+ zbudowane z użyciem rodzimych zestawów narzędziowych dla obsługi grafiki i listew narzędziowych, z wyglądem naturalnym i dobrze zintegrowanym ze swoimi pulpitami, przezroczysty (transparent) dostęp do plików dostępnych z su, sudo, ssh i innymi kontami powłoki. W skrócie: znalezienie dobrego powodu do opuszczenia okna Emacs-owego jako centralnego punktu realizowania zadań staje się trudniejsze.

Rozwój TeX-owego otoczenia autorskiego AUCTeX następował z prędkością nieco mniejszą niż na złamanie karku. Dokonano pewnej konsolidacji, niektóre pakiety są wspierane lepiej niż poprzednio, niektóre ustawienia działają lepiej już „z pudełka”. Od teraz większość zmian jest natury ewolucyjnej. Najlepiej jest obsługiwany LaTeX i pliki .dtx, nad obsługą plain TeX-a i ConTeXt-a nie pracuje się aktualnie gorączkowo.

Pakiet RefTeX do zarządzania skorowidzami i cytowaniami bibliograficznymi został umieszczony w repozytorium AUCTeX-a i tam jest pielęgnowany i stamtąd udostępniany.

Duration: min. 60 mins, max. 120 mins; allocated: 60

David Kastrup, DANTE e.V., Bochum, Germany

State of the ‘bigfoot’ package

Abstract

The bigfoot package for arranging footnote apparatus for text-critical editions offers several advantages for ordinary documents as well

While user-visible development has been somewhat slow, the currently released version offers new compatibility features to various other packages, and the remaining problems for typesetting a large-scale book project have been tackled, including a load of bug fixes in the optimization. The results are staggeringly æsthetic page break decisions in the most complicated circumstances.

But even the standard single-apparatus situation benefits from bigfoot.sty : once breaking a footnote can’t be avoided, the combined selection of footnote and main text breaks can be used to avoid widows, clubs or hyphens across page breaks. Additionally, color in footnotes and fragile or verbatim text is supported.

Stan pakietu ‘bigfoot’

Streszczenie

Pakiet bigfoot do organizowania przypisów w wydaniach krytycznych ma wiele do zaoferowania również przy użyciu w zwykłych dokumentach. Mimo iż zewnętrzne oznaki postępu nie były zbyt widoczne, to aktualnie udostępniona wersja posiada własności, które umożliwiają jej bezkonfliktowe używanie z wieloma innymi pakietami, rozwiązano problemy występujące przy składaniu dużych prac oraz usunięto sporo błędów w optymalizacji. Wynikiem są zaskakująco dobre decyzje o miejcach przełamania stron w najbardziej złożonych przypadkach.

Kod w bigfoot.sty daje również efekty w standardowych sytuacjach z jednym typem przypisów: jeśli nie można uniknąć przełamania strony na przypisie, to przełamania tekstu głównego i przypisu mogą łącznie zostać dobrane tak, aby unikać wdów, bękartów i dzielenia wyrazów na przełamaniu strony. Ponadto, obsługiwany jest kolor i teksty kruche czy verbatim.

Duration: min. 30 mins, max. 45 mins; allocated: 45

David Kastrup, DANTE e.V., Bochum, Germany

Beauty and the beast — Design and implementation notes for ‘bigfoot’

Abstract

The bigfoot package codifies æsthetic criteria into fuzzy rule sets and penalties and then minimizes the global badness over a number of choices. The underlying ideas are intuitive to understand, easy to state and appeal to document designers with a basic grasp of mathematics. The implementation, in contrast, is an utter beast in hairy programming techniques and bypasses several of TeX’s mechanisms actually intended for that kind of task while working around the damage of others.

bigfoot stands apart as a package with regard to implementing a complex optimization algorithm (rather than first-fit or greedy algorithms) on top of TeX’s internal algorithms. Casting its design ideas into working code has turned out to be a frustratingly challenging chore.

Piękna i bestia – komentarze projektowe i implementacyjne pakietu ‘bigfoot’

Streszczenie

Pakiet bigfoot kodyfikuje kryteria estetyczne do postaci zbiorów rozmytych i kar a następnie minimalizuje łączną karę biorąc pod uwagę pewną ilość kryteriów. Zasady, na których oparto to postępowanie są intuicyjnie zrozumiałe i przemawiają do projektantów dokumentów posiadających podstawowe zrozumienie matematyki. Przeciwnie implementacja: jest straszną bestią z jeżącymi włos technikami programistycznymi i omija kilka mechanizmów TeX-owych przewidzianych właśnie do takich zadań jednocześnie zaś unika skutków działania innych.

bigfoot wyróżnia się spośród innych pakietów tym, że implementuje złożony algorytm optymalizacyjny (zamiast pierwszego z brzegu lub zachłannego) nad wewnętrznymi algorytmami TeX-a. Przekucie założeń projektowych okazało się być wyzwaniem z gatunku frustrującego kieratu.

Duration: min. 45 mins, max. 60 mins; allocated: 30

David Kastrup, DANTE e.V., Bochum, Germany

LuaTeX for lions and ants

Abstract

LuaTeX offers a lot of new things. Having talked about desirable features in a TeX successor in the past, I’ll try seeing how well LuaTeX matches with the feature set envisioned at that time, and what areas remain completely or partly uncovered.

In a second part, I’ll be taking a look at what LuaTeX might mean from a software engineering viewpoint: traditionally TeX wizards and the necessary focus are a sparse resource. In a large XML-focused typesetting project like QuinScape’s DocScape Publisher, LuaTeX offers approaches where a much larger ratio of the total software base is accessible to more conventional programmers, making it possible to solve more (and more complex) tasks with less TeX expertise than previously required.

LuaTeX dla lwów i mrówek

Streszczenie

LuaTeX ma do zaoferowania wiele nowego. Omówiwszy pożądane w przeszłości cechy następcy TeX-a, spróbuję zobaczyć, jak dobrze LuaTeX się do nich dopasowuje i które obszary pozostają całkowicie lub częściowo nietknięte.

W drugiej części spojrzę na to, czym może byc LuaTeX z punktu widzenia inżynierii oprogramowania: tradycyjnie czarodzieje TeX-owi i konieczny tu punkt widzenia są rzadkim zasobem. W wielkim, opartym o XML, przedsięwzięciu takim jak DocScape firmy QuinScape, LuaTeX oferuje podejście, w którym znacznie większy udział całości oprogramowania jest dostępny tradycyjnym programistom, pozwalając na rozwiązanie większej ilości (i bardziej złożonych) zadań przy jednocześnie mniejszej wiedzy TeXowej niż dotychczas.

Duration: min. 60 mins, max. 75 mins; allocated: 45

Jonathan Kew, SIL International

What's new in the XeTeX world?

Abstract

This presentation will review the current state of the XeTeX engine and associated packages, with an emphasis on features that have been added or updated over the past year, and will be included in the TeX Live 2008 release. These include updated OpenType support, synthetic font styles, the polyglossia macro package, updated math font support, built-in source/PDF synchronization support, and more.

We will also look at how XeTeX fits in with other TeX engines and with the wider software world. XeTeX is not the only extension of TeX providing Unicode and modern font support, but it is based on a quite different approach from others, both old (Omega) and new (LuaTeX). Each has both strengths and weaknesses, which users should consider when choosing the appropriate tool for their particular needs.

Co nowego w świecie XeTeX-a?

Streszczenie

W prezentacji zostanie dokonany przegląd aktualnego stanu silnika XeTeX-owego i stowarzyszonych pakietów, ze szczególnym uwzględnieniem własności dodanych lub zaktualizowanych w minionym roku i włączanych do edycji 2008 TeX Live. Obejmują one zaktualizowaną obsługę OpenType, syntetyczne style fontowe, makropakiet polyglosia, zaktualizowaną obsługę fontów matematycznych, wbudowaną synchronizację kodu źródłowego i PDF oraz inne.

Spojrzymy również na zgodność XeTeX-a z innymi silnikami TeX-owymi i innym oprogramowaniem. XeTeX nie jest jedynym rozszerzeniem TeX-a obsługującym Unicode i współczesne fonty, ale opiera się na całkiem innym podejściu niż zarówno stare (Omega) i nowe (LuaTeX). Każde ma swoje mocne i słabe strony, które powinny zostać uwzględnione przez użytkowników przy wyborze narzędzia do konkretnych potrzeb.

Duration: min. 30 mins, max. 45 mins; allocated: 30

Jonathan Kew, SIL International

TeXworks: lowering the barrier to entry

Abstract

One of the most successful TeX interfaces in recent years has been Dick Koch’s award-winning TeXShop on Mac OS X. I believe a large part of its success has been due to its relative simplicity, which has invited new users to begin working with the system without baffling them with options or cluttering their screen with controls and buttons they don't understand. Experienced users may prefer environments such as iTeXMac, AUCTeX (or on other platforms, WinEDT, Kile, TeXmaker, or many others), with more advanced editing features and project management, but the simplicity of the TeXShop model has much to recommend it for the new or ocasional user.

Besides the relatively “clean” interface, a second factor in TeXShop's success is probably its PDF-centric workflow, with pdfTeX as the default typesetting engine. PDF is the de facto standard for fully-formatted pages, and every user knows what a PDF file is and what they can do with it. Bypassing DVI reduces the apparent complexity of the overall process, and so reduces the “intimidation factor” for a newcomer. But TeXShop is built on Mac OS X-specific technologies, and is available only to Mac users. There does not seem to be an equivalent tool available on other platforms; there are many TeX editors and environments, but none with this particular focus.

This is the background to TeXworks, which aims to provide a simple TeX environment based on modern standards — including Unicode encoding and PDF output by default — with an uncluttered interface that does not overwhelm the newcomer. It is built using cross-platform, open-source tools and libraries, so as to be available on all today's major operating systems, with a native “look and feel” for each.

TeXworks also works with the new SyncTeX extension designed by Jérôme Laurens for pdfTeX and XeTeX, to provide a two-way link between source text and PDF output without requiring any modifications to the source document or support at the macro package level.

This presentation will discuss the goals and features of the TeXworks project, describe the implementation that has been developed, and show the capabilities of the current prototype.

TeXworks: obniżenie progu dostępności

Streszczenie

Jednym z najbardziej udanych inerfejsów do TeX-a w ostatnich latach był nagradzany TeXShop Dicka Kocha na Mac OS X. Wydaje mi się, że duża część jego sukcesu to względna łatwość, która zachęca użytkowników do rozpoczęcia pracy z systemem bez oszałamiania ich opcjami lub zaśmiecania ich ekranów kontrolkami i przyciskami których nie rozumieją. Doświadczeni użytkownicy mogą preferować otoczenia takie jak iTeXMac, AUCTeX (lub na innych platformach, WinEDT, Kile, TeXmaker, lub wiele innych), z bardziej zaawansowanymi opcjami edycyjnymi i zarządzaniem projektami, ale prostota modelu TeXShopa zasługuje na polecanie go nowym lub okazjonalnym użytkownikom.

Oprócz względnie „czystego” interfejsu, drugim czynnikiem sukcesu TeXShopa jest jego orientacja na PDF, z pdfTeX-em jako domyślnym silnikiem składu. PDF jest de facto standardem dla w pełni sformatowanych stron i każdy użytkownik wie czym jest plik PDF i co może z nim zrobić. Ominięcie DVI redukuje całkowitą postrzeganą złożoność procesu i w ten sposób redukuje „czynnik zastraszający” początkujących. Ale TeXShop jest oparty na technologiach specyficznych dla Mac OS X i jest dostępny tylko dla użytkowników Mac-ów. Nie wydaje się istnieć równoważne narzędzie dla innych platform; jest wiele edytorów i otoczeń TeX-owych, ale żadne z nich nie ma tego szczególnego podejścia.

To jest motywacja dla TeXworks, który stara się udostępnić proste otoczenie TeX-owe oparte na współczesnych standardach – łącznie z kodowaniem Unicode i domyślnym wyjściem PDF-owym – z niezaśmieconym interfejsem, który nie onieśmiela użytkownika. Jest zbudowany przy pomocy wielolpatformowych narzędzi i bibliotek o otwartych źródłach tak, aby być dostępnym na wszystkich współcześnie najważniejszych systemach operacyjnych, z naturalnym dla każdej platformy odbiorem.

TeXworks współpracuje również z nowym rozszerzeniem SyncTeX zaprojektowanym przez Jérôme-a Laurensa dla pdfTeX-a i XeTeX-a, który pozwala na obustronną łączność pomiędzy tekstem źródłowym i wyjściem PDF-owym bez wymogu jakichkolwiek modyfikacji dokumentu źródłowego lub obsługi na poziomie makropakietów.

W prezentacji omówimy cele i własności TeXworks, opiszemy implementację i pokażemy możliwości aktualnego prototypu.

Duration: min. 30 mins, max. 45 mins; allocated: 30

Jacek Kmiecik, AGH University of Science and Technology, Kraków, Poland

The tuning of LaTeX to one’s purposes

Abstract

A few simplest ways for tuning of the canonical LaTeX macros to one’s own typographical requirements will be presented.

Dostosowanie LaTeX-a do konkretnych potrzeb

Streszczenie

Wystąpienie sugeruje kilka najprostszych sposobów na dokonanie niezbędnych modyfikacji kononicznych makr LaTeX-owych celem dostosowania wyglądu dokumentu do własnych potrzeb typograficznych.

Duration: min. 30 mins, max. 30 mins; allocated: 30

Mateusz Kmiecik, Kraków, Poland

From Logo to MetaPost

Abstract

The Logo language (turtle graphics) is recommended for teaching of informatics at secondary schools in Poland. It is a quite primitive language so young people quickly hit the limits when programing more advanced pictures. Could MetaPost be used to this end?

Od Logo do Metaposta

Streszczenie

Do nauczania podstaw informatyki w gimnazjum zalecane jest korzystanie z języka LOGO (grafika żółwia). Jest to język dość prymitywny, więc młody adept programowania szybko zniechęca się przy programowaniu bardziej zaawansowanych grafik. A gdyby tak wykorzystać do tego celu program MetaPost?

Duration: min. 15 mins, max. 20 mins; allocated: 15

Michał Kolany, Katowice, Poland

What in TeX makes me burst

Abstract

As the title says. A presentation by an angry youngster.

Co mnie wkurza w TeX-u

Streszczenie

Jak w tytule. Referat młodego gniewnego.

Duration: min. 15 mins, max. 15 mins; allocated: 15

Reinhard Kotucha, deister electronic, Barsinghausen, Germany
Siep Kroonenberg, Rijksuniversiteit Groningen, Groningen, The Netherlands
Norbert Preining, Vienna University of Technology, Wien, Austria

A new Installer for TeX Live

Abstract

TeX Live has a new package infrastructure, primarily developed by Norbert Preining, and inspired by the Debian/Linux packaging system.

We shall present a new TeX Live installer, based on the new package infrastructure. It includes a text based as well a graphical user interface. Among other new features, installing TeX Live from the internet is now possible. It should work on all platforms supported by TeX Live.

Nowy instalator dla TeX Live

Streszczenie

TeX Live posiada nową infrastructurę pakietów, zbudowaną głównie przez Norberta Preininga i zainspirowaną systemem pakietów Debian/Linux.

Przedstawimy nowy instalator TeX Live, oparty na nowej strukturze pakietowej. Zawiera on interfejs użytkownika zarówno tekstowy jak i graficzny. Pośród innych nowych własności, możliwe jest również instalowanie TeX Live przez internet. Powinien działać na wszystkich platformach obsługiwanych przez TeX Live.

Duration: min. 30 mins, max. 30 mins; allocated: 30

Piotr Krakowiak, dragonia.pl, Poland
Tomasz Łuczak, Technodat Sp. z o.o., Gliwice, Poland

The Dragonia Magazine backstage

Abstract

The Dragonia Magazine is a monthly free e-zine published since 2006. It is devoted to GNU/Linux and Free Software. Most of the issues were typeset with Scribus, one with InDesign but the latest are typeset with LaTeX. We will show the abilities and restrictions of typesetting of a periodical with several dozen pages with Scribus, the reasons behind the migration to typesetting with LaTeX and the results — or what was gained and what was lost.

Dragonia Magazine – kulisy redakcji

Streszczenie

Dragonia Magazine jest darmowym magazynem internetowym, wydawanym co miesiąc od 2006 roku, poświęconym tematyce GNU/Linuksa i Wolnego Oprogramowania. Większość numerów składana była w Scribusie, jeden w InDesign-ie, a ostatnie są już składane LaTeXem. Przedstawimy możliwości i ograniczenia składu kilkudziesięciostronicowego periodyku za pomocą Scribusa oraz powody migracji do LaTeXa oraz efekty, czyli co nam to dało, a co straciliśmy.

Duration: min. 30 mins, max. 30 mins; allocated: 30

Jerzy Ludwichowski, Nicolaus Copernicus University and GUST, Toruń, Poland

Conference opening

Abstract

As the title says

Otwarcie konferencji

Streszczenie

Zgodnie z tytułem

Duration: min. 15 mins, max. 30 mins; allocated: 15

Jerzy Ludwichowski, Nicolaus Copernicus University and GUST, Toruń, Poland

Conference closing

Abstract

As the title says

Zamknięcie konferencji

Streszczenie

Zgodnie z tytułem

Duration: min. 15 mins, max. 30 mins; allocated: 15

Mojca Miklavec, Slovenia

New ‘minimal’ ConTeXt distribution

Abstract

Due to the nature of rapid ConTeXt development and its dependencies on latest (LuaTeX) binaries, standard TeX distributions with slow release cycles and no intermediate updates do not best suit the needs of adventurous ConTeXt users. Moreover, TeX distributions take a considerable amount of space, a great deal of which is not of interest to the users who never use LaTeX.

We will show how rsync has been used to cook up our own TeX Live-based distribution that can be constantly kept up-to-date with minimal effort, minimal web traffic and minimal space used.

Nowa ‘minimalna’ dystrybycja ConTeXt-a

Streszczenie

Ze względu na szybki rozwój ConTeXt-a i jego zależność od najnowszych binariów LuaTeX-owych, standardowe dystrybucje TeX-owe z długimi cyklami wydawniczymi i brakiem pośrednich aktualizacji niezbyt dobrze odpowiadają żądnym przygód użytkownikom ConTeXt-a. Co więcej, dystrybucje TeX-owe zajmują sporą ilość miejsca, z którego znaczna większość nie jest interesująca dla tych użytkowników, którzy nigdy nie używają LaTeX-a

Pokażemy, jak użyto rsync do sprokurowania własnej, opartej o TeX Live dystrybucji, która minimalnym tylko wysiłkiem może być aktualizowana w sposób ciągły, przy minimalnej ruchu sieciowym i minimalnej zajętości przestrzeni dyskowej.

Duration: min. 15 mins, max. 15 mins; allocated: 15

Grzegorz Murzynowski, Warszawa, Poland

Threefold on typesetting of E. Szarzyński's letters: æstetic-, XeTeX-, and a little hacker-wise

Abstract

The “102 listy” by E. Szarzyński is a series of letters which he wrote to himself just before commiting suicide. Fairy tales like colorful papers with calligraphic handwriting have been bound into a book which by being richly addorned reminds of medieval incunabula. Preparing it for print we decided for one color (black) ink and instead of reproducing the adornments to provide their descriptions which gives our edition a rather conceptual character.

I intend to report on fonts we used and typographical conventions which aim at a clear separation of the editorial level, which describes the original, from Szarzyński's text, at the same time trying to reflect the conventions used by the author.

The engine I am using since at least half a year is XeTeX, currently in version 0.997. I am using the availability of the OpenType fonts visible with the system, the possibilities to easily declare the features available through fontspec and the new conveniences offered by XeTeX like the pseudo-feature “slant”. I will describe how XeTeX serves the æstetic of a book.

I intend to tell the audience a couple of words about the basic typesetting parameters, such as \tolerance and \emergencystretch in the context of their role for the appearance of the work.

If time allows, I will present a few tricks, such as typesetting of a fragment longer than a page in such a way that all “t” characters are typeset as crosses (as in the Szarzyński's original).

O składaniu listów E. Szarzyńskiego trojako: estetycznie, XeTeX-owo, troszkę hackersko

Streszczenie

„102 listy” E. Szarzyńskiego to cykl listów, jakie w 1998 roku napisał sam do siebie, tuż przed samobójstwem. Bajecznie kolorowe papiery i kaligraficzne pismo zostały oprawione w książkę, która przez bogactwo zdobień przypomina średniowieczne inkunabuły. Przygotowując ją do druku zdecydowaliśmy się na skład jednobarwny (czarny), zamiast reprodukcji zdobień podając ich opisy, co nadaje naszej wersji charakter nieco konceptualny.

Zamierzam opowiedzieć o użytych krojach pisma i konwencjach typograficznych, które mają na celu jasne oddzielenie wartstwy redakcyjnej, opisującej oryginał, od tekstu Szarzyńskiego, a zarazem oddać konwencje stosowane przez autora.

Silnikiem TeX-owym, jakiego używam od co najmniej pół roku, jest XeTeX, obecnie wersja 0.997. Korzystam z dostępności fontów OpenType widocznych w systemie, możliwości łatwego deklarowania ficzerów zapewnionej przez pakiet fontspec i nowych udogodnień XeTeX-a, takich jak pseudo-ficzer „slant”. Opowiem, jak (Xe)TeX służy estetyce książki.

Zamierzam powiedzieć dwa słowa o podstawowych parametrach składu, takich jak \tolerance i \emergencystretch w kontekście ich znaczenia dla wyglądu dzieła.

Jeśli wystarczy czasu, zaprezentuję kilka sztuczek, takich jak np. złożenie ponadstronicowego fragmentu w taki sposób, że wszystkie litery „t” składają się jako krzyżyki (zgodnie z oryginałem Szarzyńskiego).

Duration: min. 30 mins, max. 45 mins; allocated: 45

Grzegorz Murzynowski, Warszawa, Poland

A bibliography style: ‘pl64.bst’

Abstract

Where does the name come from: „Zasady typowego opracowania edytorskiego” (“The rules for typical editorial tasks”); PWN 1964. „Edda poetycka” (“The poetic Edda”) by the National Library as an additional source of inspiration. The author in an antiqua or uppercase? Using Makebst thus simply a form. Hand tuning: “s.” and “ss.” instead of “str.” (“p.” and “pp.” instead of “page” and “pages”) etc.

Styl bibliograficzny pl64.bst

Streszczenie

Skąd nazwa: „Zasady typowego opracowania edytorskiego” PWN 1964. „Edda poetycka” Biblioteki Narodowej jako dodatkowe źródło inspiracji. Autor antykwą czy kapitalikami? Użycie Makebst czyli po prostu kwestionariusz. Ręczne podrasowanie: „s.” i „ss.” zam. „str.” itp.

Duration: min. 15 mins, max. 15 mins; allocated: 15

Grzegorz Murzynowski, Warszawa, Poland

A short course in “Don’t Repeat Yourself” or “Write a class or package”

Abstract

We will elaborate on what Marcin [Woliński] rather mentions than describes in the MWCLS documentation, i.e., we will exercise the writing of an own document class based on MWSLC or on standard classes:

 • the required commands
 • loading of the base class(\LoadClass)
 • loading of the beloved packages (\RequirePackage)
 • declaring of options and passing them to the base class and packages(\DeclareOption, \PassOptionsToPackage/Class)
 • if time allows, options of the key-value form

Documenting the class at write-time (literate programming) with the gmdoc package:

 • where to put the class written and what should be done for TeX to see it.
 • what are the ‘at’ signs, \edef-s and other basic TeX commands for or The TeX Book and The LaTeX Source as enlightening.
 • Look how others do it or read the .dtx instead of the .cls and .sty files.

Placing macros in the package:

 • what is the difference between a package and a class
 • when to write a package and when a class.

Why so? – The DRY rule (Don't Repeat Yourself (Twice Is Too Much)).

Warsztat: Krótki kurs niepowtarzania się, czyli: Napisz klasę lub pakiet.

Streszczenie

Rozwiniemy to, co Marcin bardziej wzmiankuje niż opisuje w dokumentacji MWCLS, mianowicie przećwiczymy pisanie własnej klasy dokumentu opartej na MWCLS lub klasach standardowych:

 • polecenia wymagane
 • ładowanie klasy podstawowej (\LoadClass)
 • ładowanie ulubionych pakietów (\RequirePackage)
 • deklarowanie opcyj i przekazywanie ich do klasy podstawowej i pakietów (\DeclareOption, \PassOptionsToPackage/Class)
 • jeśli czas pozwoli, opcje postaci key-value

Dokumentowanie klasy jednocześnie z jej pisaniem (literate programming) przy użyciu pakietu gmdoc:

 • gdzie umieścić napisaną klasę i co zrobić, żeby TeX ją zobaczył.
 • co robią małpy, \edef-y i inne podstawowe polecenia TeXowe, czyli TeX Book i The LaTeX Source jako oświecenie.
 • popatrz, jak to robią inni, czyli czytaj .dtx-y, a nie .cls-y i .sty.

Umieszczanie makr w pakiecie:

 • czym różni się pakiet od klasy
 • kiedy pisać pakiet, a kiedy klasę.

Po co tak? – Zasada DRY (Don't Repeat Yourself (Twice Is Too Much)).

Duration: min. 180 mins, max. 270 mins; allocated: 210

Andrzej Odyniec, Macrologic S.A., Warszawa, Poland

Using OpenType fonts with XeTeX — a tutorial

Abstract

A few words on OTF fonts (a few because the subject can not be exhausted, one can only dip ones toe).

Examples of their use in TeX installations:

 1. by conversion to Type1 fonts,
 2. through use in XeTeX.

I will try to show an ornamental design with frills, typeset with XeTeX… perhaps a wedding invitation? Yes. That's a good idea. An addressed invitation to a wedding.

Examples of the use of such fonts in programs like Adobe Illustrator or Adobe InDesign.

The presentation is intended to take a form of a demo rather than of a lecture

Używanie fontów OTF na przykładzie XeTeX-a – tutorial

Streszczenie

Kilka słów o fontach OTF (kilka, bo tematu wyczerpać się nie da, można jedynie „zaczerpnąć“).

Przykłady ich użycia w instalacjach TeX-owych:

 1. poprzez konwersję do Type1,
 2. poprzez użycie w XeTeX-u.

Postaram się pokazać złożony w XeTeX-u jakiś ozdobnik z z fikuśnikami… może zaproszenie na ślub? Tak. To dobry pomysł. Imienne zaproszenia na ślub.

Przykłady funkcjonowania tych fontów w takich programach, jak Adobe Illustrator czy Adobe InDesign.

Ma to mieć postać bardziej demonstracji niż wykładu.

Duration: min. 60 mins, max. 120 mins; allocated: 60

Robert Oleś, d2d.pl, Kraków, Polska,

Problematic elements of typograhic style influencing the æsthetic of the result

Abstract

The quest for one's own style in book form design should resist the temptations of schemes and norms but at the same time should not break with harmony and logic, which constitute the foundation of æsthetic.

Using examples, I will present problematic elements of typographic style which in typesetting usually result in compromises from the clash between differing importance hierarchies dividing the designer and the editor.

Problematyczne elementy stylu typograficznego, rzutujące na estetykę składu.

Streszczenie

Poszukiwanie własnego stylu w projektowaniu formy książki musi opierać się schematom i normatywom, nie zrywając z harmonią i logiką, które pozostaną podstawą estetyki.

Na wybranych przykładach zaprezentuję problematyczne elementy stylu typograficznego, których skład stanowi zazwyczaj kompromisowe rozwiązanie wynikające ze zderzenia odmiennych hierarchii ważności jakie dzielą projektanta i redaktora.

Duration: min. 90 mins, max. 90 mins; allocated: 90

Hans Hagen, Pragma ADE, Hasselt, The Netherlands
David Kastrup, DANTE e.V., Bochum, Germany
Jonathan Kew, SIL International
Marek Ryćko, DO, Warszawa, Poland
Martin Schröder, Bremen, Germany
Volker RW Schaa, GSI, Darmstadt, Germany
Ulrik Vieth, Stuttgart, Germany

The “TeX contra TeX” panel

Abstract

The “TeX contra TeX” day will be — hopefully — summarized during the panel discussion with the above mentioned panelists (participation not yet confirmed).

Panel: TeX contra TeX

Streszczenie

Dzień „TeX contra TeX” zostanie — namy nadzieję — podsumowany podczas dyskusji panelowej z udziałem ww. osób (udział nie został jeszcze potwierdzony).

Duration: min. ? mins, max. ? mins; allocated: 60

Piotr Pianowski, BOP s.c., Gdańsk, Poland
Piotr Strzelczyk, BOP s.c., Gdańsk, Poland

PS_View, a new edition of a known program

Abstract

PS_View is one of many PostScript and PDF file viewers. Why was it written, what are its design principles, history, the current state and future? We will present similar projects, their merits and faults and common features. PS_View distinguishes itself through the “frame paradigm” — one if it's main design principles. The programing languages used in the project are also not typical for such projects — PostScript can serve not only to describe graphics and Lua is just gaining popularity in the TeX world. Those two propositions lead to unique functions and merits (and also shortcomings). All of this is already in. Currently we are striving for cross-platform availability and improvements of configurability and code maintainability. And what's next…?

PS_View, znany program w nowym wydaniu

Streszczenie

PS_View jest jedną z wielu przeglądarek do plików w formacie PostScript i PDF. Dlaczego powstała, jakie są jej założenia, historia, stan obecny i przyszłość? Przedstawimy przegląd podobnych projektów, ich zalety, wady i wspólne cechy. Elementem wyróżniającym PS_View jest „paradygmat kadru” – jedno z głównych założeń tego programu. Także użyty w projekcie języki programowania są niezbyt typowe – PostScript może być nie tylko językiem opisu grafiki, a Lua właśnie zdobywa popularność w świecie TeXowym. Z tych dwóch założeń wynikają unikatowe funkcje i zalety (a także wady) tej przeglądarki. To wszystko już jest. Na obecnym etapie rozwoju dążymy do wieloplatformowości i poprawienia modyfikowalności oraz konfigurowalności. A co dalej…?

Duration: min. 45 mins, max. 45 mins; allocated: 45

Karel Píška, Institute of Physics, Academy of Sciences, Prague, Czech Republic

Tests of the TeX Gyre fonts (Spring 2008)

Abstract

The contribution presents the results of verification of previous and newest versions of the TeX Gyre fonts, shows examples of various testing techniques, overviews suggestions and bugs; many of them, reported earlier, have already been fixed in the recent releases. “Synoptic tables” have been produced to list a full glyph repertoire to check it for correctness of shapes, completeness, consistency between regular, bold, italic, and bold italic faces, etc. We will also discuss the status and the future of the Cyrillic and Greek parts.

Testy fontów TeX Gyre (wiosna 2008)

Streszczenie

Prezentacja przedstawi wyniki weryfikacji poprzednich i najnowszej wersji fontów TeX Gyre, pokaże wyniki różnych technik testowania, dokona przeglądu sugestii i błędów; wiele z tych ostatnich, zgłoszonych wcześniej, zostało już poprawionych w najnowszych wydaniach. Przygotowano „tablice synoptyczne” zawierające pełen repertuar glifów, co pozwala na badanie poprawności kształtów, kompletności, spójności pomiędzy odmianami itp. Zajmiemy sie też stanem i przyszłością składowych cyrylicy i greki.

Duration: min. 30 mins, max. 45 mins; allocated: 45

Norbert Preining, Vienna University of Technology, Wien, Austria

The new TeX Live infrastructure and installer

Abstract

Since the release of TeX Live 2007 a new infrastructure for TeX Live distribution and management has been developed. This article presents the reasons for this switch, the ideas behind the new infrastructure, software developed, and ways to incorporate this new infrastructure. We will close with a look at what new features this new infrastructure could bring to the TeX (Live) world.

Nowe: infrastruktura TeX Live i instalator

Streszczenie

Po edycji TeX Live 2007 rozpoczęto konstruowanie nowej infrastruktury i zarządzania dystrybucją. W artykule zaprezentujemy powody tej zmiany, zasady stojące za nową infrastrukturą, sposoby jej zaimplementowania i powstałe oprogramowanie. Zakończymy spojrzeniem na to, co nowa infrastruktura może dać światu TeX Live.

Duration: min. 30 mins, max. 45 mins; allocated: 30

Arthur Reutenauer, GUTenberg, Paris, France

TeX contra TeX: a modification of the logo

Abstract

If you look carefully at the well-known TeX logo in Computer Modern at 10pt, you will see something strange (but you may have to magnify it a lot): the lower serif of the E extends slightly of the lower left serif of the X whereas it should only touch it. This phenomenon is even clearer with the version of the logo used in the TUGboat which is somewhat different.

In a sequel to Grzegorz Murzynowski’s talk at EuroBachoTeX 2007 (“LaTeX vs. LaTeX: a modification of The Logo”) who explained how to move the A in the LaTeX logo to give it a better appearance, I would like to discuss options to modify the “TeX” part, and also place it in a historical perspective by tracing its evolution from the beginning.

[Here is an illustration of the problem]

TeX contra TeX: modyfikacja logotypu

Streszczenie

Jeśli się uważnie przyjrzeć dobrze znanemu logotypowi TeX-a w 10-cio punktowym Computer Modern, można (przy dużym powiększeniu) zobaczyć coś dziwnego: dolny szeryf E zachodzi lekko na dolny lewy szeryf X, a powinien go tylko dotykać. To zjawisko jest nawet wyraźniejsze w nieco innej wersji logotypu używanej przez TUGboat.

Idąc w ślady wystąpienia Grzegorza Murzynowskiego (“LaTeX vs. LaTeX: a modification of The Logo”), który wyjaśnił, jak przesunąć A w logotypie LaTeX-a aby uzyskać lepszy wygląd, będę chciał omówić możliwości zmodyfikowania części „TeX” oraz umieścić to w perspektywie historycznej, śledząc rozwój logotypu od początku.

[Tu jest ilustracja problemu].

Duration: min. 15 mins, max. 15 mins; allocated: 15

Arthur Reutenauer, GUTenberg, Paris, France

Making TeX support Unicode: The Quest of the Holy Grail

Abstract

As everybody knows, TeX is moving towards full Unicode support with the new XeTeX and LuaTeX engines, which enabled UTF-8 input, multidirectional typesetting, and direct use of OpenType fonts, etc. etc. … Does it mean we’re there yet? Are XeTeX and LuaTeX really Unicode-compliant?

Of course, those engines can read Unicode-encoded text directly, without resorting to complicated macros, and they can typeset Unicode characters using advanced fonts. But Unicode is much more than a pile of characters: it associate a number of properties with each one of them, and it defines transformation of character streams.

Examples include handling of combining marks: when you put such a character after a “normal” one (called base character), the former is supposed to be displayed as a diacritical mark. This isn’t supported at all in TeX — of course, TeX has always been able to handle accents, but it has done so in its own way, without putting it in relation with Unicode. Another very interesting example is bidirectional typesetting: experiments have been done as early as 1987 to mix texts in different writing directions in TeX, but there has been very little effort to support the “Unicode way” of doing so, namely, the so-callled bidirectional algorithm.

There are more such examples, and each one of them uncovers what I would like to call the “TeX way” of text processing, which is often very different from the “Unicode way”. It even looks like both approaches are completely opposite: while TeX strives to produce the best final result and loses a lot of the original input in the process, Unicode prescribes ways to handle plain text and shows little interest for the displayed appearance. This talk is an attempt to give an overview of those two ways, and to discuss options on how to unite them in order to implement Unicode support in the different “modern” TeX engines, with a particular emphasis on LuaTeX with ConTeXt as a macro package (also known as “Mark IV”).

Unicode w TeX-u: wyprawa po świętego Graala

Streszczenie

Jak wiadomo, w TeX-u coraz łatwiej jest używać Unikodu, dzięki nowym „maszynom” TeX-owym – XeTeX-owi i LuaTeX-owi, które pozwalają przetwarzać tekst zakodowany w UTF-8, umożliwiają skład w językach o innym kierunku pisma, dają bezpośredni dostęp do fontów OpenType, itp. itd. Więc czy to już? Czy XeTeX i LuaTeX są faktycznie zgodne z Unikodem?

Oczywiście te nowe „maszyny” pozwalają przetwarzać tekst zakodowany w Unikodzie bezpośrednio, bez odwoływania się do skomplikowanych makr, oraz składają Unikodowe znaki przy użyciu odpowiednich fontów. Ale Unicode to coś więcej niż zbiór znaków – Unicode określa dla poszczególnych znaków pewne ich właściwości a także definiuje przekształcenia ciągów znaków.

Przykładem może być przetwarzanie akcentów dostawnych. Znak tej kategorii, gdy wystąpi po „zwykłym” znaku (zwanym znakiem bazowym), powinien być wyświetlony jako znak diakrytyczny przy znaku bazowym. Tak się jednak nie dzieje w TeX-u. Oczywiście TeX od zawsze ma mechanizm dostawiania akcentów, jest on jednak niezależny od sposobu przewidzianego w Unicode. Innym ciekawym przykładem jest skład w dwóch kierunkach. W TeX-u już w roku 1987 dawało się uzyskać skład wymagający mieszanych kierunków pisma, ale bardzo niewiele zrobiono, by uzyskać taki skład „sposobem unikodowym”, czyli z użyciem tzw. algorytmu dwukierunkowego (bidirectional algorithm).

Przykłady można mnożyć, a w każdym z nich ujawnia się coś, co nazywam przetwarzaniem tekstu „sposobem TeX-owym”, który często istotnie różni się od „sposobu unikodowego”. Wydaje się, że sposoby te są sobie przeciwstawne: w TeX-u chodzi o uzyskanie najlepszego wyniku końcowego i nie jest istotna utrata po drodze znacznej części wejściowej informacji. Natomiast Unicode opisuje sposoby przetwarzania „czystego” tekstu, a do prezentacji graficznej przykłada się niewielką wagę. Prezentacja jest próbą porównania tych dwóch podejść i przedyskutowania możliwości ich połączenia, co miałoby na celu pełną implementację Unikodu w nowych maszynach TeX-owych, w szczególności w LuaTeX-u z formatem ConTeXt (znanym także jako „Mark IV”).

Duration: min. 30 mins, max. 45 mins; allocated: 30

Arthur Reutenauer, GUTenberg, Paris, France

High Noon in TeX town … A brief history of TeX, volume III

Abstract

People are often confused by the wealth of programs called “TeX"” and variations thereof. This is quite understandable: there must be at least a dozen such names and they can have really different natures, from core engines to macro packages to distributions. And a distressed question naturally arises: why are there so many different versions of TeX and what is their use? Is there some kind of rivalry between them? Are we going to have a duel in the main TeX street some day (at High Noon)?

After my historical account last year, I will try to take a snapshot of the current situation by describing the different TeX parties and coalitions, for the benefit of all the citizens of TeX town, old TeX timers and TeX tenderfeet alike.

W samo południe w mieście TeX-a – Krótka historia TeX-a, tom III

Streszczenie

Użytkownicy czują się często zagubieni wśród mnóstwa programów, których nazwa brzmi TeX lub jest jakąś wariacją na ten temat. Jest to zupełnie zrozumiałe – w użyciu jest co najmniej tuzin nazw, zawierających człon „TeX”, które opisują byty o zupełnie różnej naturze: od zmodyfikowanych wersji programu, przez pakiety makrodefinicji, aż do dystrybucji. Nasuwa się niepokojące pytanie: dlaczego jest tyle wersji TeX-a i do czego one służą? Czy rozgrywa się między nimi jakieś współzawodnictwo? Czy pewnego dnia (w samo południe) na głównej ulicy miasta TeX-a dojdzie do pojedynku?

Bazując na moich rozważaniach historycznych z zeszłego roku, spróbuję przedstawić bieżącą sytuację i opisać różne TeX-owe ugrupowania i koalicje, dla dobra wszystkich mieszkańców miasta TeX-a, zarówno na dobre już osiadłych, jak i nowoprzybyłych.

Duration: min. 30 mins, max. 30 mins; allocated: 30

Joanna Ludmiła Ryćko, Humboldt-Universität, Berlin, Germany

The secrets of an old wardrobe … a.k.a. long-term archiving

Abstract

The dusty bottom of an old wardrobe might hide many mysteries. Who did not stumble during clean-up upon various long-unseen and -unused things? Not once one can sink into childhood fairy tales when discovering an old book with beautiful illustrations or recollect journeys while scanning through photo albums. Sometimes a find from the old wardrobe can not be immediately scanned, read or listened to. Video cassetes without labels, old diskettes, magnetic tapes with TeX 3.14… Finding the proper player might border with a miracle, and this is only the beginning! With the current pace of technology files or programs created 20–30 years ago are currently often unreadable.

Sekrety starej szafy… czyli o długoterminowej archiwizacji

Streszczenie

Zakurzone dno starej szafy może skrywać wiele tajemnic. Kto z nas nie natknął się podczas sprzątania na różne dawno nie widziane i nie używane przedmioty? Nieraz można zatopić się w świat bajek z dzieciństwa odkrywając starą książkę z pięknymi ilustracjami albo wspomnieć dalekie wyprawy przeglądając zdjęcia w albumie. Czasem znaleziska ze starej szafy nie da się jednak od razu obejrzeć, przeczytać czy wysłuchać… Kasety video bez opisu, stare dyskietki, taśmy magnetyczne z TeX-em 3.14… Znalezienie odpowiedniego odtwarzacza graniczy czasem z cudem, a to dopiero początek! Przy obecnym tempie rozwoju techniki pliki czy programy stworzone 20–30 lat temu są w tej chwili często nieodczytywalne.

Duration: min. 45 mins, max. 60 mins; allocated: 45

Marek Ryćko, DO, Warszawa, Poland

To TeX or not to TeX?

Abstract

Rozważania projektanta oprogramowania na temat użycia TeX-a w różnych zastosowaniach.

To TeX or not to TeX?

Streszczenie

Software designer’s thoughts on using TeX in various applications.

Duration: min. 15 mins, max. 30 mins; allocated: 15

Martin Schröder, Bremen, Germany

What's new in the pdfTeX world?

Abstract

The next version of pdfTeX, 1.50, will be released soon after this year's BachoTeX. We will present its new features.

Co nowego w świecie pdfTeX-a?

Streszczenie

Nowa wersja pdfTeX-a zostanie przekazana do użytku niedługo po konferencji BachoTeX 2008. Przedstawimy jej nowe właściwości.

Duration: min. 45 mins, max. 45 mins; allocated: 30

Andrzej Tomaszewski, Warszawa, Poland

Designing a book on history of books

Abstract

Professor Janusz Tondel from the Nicolas Copernicus University of Toruń, Poland, researched for sevaral years the incunabula from the Pelplin library. The resulting book was a big challenge for the designer. I will describe the meeting of a contemporary book designer with the history of books and the exceptional personality of the Professor.

Projektowanie książki o historii książki

Streszczenie

Profesor Janusz Tondel z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu przez kilka lat badał inkunabuły w pelplińskiej bibliotece. Powstało dzieło, którego zaprojektowanie było dużym wyzwaniem. Opowiem o spotkaniu współczesnego projektanta z historią książki i z nietuzinkową osobowością Profesora.

Duration: min. 60 mins, max. 90 mins; allocated: 90

Andrzej Tomaszewski, Warszawa, Poland

Applied “footnoteology” — prolegomena

Abstract

According to the title.

Prolegomena przypisologii stosowanej

Streszczenie

Zgodnie z tytułem.

Duration: min. 30 mins, max. 30 mins; allocated: 30

Andrzej Tomaszewski, Warszawa, Poland

Exhibition of book designs

Abstract

Will not be provided

Wystawa projektów książek

Streszczenie

Nie zostanie dostarczone

Duration: min. ? mins, max. ? mins; allocated: 630

Adam Twardoch, Fontlab Ltd., Berlin, Germany

What is the difference between pretty and ugly books?

Abstract

If we walk into a bookshop in Berlin and Warsaw, we immediately see vast differences in the editorial quality of books that are published at the east and west side of the Oder river. German fiction books intended for everyday use present appealing covers, good typographic design, are made with good paper and binding. Analogical Polish publications look much worse. Polish publishers tend to fail at tasks even as simple as the choice of typeface and column proportions. It is a chicken-and-egg problem whether modest publication runs and small profits prevent Polish publishers from making higher-quality books or if the low æsthetic quality of the books stops the clients from buying them. One is certain: good design can sell a product. Adam Twardoch will present his manifesto, calling for taking design and typography seriously when books are made.

Czym różnią się książki ładne od paskudnych?

Streszczenie

Wchodząc do dowolnej księgarni w Berlinie i Warszawie natychmiast dostrzegamy ogromne różnice w poziomie edytorskim książek ukazujących się na wschód i na zachód od Odry. Zwykła beletrystyka niemiecka przeznaczona do codziennej konsumpcji prezentuje estetyczne okładki, ładne projekty typograficzne, dobry papier i dobrą oprawę. Analogiczne pozycje ukazujące się w Polsce prezentują się znacznie gorzej. Nawet w przypadku kwestii tak prostych jak dobór kroju pisma i proporcji kolumny, księgarstwo polskie częściej zawstydza niż zachwyca. Problemem jajka i kury jest, czy to niewielkie nakłady książek i małe zyski wydawców sprawiają, że nie stać ich na wydawanie książek lepiej, czy też może niski poziom estetyczny wydawnictw sprawia, że klienci sięgają po nie mniej chętnie. Jedno jest pewne: dobry design potrafi sprzedać produkt. Adam Twardoch przedstawi swój manifest, wzywający do poważnego traktowania typografii i kwestii projektowych przy tworzeniu książek.

Duration: min. 45 mins, max. 45 mins; allocated: 45

Adam Twardoch, Fontlab Ltd., Berlin, Germany

Features of a robotic typesetter: best practices in defining and implementing OpenType Layout features for European fonts

Abstract

The international standard ISO/IEC 14496-22, which is an ISO version of the OpenType font format specification, references OpenType Layout features — which are registered by Adobe and Microsoft and are not part of the ISO standard. Some of them are currently implemented in mainstream applications by Adobe, Microsoft and Apple, so it does make sense to put them into fonts. Some features will most likely never be implemented, so placing them in fonts is at leas t questionable. I will give a brief overview of the current status of OpenType support on systems and applications. I will also give recommendations which features should be included in European fonts (that support Western, Central European, Cyrillic and/or Greek letters). Finally, I will give specific recommendations about the glyph design and naming, and about the technical implementations of some of the most popular features, such as superscripts and subscripts, small caps, ligatures — taking into account recent advances made by Adobe, Microsoft and other vendors.

Funkcje zautomatyzowanego zecera: rekomendacje w zakresie definiowania i implementacji funkcji zecerskich OpenType w pismach drukarskich dla języków europejskich

Streszczenie

Międzynarodowa norma ISO/IEC 14496-22, będąca normatywną wersją specyfikacji formatu fontów OpenType, zawiera odniesienia do funkcji zecerskich OpenType – które rejestrowane są przez Adobe i Microsoft i nie są częścią normy ISO. Niektóre z tych funkcji są obecnie zaimplementowane w popularnych programach komputerowych firm Adobe, Microsoft i Apple, więc należałoby umieszczać je w fontach. Inne spośród funkcji zecerskich nigdy zapewnie nie zostaną zaimplementowane, więc umieszczanie ich w fontach w zasadzie mija się z celem. Przedstawię krótki przegląd obsługi formatu OpenType w systemach operacyjnych i programach. Przedstawię zalecenia co do tego, które funkcje powinny być umieszczane w fontach przeznaczonych do składu języków europejskich (zawierające zachodnio- i wschodnioeuropejskie znaki łacińskie a także grekę i cyrylicę). Przedstawię konkretne zalecenia co do projektu i nazewnictwa niektórych glifów oraz co do technicznej implementacji najpopularniejszych funkcji zecerskich, takich jak indeksy górne i dolne, kapitaliki, ligatury – biorąc pod uwagę ostatnie postępy poczynione w tej mierze przez Adobe, Microsoft i innych wytwórców pism drukarskich.

Duration: min. 45 mins, max. 60 mins; allocated: 60

Ulrik Vieth, Stuttgart, Germany

Understanding the æsthetic of math typesetting

Abstract

One of the core strengths of TeX is the ability to typeset math to very high level of æsthetic standards. However, this level of quality not only depends on TeX alone, but relies on close interaction between sophisticated algorithms (built into the TeX engine) and the fine-tuning of metric information (built into math fonts), which is not so well understood.

At a previous conference Bogusław Jackowski presented a paper Appendix G Illuminated, in which he translated the formal description of TeX's algorithms for math typesetting into a visual representation, illustrating the mathematical and geometric relations between the various font metric parameters. While this helps to improve the understanding, it doesn't resolve the question how to determine good values of font metric parameters when designing a new font.

In this paper, we analyze the values of these parameters in existing fonts and draw some conclusions about the underlying design principles. In the end, we hope to obtain a recipe how to determine good values of font metric parameters based on simple design parameters such as the x-height or rule thickness.

Zrozumieć estetykę składu matematyki

Streszczenie

Jedną z podstawowych zalet TeX-a jest zdolność do składania matematyki na bardzo wysokim poziomie estetycznym. TeX jednak nie zależy tu tylko od siebie ale, czego się niezbyt dobrze rozumie, polega na ścisłej współpracy wysublimowanych algorytmów (wbudowanych w TeX-a) i dostrojeniu informacji metrycznej (wbudowanej w fonty matematyczne).

Na jednej z poprzednich konferencji Bogusław Jackowski zaprezentował artykuł Appendix G Illuminated, w którym przetłumaczył formalne algorytmy składu matematyki do postaci graficznej, ilustrując matematyczne i geometryczne związki pomiędzy różnymi parametrami metrycznymi fontów. Mimo iż pomaga to w zrozumieniu zasad, to jednak nie odpowiada na pytanie, jak ustalić dobre wartości parametrów metrycznych nowo projektowanego fontu.

W prezentacji analizujemy wartości tych parametrów w istniejących fontach i stawiamy pewne wnioski dotyczące odpowiednich zasad projektowania. W efekcie mamy nadzieję na otrzymanie takiego przepisu na ustalanie dobrych wartości parametrów fontów, który będzie oparty o proste parametry projektowe takie jak x-height czy grubość linii.

Duration: min. 30 mins, max. 45 mins; allocated: 45

Marcin Woliński, IPI PAN, Warszawa, Poland

bayerancki — my first font

Abstract

The subject of this talk is my first attempt at creating a font. The font is named “bayerancki” and is (loosely) based on Herbert Bayer’s “universal” from 1925. The font has been prepared with METATYPE1.

bayerancki – mój pierwszy font

Streszczenie

Tematem wystąpienia będzie moja pierwsza próba stworzenia kroju pisma w formie fontu komputerowego. Krój nazywa się „bayerancki” i jest (nie bardzo dokładnie) wzorowany na piśmie „universal” zaprojektowanym w roku 1925 przez Herberta Bayera. Font został przygotowany za pomocą pakietu METATYPE1.

Duration: min. 30 mins, max. 30 mins; allocated: 45

Marcin Woliński, IPI PAN, Warszawa, Poland

Fonts in LaTeX documents — a tutorial

Abstract

As this tutorial is intended for beginners rather, we will start by an overview of the basic LaTeX commands for choosing a font, its variant and size. We will reply to recurring on the discussion list questions about how to depart from the standard Computer Modern set of fonts. We then will briefly glance at the available free fonts allowing typesetting of Polish language texts. Further, we will look closer at the LaTeX model of using fonts which will allow to solve the problem of making the chosen font available to LaTeX.

I assume that my part will not fill the allocated time and that the rest of it will be devoted to questions from participants (it would be nice to have then in advance).

Fonty w dokumentach LaTeX-owych – tutorial

Streszczenie

Ma to być tutorial raczej dla początkujących, zaczniemy więc od przeglądu podstawowych poleceń LaTeXa służących do wyboru kroju, odmiany i stopnia pisma. Odpowiemy na powtarzające się na liście dyskusyjnej pytanie o to, jak odejść od domyślnego zestawu krojów Computer Modern. Rzucimy okiem na łatwo dostępne bezpłatne kroje umożliwiające skład po polsku i uprzystępniające je pakiety. Następnie przyjrzymy się bliżej, jak wygląda model użycia krojów pisma w LaTeXu, co pozwoli nam zerknąć na problem, co jest potrzebne, żeby LaTeX mógł użyć wybranego fontu.

Zakładam, że moja pogadanka zajmie tylko część przewidzianego czasu, pozostałą zaś część wypełnią pytania/problemy zgłoszone przez uczestników (mile widziane problemy zgłoszone z wyprzedzeniem).

Duration: min. 60 mins, max. 120 mins; allocated: 60

Document Actions