You are here: Home / BachoTeX / BachoTeX 2019 / BachoTeX 2019 – Program content (final)

BachoTeX 2019 – Program content (final)

Katarzyna Burakowska, Gdański Archipelag Kultury, Gdańsk, Polska

From pictogram to pictogram. A short and not objective history of picture in communication.

Abstract

In the beginning people used pictures when trying to communicate while not being in immediate vicinity to each other. But pictures are still being used for communication, especially in places where puting up texts in all world languages would create immense difficulties (e.g., at airports) or when it is important that information be read and remembered very quickly (road signs, logotypes). Back to the beginning :-)

Od piktogramu do piktogramu. Krótka i wybiórcza historyjka obrazka w komunikacji.

Streszczenie

Gdy ludzie chcieli się porozumieć nie mając bezpośredniego kontaktu na początku posługiwali się obrazem. Później pojawiło się pismo. Ale obraz nadal służy komunikacji, szczególnie tam gdzie umieszczanie napisów we wszystkich językach świata stanowiło by nie lada kłopot (przykładowo – lotniska) lub wtedy gdy chcemy aby jakaś treść była odczytywana i zapamiętywana bardzo szybko (znaki drogowe, logotypy). Wróciliśmy do początków :-)

Day and duration: Thursday, at 19:15 (30 mins; requirements were/are: min. 30 mins, max. 30 mins.)


Katarzyna Burakowska, Gdański Archipelag Kultury, Gdańsk, Polska

Workshop: Designing symbols

Abstract

Participants will design a symbol for a chosen notion and realize it in a technique of their own choosing: as a graphic, drawing, painting, batik or clay tablet.

Warsztaty: Projektowanie symboli

Streszczenie

Uczestnicy zaprojektują symbol wybranego pojęcia i wykonają go w wybranej przez siebie technice, jako grafikę, rysunek, malarstwo, batik czy tabliczkę glinianą)

Day and duration: Friday, at 09:30 (210 mins; requirements were/are: min. 120 mins, max. 240 mins.)


Willi Egger, BOEDE SAMBEEK, The Netherlands

Download: slides.png

Workshop: Crafting and prettily adorning a box

Abstract

Willi: This year we will pick up the thread of last year's workshop. We will make again a box, this time a little bigger and suitable to be used in Barbara Wilińska's workshop. I look forward to a nice crafting time!

Warsztaty: Pięknie przyozdobione pudełko

Streszczenie

Willi: W tym roku podejmiemy wątek z zeszłorocznych warsztatów. Znowu zrobimy pudełko, tym razem nieco większe i nadające się do użycia w warsztatach Barbary Wilińskiej. Cieszę się na myśl o naszych zajęciach!

Day and duration: Friday, at 09:30 (90 mins; requirements were/are: min. 90 mins, max. 90 mins.)


Barbara Mossor-Wilińska, Poznań, Polska

Download: slides.png

Workshop: Crafting and prettily adorning a box

Abstract

Barbara: My proposal for this year's workshop is, in combination with Willi's bookbinding workshop, painting boxes using old techniques with patterns from medieval manuscripts—dragons and floral motifs from the thirteenth century. Motifs will be copied from The Murthly Hours (click the slides link above to get a glimpse of what is possible).

Warsztaty: Pięknie przyozdobione pudełko

Streszczenie

Barbara: W tym roku proponuję pomalowanie pudełka będącego wynikiem warsztatu introligatorskiego Willego wzorami ze średniowiecznych rękopisów – smokami i motywami kwiatowymi z trzynastowiecznych manuskryptów. Motywy pochodzą z The Murthly Hours (link slides powyżej pozwoli na uzyskanie wrażenia o tym, co jest możliwe.

Day and duration: Friday, at 11:30 (120 mins; requirements were/are: min. 120 mins, max. 120 mins.)


Michał Gasewicz, GUST, Toruń, Polska

Beer tasting workshop: Four Seasons with Beer

Abstract

Good beer may be drunk throughout the year, but some beer styles are a better fit to certain seasons then others. I invite you to a year long journey through the world of beers which we will complete in one evening. We will taste unusual seasonal beers in the order of seasons.

Warsztaty degustacji piwa: Cztery Pory Roku z Piwem

Streszczenie

Dobre piwo można pić przez cały rok, ale niektóre piwne style pasują do pewnych pór roku bardziej niż inne. Zapraszam na całoroczną podróż przez świat piwa, która odbędzie się w trakcie jednego wieczoru. Podczas degustacji spróbujemy niecodziennych sezonowych piw w kolejności odpowiadającej porom roku.

Day and duration: Saturday, at 19:15 (120 mins; requirements were/are: min. 60 mins, max. 120 mins.)


Frans Goddijn, NTG, Amsterdam, The Netherlands

Activities: Reading coffee grounds

Abstract

During the conference Frans will give his usual Coffee seances in one of the huts deep down in the Polish woods. This time those who visit the hut will be asked to predict the next 40 years of TeX. This will happen by looking at the grounds at the bottom of the cup, a somewhat obscure Dutch way of predicting the future from analogue patterns. As TeXies claim to discern subtle differences in print, this should be a no real challenge.

Expect being asked to answer questions like the following (the more cups, the better answers we expect):

 • will TeX survive the next 40 years
 • will you use TeX till you drop down
 • will paper and print still matter a decade from now
 • will typesetting be of any importance in 20 years
 • will you be able to convert 5 strangers to use TeX
 • will there be a BachoTeX in 2059
 • will climate change result in coffee being grown in BachoTeX in 2119
Frans will keep track of the quality of the predictions relative to the brew so that eventually we will have an optimal analogue machinery that can beat a state of the art machine learning system.

Aktywności: Wróżenie z fusów

Streszczenie

Podczas konferencji, w jednej z tych chat położonych w głębi polskich lasów Frans będzie prowadził swoje zwykłe seanse kawowe. Tym razem ci, którzy odwiedzą chatę, będą mieli za zadanie przewidzieć następne 40. lat TeXa – nieco niejasną holenderską metodą przewidywania przeszłości ze wzorców analogowych – z fusów na dnie filiżanki. Nie powinno to stanowić wielkiego wyzwania jako że TeXowcy utrzymują, że potrafią dostrzegać subtelne różnice w druku.

Oczekujcie, że będziecie proszeni o udzielenie odpowiedzi na pytania podobne do poniższych (spodziewamy się wzrostu jakości odpowiedzi wraz z liczbą wychylonych filiżanek):

 • czy TeX przetrwa następne 40. lat
 • czy będziesz używał(a) TeXa aż padniesz
 • czy papier i druk będą miały jakieś znaczenie po nadchodzącej dekadzie
 • czy składanie tekstów będzie miało jakieś znaczenie za 20 lat
 • czy będziesz w stanie nawrócić 5 obcych osób na używanie TeXa
 • czy odbędzie się BachoTeX w 2059 r.
 • czy efektem zmian klimatycznych będzie możliwość uprawiania kawy w Bachotku w 2119 r.
Frans będzie nadzorował jakość przepowiedni w relacji do jakości naparu, tak, aby ostatecznie skonstruować optymalną maszynerię analogową, zdolną do pokonania najlepszego systemu sztucznej inteligencji.

Day and duration: Wednesday, at 11:00 (0 mins; requirements were/are: min. 0 mins, max. 0 mins.)


Hans Hagen, Pragma ADE, Hasselt, The Netherlands

Download: slides.png

Turning Lead into Gold

Abstract

TeX is (part of) a pretty old ecosystem. Those who like it from the start are likely to keep using it whenever it makes sense. However, after four decades valid questions are: “Is it still gold that shines?” and “Did we indeed find a pot of gold at the end of the rainbow?” and “Should we keep digging for more gold?”. As we humans seem to have no problem wasting ecosystems, and as some elements are getting scarse, equally valid questions are: “How do we protect this (fragile) ecosystem?” and “Can we prevent running out of (our) gold?”. In this talk I will try to answer these questions.

Przemiana ołowiu w złoto

Streszczenie

TeX jest elementem mocno wiekowego ekosystemu. Ci, którzy używają go od początku, najprawdopodobniej będą to nadal robili wtedy, kiedy to ma sens. Niemniej jednak teraz, po czterech dziesięcioleciach, uzasadnionymi wydają się pytania: „Czy to co się świeci to nadal złoto?” i „Czy rzeczywiście znaleźliśmy złoto na drugim końcu tęczy?” i „Czy powinniśmy kontynować kopanie złota?”. Ponieważ my ludzie nie mamy problemów z marnowaniem ekosystemów i zaczyna nam brakować pewnych surowców, równie uzasadnionymi pytaniami są: „Jak chronimy ten (kruchy) ekosystem?” i „Czy potrafimy zapobiec wyczerpaniu się (naszych) zasobów złota?” W swoim wystąpieniu będę próbował odpowiedzieć na te pytania.

Day and duration: Wednesday, at 12:30 (60 mins; requirements were/are: min. 60 mins, max. 60 mins.)


Hans Hagen, Pragma ADE, Hasselt, The Netherlands

Thinking out of the box

Abstract

Sometimes simple ideas can turn out to be quite useful. It is also the way that weird experiments in the end find their way into the code base. In this talk I will give some examples of recent extensions to the ConTeXt code that illustrate this.

Myślenie nieschematyczne

Streszczenie

Niekiedy proste pomysły okazują się całkiem użytecznymi. Zdarza się też, że w naszym kodzie lądują efekty dziwacznych eksperymentów. W prezentacji podam przykłady ostatnich rozszerzeń kodu ConTeXta, które ilustrują powyższe obserwacje.

Day and duration: Thursday, at 15:00 (60 mins; requirements were/are: min. 60 mins, max. 60 mins.)


Hans Hagen, Pragma ADE, Hasselt, The Netherlands

Mission impossible

Abstract

There are those mechanisms in ConTeXt that never satisfy users, some present at the BT meeting. I will give an example where increased flexibility also introduced more complexity (to the code and user interface) and still never provides the solution. Maybe instead of more, less is better. Maybe temporary solutions (hacks) sometimes are to be preferred. Maybe instead of going for gold we should stick to wood.

Mission impossible

Streszczenie

ConTeXt posiada mechanizmy, które nigdy nie satysfakcjonowały użytkowników (są tacy wśród nas na tej konferencji). Podam przykład, kiedy zwiększona funkcjonalność zwiększyła złożoność (zarówno kodu jak i interfejsu użytkownika). Być może niekiedy mniej niż więcej znaczy lepiej. Może niekiedy należy preferować rozwiązania tymczasowe, „na szybko” (hacks). Być może, zamiast poszukiwać złota, należy poprzestać na drewnie.

Day and duration: Thursday, at 12:45 (45 mins; requirements were/are: min. 45 mins, max. 45 mins.)


Hans Hagen, Pragma ADE, Hasselt, The Netherlands;
Arthur Reutenauer, uniQode, Stockholm, Sweden

Download: slides.png

Make TeX Great Again

Abstract

TeX is in serious trouble. It doesn’t have victories anymore. It used to have victories, but it doesn’t have them. When was the last time anybody saw it beating, let’s say, Adobe in typography? They kill TeX. We beat Adobe all the time. All the time! When did TeX beat Apple at anything? They send their fonts over by the millions, and what do we do? When was the last time you saw TeX Gyre Pagella in Cupertino? It doesn’t exist, folks. They beat us all the time. When do we beat Microsoft at typesetting? They’re laughing at us, at our stupidity. And now they are beating us at free software. They are not our friend, believe me. But they’re killing us with free software. The TeX community has become a dumping ground for everybody else’s problems.

When Microsoft sends its people, they’re not sending their best. They’re not sending you. They’re not sending you. They’re sending people that have lots of problems, and they’re bringing those problems with us. They’re bringing overfull \hboxes. They’re bringing bugs. They’re bug dealers. And some, I assume, are good people.

Sadly, the TeX dream is dead. Our community needs a truly great leader, and we need a truly great leader now. We need a leader that wrote The Art of Computer Programming. We need somebody that can take the brand of TeX and make it great again. It’s not great again.

TeX will start winning again, winning like never before despite the constant negative press covfefe. We will bring it back bigger and better and stronger than ever before, and we will make TeX great again.

Uczyńmy TeXa znowu wielkim

Streszczenie

Ze względów, które staną się jasne po wysłuchaniu prezentacji – polskojęzyczna wersja streszczenia nie powstanie.

Day and duration: Wednesday, at 15:00 (60 mins; requirements were/are: min. 45 mins, max. 60 mins.)


Tomáš Hála, Mendel University in Brno, Faculty of Business and Economy, Department of Informatics, Brno, Czech Republic

Download: slides.png

Czech and Slovak Typesetting Rules

Abstract

This talk brings a review of main typesetting rules for Czech and Slovak language.

Typesetting rules for Czech and for Slovak language have been developed for more than one hundered years and were changed over time. Various documents, like state norms, professional norms, related language rules etc. describing this development are briefly reviewed.

Mainly, the talk will put stress on correct writing of the following typesetting items: hyphen, dashes, quotation marks, percent and promile sign, other signs, scores, scales, abbreviations, numbers, date, time, etc.

We found out that, with a few exceptions, typesetting rules are used for both languages by the same way. On the other hand, some of these items in Czech and Slovak typesetting rules differ considerably from those in other languages, comparisons of some of them will be mentioned, too.

As a typesetting should be user friendly and comfortable especially for ordinary users, some snippets of TeX or ConTeXt code reflecting Czech and Slovak typesetting rules and needs will be shown.

Czeskie i słowackie reguły składu

Streszczenie

W prezentacji przejrzymy główne zasady typograficzne dla języków czeskiego i słowackiego.

Zasady te były rozwijane dla obu języków przez ponad sto lat i podlegały zmianom w czasie. Różne dokumenty, jak np. normy krajowe, normy zawodowe odnosiły się do zasad językowych; pokrótce przejrzymy ten rozwój.

Główna uwaga zostanie zwrócona na poprawność wprowadzania takich elementów typograficznych jak: dywiz, myślniki, znaki cytowania, znaki procent i promil, inne znaki, dane, skale, skróty, liczby, daty, czas itp.

Okazuje się, że z niewieloma wyjątkami, te same zasady typograficzne stosuje się w obu językach. Z drugiej strony niektóre z elementów typograficznych w czeskim i slowackim różnią się znacznie od analogicznych w innych językach, czego też przykłady podamy.

Ponieważ typografia powinna być przyjazna i wygodna, szczególnie dla zwykłych użytkowników, pokażemy kilka przykładów kodu TeXowego lub ConTeXowego realizujących zasady i potrzeby składu w językach czeskim i słowackim.

Day and duration: Thursday, at 09:30 (45 mins; requirements were/are: min. 30 mins, max. 45 mins.)


Michal Hoftich, Charles University, Prague, Czech Republic

Download: slides.png

TeX4ht: LaTeX to Web publishing

Abstract

TeX4ht is a system for conversion of TeX documents to various output formats, including HTML 5, ePub, or OpenDocument Format. I will present overview of the system, how to configure the generated output, or how to add support for a new LaTeX package.

TeX4ht: LaTeX do publikacji w Internecie

Streszczenie

TeX4ht jest systemem konwersji dokumentów TeXa do różnych formatów wyjściowych: HTML 5, ePub czy OpenDocument. Zaprezentuję ogólne cechy systemu, jego konfigurowanie czy dodawanie obsługi nowych pakietów LaTeXowych.

Day and duration: Friday, at 17:30 (60 mins; requirements were/are: min. 45 mins, max. 60 mins.)


Jean-Michel Hufflen, FEMTO/ST & University of Bourgogne Franche-Comté, 16, route de Gray, 25030 Besançon, France

Download: slides.png

Byzantine Music Notations

Abstract

Some Unicode characters belong to notations of Byzantine music. This psaltic musical notation derives from the Greek system of accentuation and evolves over time to neumas. In this tutorial we explain how this notation is organised. We show that there exist several modes and several song types. As drone notes, isons are used to accompany the melody. However, this technique does not really yield polyphonic music.

Bizantyjska notacja muzyczna

Streszczenie

Niektóre znaki Unicode są znakami notacyjnymi muzyki bizantyjskiej. Ta notacja muzyki psalmicznej (psalmic music) pochodzi z greckiego systemu akcentowania i ewoluuje z czasem do neum. Wyjaśnimy, jak ta notacja jest zorganizowana. Pokażemy, że istnieje tu kilka trybów (ang. modes) i kilka typów pieśni. Tak jak nuty burdonowe, izony (ang. ison) są używane do akompaniowania melodii, jednakże technika ta nie prowadzi do muzyki polifonicznej.

Day and duration: Thursday, at 17:45 (45 mins; requirements were/are: min. 45 mins, max. 45 mins.)


Jean-Michel Hufflen, FEMTO/ST & University of Bourgogne Franche-Comté, 16, route de Gray, 25030 Besançon, France

Download: slides.png

Citing Musical Compositions and Interpretations within Bibliographies

Abstract

We study how to specify items related to music within bibliography data bases using BibTeX-like syntax. Scores can be described as books, but we show that some points are not really suitable. Moreover, there is no actual entry type modelling metadata for audio recordings. We study how to put such an entry type into action. We plan to integrate these new definitions into mlBibTeX's new version.

Cytowanie kompozycji i wykonań muzycznych w bibliografiach

Streszczenie

Zbadamy, jak w bibliograficznych bazach danych podawać w notacji w stylu BibTeXowym pozycje związane z myzyką. Partytury można opisywać jak książki, ale pokażemy, że niektóre elementy są rzeczywiście nieodpowiednie. Co więcej, nie istnieje opis pozycji modelujący metadane dla nagrań dźwiękowych. Zbadamy jak wprowadzić taki opis. Planujemy włączenie tych nowych definicji do nowej wersji mlBibTeXa.

Day and duration: Thursday, at 17:15 (30 mins; requirements were/are: min. 30 mins, max. 30 mins.)


Jean-Michel Hufflen, FEMTO/ST & University of Bourgogne Franche-Comté, 16, route de Gray, 25030 Besançon, France

Workshop: Help Session about LilyPond and MuseScore

Abstract

We plan to answer questions from interested end-users about the music softwares LilyPond and MuseScore. Let us recall that LilyPond is WYSIWYM, whereas MuseScore is WYSIWYG. We can also design a programme, provided that interested people tell us about their main points of interests. You can send your suggestions and questions to jmhuffle@femto-st.fr. Multiple choices are allowed within the following list:

 • writing several simultaneous parts,
 • writing music and lyrics,
 • writing some special effects, e.g., harmonics, glissandi, etc.
 • writing cadenzas, ornaments, …
 • annotating scores, e.g., for specifying fingerings,

Warsztaty: Pytania i odpowiedzi dotyczące LilyPond i MuseScore

Streszczenie

Planuję odpowiadać na pytania zainteresowanych użytkowników dotyczące programów muzycznych LilyPond i MuseScore. Przypomnijmy sobie, że LiliPond jest WYSIWYM, zaś MuseScore jest WYSIWYG. Możemy także ustalić inny zakres, o ile zainteresowani wskażą swoje główne punkty zainteresowania. Można w tym celu napisać pod adres jmhuffle@femto-st.fr. Mogę odpowiadać na pytania z poniższego zakresu

 • wprowadzanie kilku jednoczesnych partii,
 • wprowadzanie muzyki i tekstu,
 • wprowadzanie niektórych efektów specjalnych, np., harmonik, glissand, itp.
 • wprowadzanie kadencji, ozdobników, …
 • znakowanie partytur np., palcówkami,

Day and duration: Friday, at 16:30 (60 mins; requirements were/are: min. 30 mins, max. 60 mins.)


Jean-Michel Hufflen, FEMTO/ST & University of Bourgogne Franche-Comté, 16, route de Gray, 25030 Besançon, France

Download: slides.png

BoF Session: What Is to Be Done?

Abstract

It has already been told that the article An Efficiency Comparison of Document Preparation Systems Used in Academic Research and Development reports a debatable method. Moreover, it is not limited to measurement, but recommends that TeX & Cie be no longer supported by state funding. There were some answers about this method and its conclusion, in French and in Polish but as far as we know, these answers have not been widely spread, and there was no “official answer” from TeX LUGs. Would such an answer be useful? or would it just publicise this article? If such an answer is useful and desirable, how to put it into action? How to proceed in order for such an answer not to be viewed as a religious war?

Sesja BoF: Co należy zrobić?

Streszczenie

Mówiono już o tym, że artykuł An Efficiency Comparison of Document Preparation Systems Used in Academic Research and Development posługuje się wątpliwą metodyką. Co więcej, nie ogranicza się on do pomiarów, ale rekomenduje zaprzestanie wspierania TeX i Ska ze środków publicznych. Pojawiło się w sprawie tej metody i jej wniosków kilka odpowiedzi, w języku francuskim i polskim, ale, o ile wiemy, te reakcje nie doczekały się szerokiego rpzpowszechnienia i nie było żadnej „oficjalnej” reakcji ze strony grup użytkowników TeXa. Czy taka odpowiedź miałaby sens? A może byłaby tylko rozpowszechnieniem artykułu? Jeśli byłaby użyteczna i pożądana, to jak ją zrealizować? Jak postępować, aby nie została odebrana jako „wojna religijna”?

Day and duration: Wednesday, at 18:30 (60 mins; requirements were/are: min. 30 mins, max. 60 mins.)


Siep Kroonenberg, Groningen, The Netherlands

Download: slides.png

A preview of the new TeX Live GUIs

Abstract

The 2019 release of TeX Live shall come with a new graphical front end of the installer. The 2018 release already contained new front ends for TeX Live Manager, one by Norbert Preining and one by me. These have been developed further, hopefully to be good enough to replace the Perl/Tk one.

I shall demonstrate the new installer front end and my new TeX Live Manager front end with screenshots and give some background information.

Przed premierą: nowe interfejsy GUI w TeX Live

Streszczenie

Wydanie TeX Live 2019 będzie posiadało nowy interfejs graficzny instalatora. Wydanie z 2018 r. miało już nowe front-endy dla TeX Live Managera, jeden Norberta Preininga a drugi mój. Prowadziliśmy nad nimi dalsze prace i mamy nadzieję, że są wystarczająco dobre aby zastąpić dotychczasowy interfejs w technologii Perl/Tk.

Zademonstruję nowy front-end instalatora i mój nowy front-end do TeX Live Managera przy pomocy „zrzutów ekranowych”, które uzupełnię dodatkowymi informacjami.

Day and duration: Thursday, at 11:30 (30 mins; requirements were/are: min. 30 mins, max. 30 mins.)


Bogusław Jackowski, BOP, Gdańsk, Poland;
Marek Ryćko, Gdańsk, Polska

Download: slides.png

Redesign of a Metapost-based font generating system

Abstract

A Metapost-based font generating system, called Metatype1, has been used for nearly 20 years and many fonts (Type 1 fonts, OpenType fonts and mathematical fonts – see http://www.gust.org.pl/projects/e-foundry) have been prepared using this set of programs.

The complicated matter of font preparation, programming its elements and generation of various font forms was one of the reasons that also the generation system was complicated and difficult to install and to configure.

This year, in 2019, we started a big redesign of the system. Some of the most important ideas of the new design are the following:

 • clear configuration files, including a simple programming language simplifying expressing the configuration,
 • easily separated input elements to the system, including metapost programs, font feature definitions, encodings for Type 1 fonts,
 • easy to install programs and modules written in Python 3, written in an operating system independent manner,
 • separate output directories for user’s steps of font development.
 • a design of a new, easy to use, font format that can be easily used in programs in many languages and also translated to OpenType fonts, to Type 1 fonts and possibly to other formats that can appear in future. Fonts in this format are an intermediate form in the process of making the results of the system.
During the presentation we will show the design and the current stage of implementation of the new system, the redesign of Metatype1.

Przeprojektowanie opartego na programie Metapost systemu generowania fontów

Streszczenie

System generowania fontów Metatype1, wykorzystujący program Metapost, jest używany od niemal 20 lat i posłużył do wygenerowania wielu fontów tekstowych i matematycznych (w formatach PostScript Type 1 i OpenType) – p. http://www.gust.org.pl/projects/e-foundry.

Skomplikowanie zadania przygotowania fontu, zaprogramowania elementów składających się na font i wygenerowania fontów w różnych formatach przełożyło się na komplikację samego systemu Metetype1 – okazał się on nadspodziewanie złożony i trudny do zainstalowania i skonfigurowania.

Na początku tego roku podjęliśmy decyzję o gruntownej przebudowie systemu, mającej na celu istotne poprawienie jego przenośności i przekazywalności). Nowa koncepcja obejmuje:

 • wprowadzenie przejrzystych plików konfiguracyjnych, zapisanych w prostym języku ułatwiającym opisanie konfiguracji;
 • logiczne pogrupowanie różnorodnych elementów wejściowych systemu, takich jak skrypty metapostowe, definicje OpenType'owych tablic „feature”, pliki encodingowe dla postscriptowych fontów Type 1 itp.;
 • zaprogramowanie łatwego do zainstalowania zestawu skryptów (modułów) napisanych w języku Python 3 w sposób niezależny od systemu operacyjnego;
 • ułatwienie kontrolowania poszczególnych etapów generowania fontu (m.in. poprzez wprowadzenie wygodnej struktury katalogów wyjściowych);
 • zaprojektowanie pośredniego formatu fontów, dającego się łatwo obsłużyć w rozmaitych językach programowania, w szczególności – dającego się łatwo zamienić na formaty akceptowalne przez współczesne systemy operacyjne (w tej liczbie PostScript Type 1 i OpenType), a nawet na formaty które mogą się pojawić w przyszłości.
W trakcie prezentacji przedstawimy ideę projektu i omówimy bieżące stadium reimplementacji systemu Metatype1.

Day and duration: Saturday, at 13:00 (45 mins; requirements were/are: min. 30 mins, max. 45 mins.)


Ryszard H. Kubiak, Biuro Informatyki Ubezpieczeniowej Pachocki i Ziajka S.C., Gdańsk, Polska

Download: slides.png

Patgen implementation in Python

Abstract

The original Frank Liang's program Patgen has been reimplemented many times in various programming languages. I'm going to tell about my own implementation, in Python. I ran away from representing data using the 'trie' trees for the basic dictionary type for Python. I've put special emphasis on the modularity and clarity of the code.

Implementacja programu Patgen w Pythonie

Streszczenie

Oryginalny program Patgen Franka Lianga doczekał się wielu reimplementacji w różnych językach programowania. Zamierzam opowiedzieć o mojej jego implementacji, w języku Python. Odbiegam w niej od reprezentowania danych za pomocą drzew 'trie' na rzecz podstawowego dla Pythona typu słownikowego. Szczególny nacisk kładę na modularność i klarowność kodu.

Day and duration: Thursday, at 10:15 (30 mins; requirements were/are: min. 30 mins, max. 30 mins.)


Frank Mittelbach, LaTeX Project, Mainz, Germany

Download: slides.png

The LaTeX-dev format

Abstract

What prevents banana software (gets ripe at the customer site)? Proper testing! But this is anything but easy.

The talk will give an overview about the efforts made by the LaTeX Project Team over the years to provide high-quality software and explains the changes that we intend to make this summer to improve the situation further.

Format LaTeX-dev

Streszczenie

Jak zapobieć powstaniu oprogramowania bananowego (dojrzewającego u klienta)? Przez własciwe testowanie! To jest jednak niełatwe.

W prezentacji omówię wysiłki czynione latami przez LaTeX Project Team aby dostarczane oprogramowanie było wysokiej jakości i wyjaśnię, jakie tego lata zostaną poczynione zmiany aby dodatkowo polepszyć sytuację.

Day and duration: Saturday, at 10:15 (45 mins; requirements were/are: min. 30 mins, max. 45 mins.)


Frank Mittelbach, LaTeX Project, Mainz, Germany

Download: slides.png

Taming UTF-8 in pdfTeX

Abstract

To understand the concepts in pdfLaTeX for processing UTF-8 encoded files it is helpful to understand the models used by the TeX engine and earlier models used by LaTeX on top of TeX. The presentation provides a short historical review of that area and explains

 • how it is possible in a TeX system that only understands 8-bit input to nevertheless interpret and process UTF-8 files successfully;
 • what the obstacles are that can and have been overcome;
 • what restriction will remain if one doesn't switch to a Unicode aware engine such as LuaTeX or XeTeX.
The talk will finish with an overview about the improvements with respect to UTF-8 that will be activated in LaTeX within 2019 and how they can already been tested right now.

Poskramianie UTF-8 w pdfTeXu

Streszczenie

Aby zrozumieć, w jaki sposób pdfLaTeX przetwarza pliki kodowane w UTF-8, dobrze jest najpierw zrozumieć model zastosowany w TeXu oraz modele używane we wcześniejszych LaTeXach na nim postawionych. Prezentacja zawiera krótki przegląd historyczny tego obszaru i wyjaśnia

 • jak w systemie TeXowym który rozumie jedynie 8-bitowe dane jest jednak możliwym poprawne interpretowanie i przetwarzanie plików UTF-8;
 • jakie to przeszkody mogą i zostały pokonane;
 • jakie ograniczenia pozostaną jeśli nie przejdzie się na rozumiejące Unicode silniki takie jak LuaTeX lub XeTeX.
Prezentację zakończy przegląd ulepszeń w przetwarzaniu UTF-8, które zostaną włączone w LaTeXu w 2019 r. oraz pokazanie, jak można je testować już teraz.

Day and duration: Saturday, at 11:30 (45 mins; requirements were/are: min. 45 mins, max. 45 mins.)


Frank Mittelbach, LaTeX Project, Mainz, Germany

Download: slides.png

LM fonts as default for LaTeX – joy and frustration

Abstract

I like to share some of my findings when trying to use LM fonts as default LaTeX fonts. While on the whole they work nicely, there are some issues that are unfortunate. As far as I can tell all should be to fix so it would be great if a future release could incorporate them.

The same issues show up in most (or all?) of the TeX Gyre fonts.

Fonty LM jako domyślne dla LaTeXa – radość i frustracja

Streszczenie

Chcę się podzielić niektórymi swoimi odkryciami dokonanymi przy próbie użycia fontów LM jako domyślnych dla LaTeXa. Jakkolwiek ogólnie to działa całkiem przyjemnie, to niefortunnie pojawia się kilka problemów. Myślę, że wszystkie dają się usunąć, byłoby więc wspaniale, gdyby to zostało dokonane w którymś z następnych wydań.

Takie same problemy występują w większości (wszystkich?) fontów TeX Gyre.

Day and duration: Saturday, at 12:15 (15 mins; requirements were/are: min. 15 mins, max. 15 mins.)


Grzegorz Murzynowski, Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o., Łódź, Polska

On a sheet of grid paper.

Abstract

I'm going to talk about the sheets of grid paper I've printed for private lessons of mathematics I've been giving recently to a certain young man.

Of course, programmed in TeX, and more precisely, in expl3/gme3 for XeLaTeX. Taking into account various scalings applied by different printers. And, obviously, with the colour parametrised so that the „Ashy turquoise” ink could fully reveal its slightly depressive shine.

In GNU Emacs with (partial) syntax highlighting for expl3/gme3. And why cannot it be full if based on regexp-s.

Having been studying TeX and even been paid for using it for 15 years, and 21 years since first contact with it.

O kartce w kratkę.

Streszczenie

Przedmiotem wystąpienia będzie kartka w kratkę, czy też: kartki, jakie wydrukowałem na potrzeby tłumaczenia matematyki pewnemu młodemu człowiekowi.

Oczywiście, zaprogramowana w TeXu, a dokładniej: w expl3/gme3. Z uwzględnieniem możliwych skalowań strony przez drukarki. I oczywiście z kolorem do wyboru do koloru, by atrament „Spopielały turkus” był jak najlepiej czytelny.

W GNU Emacs-ie z (częściowym) podświetlaniem składni expl3/gme3. (I dlaczego nie może być pełne, jeśli oparte na regexp-ach.)

Po 21 latach od pierwszego zetknięcia z TeXem, i po 15 latach intensywnego, w tym zawodowego, uczenia się go i zgłębiania.

Day and duration: Saturday, at 09:30 (60 mins; requirements were/are: min. 45 mins, max. 90 mins.)


Grzegorz Murzynowski, Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o., Łódź, Polska

Paragraphs meeting the requirements of Filip Trzaska „Podstawy techniki wydawniczej” (‘The Elements of Editorial Technique’), or on TeX's limitations and how does LuaTeX let overcome them. (with a digression on how I began)

Abstract

I'm going to tell about the basic rules of typesetting of a paragraph according to the type & editorial manual mentioned above, and how can they be implemented in TeX, and which of them cannot, to my best knowledge, and how LuaTeX lets to go there where it used to be impossible with TeX, even with XeTeX.

I intend to focus on the requirements concerning the last line of a paragraph, i.e., its minimum and maximum length in not full-width, and the gap-and-leap between the maximum non full-width and the necessarily-full-width requirement.

Akapity zgodne z Trzaską, czyli: do granic TeXa, a dalej – tylko z LuaTeXem. (plus dygresja „jak zaczynałem”)

Streszczenie

W „Podstawach techniki wydawniczej” podaje Filip Trzaska m.in. zasady dobrego składu, w krótkim (pod)rozdziale tak właśnie zatytułowanym.

W tym wystąpieniu zamierzam skupić się na wymaganiach dotyczących ostatniego wiersza, tj. jego minimalnej i maksymalnej długości, oraz przeskoku między maksymalną długością niepełną a wymaganiem, by wiersz był pełny.

Nie chodzi, rzecz jasna, o poprawki ręczne, nawet posiłkujące się \lastbox-em, ale o automatyzację.

Pokażę, ile daje się zrobić (automatycznie) w tradycyjnych TeX-ach (w XeTeXu) przy podejściu, jakie 13 lat temu zastosowałem w moim pierwszym opublikowanym pakiecie, gmcontinuo.sty, a co i kiedy jednak się nie da – i jak to można w LuaTeXu.

Day and duration: Sunday, at 09:30 (30 mins; requirements were/are: min. 30 mins, max. 30 mins.)


Wojciech Myszka, Politechnika Wrocławska, Wydział Mechaniczny, Wrocław, Polska

Download: slides.png

Somehow, it came out naturally

Abstract

Answering (a bit late) on the appeal of sending frivolous stories about My first event I decided to summarize 30 years of my life.

There will be a lot of personal threads—for which I am sorry—and some advice of an "experienced" man (whatever the word may mean).

Finally, I will try to present a few subjective comments on the various types of tools related to LaTeX.

Rather, I will not call for the creation of necessary (in my opinion) tools—I hope that everything will go on naturally.

Jakoś naturalnie samo tak wyszło

Streszczenie

Odpowiadając (nieco późno) na apel w sprawie nadsyłania frywolnych opowieści o Moim pierwszym razie postanowiłem dokonać podsumowania 30 lat swojego życia.

Będzie sporo wątków osobistych – za które przepraszam – i nieco rad człowieka „doświadczonego” (cokolwiek słowo to może znaczyć).

Na koniec postaram się przedstawić parę subiektywnych uwag na temat różnego rodzaju narzędzi związanych z LaTeXem.

Raczej nie będę apelował o stworzenie niezbędnych (moim zdaniem) narzędzi – mam nadzieję, że wszystko dalej potoczy się naturalnie.

Day and duration: Wednesday, at 11:30 (60 mins; requirements were/are: min. 45 mins, max. 60 mins.)


Ton Otten, Pragma ADE, Hasselt, Netherlands

Download: slides.png

Hiding TeX – Visual editing in oXygen

Abstract

oXygen is a non-free, closed source XML editor, so I always hesitate mentioning it in the TeX community. However, on behalf of some of our clients I looked into its visual editing capabilities.

Reason being that our clients (publishers) have a very protective attitude towards their authors. And pampering their authors also means: don't let them work with TeX or XML. So hiding TeX seems a viable option.

I will discuss/demonstrate:

 1. tuning oXygen for the XML2PDF workflow by using ConTeXt as its back-end
 2. tuning oXygen for visual editing
What does it take to go that way and does it really pay off.

Ukrywanie TeX-a – edycja wizualna w oXygen

Streszczenie

oXygen jest komercyjnym edytorem XML o niejawnym kodzie źródłowym, więc zawsze waham się mówić o nim do społeczności TeXowej. Jednakże, na zlecenie niektórych z naszych klientów, przyjrzałem się jego możliwościom w zakresie edycji wizualnej.

Powodem jest to, że nasi klienci (wydawcy) są bardzo opiekuńczy w stosunku do swoich autorów. Rozpieszczanie autorów oznacza również: niech nie pracują z TeXem czy XMLem.

Opiszę i zademonstruję:

 1. dopasowanie oXygen do workflow XML2PDF z wewnętrznym (back-end) użyciem ConTeX-a,
 2. przystosowanie oXygen do edycji wizualnej (visual editing).
Co trzeba posiadać, aby pójść tą drogą i czy to się naprawdę opłaca.

Day and duration: Wednesday, at 17:30 (30 mins; requirements were/are: min. 30 mins, max. 30 mins.)


Tomasz Przechlewski, Gdańsk, Poland

Download: slides.png

Spreadsheetless statistics, reproducible research or how to make (social) statistics more meaningful

Abstract

It is a well known fact that statistics (particularly in the social domain) is the most dangerous form of a lie. In this dark, filty and muddy land of fanciful definitions, sloppy measures, poor samples, and erroneous computations (often done with tools unfit for the job) everything is possible. Next, due to general public's innumeracy and deliberate or unintentional (no difference as far as final outcome is concerned) number laundering, mutant numbers are produced and generally accepted as truth.

In the lecture first how serious is the problem (ie above mention muddy land) will be shown, and next some solutions towards progress (not congress) will be proposed.

Statystyka bez arkusza kalkulacyjnego i koncepcja badań powtarzalnych, czyli w jaki sposób uczynić statystykę bardziej sensowną

Streszczenie

Powszechnie wiadomo, że statystyka (szczególnie w dziedzinie tzw. nauk społecznych) jest najbardziej niebezpieczną formą kłamstwa. W tej ciemnej, brudnej i błotnistej krainie niejasnych definicji, nieprecyzyjnych miar, kiepsko dobranych prób i błędnych obliczeń (często wykonywanych za pomocą nieodpowiednich narzędzi) wszystko jest możliwe. Analfabetyzm matematyczny opinii publicznej w połączeniu z celowym lub niezamierzonym (bez różnicy z uwagi na skutek) `praniem liczb' skutkuje następnie pojawieniem się dziwacznych wersji oryginalnych wyników, uznawanych do tego jako prawdziwe.

W wykładzie najpierw zostanie pokazane jak poważny jest problem, a następnie zostanie zaproponowanych kilka środków w celu naprawy sytuacji.

Day and duration: Sunday, at 11:30 (60 mins; requirements were/are: min. 60 mins, max. 90 mins.)


Arthur Reutenauer, uniQode, Stockholm, Sweden

Download: slides.png

Bridges, not walls: a journey through the TeX world

Abstract

I will show some of my personal journey through the TeX world, and my future plans.

Mosty, nie mury: podróż przez świat TeXa

Streszczenie

Zrelacjonuję część swojej podróży przez świat TeXowy, wspomnę też o swoich tu planach.

Day and duration: Wednesday, at 10:00 (60 mins; requirements were/are: min. 45 mins, max. 60 mins.)


Marek Ryćko, Gdańsk, Polska;
Bogusław Jackowski, BOP, Gdańsk, Poland

Download: slides.png

Polish TeX is 30 years old

Abstract

In 1987, just four years after the release of TeX version 1.0, we started designing and implementing a complete adaptation of TeX to the Polish language. The first complete version of the Polish TeX was ready in 1989, 30 years ago.

During the process of developing the Polish TeX we discussed many detailed issues in three articles, published in 1988, 1989 and 1992. The last two of them were also presented as conference talks at European TeX conferences in Karlsruhe in 1989 and in Prague in 1992.

Now, 30 years later, it is a good time to look at the design decisions made at the beginning and classify them into three basic categories. Firstly, the decisions that could have not been different because of some restrictions (like the maximum of 128 glyphs in a single font). Secondly, the decisions that were made then, but now appear to be our mistakes and could have been done differently. And finally the decisions that we still judge as fully correct.

During the presentation we will display most of the original slides (hand written) from the conferences in 1989 and 1992. It is worth to mention that both in Karlsruhe and in Prague we received awards for the best presentation.

Polski TeX ma 30 lat

Streszczenie

W roku 1987, cztery lata po opublikowaniu wersji 1.0 TeX-a, rozpoczęliśmy prace nad koncepcją i implementacją kompleksowej adaptacji TeX-a do języka polskiego. Pierwsza działająca wersja implementacji była gotowa w roku 1989, 30 lat temu.

Polonizacja TeX-a była rozwijana w następnych latach. Najistotniejsze aspekty polonizacji opisaliśmy szczegółowo w trzech artykułach opublikowanych w latach 1988, 1989 i 1992, przy czym ostatnie dwa artykuły były zaprezentowane na europejskich konferencjach TeX-owych odpowiednio w Karlsruhe (M. Ryćko) i w Pradze (B. Jackowski).

Po trzydziestu latach warto spojrzeć wstecz na decyzje projektowe, jakie podjęliśmy przystosowując TeX-a do języka polskiego. Można je podzielić na trzy kategorie: (1) decyzje które wynikały z ówczesnych ograniczeń TeX-a (takich jak ograniczenie liczby znaków w foncie do 128); (2) decyzje, które po latach wydają się nam chybione; (3) decyzje, które oceniamy wciąż jako słuszne.

W trakcie prezentacji przedstawimy fragmenty naszych wystąpień z roku 1989 i 1992 i omówimy je pod kątem powyższej klasyfikacji decyzji projektowych. Warto nadmienić że oba wystąpienia zostały uhonorowane nagrodami za najlepszą prezentację konferencji.

Day and duration: Wednesday, at 16:00 (60 mins; requirements were/are: min. 30 mins, max. 45 mins.)


Yevhen Strakohv, Odessa I. I. Mechnikov National University, Odessa, Ukraine

Download: slides.png

TeX in Ukraine (Odessa)

Abstract

The speaker will report on use of TeX in Ukraine (Odessa)

TeX na Ukainie (Odessa)

Streszczenie

Zostanie przedstawione użycie TeXa na Ukrainie (w Odessie).

Day and duration: Saturday, at 18:15 (30 mins; requirements were/are: min. 30 mins, max. ? mins.)


Damien Thiriet, Lycée Français de Varsovie, Warszawa, Polska

Download: slides.png

Teaching geography (and others) with ConTeXt

Abstract

Geography is quite a demanding topic, as far as preparing teaching materials is concerned. In addition to classics as presentations (with bibliography as a nice add), tests or docs, one has to create maps or sketches. ConTeXt offers a nice bunch of tools to produce any of them, including METAFUN, the METAPOST packages bundled with its binaries.

I'll begin with configuring presentations and bibliography. Then I'll describe the way I create documents copied to dyslexics and other pupils, in a way that minimalizes the amount of printed papers. Finaly, I'll discuss designing a countryside sketch, which is a sketch with title and detailed key to symbols, outlining geographic properties of a countryside.

Uczyć geografii (i nie tylko) z ConTeXt-em

Streszczenie

Geografia jest dosyć wymagającym przedmiotem, jeśli chodzi o przygotowanie materiałów dydaktycznych. Do standardowych prezentacji (z zawsze miłe widzianą bibliografią), sprawdzianów czy kserówek dochodzą bowiem szkice czy mapy. ConTeXt zawiera wiele narzędzi do tworzenia tych różnych dokumentów, włącznie z METAFUN, ConTeXt-ową wersją METAPOST.

Zacznę od konfiguracji prezentacji i bibliografii. Potem opiszę, jak przygotowuję materiały dydaktyczne pod kątem dyslektyków i innych uczniów, mając pod uwagę minimalizację liczby kopii. Wreszcie omówię, jak wykonywać szkice krajobrazowe. Taki szkic z tytułem i obszerną legendą, narysowany na podstawie zdjęcia, ma uwypuklać właściwości geograficzne danego krajobrazu.

Day and duration: Thursday, at 12:00 (45 mins; requirements were/are: min. 45 mins, max. 45 mins.)


Damien Thiriet, Lycée Français de Varsovie, Warszawa, Polska

BoF session: Improving documentation

Abstract

We invite anyone, who wants to improve TeX and friends documentation, to join us. You can improve *TeX* wikis, your own packages doc, or anyone else's doc and send a patch to the author.

Sesja BoF: Ulepszanie dokumentacji

Streszczenie

Zapraszamy chętnych do pracy nad polepszeniem dokumentacji *TeX*-owej. Jest wiele do zrobienia: można poprawiać *TeX* wiki, dokumentację swojego pakietu czy cudzego. Można też przedstawiać jeden pakiet jeszcze nie opisany przez projekt Pakietomat.

Day and duration: Friday, at 15:00 (120 mins; requirements were/are: min. 120 mins, max. 180 mins.)


Andrzej Tomaszewski, Acta Poligraphica, Poland

Download: slides.png

Acta Poligraphica

Abstract

The “Acta Poligraphica” journal is with us already for six years. It is devoted to printing as an area of both science and industry, seen as a compact domain of research, technology and art. Besides articles devoted strictly to technology, “Acta” publishes papers on printed typography and utilitarian graphics, mostly around books. It also is a platform for programmers of typographic systems. Moreover it publishes bibliography articles related both to historical and contemporary printing. Among others, contributions from authors related to GUST will be presented.

Acta Poligraphica

Streszczenie

„Acta Poligraphica” ukazują się już sześć lat. Jest to czasopismo traktujące poligrafię jako dziedzinę wiedzy naukowej i przemysłu, widzianą jako spójną domenę nauki, techniki i sztuki. Obok artykułów ściśle poligraficznych, „Acta” zamieszczają prace o projektowaniu druków i grafice użytkowej, głównie książkowej. Są również miejscem publikacji programistów systemów typograficznych. Pismo zamieszcza także artykuły bibliologiczne związane z drukarstwem historycznym lub współczesnym. Przedstawiony zostanie m.in. autorski udział GUST-owego środowiska.

Day and duration: Thursday, at 16:30 (45 mins; requirements were/are: min. 30 mins, max. 45 mins.)


Andrzej Tomaszewski, Acta Poligraphica, Poland

Download: slides.png

A work done for a historical edition for the Polish National Library

Abstract

A prezentation given during LETTRA 2018 at the Jagiellonian Library in Krakow.

Praca nad historycznym wydawnictwem dla Biblioteki Narodowej

Streszczenie

Wystąpienie podczas LETTRA 2018 w Bibliotece Jagiellońskiej w Krakowie.

Day and duration: Sunday, at 10:00 (30 mins; requirements were/are: min. 30 mins, max. 30 mins.)


Adam Twardoch, FontLab, MyFonts, Warszawa, Polska

Fonts old but gold? The durability of outline-based type design

Abstract

The history of graphical apps for editing of outline-based fonts spans over 40 years — a little more than that of TeX, and the entirety of my life. From URW Ikarus that premiered in the year I was born, over Pika, Fontographer, RoboFog, Type Art, FontStudio, TypeDesigner, FontLab Studio, FontMaster, FontForge, RoboFab, RoboFont, Glyphs, FontCreator, all the way to FontLab VI — since the inception of outline-based font creation, type designers have employed a flurry of font editors that have aided them in the development of type.

Many typeface projects have outlived their digital environments, and have traveled from system to system, and from app to app. The designers have migrated along, or have passed the projects into younger hands and tools. The character sets and families grew, yet for the most part of that time, a digital font has kept its basic form inherited from the metal: it’s a set of bodies (geometric boxes) that are filled with faces (Bézier curves), and are set next to each other with some help of kerning. The tool makers came, went, or continued to reinvent. So the font editors added new workflow methods, inherited some ideas from their predecessors, but dropped or forgot other concepts.

In this talk, I will revisit some old and new graphical type creation apps running on operating systems extinct and alive. I will deliver the talk in Polish.

Fonty stare ale jare? Trwałość technologii obwiedniowego projektowania krojów

Streszczenie

Historia graficznych narzędzi do obwiedniowego projektowania krojów pism typograficznych (kiedyś: drukarskich) obejmuje ponad 40 lat. To trochę więcej niż historia TeX-a i tyle, co całe moje życie. Począwszy od programu URW Ikarus, który miał swoją premierę w roku, w którym się urodziłem, poprzez Pika, Fontographer, RoboFog, Type Art, FontStudio, TypeDesigner, FontLab Studio, FontMaster, FontForge, RoboFab, RoboFont, Glyphs, FontCreator, aż po FontLab VI — przez cały ten okres projektanci krojów pism używali wielu edytorów fontów.

Wiele projektów pism istnieje w formie cyfrowej dłużej, niż środowiska, w których powstały. Projekty te podróżowały z systemu do systemu i od aplikacji do aplikacji. Twórcy tych fontów albo sami przesiadali się na nowsze programy, albo przekazywali projekty w młodsze ręce. Rosły zestawy znaków i rodziny, ale przez większość tego czasu font cyfrowy zachował swoją podstawową naturę, przejętą w spadku po komplecie czcionek metalowych. Każdy glif to pudełko (abstrakcyjny prostokąt, niedgyś górna powierzchnia słupka czcionki zwana czołem), na którym znajduje się oczko (zwykle opisane krzywymi Béziera, niegdyś wystająca główka). W procesie składu pudełka glifów ustawia się obok siebie i wspomaga kerningiem. Twórcy narzędzi do tworzenia fontów pojawiali się, znikali, lub wymyślali swoje narzędzia na nowo. Edytory fontów wniosły metody pracy, ale przejęły niektóre pomysły po poprzednikach, a część koncepcji porzuciły lub zapomniały.

W tym referacie przedstawię wybrane stare i nowe graficzne edytory fontów, które działały — a wiele z nich nadal działa — w różnych systemach operacyjnych, również tych dziś już nieużywanych. Referat wygłoszę po polsku.

Day and duration: Saturday, at 15:00 ( mins; requirements were/are: min. 60 mins, max. 60 mins.)


Adam Twardoch, FontLab, MyFonts, Warszawa, Polska

Variable fonts junior high

Abstract

The ATypI Warsaw conference in September 2016 saw Adobe, Apple, Google and Microsoft announce the extension of the OpenType font format with variable aspects. The format was based on Apple’s 1993 TrueType GX format that didn’t gain popularity 26 years ago.

What wasn’t interesting for print, however, is very interesting for screens that surround us — because font variation can now be exposed to viewers rather than just designers. It took the software vendors under two years to add support for variable OpenType fonts to all web browsers and operating systems, and to some apps, and font vendors are making variable fonts available under both proprietary and opensource terms. Let’s take a look at where variable fonts are today.

Czcionki zmienne kończą gimnazjum

Streszczenie

Na konferencji ATypI w Warszawie we wrześniu 2016 firmy Adobe, Apple, Google i Microsoft ogłosiły rozszerzenie formatu fontów OpenType o aspekty zmienności (wariacyjności). Format czcionek zmiennych został oparty na formacie Apple TrueType GX z 1993 roku, który 26 lat temu nie zyskał popularności. Jednak to, co nie było interesujące dla druku, jest bardzo interesujące dla ekranów, które nas otaczają — ponieważ dziś to widzowie i czytelnicy, a nie tylko projektanci, mogą doświadczać dynamicznej typografii.

Producenci oprogramowania w ciągu niecałych dwóch lat dodali obsługę zmiennych czcionek OpenType do wszystkich przeglądarek internetowych i systemów operacyjnych, a także do niektórych aplikacji. Projektanci i wydawcy krojów pism publikują fonty wariacyjne zarówno w postaci komercyjnej jak i darmowej. Przyjrzyjmy się stanowi OpenType Font Variations na dziś.

Day and duration: Saturday, at 16:30 (60 mins; requirements were/are: min. 60 mins, max. 90 mins.)


Ulrik Vieth, Stuttgart, Germany

Download: slides.png

OpenType Math fonts: What's new and noteworthy?

Abstract

It's been 10 years already since support for OpenType math fonts has been established in LuaTeX and XeTeX engines. Starting as an experimental feature, OpenType math fonts have become part of the standard and have been embraced by TeX engines and font developers.

In recent years, more and more OpenType math fonts have been added. In this talk, we will review some of the recent additions, such as Libertinus Math, Garamond Math, Fira Math or GFS Neohellenic Math, comparing them to the previous repertoire of OpenType math fonts.

Fonty matematyczne OpenType Math: Co nowego i wartego odnotowania?

Streszczenie

To już dziesięć lat od kiedy w silnikach luaTeX i XeTeX pojawiło się wsparcie dla matematycznych fontów OpenType. Będąc początkowo własnością eksperymentalną, fonty matematyczne OpenType stały się elementem standardu i zostały zaakceptowane przez silniki TeXowe i twórców fontów.

W ostatnich latach pojawia się więcej i więcej fontów matematycznych OpenType. W prezentacji dokonamy przeglądu niektórych z nich, takich jak Libertinus Math, Garamond Math, Fira Math czy GFS Neohellenic Math, porównując je do ich poprzedników w repertuarze fontów matematycznych OpenType.

Day and duration: Saturday, at 17:30 (45 mins; requirements were/are: min. 45 mins, max. 60 mins.)


Marcin Woliński, Instytut Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk, Warszawa, Polska

Download: slides.png

Bibligraphy using the BibLaTeX package — user's first impressions

Abstract

The tool traditionally used for bibliographies in TeX — bibTeX — causes problems with Unicode encoded bibliographies. Therefore I decided to test the BibLaTeX package with my last book. The main advantage of BibLaTeX is the possibility to control the bibliography using LaTeX macros instead of .bst styles. This idea proves to be quite handy. However BibLaTeX differes in many prominent ways from bibTeX.

I intend to also show a somewhat unorthodox form that I find most suitable for an extensive author-year bibliography.

Bibliografia z użyciem pakietu BibLaTeX — pierwsze wrażenia użytkownika

Streszczenie

Tradycyjne narzędzie bibliograficzne używane z TeXem — bibTeX — powoduje problemy przy przetwarzaniu tekstów w Unikodzie. Dlatego ostatnio przygotowując książkę do druku postanowiłem spróbować zyskującego popularność pakietu BibLaTeX. Jego zaletą jest możliwość sterowania kształtem bibliografii z poziomu TeXa (bez stylów .bst). Zalety tego rozwiązania są wyraźne, wyraźne są jednak również różnice w stosunku do bibTeXa, które wymagają pewnego przestawienia myślenia.

W wystąpieniu podzielę się także swoimi przemyśleniami na temat optymalnej postaci rozbudowanej bibliografii w stylu autor-rok.

Day and duration: Saturday, at 12:30 (30 mins; requirements were/are: min. 30 mins, max. 30 mins.)


Marcin Woliński, Instytut Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk, Warszawa, Polska

Download: slides.png

Decorating text with TikZ and luaLaTeX

Abstract

I will show a prototype of a LaTeX package which decorates fragments of text with the use of TikZ graphic tools. The package uses luaTeX to determine the dimensions of respective text fragments after the paragraph has been broken into lines.

Dekorowanie tekstu z użyciem TiKz i luaLaTeXa

Streszczenie

Przedstawię prototypową wersję pakietu służącego do dekorowania fragmentów akapitu z użyciem pakietu TikZ. Pakiet wykorzystuje możliwości luaTeXa, aby wyznaczyć wymiary odpowiednich fragmentów tekstu po uformowaniu akapitu.

Day and duration: Sunday, at 10:30 (30 mins; requirements were/are: min. 30 mins, max. 30 mins.)


Document Actions