You are here: Home / BachoTeX / BachoTeX 2023 / BachoTeX 2023 – Program content (final)

BachoTeX 2023 – Program content (final)

Piotr Bolek, Pomiechówek, Polska

Download slides/Pobierz prezentację: slides.png;
Download slides/Pobierz prezentację: slides.png

Typography – the friend of photography

Abstract

The author is an avid amateur photographer who has been working on various photographic projects for years. The results of are presented at exhibitions organized from time to time, accompanied by a catalog/brochure prepared by the author.

Several photographic projects by the author will be presented, as well as the publications that are part of them.

Typografia – przyjaciółka fotografii

Streszczenie

Autor jest zapalonym fotografem amatorem. Od lat realizuje różne projekty fotograficzne. Efekty swoich prac prezentuje na organizowanych co jakiś czas wystawach. Wystawom towarzyszy przygotowywany przez autora katalog/folderek.

Przedstawionych zostanie kilka projektów fotograficznych autora oraz publikacji będących ich częścią.

Day and duration: Sunday, at 12:00 (45 mins; requirements were/are: min. 45 mins, max. 45 mins.)


Piotr Bolek, Pomiechówek, Polska

Download slides/Pobierz prezentację: slides.png

Project Kolberg or musical time travel

Abstract

Kolberg Project is an ambitious task of digitizing and making available in open formats the folk melodies collected and published in Oskar Kolberg's "Dzieła Wszystkie" (Complete Works). Oskar Kolberg dedicated a large part of his life for collecting and documenting folk music in the 19th century. He was a pioneer in this field, traveling to villages and recording melodies he heard.

Only a small part of the melodies collected by Kolberg has already been digitized and made available. Unfortunately, the quality and way of sharing them leave a lot to be desired. That is why I have decided to start my own work, which I will present along with the project's goals and current results.

The second aspect, and to some extent the reason for the creation of the project, is the author's experimental, electroacoustic, amateur music creativity based on motifs from Kolberg, a sample of which will also be presented.

Projekt Kolberg czyli muzyczne podróże w czasie

Streszczenie

Projekt Kolberg to ambitne zadanie zdigitalizowania i udostępnienia w otwartych formatach melodii ludowych zebranych i opublikowanych w Dziełach Wszystkich Oskara Kolberga. Oskar Kolberg poświęcił dużą część życia na zbieranie i dokumentowanie muzyki ludowej w XIX wieku. Był pionierem w tej dziedzinie, podróżując po wsiach i zapisując zasłyszane melodie.

Niewielka część zebranych przez Kolberga melodii została już jakiś czas temu zdigitalizowana i udostępniona. Niestety jakość i sposób udostępniania budzą duży niedosyt. Dlatego zdecydowałem się rozpocząć własne prace, których założenia i aktualne efekty zaprezentuję.

Drugim obliczem, a poniekąd przyczyną powstania projektu jest eksperymentalna, elektroakustyczna, amatorska twórczość muzyczna autora oparta na kolbergowskich motywach, której próbka zostanie także zaprezentowana.

Day and duration: Saturday, at 14:30 (45 mins; requirements were/are: min. 45 mins, max. 75 mins.)


Piotr Bolek, Pomiechówek, Polska

Download slides/Pobierz prezentację: slides.png

Not so AI scary – visual escapades into the depths of artificial intelligence

Abstract

In recent months, the topic of artificial intelligence has become very hot, mainly due to the language model ChatGPT. The topic generates a great deal of interest and heated controversy, particularly in the area of copyright. Concerns have also been raised that AI may replace humans in creative work, including graphic design, writing, music, and film, and even programming. Some fear that AI may create massive amounts of content that look and sound like those created by humans, leading to job losses for people in creative industries.

I do not aim to address all these concerns. However, I do not share most of the worries. Personally, I am fascinated by the possibilities of AI, especially in the visual realm, and I would like to share this fascination with the Bachotek audience.

Nie taki AI straszny – wizualne eskapady w odmęty sztucznej inteligencji

Streszczenie

W ostatnich miesiącach temat sztucznej inteligencji (AI) stał się bardzo gorący głównie za sprawą modelu językowego ChatGPT. Temat budzi wielkie zainteresowanie i duże kontrowersje w szczególności w obszarze praw autorskich. Podnoszone są m.in. obawy, że AI może zastąpić ludzi w pracy twórczej, w tym w projektowaniu graficznym, pisaniu, muzyce i filmie, a nawet w programowaniu. Niektórzy obawiają się, że AI może stworzyć treści o gigantycznej objętości, które będą doskonale imitować te stworzone przez ludzi, co prowadziłoby do utraty miejsc pracy w branżach twórczych.

Nie stawiam sobie ambicji odpowiedzi na wszystkie te wątpliwości. Jednak raczej nie podzielam większości obaw. Osobiście jestem zafascynowany możliwościami AI, zwłaszcza w obszarze wizualnym i swoim zachwytem będę chciał podzielić się z bachotkowym audytorium.

Day and duration: Wednesday, at 09:30 (45 mins; requirements were/are: min. 45 mins, max. 45 mins.)


Piotr Bolek, Pomiechówek, Polska

Download slides/Pobierz prezentację: slides.png

Metapost vs final matters

Abstract

As stated by the artificial intelligence consulted on this topic: "Metapost is a tool for creating vector graphics, and the term 'final matters' refers to issues related to the end of the world, afterlife, and the eternal fate of souls, so these two concepts are not related to each other."

However, this is not true, and AI is mistaken, which I will demonstrate with a small example.

Metapost a sprawy ostateczne

Streszczenie

Jak stwierdziła konsultowana w tym temacie sztuczna inteligencja: „Metapost to narzędzie do tworzenia grafiki wektorowej, a pojęcie 'sprawy ostateczne' odnosi się do kwestii związanych z końcem świata, życia po śmierci i wiecznymi losami dusz więc te dwa pojęcia nie są ze sobą powiązane.”

Ale jest to nieprawda i AI się myli, co pokażę na pewnym małym przykładzie.

Day and duration: Wednesday, at 10:15 (15 mins; requirements were/are: min. 15 mins, max. 15 mins.)


Katarzyna Burakowska, GAK Winda, Gdańsk, Polska

Download slides/Pobierz prezentację: slides.png

Collage: introduction to the workshop

Abstract

An introduction to the collage techniques will be presented.

Kolaż: wstęp do warsztatów

Streszczenie

Wprowadzenie do technik kolażu (collage)

Day and duration: Saturday, at 00:00 ( mins; requirements were/are: min. 30 mins, max. 30 mins.)


Katarzyna Burakowska, GAK Winda, Gdańsk, Polska

Collage: Workshop

Abstract

Partcipants will have the opportunity to create their own collage art piece using the techiques presented during the “Collage: introduction to the workshop“.

Kolaż: Warsztaty

Streszczenie

Uczestnicy będą mieli możliwość stworzenia własnego dzieła przey użyciu technik zaprezentowanych podczas „Kolaż: wstęp do warsztatów“

Day and duration: Saturday, at 00:00 (180 mins; requirements were/are: min. 180 mins, max. 180 mins.)


Willi Egger, BOEDE SAMBEEK, The Netherlands

Download slides/Pobierz prezentację: slides.png;
Download slides/Pobierz prezentację: slides.png;
Download slides/Pobierz prezentację: slides.png

Calendars, the PocketDiary module and further applications of it

Abstract

The PocketDiary module has been updated to work with ConTeXt MkIV and LMTX. The module has also been extended with calculations for moon- and sun-rise- and sun-set-data. The modules' machinery allows to prepare other types of calendars than a PocketDiary. Examples here of are presented.

Kalendarze, moduł PocketDiary i jego dalsze zastosowania

Streszczenie

Moduł PocketDiary został zaktualizowany do wymagań ConTeXt MkIV and LMTX. Rozszerzono go również o obliczenia dla wschodów i zachodów Słońca i Księżyca. Mechanizmy modułu pozwalają na przygotowywanie innych typów kalendarzy niż PocketDiary, czego przykłady zostaną zaprezentowane.

Day and duration: Saturday, at 00:00 ( mins; requirements were/are: min. 30 mins, max. 45 mins.)


Willi Egger, BOEDE SAMBEEK, The Netherlands

Download slides/Pobierz prezentację: slides.png;
Download slides/Pobierz prezentację: slides.png;
Download slides/Pobierz prezentację: slides.png

Workshop: Make a picture-frame

Abstract

The aim is to prepare a picture-frame approached with bookbinding techniques. The workshop is related to the workshop by Barbara Wilińska. The participation is surely for those who go to Barbara's workshop, but it is not a requirement.

Warsztaty: Wykonamy ramkę do fotografii

Streszczenie

Celem jest wykonanie ramki do obrazków przy pomocy technik introligatorskich. Warsztaty są powiązane z warsztatami Barbary Wilińskiej, ale są przeznaczone nie tylko dla tych osób, które zapiszą się na jej warsztaty.

Day and duration: Saturday, at 00:00 ( mins; requirements were/are: min. 180 mins, max. 180 mins.)


Michał Gasewicz, GUST, Polska

Beer experiments (beer tasting)

Abstract

The world of beer is richer than it may seem, but it not only comes with an almost infinite number of different styles. This time I'll try to present interesting facts and experiments one might conduct oneself.

Piwne eksperymenty (degustacja piwa)

Streszczenie

Piwny świat jest bogatszy niż mogłoby się wydawać, ale piwo to nie tylko niemalże nieskończona liczba przeróżnych stylów. Tym razem postaram się zaprezentować ciekawostki dotyczące piwa i eksperymenty, które można samodzielnie przeprowadzić.

Day and duration: Saturday, at 00:00 ( mins; requirements were/are: min. 120 mins, max. 180 mins.)


Michał Gasewicz, GUST, Polska

Download slides/Pobierz prezentację: slides.png

A rhythm notation for djembe and dundun African drumming

Abstract

I'll show how drum sounds and rhythms are written down. I'll discuss the imperfections of such translation, sample typesetting attempts will be given.

Zapis rytmów na bębny djembe i dundun

Streszczenie

Pokażę w jaki sposób zapisuje się dźwięki bębnów oraz jak wygląda zapis całego rytmu. Zwrócę uwagę na niedoskonałości takiego przekładu. Na koniec pokażę przykłady prób zapisu.

Day and duration: Saturday, at 17:00 (30 mins; requirements were/are: min. 30 mins, max. 45 mins.)


Magdalena Gasewicz, Toruń, Polska

A concert: African music with djembe and dundun drums

Abstract

Magda Gasewicz and her informal Toruń group Djembelochy will warm up the atmosphere with West African rhythms.

Koncert muzyki afrykańskiej na bębnach djembe i dundun

Streszczenie

Magda Gasewicz oraz jej nieformalna toruńska grupa Djembelochy rozgrzeje atmosferę rytmami rodem z Zachodniej Afryki.

Day and duration: Saturday, at 17:45 (45 mins; requirements were/are: min. 30 mins, max. 45 mins.)


Hans Hagen, Pragma ADE, Hasselt, The Netherlands;
Mikael Sundqvist, Lund University (Department of Mathematics), Sweden

Janusz' handsome math fonts

Abstract

In 2020, the first year in a sequence of skipped BachoTeX meetings, Janusz M. Nowacki passed away. He was no doubt instrumental in getting some Polish friends hooked to TeX by dedicating himself to fonts, and even ventured into the domain of mathematics. The gaps in the yearly meetings makes it easy to forget people so in this presentation we'll show how he lives on.

Januszowe ładne fonty matematyczne

Streszczenie

Janusz M. Nowacki odszedł od nas w 2020 r. – pierwszym roku trzyletniej przerwy spotkań w Bachotku. Jego zaangażowanie w tworzenie fontów dla TeXa sprawiło, że wielu [przy okazji] poznało i uzależniło się od TeXa. Janusz zajmował się także fontami do składu matematyki. Przerwa w corocznych spotkaniach sprawia że łatwiej zapominamy o ludziach których już nie ma. Celem prezentacji jest przypomnienie, że Janusz jest nadal obecny.

Day and duration: Tuesday, at 09:00 (60 mins; requirements were/are: min. 60 mins, max. 60 mins.)


Hans Hagen, Pragma ADE, Hasselt, The Netherlands

Download slides/Pobierz prezentację: slides.png

How green is (and can we make) TeX

Abstract

There was a time that one needed a mainframe and plenty of time to get a simple TeX job done and a user had to make sure that a run didn't abort due to errors. While computers became thousands of times faster, a modern TeX run is not that slow but also hasn't exactly kept up thousand fold and there are valid reasons for it: more complex font handling, features like color, micro typographic treats, runtime generated and embedded graphics, integrated backend, hyper features, the list is endless. On top of that a TeX run has to compete with applications running at the same time, like browsers, music services, supposedly idling mail clients and such, high resolution terminal windows that render fonts and colors, maybe videos and so on.

But while TeX jobs still become more demanding, computers don't get that much faster any longer and when TeX is deemed less important than some video chat application that has to keep up with a multiple users, it might even end up using a low performance core on modern multi-core beasts. If it runs remote it likely runs in some virtual machine where the competition for cores, memory, disk access and bandwidth is strong.

One can throw in more hardware, overclock the cpu, dedicate machines to the task, but at some point other factors start playing a role: one of them is energy consumption and another is the fact that we should use existing hardware as long as possible. The demand for performance combined with more features doesn't go well with this.

So valid questions are: Do we really need the latest greatest and fastest computers to run TeX? Can we even save some energy? Can we use hardware as long as possible? Can we avoid the madness of wasting more and more resources? In this talk I'll try to answer some of these questions. I'll also explore how we deal with this in the ConTeXt ecosystem. I'll also sidetrack a little to how we dealt with the increased energy prices in the (small) server park that we use for running some TeX services.

Jak „zielony” jest (i czy możemy go takim uczynić) TeX

Streszczenie

Były czasy, kiedy do wykonania prostego zadania TeXowego potrzebny był komputer klasy mainframe, sporo czasu a użytkownik musiał dołożyć staranności aby zadanie nie zostało przerwane przez błąd. Podczas gdy komputery stały się tysiące razy szybsze, współczesny TeX nie jest taki wolny, ale niekoniecznie dotrzymał kroku temu wielotysięcznemu przyspieszeniu, a są po temu powody: bardziej złożona obsługa fontów, właściwości takie jak kolor, smaczki mikrotypograficzne, grafika generowana i włączana w locie, zintegrowane backendy, obsługa hiperłączy – to wyliczenie nie ma końca. Ponadto przebieg TeXa musi konkurować z działającymi w tym samym czasie aplikacjami takimi jak przeglądarki, serwisy muzyczne, rzekomo bierne klienty pocztowe czy inne, okna terminalowe z wysokiej rozdzielczości fontami i obsługą kolorów, być może jakąś aplikacją video itp.

Ale podczas gdy zadania TeXowe stają się coraz bardziej wymagające, komputery nie są już przyspieszane w takim samym tempie, a TeX jest mniej ważny niż jakaś aplikacja czatowa z wideo i wieloma uczestnikami, to może on zostać przydzielony do rdzenia o mniejszej wydajności w wieloprocesorowej bestii. Jeśli zaś jest wykonywany zdalnie, to może działać w jakieś maszynie wirtualnej, w której jest mocna konkurencja o procesory, pamięć, przestrzeń dyskową czy pasmo sieciowe.

Można dorzucać sprzęt, przetaktowywać procesor, przydzielać maszyny na wyłączność zadaniu, ale od pewnego chwili punkt ciężkości przesuwa się na inne czynniki: jednym z nich jest zużycie energii a innym to, że powinniśmy wykorzystywać posiadany sprzęt możliwie najdłużej. Wymagania wydajnościowe i żądania nowych właściwości z tym nie współgrają.

Uzasadnione są więc pytania: Czy rzeczywiście potrzebujemy największych i najszybszych komputerów do używania TeXa? Czy możemy zaoszczędzić energię? Czy możemy wydłużyć czas życia sprzętu? Czy możemy uniknąć szaleństwa marnowania coraz większych zasobów? W tej prezentacji będę próbował odpowiedzieć na niektóre z powyższych pytań. Zbadam również jak do tego podchodzimy w ekosystemie ConTeXa. Nieco pobocznie, opowiem jak zajęliśmy się zwiększonymi cenami energii w naszej (małej) maszynowni, w której realizujemy pewne serwisy TeXowe.

Day and duration: Sunday, at 09:00 (60 mins; requirements were/are: min. 60 mins, max. 60 mins.)


Hans Hagen, Pragma ADE, Hasselt, The Netherlands;
Jerzy Ludwichowski, GUST, Poland (as moderator)

LuaMetaTeX in ConTeXt

Abstract

The LuaTeX engine combined with MkIV provides a platform that can achieve a lot and in principle we could stay with that for a long time. However, for various reasons, we moved on to LuaMetaTeX and MkXL and the related distribution LMTX. The transition from MkII (mostly used with pdfTeX) to MkIV was rather fundamental and resulted in different solutions for old problems. The transition to MkXL is also fundamental but in a different way, a process that took a few years of extensive development.

At ConTeXT meetings there have been regular updates of this process but with a couple of BachoTeX's dropped out of the schedule, the only way to cover what happened and possible is a few sessions. The next list gives an idea of what topics can come up. Because LuaMetaTeX is in many ways different there is also plenty room for discussion about the concepts (of traditional TeX compared to what LuaMetaTeX adds to that). That might even result in new demands.

The schedule is flexible but these are the main topics. We cannot cover all so it's also driven by the audience and feedback. There are things to tell and also things to discuss.

 • Upgrading the LuaTeX engine and ConTeXt in sync
  • the road towards a flexible TeX engine
  • upgrading the MkIV codebase
  • streamlining a macro package
  • guaranteeing long term usage
  • enable easy compilation by users
  • stepwise upgrading a production system
 • Crossing a boundary: more extreme adaptations
  • refactoring towards more flexibility
  • combining TeX, Lua and MetaPost
  • removing possible bottlenecks
  • improving existing functionality
  • cleaning up the fuzzy bits
  • adding new features
  • keeping compatibility
  • overhauling internals
  • improving performance
  • staying within the paradigms
  • what's next
 • Some highlights:
  • commands, chars and other internals
  • extended macro definitions
  • extra data types
  • new primitives
  • expression parsing
  • overload protection and macro tagging
  • the enhanced math engine
  • the extended MetaPost library
  • migration of inserts, marks and adjust
  • normalizing par builder
  • more data with nodes
  • attributes and properties
  • conditionals
  • image inclusion
  • font loading and handling
  • more virtual font features
  • pdf backend
  • extensions and libraries

The presentations are also meant to give some insight in how TeX does the things we ask it to do.

LuaMetaTeX a ConTeXt

Streszczenie

Silnik LuaTeX w połączeniu z MkIV tworzy platformę, przy pomocy której można osiągnąć wiele i w zasadzie moglibyśmy na tym poprzestać. Jednak, z różnych powodów, przeszliśmy na LuaMetaTeX i MkXL oraz powiązaną dystrybucję LMTX. Przejście z MkII (głównie w połączeniu z pdfTeXem) do MkIV było raczej fundamentalne i umożliwiło rozwiązanie starych problemów. Przejście na MkXL jest też fundamentalne, ale w inny sposób; zajęło ono kilka lat intensywnego rozwoju.

Podczas spotkań ConTeXtowych regularnie przedstawiano postępy tego procesu, ale ponieważ straciliśmy kilka konferencji BachoTeX, to uzupełnienie wiedzy o tym co zaszło i co jest możliwe wymaga kilku sesji. Poniższe zestawienie ma dać pogląd na to, jakie tematy mogą zostać poruszone. Ponieważ LuaMetaTeX jest na wiele sposobów inny, jest wiele miejsca na dyskusję o koncepcjach (tradycyjny TeX w porównaniu z tym, co wnosi LuaMetaTeX). W ich wyniku mogą powstać nowe wymagania.

Plan prezentacji nie jest niewzruszalny, może odbiegać od niżej podanych głównych tematów. Nie możemy omówić wszystkiego, więc będziemy się kierować potrzebami i informacją zwrotną od słuchaczy. Niektóre pozycje wymagają omówienia, niektóre dyskusji.

 • Synchronizacja rozwoju silnika LuaTeX i ConTeXta:
  • droga do elastycznego silnika TeXowego
  • modernizowanie kodu MkIV
  • optymalizowanie makropakietu
  • gwarancje długiej używalności
  • umożliwienie użytkownikom łatwej kompilacji
  • stopniowe modernizowane systemu produkcyjnego
 • Przekraczanie granic: bardziej radykalne zmiany
  • refaktoryzacja zmierzająca do uzyskania większej elastyczności
  • łączenie TeXa, Lua i MetaPosta
  • usuwanie potencjalnych wąskich gardeł
  • poprawianie istniejącej funkcjonalności
  • usuwanie "rozmytych" elementów
  • dodawanie nowych właściwości
  • utrzymywanie kompatybilności
  • przebudowa wnętrza
  • ulepszenie wydajności
  • pozostawanie w zgodzie z paradygmatem
  • co dalej
 • Warte podkreślenia:
  • polecenia, znaki i inne elementy wewnętrzne
  • rozszerzone makrodefinicje
  • dodatkowe typy danych
  • nowe polecenia pierwotne
  • parsowanie wyrażeń
  • ochrona przed przeciążeniem (overload) i znakowanie makropoleceń
  • ulepszony silnik matematyczny
  • rozszerzona biblioteka MetaPost
  • migrowanie wstawek(\insert), znaczników (\mark) i \vadjust
  • normalizacja budowniczego akapitów
  • więcej danych w węzłach
  • atrybuty i właściwości
  • wyrażenia warunkowe
  • włączanie grafiki
  • ładowanie i obsługa fontów
  • więcej wirtualnych własności fontów
  • obługa pdf
  • rozszerzenia i biblioteki

W prezentacjach powiemy też nieco o tym, w jaki sposób TeX robi to, czego od niego chcemy.

Day and duration: Saturday, at 00:00 (180 mins; requirements were/are: min. 120 mins, max. 180 mins.)


Zdeněk Svoboda, Tomáš Hála, Mendel University in Brno, Brno, Czech Republic

Download slides/Pobierz prezentację: slides.png

ConTeXt on Web – New Online Application for ConTeXt Users

Abstract

This paper introduces a web application for convenient use of the ConTeXt typographic system. Its mission is to make the ConTeXt typographic system accessible to a wider range of users without having to install the software on their own computer.

The technologies used and the structure of the application will be described, in particular the interface with the editor and the various tools to facilitate the creation of document, such as designers for the layout, tables, lists, etc. The application generates and displays the PDF document.

Thanks to the aforementioned features and the intuitive controls, the application becomes a user-friendly platform that can make learning ConTeXt easy.

ConTeXt on Web – nowa aplikacja online dla użytkowników systemu ConTeXt

Streszczenie

W artykule przedstawiona zostanie aplikacja internetowa do wygodnego korzystania z systemu typograficznego ConTeXt, której misją jest udostępnienie systemu typograficznego ConTeXt szerszemu gronu użytkowników bez konieczności instalowania oprogramowania na własnym komputerze.

Opisane zostaną zastosowane technologie oraz struktura aplikacji, w szczególności interfejs z edytorem oraz różne narzędzia ułatwiające pracę przy tworzeniu dokumentu, takie jak projektant układu, tabel, list itp. Powstały dokument można wygenerować i wyświetlić bezpośrednio w aplikacji.

Dzięki wspomnianym funkcjom i intuicyjnemu sterowaniu aplikacja staje się przyjazną dla użytkownika platformą, która ułatwia naukę systemu ConTeXt.

Day and duration: Monday, at 12:15 (30 mins; requirements were/are: min. 30 mins, max. 30 mins.)


Aleksandra Hankus, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Katowice, Polska

Discussion panel: A Beautiful Book

Abstract

A discussion panel on the role of beauty in typography to be held in Polish.

Panel dyskusyjny – Książka piękna

Streszczenie

Z pytaniem „czym jest rzecz?” nic właściwie nie można począć – tak w Pytaniu o rzecz stwierdził Martin Heidegger [1]. Rzecz można definiować na wiele sposobów: jako zwykły przedmiot użytku codziennego, fetysz, obiekt kultu, dzieło sztuki, przyjaciela, powiernika etc. Z pewnością książka jako rzecz odpowiada każdemu z przytoczonych tutaj znaczeń rzeczy: jednym książka może służyć jako ciężarek do obciążania sklejanych przedmiotów, dla innych stanowi ważny element dekoracji mieszkania, a dla pozostałych jest świętością.

Celem spotkania będzie wspólna refleksja i dyskusja, skierowana na próbę odpowiedzi na pytanie: Czym jest piękna książka?

Czy za Przecławem Smolikiem [2] będziemy twierdzić, że: „Od «książki pięknej» wymagamy nie tylko doskonałej typograficznej szaty i pięknej oprawy, ale i treści, mającej mniej lub więcej bezpośredni związek z wiekuistym pięknem [...]. «Książka piękna» winna więc być dziełem indywidualnem i harmonijnem, winna być dziełem sztuki, w którem piękna forma odpowiada pięknej treści”? Czy przyznamy rację Andrzejowi Tomaszewskiemu [3]: „Nie jest łatwo znaleźć drogowskaz pokazujący kierunek myślenia o przedmiotach niezdefiniowanych jednoznacznie, fizycznie niejednorodnych, odbieranych intuicyjnie. Ich walory estetyczne i treściowe nie dają się wcisnąć w jedną z szufladek potocznie pojmowanego zdrowego rozsądku”? Czy może w ogóle nie powinniśmy na ten temat dyskutować, bo przecież: De gustibus non est disputandum? Czy przed współczesnym miłośnikiem i twórcą książki staje zadanie poszukiwania nowych możliwości, odpowiadających jak najlepiej jego własnemu poczuciu rytmu współczesnego życia?

[1]Martin Heidegger, Pytanie o rzecz, Wydawnictwo KR, 2001.
[2]Przecław Smolik: O książce pięknej, Wydawnictwo M. Arcta w Warszawie, Warszawa 1926.
[3]W poszukiwaniu odpowiedniej formy, Rola wydawcy, typografa, artysty i technologii w pracy nad książką, pod redakcją Małgorzaty Komzy, Andrzej Tomaszewski: Książka artystyczna a typografia, 49–59, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2012.

Day and duration: Sunday, at 12:30 (45 mins; requirements were/are: min. 45 mins, max. 60 mins.)


Jean-Michel Hufflen, FEMTO-ST and University of Franche-Comté, 25031 Besançon Cedex, France

Making an Issue of Cahiers GUTenberg

Abstract

We show the tools—\LaTeX's classes and other programs—that allow us to build the whole of an issue of the French-speaking group's journal. We emphasise that information redundancy is avoided as far as possible. In fact, most information concerning metadata of articles is generated automatically. These tools were already working when the first issue of a new series came out in 2021.

Skład biuletynu Cahiers GUTenberg

Streszczenie

Omówimy narzędzia: klasy LaTeXowe i inne programy, które pozwalają nam budować całe wydania biuletynu francuskojęzycznej grupy GUTenberg. Podkreślamy, że unikamy jak tylko to możliwe nadmiarowości informacji. W rzeczy samej, większość informacji dotyczącej metadanych artykułów jest generowana automatycznie. Opisywane narzędzia działały dla pierwszego wydania nowej serii rozpoczętej w 2021 roku.

Day and duration: Saturday, at 00:00 (30 mins; requirements were/are: min. 30 mins, max. 45 mins.)


Jean-Michel Hufflen, FEMTO-ST and University of Franche-Comté, 25031 Besançon Cedex, France

Download slides/Pobierz prezentację: slides.png

Typesetting Musical Rhythms May Be Subtle

Abstract

Musical rhythm is often viewed as something strict, even mathematical. So we could imagine that putting such rhythms graphically is precise. But theory and practice are two very different things, here also. We discuss some very representative examples.

Skład rytmu muzyki nie zawsze jest oczywisty

Streszczenie

Rytm w muzyce jest często traktowany jak coś ścisłego, nawet matematycznego. Z tego mogłoby wynikać, że graficzne przedstawienie takich rytmów jest precyzyjne. Praktyka i teoria to dwie różne rzeczy, również w tym przypadku. Przedyskutujemy kilka bardzo reprezentatywnych przykładów.

Day and duration: Saturday, at 15:15 (45 mins; requirements were/are: min. 45 mins, max. 45 mins.)


Bogusław Jackowski, GUST, Polska;
Ryszard Kubiak, GUST, Polska

Download slides/Pobierz prezentację: slides.png

How to simplify for sharing

Abstract

During the presentation, we are going to talk about our work over publicizing the software used for generating fonts in GUST e-Foundry. It's about projects Latin Modern fonts, the TeX Gyre font collection, and Antykwa Półtawski and a set of mathematical fonts in OTF format.

The machinery we use to create fonts basically consists of two parts. The first one is a core, programmed many years ago in the language of Metapost. It is used to design the shape of characters. The second is the additional software (“glue”). It is used for assembling components generated by Metapost into OpenType and PostScript Type 1 fonts.

Initially, when Type 1 postscript fonts ruled the world, the additional software consisted of system scripts for running processes, simple scripts in the AWK language and additional programs from the T1Utils package. But the world was not kind enough to stop at postscript fonts… At some point it became necessary to accept that postscript fonts had become dominated by OpenType (OTF) fonts. So we decided to generate OpenType fonts as well. Because of this, the machinery became complicated and was extended with the Adobe Font Development Kit for OpenType (AFDKO).

The world, however, developed even further and at some point math fonts in OpenType format appeared. AFDKO no longer sufficed. Fortunately, in the meantime, openware font creation and processing program was released – FontForge. You can use it to generate mathematical fonts in OpenType format. What is important, FontForge allows you to process fonts not only interactively, but it also contains a library in Python languages that gives access (API) to FontForge's wide range of features. Piotr Strzelczyk and Marek Ryćko efficiently incorporated FontForge into the existing machinery – they implemented “glue” in Python.

Over time, additional software ceased to be a small set of several simple scripts… Hence the renaming of the machinery – the initial name Metatype1, emphasizing the role of the Metapost code, has been replaced with the name Algotype, as proposed by Marek Ryćko.

The font world is really intricate. And this complexity influenced “glue” strongly. The task of making the sources of fonts and the font machinery public turned out much more difficult than we initially thought, mainly because of the complexity of the “glue” part which thus requires – for the benefit of the recipients – a radical simplification. Currently, intensive work is underway on this very issue. We would like to share our comments with the listeners about the problems that needed or still need to be solved.

Jak uprościć, by udostępnić

Streszczenie

W trakcie prezentacji mamy zamiar opowiedzieć o naszych pracach nad upublicznieniem oprogramowania używanego do generowania fontów w GUST e-Foundry. Chodzi o projekty dotyczące fontów Latin Modern, kolekcji fontów TeX Gyre, Antykwy Półtawskiego oraz zestawu fontów matematycznych w formacie OTF.

Maszyneria, której używamy do tworzenia fontów, składa się zasadniczo z dwóch części. Pierwszą z nich jest zaprogramowany wiele lat temu trzon w języku systemu Metapost. Za jego pomocą są projektowane glyfy znaków. Drugą jest dodatkowe oprogramowanie („klej”). Służy ono do składania komponentów wygenerowanych przez Metapost w fonty OpenType oraz postscriptowe Type 1.

Początkowo, gdy na świecie królowały fonty postscriptowe Type 1, oprogramowanie dodatkowe składało się ze skryptów systemowych do uruchamiania procesów, prostych skryptów w języku AWK oraz dodatkowych programów z pakietu T1Utils. Świat jednak nie był uprzejmy na fontach postscriptowych poprzestać… W pewnym momencie trzeba było przyjąć do wiadomości, że fonty postscriptowe zostały zdominowane przez fonty OpenType (OTF). Zdecydowaliśmy się więc generować również fonty w formacie OpenType. Z tego powodu maszyneria się skomplikowała i rozszerzyła o Adobe Font Development Kit for OpenType (AFDKO).

Świat jednak rozwijał się jeszcze dalej i w pewnym momencie pojawiły się fonty matematyczne w formacie OpenType. Oprogramowanie AFDKO przestało wystarczać. Na szczęście w międzyczasie pojawił się openware'owy program do tworzenia i przetwarzania fontów – FontForge. Za jego pomocą można tworzyć matematyczne fonty w formacie OpenType. Co ważne, FontForge pozwala przetwarzać fonty nie tylko interaktywnie, lecz zawiera też bibliotekę w języku Python, która daje dostęp (API) do szerokiego zakresu funkcji FontForge'a. Piotr Strzelczyk i Marek Ryćko sprawnie włączyli FontForge'a do dotychczasowej maszynerii – implementując „klej” w Pythonie.

Z biegiem czasu oprogramowanie dodatkowe przestało być niewielkim zestawem kilku prostych skryptów… Stąd zmiana nazwy maszynerii – początkowa nazwa Metatype1, podkreślająca rolę kodu metapostowego, została zastąpiona nazwą Algotype, zaproponowaną przez Marka Ryćko.

Świat fontowy jest naprawdę zawiły. I ta zawiłość udzieliła się „klejowi”. Zadanie upublicznienia źródeł fontów oraz maszynerii fontowej okazało się znacznie trudniejsze, niż początkowo sądziliśmy, głównie z tego powodu, że część „klejowa” jest nadmiernie skomplikowana i wymaga – dla dobra odbiorców – radykalnego uproszczenia. Obecnie trwają intensywne prace nad tym właśnie zagadnieniem. Chcielibyśmy się podzielić ze słuchaczami naszymi uwagami na temat napotkanych problemów, które wymagały bądź wciąż jeszcze wymagają rozwiązania.

Day and duration: Saturday, at 00:00 ( mins; requirements were/are: min. 45 mins, max. 60 mins.)


Andrzej Odyniec, Warszawa, Polska

Download slides/Pobierz prezentację: slides.png;
Download slides/Pobierz prezentację: slides.png

How to misuse stuff or an interactive PDF document made with TeX

Abstract

In this presentation we will show two independent solutions to the problem of creating interactive PDF documents with TeX. The first shows the use of the layers mechanism (OCG) to dynamically change the key of chords typeset above the songs text. In the second we create dynamic, interactive bookmarks with a form layer and scripts in the JavaScript language. Both mechanisms, OCG and Form, are intended for somewhat different uses.

Jak używać rzeczy niezgodnie z przeznaczeniem, czyli interaktywny PDF składany w TeXu

Streszczenie

Celem tego wystąpienia jest pokazanie dwóch niezależnych rozwiązań, czyniących interaktywną publikację składaną w TeXu do formatu PDF. Pierwsze pokazuje możliwość dynamicznej zmiany tonacji akordów złożonych nad tekstem pieśni przy pomocy mechanizmu warstw OCG. Drugie demonstruje realizację dynamicznych, interaktywnych zakładek, obsługiwanych przez warstwę formularza i skrypty w języku JavaScript. Oba te mechanizmy: zarówno OCG jak i Form, przeznaczone są do nieco innych zastosowań.

Day and duration: Saturday, at 16:30 (30 mins; requirements were/are: min. 30 mins, max. 45 mins.)


Arthur Rosendahl (né Reutenauer), Uppsala University, Sweden

ConTeXt for Weddings

Abstract

In the summer of 2019, my girlfriend Tess and I decided to get married and picked a date in May 2020. Little did we know that by that time society would have come to a near standstill and that we would have to cancel the wedding party. In spite of that, we got married anyway at the appointed time and place, with a single, uninvited guest. Before this change of plans we had time to send the paper invitations to all our prospective guests, which we mostly made ourselves, and all the typesetting was done in ConTeXt. I will show how we did it, together with one invitation that we weren’t able to send. And then a surprise!

Ślubny ConTeXt

Streszczenie

Latem w 2019 moja dziewczyna Tess i ja postanowiliśmy wziąć ślub i wybraliśmy datę w maju 2020. Nie mogliśmy wiedzieć, że w tym czasie wszelka aktywność społeczna praktycznie zamrze i że będzie trzeba odwołać wesele. Wbrew przeciwnościom wzięliśmy ślub w ustalonym czasie i miejscu, w obecności jednego (niezaproszonego) gościa. Zanim jednak plany się zmieniły, zdążyliśmy wysłać do wszystkich naszych gości zaproszenia, które zrobiliśmy sami w ConTeXcie. Pokażę, jak je przygotowaliśmy, włącznie z jednym zaproszeniem, którego nie mogliśmy wysłać. A potem niespodzianka!

Day and duration: Saturday, at 00:00 ( mins; requirements were/are: min. 30 mins, max. 90 mins.)


Arthur Rosendahl (né Reutenauer), Uppsala University, Sweden

Download slides/Pobierz prezentację: slides.png

Splendour and Misery of English Hyphenation, Part One: The Curse

Abstract

Exactly fifteen years ago, I embarked with Mojca Miklavec on a journey to convert all of TeX Live’s hyphenation patterns to UTF-8 and to rationalise their use, which put us overnight in charge of hyphenation for all of the TeX world, at least on a technical level. Along the way, I have also become interested in the higher-level, “linguistic” aspect of hyphenation for different languages, and have become convinced that English hyphenation, in particular, is cursed. This talk, intended to be the first of a yearly series, will introduce the problem.

Wspaniałość i mizeria dzielenia wyrazów w języku angielskim. Część pierwsza: Klątwa

Streszczenie

Dokładnie piętnaście lat temu podjęliśmy się z Mojcą Miklavec skonwertowania na UTF-8 wzorców dzielenia wyrazów dostępnych w TeX Live i zracjonalizowania ich użycia. W efekcie staliśmy się nagle odpowiedzialni za wszystkie wzorce dzielenia wyrazów w TeXowym świecie (przynajmniej na poziomie technicznym). W trakcie prac zacząłem się także interesować wyższym, „lingwistycznym” poziomem dzielenia wyrazów w wielu językach. Przekonałem się, że w szczególności dzielenie wyrazów w języku angielskim jest przeklęte. W tym referacie, który planuję jako pierwszą część kilkuletniej serii, przedstawię ten problem.

Day and duration: Saturday, at 09:15 (45 mins; requirements were/are: min. 45 mins, max. 60 mins.)


Arthur Rosendahl (né Reutenauer), Uppsala University, Sweden

Download slides/Pobierz prezentację: slides.png

A box model

Abstract

I will present a model of a box.

Model pudełka

Streszczenie

Zaprezentuję model pudełka.

Day and duration: Saturday, at 12:30 (30 mins; requirements were/are: min. 15 mins, max. 30 mins.)


Marek Ryćko, Gdańsk, Polska

Download slides/Pobierz prezentację: slides.png

A Philosophy of the Typesetting Process

Abstract

It won’t be about “the only possible” philosophy of typesetting, but it will rather be a set of my personal thoughts based on about 45 years of placing letters on pages, including approximately 36 years of working with the TeX system.

I will base this philosophy on general considerations concerning all kinds of broadly understood tools, including tools, that consist of other tools.

I will present the process of processing texts starting from sources of various types (not just text files) to the final effect or possibly many final effects, i.e. text forms that one can read.

The main thing I will show is some kind of modularization in this process and the possibility of exchanging tools implementing individual sub-stages. I will present the effects that can be achieved using the processing chain structured in this way.

Filozofia procesu składania tekstów

Streszczenie

To nie będzie o „tej jedynej możliwej” filozofii składania tekstów, tylko będzie to raczej zestaw moich osobistych przemyśleń z około 45 lat rozmieszczania literek na stronach, w tym około 36 lat pracy z systemem TeX.

Oprę ową filozofię na ogólnych przemyśleniach dotyczących wszelkiego rodzaju narzędzi szeroko rozumianych, w tym narzędzi, które składają się z innych narzędzi.

Przedstawię proces przetwarzania tekstów od różnego rodzaju źródeł (nie tylko pliku tekstowego) do ostatecznego efektu lub wielu ostatecznych efektów, czyli takich form tekstu, które można przeczytać.

Najważniejsze, co pokażę, to pewnego rodzaju modularyzacja w tym procesie i możliwość wymiany narzędzi realizujących poszczególne podetapy. Przedstawię efekty, jakie można osiągnąć za pomocą tak skonstruowanego łańcucha przetwarzania.

Day and duration: Saturday, at 10:30 (115 mins; requirements were/are: min. 75 mins, max. 90 mins.)


Przemysław Scherwentke, Wydział Matematyki Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, Polska

Download slides/Pobierz prezentację: slides.png

Curved? Yes, but easily unwoundable!

Abstract

Using several real examples since the nineties of the previous century I'll demonstrate the diminishing difficulty of drawing curves with (La)TeX. According to Marc van Dongen, by (La)TeX, I mean LaTeX and Friends, the Friends being METAFONT, PostScript, PStricks and TikZ with its specialized packets.

Krzywe? Ależ to bardzo proste!

Streszczenie

Na przykładzie rzeczywistych zadań wykonywanych od lat dziewięćdziesiątych poprzedniego wieku pokazuję, jak zmieniała się trudność rysowania krzywych w (La)TeX-u. Dokładniej, chodzi o zestaw LaTeX and Friends w terminologii Marca van Dongena. Uwzględniam METAFONT, PostScript, PSTricks oraz TikZ z jego wyspecjalizowanymi pakietami.

Day and duration: Wednesday, at 10:30 ( mins; requirements were/are: min. 15 mins, max. 15 mins.)


Yevhen Strakohv, Odessa I. I. Mechnikov National University, Odessa, Ukraine;
Valeriia Hurieva , Odessa I. I. Mechnikov National University, Odessa, Ukraine;
Kateryna Marchuk , Odessa I. I. Mechnikov National University, Odessa, Ukraine;
Alina Rohozna , Odessa I. I. Mechnikov National University, Odessa, Ukraine;
Kateryna Verbetska, Odessa I. I. Mechnikov National University, Odessa, Ukraine;
Kateryna Yermolenko, Odessa I. I. Mechnikov National University, Odessa, Ukraine

Download slides/Pobierz prezentację: slides.png

TeX in Ukraine (Odessa)

Abstract

The speakers will report on use of TeX in Ukraine (Odessa).

TeX w Ukrainie (Odessa)

Streszczenie

Zostanie przedstawione użycie TeXa w Ukrainie (w Odessie).

Day and duration: Sunday, at 10:00 (30 mins; requirements were/are: min. 30 mins, max. 30 mins.)


Edith Sundqvist, Lund, Sweden

Download slides/Pobierz prezentację: slides.png

Den europeiska tumregeltävlingen 2023

Sammanfattning

Det tycks vara omöjligt att bli av med tummen, även europeiska ConTeXt-användare verkar vara fästa vid den. Vi kan inte ta bort den från LuaMetaTeX, men ett sätt att på sikt utrota användningen av tummen är att skapa ett bättre alternativ. Vi behöver dock lägga till fler enheter till dimensionskantern för att kompensera för den manliga dominansen (Cicero och Didot, som även dessa är populära bland vissa användare). Därför presenterar vi två nya enheter, es och ts, vilkas fullständiga namn avslöjas under presentationen.

CMS-gänget (Edith, Mikael, Willi och Hans)

The European Rule Of Thumbs Contest 2023

Abstract

It seems to be impossible to get rid of the inch and even European ConTeXt users seem to be hooked to it. We cannot remove it from the engine but one way to erradicate its usage is to come up with a better alternative. Adding some more units to the dimension scanner is needed anyway, because we need to compensate for the the male dominance (Cicero and Didot, also still popular by some ConTeXt users). We therefore present two new units, es and ts. The full names and their real values will be disclosed during the presentation.

Brought to you by the CMS team (Edith, Mikael, Willi & Hans)

Europejski konkurs reguły kciuka 2023

Streszczenie

Wydaje się niemożliwym pozbycie się cala i nawet europejscy użytkownicy ConTeXta wydają się być do niego przywiązani. Nie możemy usunąć go z silnika, ale jednym ze sposobów ograniczenia jego użycia jest zaproponowanie lepszej alternatywy. Dodanie kilku nowych jednostek do skanera wymiarów jest i tak potrzebne, ponieważ należy skompensować dominację męską (Cicero i Didot, również popularne wśród niektórych użytkowników ConTeXta). Prezentujemy więc dwie nowe jednostki, es i ts. Rozwinięcia ich nazw i rzeczywiste wartości zostaną ujawnione podczas prezentacji.

Day and duration: Saturday, at 00:00 (45 mins; requirements were/are: min. 45 mins, max. 45 mins.)


Mikael Sundqvist, Lund University (Department of Mathematics), Sweden

Download slides/Pobierz prezentację: slides.png

ConTeXt - Step by step

Abstract

The ConTeXt typesetting system doesn't offer pre-defined document classes or styles. In this talk, we will explore the process of customizing a document's style using ConTeXt. Starting with the default style, we will demonstrate how to make incremental changes until achieving the desired look and feel. By the end of this presentation, you will have seen an example of how to tailor your ConTeXt documents to meet your specific needs.

ConTeXt - krok po kroku

Streszczenie

System składu ConTeXt nie oferuje predefinowanych klas lub styli. W prezentacji zbadamy proces dopasowywania stylu dokumentu przy użyciu ConTeXta. Rozpoczynając od domyślnego stylu pokażemy jak krok po kroku, przyrostowo dokonywać zmian aż do osiągnięcia pożądanego efektu. Celem prezentacji jest pokazanie w jaki sposób dopasowywać dokument ConTeXtowy do konkretnych wymagań.

Day and duration: Saturday, at 00:00 ( mins; requirements were/are: min. 30 mins, max. 45 mins.)


Damien Thiriet, Lycée français de Varsovie, Warsaw, Poland

Download slides/Pobierz prezentację: slides.png

Crossword exercise sheet with ConTeXt

Abstract

I am a history, geography and citizenship education teacher at Warsaw Lycée français (lower and upper secondary school). I am used to creating DIY exercise sheets in order to teach my younger pupils, how to research information in their schoolbook. The sheets fixed structure: a four cells tabular with a calligram, an unusual object or place (upper row), the crossword and its clues (lower row). Underneath additional hints are added that I give to selected pupils.

I use several functionalities bundled with ConTeXt LMTX to produce these sheets: extreme tables; embedded METAFUN and lua; modes.

First, I'll present the graphic design of the sheets; then I'll describe METAFUN LMTX calligram functionalities, and METAFUN functions I designed to produce the crossword grid. Finally, I'll present lua functions I designed to connect clues and hints.

Krzyżówkowy arkusz ćwiczeń przy pomocy ConTeXta

Streszczenie

Uczę uczniów w wieku gimnazjalnym i licealnym historii, geografii i wychowania obywatelskiego we francuskim liceum w Warszawie. Aby uczyć najmłodszych z nich, jak prowadzić samodzielną kwerendę w podręczniku rozdaję im regularnie arkusze ćwiczeń o stałej formie. Składają się one z 4-komórkowej tablicy zawierającej: wiersz obrazkowy; nietuzinkowy przedmiot czy widok (górna linia), krzyżówkę; hasła (dolna linia). Poniżej umieszczam dodatkowe wskazówki, które daję wybranym uczniom.

Wykorzystuję w tym celu kilka rozwiązań ConTeXt-owych: extreme tables; wbudowane METAFUN i lua; modes.

Zacznę od przedstawienia arkusza stylistycznego do tych ćwiczeń, po czym przedstawię METAFUN-owe rozwiązania związane z pisaniem wiersza obrazkowego i rysowania krzyżówek. Wreszcie omówię funkcje Lua, które ograniczają ryzyko powstania błędów.

Day and duration: Saturday, at 00:00 ( mins; requirements were/are: min. 45 mins, max. 45 mins.)


Andrzej Tomaszewski, Warszawa, Polska

Download slides/Pobierz prezentację: slides.png

Rare books written and illuminated in scriptoria made accessible

Abstract

Being its graphics designer, I will present the series of facsimile editions of handwritten XVI century prayer books belonging to the Polish king Zygmunt Stary, the queen Bona Sforza and some kingdom's notables. The series of seven volumes, prepared by the staff of Adam Mickiewicz University, Poznań, was published in the years 2015-2018.

Pisane w skryptoriach i iluminowane książki opuszczają półki bibliotecznych cymeliów

Streszczenie

Autor opracowania graficznego przedstawi serię wydań faksymiliów XVI-wiecznych polskich modlitewników rękopiśmiennych należących do króla Zygmunta Starego, królowej Bony Sforzy oraz dostojników królestwa. Przygotowana merytorycznie przez pracowników naukowych Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu siedmiotomowa publikacja ukazywała się w latach 2015–2018.

Day and duration: Sunday, at 11:30 ( mins; requirements were/are: min. 30 mins, max. 30 mins.)


Andrzej Tomaszewski, Warszawa, Polska

Download slides/Pobierz prezentację: slides.png

A queen of chess spellbound in a book

Abstract

This will be about the process of preparing for print of a chess book (published in 2022) presenting the training chores, selected games and successes of the Grandmaster Agnieszka Brustman. The book documents also her way to the top of the women chess rivalry.

Królowa szachowa w książce zaklęta

Streszczenie

Proces przygotowania do druku książki szachowej (2022) przedstawiającej trudy treningu, wybrane partie i sukcesy arcymistrzyni Agnieszki Brustman oraz jej drogę na szczyty światowej rywalizacji szachistek.

Day and duration: Sunday, at 10:30 (30 mins; requirements were/are: min. 30 mins, max. 30 mins.)


Ulrik Vieth, Stuttgart, Germany

Download slides/Pobierz prezentację: slides.png

An updated survey of OpenType math fonts

Abstract

OpenType math fonts have been around for 15 years now. In recent years, more and more OpenType math fonts have been added. In this talk, we will review some of the recent additions, such as Libertinus Math, Garamond Math, Erewhon Math, XCharter, KpMath, New Computer Modern, Concrete Math, Euler Math, comparing them to the previous repertoire of OpenType math fonts such as Latin Modern and Tex Gyre.

Zaktualizowany przegląd fontów matematycznych OpenType

Streszczenie

Fonty matematyczne OpenType są z nami od około 15 lat. W ostatnich latach pojawiło się ich więcej. W prezentacji dokonamy przeglądu najnowszych, takich jak Libertinus Math, Garamond Math, Erewhon Math, XCharter, KpMath, New Computer Modern, Concrete Math, Euler Math i porównamy je z wcześniejszymi fontami OpenType, takimi jak Latin Modern i TeX Gyre.

Day and duration: Tuesday, at 10:00 (60 mins; requirements were/are: min. 45 mins, max. 60 mins.)


Barbara Mossor-Wilińska, Poznań, Polska

Workshop: Medieval initials from manuscripts

Abstract

Participants will paint an initial copied by self (or myself) using gouache, an old technique. Later, during Willi's workshop they might nicely frame their work.

Warsztaty: Średniowieczne inicjały z manuskryptów

Streszczenie

Uczestnicy będą malować skopiowany przez siebie (lub już przygotowany przeze mnie) inicjał dawnymi technikami, gwaszem. Później, na warsztatach Willego będą oprawiać swoją pracę w ramkę.

Day and duration: Saturday, at 00:00 (180 mins; requirements were/are: min. 180 mins, max. 180 mins.)


Marcin Woliński, Instytut Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk, Warszawa Polska

Download slides/Pobierz prezentację: slides.png

The State of Babel Polish

Abstract

The package Babel is the LaTeX’s infrastructure for typesetting in various languages. Its Polish module had been unmaintained from around 2005. Since that time, the module had started to cause problems in connection with some standard packages. In 2022, I took over maintainership of the module and performed some cleanup. I will talk about the result.

Co słychać w module wspierającym skład po polsku pakietu Babel

Streszczenie

Pakiet Babel jest częścią LaTeXa umożliwiającą skład w wielu językach. Niestety polski moduł Babela był pozbawiony opiekuna gdzieś od 2005 roku. Od tego czasu moduł zaczął wykazywać niezgodności z niektórymi standardowymi pakietami LaTeXa. W roku 2022 przejąłem formalnie opiekę nad tym modułem i trochę go uporządkowałem. Opowiem o wyniku.

Day and duration: Saturday, at 10:00 (30 mins; requirements were/are: min. 30 mins, max. 30 mins.)


Document Actions