You are here: Home / GUST / Statut

Statut

Statut GUST w wersji PDF.

Spis treści:

 

 1. Przepisy ogólne
 2. Cele i formy działania
 3. Członkowie, ich prawa i obowiązki
 4. Władze Grupy
 5. Majątek i fundusze

Rozdział I

Przepisy ogólne

Art. 1. Polska Grupa Użytkowników Systemu TEX ,,GUST'', zwana dalej ,,Grupą'', jest stowarzyszeniem zrzeszającym osoby fizyczne, prowadzącym działalność naukowo-techniczną i oświatową na rzecz upowszechnienia systemu TEX/METAFONT, oraz związanego z nimi środowiska.

Art. 2. Grupa działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. ,,Prawo o stowarzyszeniach'' (Dz. U. z 1989 r. nr 20 poz. 104 z późn. zm.). Grupa posiada osobowość prawną.

Art. 3. Grupa działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą zgodnie z przepisami prawa miejscowego. Siedzibą władz Grupy jest miasto Toruń.

Art. 4. Grupa może być członkiem organizacji krajowych i zagranicznych.

Art. 5. Grupa może używać własnych odznak i pieczęci zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

 

Rozdział II

Cele i formy działania

Art. 6. Celem Grupy jest:

 1. zrzeszanie użytkowników systemu TEX/METAFONT;
 2. upowszechnianie systemu TEX, systemu generowania fontów METAFONT, ich środowiska, jak również związanego z nimi oprogramowania;
 3. propagowanie ochrony praw autorskich;
 4. reprezentowanie członków Grupy, ich opinii i potrzeb;
 5. ułatwianie kontaktów między członkami Grupy.

Art. 7. Grupa osiąga swoje cele przez:

 1. współdziałanie z instytucjami, towarzystwami naukowymi oraz stowarzyszeniami, tak krajowymi jak i zagranicznymi;
 2. inspirowanie, wspieranie i patronowanie działalności mającej na celu upowszechnianie systemu TEX i METAFONT oraz rozwój ich środowiska;
 3. prowadzenie działalności oświatowej poprzez organizowanie kursów, konferencji, odczytów, wystaw i pokazów w dziedzinach objętych działalnością Grupy, a także prowadzenie działalności; wydawniczej
 4. prowadzenie działalności naukowo-technicznej dotyczącej systemu TEX/METAFONT w formie badań, wdrożeń, ekspertyz i innych;
 5. ułatwianie wymiany informacji poprzez tworzenie archiwów i prowadzenie dystrybucji oprogramowania związanego z systemem TEX/METAFONT.
 6. rozwijanie innych form działalności merytorycznej służącej realizacji celów statutowych.

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

Art. 8.

 1. Grupa składa się z członków:
  1. zwyczajnych,
  2. wspierających,
  3. honorowych.
 2. Członkami Grupy mogą być cudzoziemcy niemający miejsca zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Art. 9. Członkiem zwyczajnym Grupy może być osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która poprzez złożenie deklaracji zobowiązuje się do działania na rzecz celów Grupy i przestrzegania postanowień jej Statutu.

Art. 10. Członkiem wspierającym może być osoba prawna lub osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która zadeklaruje na cele Grupy pomoc finansową lub rzeczową. Osoba prawna działa w Grupie przez swojego przedstawiciela.

Art. 11. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w rozwój systemu TEX lub w inny, szczególny sposób zasłużyła się Grupie.

Art. 12.

 1. Przyjęcie na członka zwyczajnego lub wspierającego następuje w drodze uchwały Zarządu.
 2. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków.

Art. 13. Członkostwo wygasa na skutek:

 1. śmierci członka,
 2. dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego Zarządowi na piśmie,
 3. prawomocnego orzeczenia Sądu Koleżeńskiego o wykluczeniu,
 4. utraty praw publicznych,
 5. utraty pełnej zdolności do czynności prawnych lub osobowości prawnej,
 6. skreślenia uchwałą Zarządu w przypadku niepłacenia składek przez okres 12 miesięcy.

Art. 14. Od uchwały Zarządu o odmowie przyjęcia na członka lub uchwały o skreśleniu oraz od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego o wykluczeniu służy zainteresowanemu prawo odwołania do Walnego Zebrania Członków w terminie jednego miesiąca od daty powiadomienia o uchwale lub orzeczeniu.

Art. 15. Godności członka honorowego pozbawia Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu w przypadku sprzeniewierzenia się przez członka honorowego idei Grupy lub rażącego naruszenia postanowień Statutu.

Art. 16.

 1. Członkowie zwyczajni posiadają czynne i bierne prawo wyborcze a nadto mają prawo do:
  1. wyrażania swoich opinii i propozycji dotyczących działalności Grupy,
  2. korzystania z urządzeń, świadczeń i pomocy Grupy.
 2. Członkowie wspierający i honorowi mają prawo członków zwyczajnych z wyjątkiem praw wyborczych oraz prawa głosu stanowiącego w obradach władz Grupy. Członkowie honorowi mają nadto prawo brania udziału z głosem doradczym w posiedzeniach wszystkich organów Grupy.

Art. 17.

 1. Obowiązkiem członków Grupy jest postępowanie zgodne ze Statutem, regulaminami i uchwałami władz Grupy.
 2. Członkowie zwyczajni zobowiązani są nadto do czynnego udziału w pracach Grupy oraz opłacania składek członkowskich.

 

Rozdział IV

Władze Grupy

Art. 18. Władzami Grupy są:

 1. Walne Zebranie Członków,
 2. Zarząd,
 3. Komisja Rewizyjna,
 4. Sąd Koleżeński.

Art. 19.

 1. Kadencja wszystkich władz Grupy trwa trzy lata a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym z nieograniczonej liczby kandydatów.
 2. Ukonstytuowanie się nowowybranych władz i przejęcie spraw od dotychczasowych władz powinno nastąpić w ciągu jednego miesiąca. Do tego czasu działają władze poprzedniej kadencji.

Art. 20.

 1. W przypadku ustąpienia lub odwołania członka władz Grupy przed upływem kadencji, skład osobowy tych władz jest uzupełniany spośród niewybranych kandydatów w kolejności uzyskanych głosów. Liczba członków dokooptowanych nie może przekroczyć 1/2 liczby członków pochodzących z wyboru.
 2. W przypadku ustąpienia Prezesa Grupy przed upływem kadencji, Zarząd powierza obowiązki Prezesa jednemu ze swoich członków. Najbliższe Walne Zebranie Członków dokonuje wyboru nowego Prezesa Grupy na okres do końca kadencji władz.
 3. 3. W przypadku odwołania Prezesa Grupy przed upływem kadencji, Walne Zebranie Członków, które go odwołało, dokonuje wyboru nowego Prezesa Grupy na okres do końca kadencji władz.

Art. 21. O ile dalsze postanowienia Statutu nie stanowią inaczej, uchwały wszystkich władz Grupy zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego obrad.

 

Walne Zebranie Członków

Art. 22.

 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Grupy i może być Zwyczajne lub Nadzwyczajne.
 2. Zwyczajne Walne Zebranie Członków jest zwoływane przez Zarząd co trzy lata jako zebranie sprawozdawczo-wyborcze.
 3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może odbyć się w każdym czasie w szczególnie uzasadnionych przypadkach. Zebranie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na żądanie Komisji Rewizyjnej albo na pisemny wniosek co najmniej 1/5 ogólnej liczby członków zwyczajnych Grupy w ciągu trzech miesięcy od złożenia wniosku.

Art. 23.

 1. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
  1. z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni Grupy,
  2. z głosem doradczym – członkowie honorowi i wspierający oraz zaproszeni goście.
 2. O miejscu, terminie i porządku obrad Zebrania Zarząd powiadamia członków z co najmniej trzydziestodniowym wyprzedzeniem.
 3. Uchwały Walnego Zebrania Członków są podejmowane zwykłą większością głosów, w pierwszym terminie przy obecności co najmniej 1/3 liczby członków uprawnionych do głosowania, w drugim terminie bez względu na ilość obecnych, jeżeli dalsze postanowienia Statutu nie stanowią inaczej.
 4. Walne Zebranie Członków obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.

Art. 24. Do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków należy:

 1. rozpatrywanie sprawozdań Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego;
 2. udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej;
 3. wybór i odwoływanie Prezesa oraz członków władz Grupy;
 4. wybór i odwoływanie Rzecznika Dyscyplinarnego;
 5. uchwalanie zmian Statutu Grupy;
 6. uchwalanie zasad zatrudniania i wynagradzania pracowników;
 7. podejmowanie uchwał w sprawie składek członkowskich;
 8. nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego Grupy;
 9. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu oraz orzeczeń Sądu Koleżeńskiego;
 10. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Grupy i przeznaczeniu jej majątku;
 11. rozpatrywanie wniosków zgłoszonych przez członków i władze;
 12. podejmowanie uchwał w sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz Grupy.

Art. 25.

 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.
 2. Nad sprawami nie objętymi porządkiem obrad Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może obradować i podejmować uchwały po wyrażeniu na to zgody przez 2/3 obecnych członków Grupy.

Art. 26.

 1. Walne Zebranie Członków uchwały w sprawie zmian Statutu, odwołania przed upływem kadencji Prezesa lub członków władz Grupy oraz pozbawienia godności członka honorowego podejmuje większością 2/3 głosów.
 2. Rozwiązanie Grupy może nastąpić na mocy uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej większością 3/4 głosów przy obecności co najmniej połowy członków Grupy uprawnionych do głosowania.

Zarząd

Art. 27.

 1. W skład Zarządu wchodzi Prezes Grupy oraz 3–10 członków wybieranych spośród członków Grupy. Na swym pierwszym posiedzeniu Zarząd wybiera ze swojego grona:
  1. 1–2 wiceprezesów Zarządu,
  2. sekretarza,
  3. skarbnika.
 2. Zarząd pracuje w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin.

Art. 28.

 1. Zarząd kieruje działalnością Grupy i odpowiada za swoją pracę przed Walnym Zebraniem Członków.
 2. Do zakresu działania Zarządu należy:
  1. reprezentowanie Grupy na zewnątrz i działanie w jej imieniu;
  2. realizacja kierunków działalności Grupy wytyczonych przez Walne Zebranie Członków;
  3. powoływanie i rozwiązywanie komisji i zespołów w celu wykonania zadań statutowych, sprawowanie nad nimi nadzoru i uchwalanie regulaminów ich działalności;
  4. zarządzanie majątkiem Grupy i dysponowanie jej funduszami, opracowywanie preliminarzy i sprawozdań budżetowych;
  5. podejmowanie uchwał o przyjęciu członków zwyczajnych i wspierających Grupy oraz o skreśleniu z listy członków;
  6. zwoływanie Walnych Zebrań Członków;
  7. składanie sprawozdań Walnemu Zebraniu Członków z działalności Zarządu;
  8. zapewnienie administracyjno-organizacyjnych warunków działalności Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego i Rzecznika Dyscyplinarnego;
  9. podejmowanie uchwał o przystąpieniu Grupy do organizacji lub stowarzyszeń krajowych i zagranicznych.

Art. 29. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

Komisja Rewizyjna

Art. 30.

 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Grupy.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3–5 członków, którzy na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swojego grona przewodniczącego i sekretarza.
 3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić funkcji w innych władzach Grupy ani pozostawać z członkami innych władz Grupy w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.
 4. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne.
 5. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą otrzymywać z tytułu pełnienia w niej funkcji zwrotu uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenia w wysokości wyższej niż określone w obowiązujących przepisach.

Art. 31. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

 1. kontrolowanie co najmniej raz do roku całokształtu działalności statutowej i gospodarki finansowej oraz zgodności z obowiązującymi Grupę przepisami;
 2. przedstawianie Zarządowi wniosków z przeprowadzonych kontroli i żądanie od kontrolowanych sprawozdania z realizacji wniosków pokontrolnych;
 3. przedstawianie sprawozdań ze swojej działalności Walnemu Zebraniu Członków;
 4. wnioskowanie o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi;
 5. przeprowadzanie innych działań kontrolno-sprawdzających, zleconych przez Walne Zebranie Członków lub wnioskowanych przez Zarząd.

Art. 32.

 1. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i przedstawicieli władz Grupy wszystkich szczebli składania pisemnych bądź ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.
 2. Tryb i formy działania Komisji Rewizyjnej określa regulamin przez nią uchwalony.

Art. 33. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

Sąd Koleżeński

Art. 34.

 1. Sąd Koleżeński składa się z 5–7 członków, którzy na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swojego grona przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.
 2. Członkowie Sądu Koleżeńskiego nie mogą pełnić funkcji w innych władzach Grupy.

Art. 35.

 1. Do zakresu działania Sądu Koleżeńskiego należy:
  1. rozpatrywanie i rozstrzyganie spraw członków władz w zakresie niedopełnienia przez nich obowiązków lub przekroczenia uprawnień wynikających ze Statutu i uchwał władz Grupy;
  2. rozpatrywanie i rozstrzyganie sporów pomiędzy członkami Grupy oraz między członkami a władzami Grupy, powstałych na tle ich praw i obowiązków wynikających z ich przynależności i działalności w Grupie;
  3. rozpatrywanie spraw związanych z nieprzestrzeganiem Statutu i uchwał władz Grupy lub działaniem na szkodę Grupy;
  4. składanie sprawozdań ze swojej działalności Walnemu Zebraniu Członków.
 2. Sąd Koleżeński rozpatruje sprawy na wniosek Rzecznika Dyscyplinarnego, władz Grupy lub wniosek zainteresowanych stron.
 3. Tryb i formy działania Sądu Koleżeńskiego określa regulamin przezeń uchwalony.

Art. 36.

 1. Na wniosek Rzecznika Dyscyplinarnego Sąd Koleżeński może orzec wobec członka władz Grupy o czasowym zawieszeniu go w pełnieniu funkcji do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia sprawy, w której Rzecznik Dyscyplinarny prowadzi postępowanie.
 2. Sąd Koleżeński, stwierdzając w orzeczeniu naruszenie Statutu lub uchwał władz Grupy, może orzec karę:
  1. upomnienia,
  2. nagany,
  3. zawieszenia w prawach członkowskich na okres od jednego do trzech lat,
  4. wykluczenia z Grupy.

Art. 37. Od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego służy stronom prawo odwołania do Walnego Zebrania Członków. Odwołanie wnosi się w terminie 30 dni od otrzymania orzeczenia Sądu Koleżeńskiego za pośrednictwem Zarządu. Odwołanie rozpatrywane jest na najbliższym Zebraniu.

Art. 38. Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego ma prawo uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu i Komisji Rewizyjnej z głosem doradczym.

Rzecznik Dyscyplinarny

Art. 39.

 1. Rzecznik Dyscyplinarny wybierany jest przez Walne Zebranie Członków.
 2. Rzecznik Dyscyplinarny nie może pełnić funkcji w innych władzach Grupy.

Art. 40.

 1. Zadaniem Rzecznika Dyscyplinarnego jest wszczynanie i prowadzenie postępowania dyscyplinarnego w przypadku uzyskania informacji o naruszeniu przez członka Grupy postanowień Statutu lub uchwał władz Grupy oraz kierowanie spraw do Sądu Koleżeńskiego.
 2. Tryb i formy działania Rzecznika Dyscyplinarnego określa regulamin.

Rozdział V

Majątek i fundusze

Art. 41. Majątek Grupy stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

Art. 42.

 1. Źródłami powstania majątku Grupy są:
  1. składki członkowskie,
  2. dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub będących w użytkowaniu Grupy,
  3. dotacje i subwencje,
  4. darowizny, zapisy i spadki,
  5. wpływy z działalności własnej,
  6. dochody z działalności gospodarczej prowadzonej przez Grupę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Dochody z działalności gospodarczej służą w całości realizacji celów statutowych Grupy i nie mogą być przeznaczone do podziału między jej członków.
 2. Środki pieniężne, niezależnie od źródeł pochodzenia, mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Grupy. Wpłaty gotówkowe winny być, przy uwzględnieniu bieżących potrzeb, jak najszybciej na te konta przekazywane.

Art. 43. Wysokość składek członkowskich i termin ich wpłacania ustala Walne Zebranie Członków.

Art. 44. Zarząd może tworzyć fundusze celowe, wyodrębniając w tym celu posiadane w swojej dyspozycji środki finansowe.

Art. 45. W imieniu Grupy dokumenty związane ze zobowiązaniami finansowymi podpisują dwie osoby: Prezes Grupy lub wiceprezes, oraz skarbnik lub upoważniony członek Zarządu. Pozostałe dokumenty podpisuje jeden członek Zarządu zgodnie z podziałem obowiązków wynikającym z regulaminu Zarządu.

Art. 46. Zabrania się:

 1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Grupy w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
 2. przekazywania majątku Grupy na rzecz jej członków, członków jej organów lub jej pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 3. wykorzystywania majątku Grupy na rzecz członków, członków jej organów lub jej pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Grupy,
 4. zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Grupy, członkowie jej organów lub jej pracownicy oraz ich osoby bliskie.

Document Actions