You are here: Home / Przedsięwzięcia/Projects / Portal edukacyjny / Zakres projektu

Zakres projektu

Zakres projektu

Przy wyborze formatu odstawowym przyjętym założeniem była przenośność, rozumiana jako możliwość prezentowania treści kursów za pomocą różnych mediów (w tym strony HTML oraz dokumenty PDF). Drugim ważnym założeniem była modularność: gotowe kursy nie powinny być projektowane jako duże monolityczne dokumenty ale powinny być komponowane z niezależnych modułów. Tak zaprojektowane kursy są dużo łatwiejsze nie tylko w utrzymaniu i aktualizacji ale także zwiększa się w ten sposób możliwość wykorzystania tej samej treści w różnych kursach, np. tworzonych z myślą o różnych poziomach zaawansowania i/lub różnych obszarach zainteresowań profesjonalnych studentów. Modularność kursów znana pod pojęciem obiektów uczących (learning objects) i jest powszechnie uważana za ich ważną zaletę (por., np. www.reusability.org/read). Ostatnim założeniem była prostota. Prosty format nie wymaga ani długiego szkolenia potencjalnych autorów tworzących/modyfikujących kursy ani dodatkowego oprogramowania.

Zdecydowano są na oparcie na formacie XML. W tym celu oceniono przydatność gotowych, opartych o XML rozwiązań, takich jak Docbook, TEI, Xhtml oraz DITA. Z różnych względów żadne z nich nie nadaje się do wykorzystania w projekcie edukcyjnym. Docbook (www.docbook.org) i TEI (www.tei-c.org) to schematy oznakowania dużych, skomplikowanych i monolitycznych dokumentów. Tworzenie dokumentów modularnych przy wykorzystaniu zarówno Docbooka jak i TEI jest utrudnione. XHTML z kolei jest formatem zorientowanym na prezentację zaś najbardziej odpowiadającemu przyjętym założeniom (przenośność, modularność) schematowi DITA (dita.xml.org) brakuje prostoty. Wobec braku gotowych rozwiązań zdecydowano się na opracowanie własnego formatu kursów e-learningowych, w postaci schematu o nazwie PMLO4T, spełniających wszystkie ww. postulaty. Opracowano model koncepcyjny kursów oraz zaprojektowano niezbędne schematy kursów wykorzystując do tego standard Relax NG oraz szablony transformujące dokumenty XML do docelowych formatów HTML i PDF. Schemat jest dostępny pod adresem: www.gust.org.pl/projects/e-learning/authors_info.

Oceniono użyteczność wybranych systemów zarządzania dokumentami typu Open Source do potrzeb zarządzania materiałami edukacyjnymi. Zwrócona uwagę szczególnie na systemy zawierające wsparcie dla standardu wymiany materiałów e-lerningowych SCORM. SCORM (www.adlnet.org) jest zbiorem specyfikacji i zaleceń (opracowanych przez organizacje AICC, IMS, IEEE oraz ARIADNE) dotyczących tworzenia materiałów edukacyjnych oraz sposobu ich prezentacji w systemach LMS. SCORM składa się z trzech niezależnych części dotyczących: organizacji treści (Content Packaging), środowiska (Runtime Environment) i opisu treści (czyli metadanych). SCORM Runtime to API określające sposób prezentacji LO na platformie LMS. Do opisu treści w SCORM wykorzystywany jest LOM, który jest standardem IEEE służącym do opisu zasobów edukacyjnych zawierającym ponad 60 elementów. Konkretną implementacją LOM w standardzie SCORM jest schemat zaprojektowany w języku XML Schema. W celu dodanie metadanych w standardzie SCORM do modułów w systemie PMLO4T zdecydowano się na wykorzystanie systemu reload (por. www.reload.ac.uk).

Opracowano następujące kursy: Redagowanie dokumentów naukowo-technicznych w systemie LaTeX, Wprowdzenie do standardów XML i Docbook oraz Skład publikacji matematycznej w systemie (La)TeX. Pierwszy z kursów -- Redagowanie dokumentów naukowo-technicznych w systemie LaTeX - jest uniwersalnym kursem wprowadzającym do systemu składu LaTeX, przeznaczonym dla studentów wszystkich kierunków studiów. Materiał przedstawiony w tym kursie pozwala studentowi na przygotowanie pracy magisterskiej/licencjackiej w systemie LaTeX. Kurs nie zawiera specjalistycznych zagadnień: takich jak np. skład matematyki ale z uwagi na modularnośc może być łatwo dostosowany i/lub roszerzony do specyficznych potrzeb. Drugi z opracowanych modułów - Wprowdzenie do standardów XML i Docbook – opisuje podstawy umożliwiające redagowanie dokumentów XML, za pomocą wybranych narzędzi Open Source, takich jak: edytory XML Mind i Emacs, parsery Xerces i xmllint oraz procesory XSLT saxon i xsltproc. Kurs ten w szczególności jest pomyślany jako wprowadzenie dla autorów tworzących moduły w systemie PMLO4T. Ostatni z kursów Skład publikacji matematycznej w systemie (La)TeX – jest przeznaczony dla studentów matematyki, fizyki i innych tego typu kierunków. Kursy zostały umieszczone na portalu Polskiej Grupy Użytkowników Systemu TeX na stronie http://www.gust.org.pl/projects/e-learning/courses.

Document Actions