You are here: Home / GUST / Nagroda GUSTawa / Regulamin nagrody

Regulamin nagrody

Pragnąc uhonorować wybitne osiągnięcia i zachęcić członków do aktywnej działalności na rzecz realizacji celów statutowych GUSTu, Zarząd ustanawia doroczną nagrodę GUSTawa.
  1. Nagrodę przyznaje Zarząd.
  2. Prawo zgłaszania kandydatur ma każdy członek GUSTu.
  3. Kandydatami mogą być jedynie członkowie GUSTu.
  4. Kandydatury na dany rok należy składać w formie pisemnej dowolnemu członkowi Zarządu, w terminie do końca lutego następnego roku.
  5. Zarząd podaje zgłoszone kandydatury do wiadomości ogółu członków.
  6. Zarząd rozpatruje kandydatury na pierwszym posiedzeniu po upływie terminu zgłaszania kandydatur.
  7. Uchwały w sprawie nagrody zapadają przy obecności 2/3 członków Zarządu zwykłą większością głosów w głosowaniu tajnym. W przypadku jednakowej ilości głosów rozstrzyga głos Prezesa.
  8. Nagrodzie towarzyszy gratyfikacja pieniężna w kwocie ustalanej każdorazowo przez Zarząd.
  9. Nagroda jest wręczana publicznie i uroczyście.

Document Actions