You are here: Home / BachoTeX / BachoTeX 2024 / BachoTeX 2024 – Program content (preliminary)

BachoTeX 2024 – Program content (preliminary)

Piotr Bolek, 7bulls.com

BykVoyage: The Story of the Traveling Bull

Abstract

Traveling Bulls are crocheted mascots (amigurumi) that have been accompanying the employees of 7bulls on their business and leisure travels since 2017. Similar to the gnome from the movie Amélie, they are photographed in various places around the world. This year, one of the Bulls participated in this year’s WOŚP (Great Orchestra of Christmas Charity event), which became an opportunity to publish a book about the travels of the Bull and its brothers and sisters. Work on the book’s creation was supported with advice and help by regular visitors to Bachotka, Andrzej Tomaszewski and Boguś Jackowski, as well as Kasia Wójcik, who also happened to be there. I will briefly talk about the Bulls, their history and travels, as well as about the book and the story of its creation.

BykVoyage – historia Byka Podróżnika

Streszczenie

Byki Podróżniki to włóczkowe maskotki, które od 2017 roku towarzyszą pracownikom 7bulls w ich podróżach służbowych i wypoczynkowych. Wzorem krasnala z filmu Amelia fotografują się w różnych miejscach na całym świecie. W tym roku jeden z Byków wziął udział w tegorocznym WOŚP, co stało się okazją do wydania książki o podróżach Byka i jego braci i sióstr. Pracę nad powstaniem książki zgodzili się wesprzeć radą i pomocą stali bywalcy Bachotka Andrzej Tomaszewski i Boguś Jackowski oraz Kasia Wójcik, której także zdarzyło się tu być. Opowiem krótko, o Bykach, ich historii i podróżach oraz o książce i historii jej powstania.


Piotr Bolek, 7bulls.com

Bachotek Photostory – Why all this BachoTeX

Abstract

Photography is currently the most universally accessible way to express creativity. Every one is the photographer today — this might sound like a cliché, but since we alredy are, let’s try to use photos to tell the story of Bachotek together. Who are we, why do we come here, why do we return? Let’s tell this story in the language of images. A language that not only shows the world as it is but rather helps us create our own worlds. Because the images created using photography are a window through which we look, showing what’s important to us, what we consider worth remembering. But this window is magical one because it’s also like a mirror, magically reflecting ourselves and who we are.

My proposal is an invitation to all conference participants to create a collective photostory about Bachotek and the people who come here. Let’s create a common Bachotek "portrait" in which we try to freeze time and tell what Bachotek means to all of us and each one of us individually. I would like to collect all the photos at the end in the form of an exhibition, and perhaps eventually in a photo book.

The inspiration and starting point will be the now-historical recordings of conversations with conference participants made in 2017, as well as selected Bachotek photos from various years.

Bachotkowa fotoopowieść – a po co ten cały BachoTeX

Streszczenie

Fotografia to obecnie najbardziej powszechnie dostępny sposób wyrażania twórczej ekspresji. Wszyscy dzisiaj jesteśmy fotografami — to banalne stwierdzenie, ale skoro już nimi jesteśmy, to spróbujmy razem obrazami opowiedzieć historię Bachotka. Kim jesteśmy, dlaczego tu przyjeżdżamy, dlaczego wracamy? Opowiedzmy o tym jezykiem obrazów. Językiem, którym nie tyle pokazujemy świat jaki jest, ale raczej kreujemy nasze własne światy. Bo stworzone fotografią obrazy to okno, przez które patrzymy, pokazujące co dla nas ważne, co warte zapamiętania, ale to okno zaczarowane bo zarazem jak lusto, magicznie odbijające nas samych i to kim jesteśmy.

Moja propozycja, to zaproszenie dla wszystkich uczestników konferencji do stworzenia wspólnej fotoopowieści o Bachotku i ludziach, którzy tu przyjeżdżają. Stwórzmy wspólny bachotkowy „portret”, w którym spróbujemy zatrzymać czas i opowiedzieć czym dla nasz wszystkich i każdego z osobna jest Bachotek. Chciałbym zebrać na koniec wszystkie zdjęcia w formie wystawy, a może także docelowo fotoksiążki.

Inspiracją i punktem wyjścia będą historyczne już nagrania rozmów z uczestnikami konferencji zrealizowane w 2017 roku oraz wybrane bachotkowe zdjęcia z różnych lat.


Katarzyna Burakowska, GUST, Polska

And what I am doing here :-)

Abstract

To free heads from convergent thinking and eyes from computer screens I propose writing (by hand!) of lepiejes, moskaliks or (for the ambitious) limericks. What's all that about – I'll explain. So, we will deal with literature, non-serious rather that high 😉 preceeding the exercise with a short workshop on creative use of words. The rhymes might be written in Polish, English or any language provided the author does understand it.

I co ja robię tu :-)

Streszczenie

Aby oderwać głowy od myślenia konwergencyjnego a oczy od ekranów komputera proponuję zająć się pisaniem (ręcznym!) lepieji, moskalików czy nawet (dla ambitnych) limeryków. Czym to się je – opowiem. Czyli zajmiemy się literaturą, lecz niepoważną raczej niż piękną poprzedziwszy rzecz krótkim warsztatem twórczego posługiwania się słowem. Można pisać wierszyki w języku polskim, angielskim czy jakimkolwiek innym, jeżeli autor ten język rozumie.


Łukasz Dębowski, Institute of Computer Science, Polish Academy of Sciences, Poland

The Making of My Mother’s Book: From a Family Database to Family Trees

Abstract

We introduce a LaTeX-based pipeline that allows for typesetting of family trees extracted from popular genealogy databases. Our work is motivated by the posthumous publication of Barbara Bielawska–Dębowska’s (1937–2020) final book, Bielawscy – Pięciu w linii prostej, where we applied this pipeline.

Our framework rests on the CTAN genealogytree package, by Thomas F. Sturm, which facilitates the creation of complex customizable family trees via tikz pictures. Unfortunately, this package does not provide a tool for extracting the LaTeX source code of family trees from sheer genealogical text data bases, usually stored in the GEDCOM format, a de facto standard developed by the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. For example, Bielawska-Dębowska’s database counts over 2300 individuals.

Seeing the need for extracting the LaTeX code from GEDCOM databases, we wrotegedcom2latex.pl, a Perl script that generates the LaTeX code in three standard tree formats of the \texttt{genealogytree} package: the ancestor tree, the descendant tree, and the sandclock tree. Script gedcom2latex.pl can locate an individual’s ID in the GEDCOM database and draw a tree with a desired number of generations starting from this individual.

Script gedcom2latex.pl and accompanying examples have been published on GitHub (https://github.com/lukasz-debowski/Gedcom2Latex) and are available through the GNU General Public License.

Skład książki mojej Mamy: Generowanie drzew genealogicznych z bazy danych

Streszczenie

Przedstawiamy potok oparty na LaTeX-u, który umożliwia składanie drzew genealogicznych wydobywanych z popularnych baz danych genealogicznych. Nasza praca jest motywowana pośmiertnym wydaniem ostatniej książki Barbary Bielawskiej-Dębowskiej (1937–2020), Bielawscy – Pięciu w linii prostej, w której zastosowaliśmy ten potok.

Nasza metoda opiera się na pakiecie genealogytree dostępnym na CTAN-ie, autorstwa Thomasa F. Sturma, który ułatwia tworzenie złożonych i konfigurowalnych drzew genealogicznych jako obrazków tikz. Niestety, pakiet ten nie dostarcza narzędzia do generowania kodu źródłowego LaTeX-a drzew genealogicznych na podstawie obszernych tekstowych baz danych genealogicznych, zazwyczaj przechowywanych w formacie GEDCOM, standardzie de facto opracowanym przez Kościół Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich. Przykładowo, baza danych Barbary Bielawskiej-Dębowskiej zawiera ponad 2300 osób.

Dostrzegając potrzebę generowania kodu LaTeX-owego z baz danych GEDCOM, napisaliśmy skrypt w Perlu o nazwie gedcom2latex.pl, który generuje kod LaTeX-a w trzech standardowych formatach drzew pakietu genealogytree: drzewa przodków, drzewa potomków i drzewa klepsydry. Skrypt gedcom2latex.pl umożliwia zlokalizowanie identyfikatora danej osoby w bazie danych GEDCOM i narysowania drzewa z zadaną liczbą pokoleń rozpoczynającego się od tej osoby.

Skrypt gedcom2latex.pl z przykładami użycia został opublikowany na platformie GitHub (https://github.com/lukasz-debowski/Gedcom2Latex) i jest dostępny na licencji GNU General Public License.


Łukasz Dębowski, Institute of Computer Science, Polish Academy of Sciences, Poland

The Making of My Mother’s Book: Named Entity Recognition for the Index of Persons

Abstract

We introduce a framework that reduces the burden of making an index of persons for LaTeX files in Polish. Applying the standard indexing mechanism of LaTeX, we augment it with a Perl-based pipeline of scripts that performs named entity recognition (NER). Our work is motivated by the posthumous publication of Barbara Bielawska-Dębowska’s (1937–2020) final book, Bielawscy – Pięciu w linii prostej, where we applied this pipeline.

The functionality of the NER pipeline is to insert LaTeX index labels into the raw text file. We had to deal with problems such as detection of mentions, normalization of labels, and completion of missing information. Because of high idiosyncrasy of nicknames used by Barbara Bielawska-Dębowska, we did not use Morfeusz, an available morphological analyzer for Polish.

Instead of this, from scratch, we developed a set of dedicated Perl scripts that implement a needed subset of Polish morphology and syntax of personal proper names. Our scripts deal with simple coordination of names and a more complex syntax of female surnames. The normalization of labels involves adding missing information by finding the nearest mentions that can be unified in all four name fields: the maiden name, surnames, given names, and nicknames.

The pipeline was developed specifically for Barbara Bielawska-Dębowska’s book. Not being publically available, it can be shared on request.

Skład książki mojej Mamy: Rozpoznawanie jednostek nazewniczych do spisu postaci

Streszczenie

Przedstawiamy narzędzie, które redukuje trudność tworzenia indeksu osób w plikach LaTeX-owych w języku polskim. Wykorzystując standardowy mechanizm indeksowania LaTeX-u, wzbogacamy go o potok skryptów napisanych w Perlu, który wykonuje rozpoznawanie jednostek nazewniczych (named entity recognition, NER). Nasza praca jest motywowana pośmiertnym wydaniem ostatniej książki Barbary Bielawskiej-Dębowskiej (1937–2020), Bielawscy – Pięciu w linii prostej, w której zastosowaliśmy ten potok.

Funkcjonalność potoku NER polega na wstawianiu etykiet indeksu LaTeX-owego do pliku z surowym tekstem. Poradziliśmy sobie z problemami takimi jak wykrywanie wzmianek, normalizacja etykiet oraz uzupełnianie brakujących informacji. Ze względu na znaczną idiosynkrazję zdrobnień używanych przez Barbarę Bielawską-Dębowską, nie skorzystaliśmy z Morfeusza, dostępnego analizatora morfologicznego dla języka polskiego.

Zamiast tego, od podstaw, opracowaliśmy zestaw dedykowanych skryptów w Perlu, które implementują potrzebny podzbiór morfologii polskiej oraz składni nazw osobowych. Nasze skrypty radzą sobie zarówno z prostą koordynacją imion, jak i z bardziej złożoną składnią nazwisk żeńskich. Normalizacja etykiet polega na dodawaniu brakujących informacji poprzez znalezienie najbliższych wzmianek, które można zunifikować we wszystkich czterech polach nazw osobowych: nazwiska panieńskiego, nazwisk, imion oraz pseudonimów.

Potok nasz został opracowany specjalnie na użytek składu książki Barbary Bielawskiej-Dębowskiej. Nie jest on publicznie dostępny, ale może być udostępniony na życzenie.


Willi Egger, BOEDE SAMBEEK, The Netherlands;
Hans Hagen, Pragma ADE, Hasselt, The Netherlands

Time for a new game

Abstract

Hans and I will introduce participants to the ctx-game. We will prepare a couple of games for playing during the free (small) hours of the conference.

Czas na nową grę

Streszczenie

Przedstawimy uczestnikom grę ctx. Przygotujemy kilka partii do rozgrywania w trakcie konferencyjnych godzin późno-nocnych czy wczesno-rannych.


Hans Hagen, Pragma ADE, Hasselt, The Netherlands;
Mikael Sundqvist, Lund University (Department of Mathematics), Sweden

Decomposing thoughts: a TeX Stockholm syndrome

Abstract

TeX is not an easy system. It can produce beautiful results but also horrible outcome. It doesn’t take much effort to see users complain on for instance Stack Exchange about something that looks bad. Often they seem to become happy with some hackery solution.

On the one hand there are limits in the machinery (engine, macro package, fonts, language, ecosystem). On the other hand users are told (educated) that all is perfect if you use a macro package (providing structure etc) so do users really look at the output closely? Or are their relationships with TeX, after many struggles, so that they believe it’s all right? Then one notices something, asks a question, posts an example, focuses on the issue and doesn’t see that in the example someplace else bad things happen too. It’s mostly a visual feedback experience that makes TeX fun for those not forced to use it. But the more we stress one virtue the less we see some failure elsewhere.

So how can we deal with this dilemma? We can add more features, modules, variants or we can just try to make what we have better and stay bit silent. So, we constantly improve matters but tend not to tell users too much about it. The idea is to hide all the nasty details for users: it should just work. Why announce a fix that should have been there anyway? Why brawl about ‘an issue solved’ or explain details that no user should be involved in? Why make users hostages of developer pride and release notes? Why not just make things work? There is no need to come up with excuses, indeed: just let it work. Make it perform well. And when perfect results can be reached but at the cost of deeper understanding, hide it for users, unless again, you want them to become a hostage.

It is hard to change coding habits, and it’s also a matter of taste. If a way of working suits a user, accept it. But it can help to improve seeing the details and explain how to make it look better. It can be motivating to adopt better strategies, unless one is already locked in to a specific solution.

Myśli nieposkładane: sztokholmski syndrom TeXowy

Streszczenie

Zostanie dostarczone


Hans Hagen, Pragma ADE, Hasselt, The Netherlands;
Mikael Sundqvist, Lund University (Department of Mathematics), Sweden

Composing thoughts: a sound TeX font therapy

Abstract

Now, assuming that at BT we have a subset of users and developers who actually do want to know how we deal with what we observe as suboptimal, we have to come up with some topics for talks. The Bachotex lake, woods, and crumbling single lane access are our firewalls. We could dive deep into new engine possibilities but we can also zoom in on some practical (mostly hidden but subtle) topics, and what is more suitable for Bachotex then talking about fonts:

 • vintage fonts: to quote an iconic actor (impersonating the lioness) “I’m back”, or: how about those MetaFonts
 • merging fonts: how can we reliable include (pages from) files without too much duplication (and maybe do a bit more in the process)
 • companion fonts: how we plug fixes and more into math fonts; we decided no longer to accept what seems to be accepted for decades and became normal (the norm)
 • math fonts: missed opportunities in OpenType math, why we gave up on solutions (after all we’re nearly 20 years down that road), and how we just “deal with it”
 • compact fonts: in ConTeXt we are ready for the efficiency switch to an alternative approach (that we tested for years but few users realize it)

Much is basically a summary of a few years working on fonts with some users who have an eye for detail and are willing to spend a lot of time on it. Users who also understand that most of what we do will be hidden in improved quality, with little to configure. Of course most users don’t need to know about all this but can learn about it by reading our many wrapups. And we know that Bachotex attendants are a curious lot.

Because everything in TeX is related and in the end comes together in its powerful par builder, we might also introduce a new playground introduced a while ago:

 • beyond fonts: having nice fonts (and related trickery like hz) doesn’t make all look good, we need help from the (enhanced) par builder and detailed local control

In order to heal the mentioned syndrome in our presentations we will decompose and recompose what we have been dealing with. The good news is that you don’t need to be familiar with ConTeXt. And if you’re hooked more to MetaPost than to TeX, we’ll kick in some applied MetaFun too.

Myśli poskładane: skuteczna TeXowa terapia fontowa

Streszczenie

Zostanie dostarczone


Hans Hagen, Pragma ADE, Hasselt, The Netherlands;
Mikael Sundqvist, Lund University (Department of Mathematics), Sweden;
Edith Sundqvist, Lund, Sweden;
Sonja Björklund, Lund, Sweden;
Willi Egger, BOEDE SAMBEEK, The Netherlands

Ritmik illusions

Abstract

In an attempt to beat these upcoming artificial math intelligentia we developed a new approach to typesetting and presenting math. What we present also fits well in today’s popular accessibility demands, low entrance prerequisites for students, and make-math-easy approaches.

Anchored in years of teaching math to students, developing macros when listening to rhythmic illusions, and studying movement based on rhythm, our team is now ready to present it to a wider audience. But before we do this, we want to calibrate the Ritmik toolkit and for that we will (as we did last year) use the international BachoTEX audience.

Rytmiczne iluzje

Streszczenie

Zostanie dostarczone


Jean-Michel Hufflen, FEMTO-ST and University of Franche-Comté, 25031 Besançon Cedex, France

Which Words Are to Be Capitalised?

Abstract

The kinds of the words that should be capitalised obviously depend on the language used. It may also depend on a context, e.g., a bibliography’s titles. Our show will explore rules for the English, French, German and Polish languages, by emphasising common rules and different points.

Które słowa należy pisać z wielkiej litery?

Streszczenie

To, które słowa powinny być pisane z wielkiej litery zależy w oczywisty sposób od użytego języka. Może również zależeć od kontekstu, np. tytuły w bibliografii. Nasza prezentacja zajmie się regułami dla angielskiego, francuskiego, niemieckiego i polskiego z podkreślaleniem wspólnych reguł i rozbieżności.


Jean-Michel Hufflen, FEMTO-ST and University of Franche-Comté, 25031 Besançon Cedex, France

Clefs and Staffs

Abstract

We show how clefs and staves in music have evolved, from early notations to nowadays. As we will see, clefs may present very diverse looks, according to the fonts used. This talk ends up with discovering “exotic” staves within contemporary music.

Klucze i pięciolinie

Streszczenie

Pokażemy, jak ewoluowały klucze i pięciolinie, od wczesnych notacji do wpółczesności. Jak zobaczymy, w szczególności klucze wyglądały bardzo różnie, w zależności od używanych czcionek. Zakończymy prezentację odkrywaniem egzotycznych pięciolinii w muzyce współczesnej.


Jean-Michel Hufflen, FEMTO-ST and University of Franche-Comté, 25031 Besançon Cedex, France

Making BachoTeX proceedings

Abstract

We report an experiment of making the proceedings of a conference by automatically generating as much information as possible. For example, we look for titles in successive source files to build the table of contents. Separate source files must be processed by a TeX-like format, that may be pdfLaTeX, LuaLaTeX or ConTeXt. Installing our functions requires a Unix-like make command and a Scheme interpreter or compiler.

Składanie BachoTeXowych materiałów konferencyjnych

Streszczenie

Zrelacjonujemy eksperyment składania materiałów konferencyjnych polegający na automatycznym generowaniu możliwie największej liczby informacji. Na przykład wyszukujemyw kolejnych plikach źródłowych tytuły do spisu treści. Poszczególne pliki muszą być przetwarzane TeXopodobnym formatem, jak pdfLaTeX, LuaLaTeX or ConTeXt. Wykorzystanie naszej funkcjonalności wykaga uniksopodobnego procesora make i interpretera lub kompilatora Scheme.


Bogusław Jackowski, GUST

Backward compatibility as swimming against the tide

Abstract

A few years ago, we decided to release the software we used to create fonts (TeX Gyre, Latin Modern) as part of the GUST e-Foundry project. As the software was being developed, the world of fonts was changing. We tried to keep up with these changes, which unfortunately resulted in complex and inadequately documented code. Hence the decision to simplify and document our font software before its public release.

One would like the modified software to generate identical fonts to those created before the changes. This raises the question whether it’s possible to obtain identical results. It’s easy to guess that the answer is — no.

The presentation will focus on the issue to what extent (it’s possible | necessary | worthwhile) to maintain backward compatibility in the realm of fonts.

Kompatybilność wsteczna czyli pływanie pod prąd

Streszczenie

Parę lat temu zdecydowaliśmy, by udostępnić oprogramowanie, którym w ramach przedsięwzięcia GUST e-Foundry tworzyliśmy fonty (TeX Gyre, Latin Modern). W miarę jak powstawało oprogramowanie, świat fontowy się zmieniał. Staraliśmy się nadążyć za tymi zmianami, co, niestety, zaowocowało skomplikowanym kodem niedostatecznie udokumentowanym. Stąd decyzja, żeby uprościć i udokumentować nasze oprogramowanie fontowe przed publicznym udostępnieniem.

Chciałoby się, by zmienione oprogramowanie generowało identyczne fonty jak oprogramowanie sprzed zmian. Tu pojawia się pytanie, czy da się zachować identyczność. Nietrudno zgadnąć, że odpowiedź brzmi — nie.

Prezentacja będzie poświecona kwestii, do jakiego stopnia (można | trzeba | warto) zachowywać kompatybilność wsteczną w świecie fontowym.


Harald König, DANTE e.V., Germany

Crazy Printer technologies (or: Harald’s handicraft work)

Abstract

It all started with a small shell script (almost a one-liner) to help colleagues at Bosch printing pixmaps on real gold plated silicon wafer, the test picure was the Linux TuX logo. I’ll bring and show those wafers...

Around that "art work" in 2021 covid times, some extra handicraft work happend mostly for fun and the organizers of the ConTeXt meeting, playing with a laser cutter (also a "printer") to get LaTeX and ConTeXt logo in acryl and illuminating them with RGB LEDs (NeoPixel).

Preparing the talk for 2021 context meeting I realized that I started playing and working with printers even before with graphics cards, way back i my school time.

So there will be a historic and biographic start showing "my printers" first, then "how to print on a wafer" and some learings about laster cutting with acryl etc.

Szalone technologie drukarskie (lub: rękodzielnictwo Haralda)

Streszczenie

Zostanie dostarczone


Daria Kuzina,  

What’s in the corners of our minds?

Abstract

The presentation will concern the idea of Book Nooks. Its history and examples of projects will be presented.

Co mamy w zakamarkach naszych umysłów?

Streszczenie

Prezentacja będzie dotyczyła idei Book Nooków. Zostanie przedstawiona jej historia oraz przykłady projektów.


Ryszard Kubiak, GUST, Polska

Narrative Programming Style

Abstract

A novel, lightweight approach to software code documentation is proposed, drawing inspiration from the principles of Literate Programming Style by D.E. Knuth. Various aspects of this method are discussed, including its implementation in Lua and ConTeXt. Additionally, a specific instance of applying this method to a rather complex Python program is presented and analyzed.

Narracyjny styl programowania

Streszczenie

Proponowane jest nowatorskie, lekkie podejście do dokumentowania kodu oprogramowania, czerpiące inspirację z zasad Programowania Literackiego autorstwa D.E. Knutha. Omawiane są różne aspekty nowej metody, w tym jej implementacja w językach Lua i ConTeXt. Dodatkowo, prezentowany i analizowany jest konkretny przykład zastosowania metody do dość złożonego programu w języku Python.


Grzegorz Murzynowski, Sulejówek, Polska

Alternate set of TeX special characters

Abstract

TeX special characters – $ & # ^ _ % – were troublesome for me for some -teen years already, in particular while copy-paste'ing from the Internets to a (La)TeX source files or vice versa (e.g., from/to social media).

Therefore, I said enough is enough, and made an alternate/parallel set of chars, and assigned them Unicodes of the Private Use Area.

I'm going to tell about those characters, how easy it was to establish them in (La)TeX, and what three difficulties did I overcome elsewhere:

 • assign the chars [alt-$] [alt-&] [alt-#]¹ [alt-^] [alt-_] [alt-%] resp. catcodes, and catcode 12 to the ASCII $&#^_% – „That's the easy part”
 1. *choose* and assign the Unicodes (in a custom font and input method files) – difficult but easy
 2. design (look, the glyphs), so they be similar to the standard ones, and at the same time distinct, and readable in small size on the screen – pretty challenging
  (how does the Hexadecimal Dollar of the Bank of San Serriffe look like?)
 3. adjust fontification ("syntax highlighting") in GNU Emacs/AUCTeX – extremely difficult and tedious, kept the work back for -teen years;
  _hardcoded in AUCTeX_ in nearly 20 places (!!) as an example of "unthinkability" of the idea
 4. What about backslash and curly braces?
  ⑊ is already there,
  „alt-braces” can easily be chosen from the abundance of brackets and „parenthesis ornaments” or made as described in 1.–3.)

¹ depending on the time assigned, I'd gladly present also a group of additional chars intended for catcode 6 "parameter" that I'm using to track of the way of an argument given to a (conceptual) command and processed by subsequent macros under various parameter numbers.

Alternatywny zestaw znaków specjalnych TeXa

Streszczenie

TeX-owe znaki specjalne – $ & # ^ _ % – od -nastu lat sprawiały mi kłopot zwłaszcza przy kopiowaniu tekstów z Internetu do plików źródłowych w (La)TeX-u, oraz w drugą stronę – np. z/na portale społecznościowe.

Dlatego stwierdziłem „enough is enough” i zrobiłem alternatywny zestaw znaków, przypisując im Unikody z Private Use Area, zaś znakom standardowym "przywracając" kotokod 12 "inne".

Zamierzam opowiedzieć, co w kwestii znaków [alt-$] [alt-&] [alt-#]¹ [alt-^] [alt-_] [alt-%] było proste, a co trudne:

 • przypisać kotokody – „That's the easy part”
 1. *wybrać* i przypisać Unikody – trochę trudne, ale łatwe;
 2. zaprojektować (wygląd): zarazem podobne jak i odróżniające się od tych z ASCII – wyzwanie;
  (jak wygląda Dolar Szesnastkowy Banku San Serriffe? 😉 )
 3. dostosować formatowanie w Emacs-ie/AUCTeX-u – niezwykle trudne i uciążliwe; wstrzymywało rzecz przez -naście lat.
  _hardcoded in AUCTeX_ w -dziestu miejscach (!!) jako znak „niedopomyśleniowości” tego pomysłu.
 4. Co z bakslaszem i klamrami?
  ⑊ już jest,
  „alt-klamry” można bez trudu wybrać z bogactwa nawiasów i „ornamentów nawiasowatych” (parenthesis ornaments) lub zrobić jak w 1.–3.)

¹ zależnie od przyznanego czasu ewentualnie opowiem też o dodatkowych znakach kotokodu 6 zaprojektowanych dla śledzenia drogi argumentu (keeping track of given argument to a command) przetwarzanego przez kolejne makra pod różnymi numerami parametru.


Grzegorz Murzynowski, Sulejówek, Polska

5̶0̶ˌ 3̶6̶5̶ˌ 120 d̶a̶y̶s̶ˌ s̶h̶a̶d̶e̶s̶ˌ [pseudorandomly KDFY-shuffled] typefaces of G̶r̶e̶y̶ˌ S̶o̶d̶o̶m̶ˌ Blanka Lipińska
or
on making mediocre literature unreadable and other ways of torturing it with the help of a pseudorandom numbers generator and the Knuth-Durstenfeld-Fisher-Yates shuffle algorithm.

Abstract

Recovering and retaliating the unpleasure of experiencing some of not-the-best quality literature, forced involuntarily by myself by taking part in digitization of Polish-language erotica for lingustic research purposes, I managed to ensure no-one would be hurt in their taste by those pathetic and cringe texts again while keeping the paper they were printed on.

The initial idea of overprinting a "mask" made of 2--3 randomly chosen pages of the same book developed into a tiny little study of the Knuth-Durstenfeld-Fisher-Yates shuffle algorithm (including a surprisingly simple proof) and issue(s) concerning (pseudo)random numbers generation, in TAoCP generality and (La)TeX particularity...

...in order to (pseudo)randomly choose the masking pages, angles of their distortion, and fonts for parodic pseudo-logos as if making mockery of those self-patterning fashion brands.

5̶0̶ˌ 3̶6̶5̶ˌ 120 d̶n̶i̶ˌ t̶w̶a̶r̶z̶y̶ˌ stron G̶r̶e̶y̶a̶ˌ S̶o̶d̶o̶m̶y̶ˌ Blanki Lipińskiej. Pseudolosowo przetasowanych alg. KDFY
albo
o maskowaniu i in. sposobach pastwienia się nad słabym tekstem za pomocą generatora liczb pseudolosowych i algorytmu tasującego Knutha-Durstenfelda-Fishera-Yatesa

Streszczenie

Odreagowując obcowanie z literaturą product-placementową, na które mimowolnie skazałem się podejmując się zeskanować pewne wytwory powieściowate na potrzeby badań lingwistycznych, postanowiłem zadrukować kartki do nieczytelności, aby nie wyrzucając papieru uchronić siebie i bliźnich od wydrukowanych na nim treści.

Pomysł rozwinął się w małe studium algorytmu tasującego Knutha-Durstenfelda-Fishera-Yatesa (wraz z zaskakująco prostym dowodem) i zagadnienia generacji liczb pseudolosowych (w programistycznej ogólności i w TeXowej szczególności)

...celem pseudolosowania stron "zacierkowych", kątów ich "zwichrowania", oraz fontów dla pseudo-symboli/pseudo-logo'ów jakoby szyderczych pseudo-lujfujtonów.


Krzysztof Pszczoła,  

On designing the book “Problem solving in 73 questions”

Abstract

I’ve printed a small book and I would like to talk a little about designing that book. There are plans to prepere a special edition for BachoTeX Conference participants with a changed title: “Myśli o rozwiązywaniu problemów poskładane w 73 pytania” (“Thoughts on problem solving composed into 73 questions”).

O projektowaniu książki „Rozwiązywanie problemów w 73 pytaniach”

Streszczenie

Wydrukowałem małą książeczkę i chciałbym o niej trochę opowiedzieć. Planuję przygotowanie dla uczestników Konferencji wydania specjalnego pod zmienionym tytułem „Myśli o rozwiązywaniu problemów poskładane w 73 pytania”.


Marek Ryćko, Gdańsk, Polska

Arithmetic expressions and their evaluation implemented in Plain TeX

Abstract

TeX is both a typesetting system and a programming language. As a programming language it operates on a number of data types, such as integer and real numbers, dimensions, glues (streachable and shrinkable dimensions) or Boolean (logical) values.

In traditional TeX, the design and implementation of which was completed by the author in 1982, expressing the relationship between values is not very convenient. It is realized in different ways within different types and clearly differs from how such activities are implemented in most modern programming languages.

I will present a module that allows creating and calculating the values of arithmetic expressions of six types. The module is programmed in pure, classic TeX (in Plain TeX), so it can be used in any version of TeX. The arithmetic expressions can be arbitrarily complex and can be composed out of subexpressions, i.e. using brackets.

Wyrażenia arytmetyczne i ich ewaluacja zaimplementowane w Plain TeX-u

Streszczenie

TeX jest zarazem systemem składania tekstów, jak też językiem programowania. Jako język programowania operuje na pewnej liczbie typów danych, takich jak liczby całkowite, liczby rzeczywiste, długości (wartości typu dimen), kleje (rozciągliwe i ściśliwe długości) czy wartości logiczne.

W tradycyjnym TeX-u, którego projekt i realizację autor ukończył w 1982 roku, wyrażanie zależności między wartościami nie jest zbyt wygodne, jest realizowane na innych zasadach w obrębie różnych typów i wyraźnie odbiega od tego, jak takie działania są realizowane w większości współczesnych języków programowania.

Przedstawię zaprogramowany w czystym TeX-u (w Plain TeX-u), a więc możliwy do wykorzystania w każdej wersji TeX-a, moduł pozwalający na tworzenie i obliczanie wartości wyrażeń arytmetycznych sześciu typów. Wyrażenia arytmetyczne mogą być dowolnie złożone z możliwością stosowania wyrażeń składowych, czyli z użyciem nawiasów.


Damien Thiriet, Lycée français de Varsovie, Warsaw, Poland

Crosswords to learn words

Abstract

Pupils answers to a teacher’s questions are often not so composed, since they use a somehow poor vocabulary. When it comes to learning some technical words, crosswords are a teacher’s best friend, because pupils’ are involved in discovering new words. Crosswords design should of course fit to children’s capacity — as well as teacher’s: how hard is it to create quickly classical crosswords only based on what can be found in a manual chapter?

I will present bunches of ConTeXt macros that I use to create different kind of crosswords for me or my colleagues: pseudo-crosswords, open crosswords, word search. I will finish introducing a new logical game I have created for my family.

Krzyżówki w służbie pedagogiki (nie tylko…)

Streszczenie

Odpowiedzi uczniów na pytania nauczyciela bywają mocno nieskładne, z powodu braków słownictwa. Krzyżówka, to jeden z najlepszych sposobów, by ich zachęcać do aktywnego przyswajania nowych, fachowych słów. Musi oczywiście być dostosowana do poziomu ucznia — i nauczyciela, któremu brakuje czasu i zdolności, by stworzyć klasyczną krzyżówkę idealnie dopasowaną do danego rozdziału podręcznika.

W swoim wystąpieniu przedstawię zestaw makr ConTeXt-owych, za pomocą których przetwarzam różne rodzaje krzyżówek, dla siebie i kolegów po fachu: pseudo-krzyżówkę, krzyżówkę otwartą, wykreślankę. Na końcu przedstawię zabawę logiczną, którą tworzyłem dla swojej rodziny.


Andrzej Tomaszewski, GUST, Warszawa

Typography in historical outline

Abstract

Type and its use from the revolution of Johannes Gutenberg to the present day. The way of publishing content and the technical aspects of printing lettering. Type as a material for exchanging information and for visual play. Aesthetic and artistic activities.

Typografia w zarysie historycznym

Streszczenie

Pismo i jego użycie od czasu rewolucji Johannesa Gutenberga do dzisiaj. Sposób publikowania treści i techniczne aspekty liternictwa drukarskiego. Pismo jako tworzywo informacji i zabawy wizualnej. Działania estetyczne i artystyczne.


Andrzej Tomaszewski, GUST, Warszawa

Criteria for assessing books in the PTWK competition

Abstract

The author — a juror of the Polish Society of Book Publishers (PTWK) competition “The Most Beautiful Polish Books” — will present the categories in which books are assessed in the competition that has existed for over sixty years. He will discuss the procedure for selecting the most beautiful ones and present the aesthetic and functional evaluation criteria used by the jurors.

Kryteria oceny książek w konkursie PTWK

Streszczenie

Autor – juror konkursu Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek „Najpiękniejsze Polskie Książki” – przedstawi kategorie w jakich oceniane są książki w konkursie istniejącym ponad sześćdziesiąt lat. Omówi procedurę wyłaniania najbardziej urodziwych oraz przedstawi kryteria oceny estetycznej i funkcjonalnej, którymi kierują się jurorzy.


Ulrik Vieth, Stuttgart, Germany

The state of OpenType math fonts

Abstract

OpenType math fonts have been around for over 15 years now. While several font projects are essentially frozen or discontinued, there are also a number of fonts which are still actively developed. In this talk, we will report on the latest developments of the past year.

Stan fontów matematycznych OpenType

Streszczenie

Zostanie dostarczone


Barbara Wilińska,  ;
Willi Egger, BOEDE SAMBEEK, The Netherlands

Making and decorating a box

Abstract

This year’s workshop consists of three parts: the first and third will be led by Willi Egger, the second by Barbara Wilińska. During the first session, participants will prepare two parts of a small shoebox, which is built without gluing (approx. 2.5 h) The second session will be devoted to decorating the upper part of the box with a filigree initial (2–3 h), and the third session will include the final assembly of the box (approx. 0.5 h).

Initial with filigree: The object of the central part of the workshop will be to copy an initial and decorate it with filigree, following the Italian Antiphonary of the 16th century. Filigree is a goldsmithing technique that involves making an ornament or an entire object from thin gold or silver wire, sometimes combined with granulation. The result is a delicate, openwork pattern. Filigree in illuminating is the lace-like, openwork patterns that decorate the initials or entire page margins of Gothic manuscripts. We will therefore tackle precise, lace-like work, using a sharp nib. There will be a choice of initials of varying degrees of difficulty, all of great beauty — and there will be a suggestion for everyone.

Konstruujemy i zdobimy pudełko

Streszczenie

Tegoroczne warsztaty składają się z trzech części: pierwszą i trzecią poprowadzi Willi Egger, drugą — Barbara Wilińska. Podczas pierwszej sesji uczestnicy przygotują dwie części niewielkiego pudełka typu shoebox, które budowane jest bez konieczności klejenia (ok. 2,5 h) Druga sesja będzie poświęcona ozdobieniu górnej część pudełka inicjałem z filigranem (2–3 h), trzecia sesja będzie obejmowała ostateczne złożenie pudełka (ok. 0,5 h).

Inicjał z filigranem: Przedmiotem środkowej części warsztatów będzie skopiowanie inicjału i ozdobienie go filigranem, wzorując się na włoskim Antyfonarzu z XVI wieku. Filigran to technika złotnicza, polegająca na wykonaniu ornamentu lub całego przedmiotu z cienkiego, złotego lub srebrnego drutu, połączonego niekiedy z granulacją. W efekcie powstaje delikatny, ażurowy wzór. Filigran w iluminatorstwie to koronkowe, ażurowe wzory, zdobiące inicjały lub całe marginesy stron gotyckich manuskryptów. Zajmiemy się więc precyzyjną, koronkową pracą, używając ostrej stalówki. Do wyboru będą inicjały o różnym stopniu trudności, a wszystkie wielkiej urody — i każdy znajdzie propozycję dla siebie.


Marcin Woliński, Instytut Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk, Warszawa Polska

Quo vadis GUST? A few words from the president

Abstract

I propose to take a look back at what we have achieved during the 32 years of the GUST’s existence, and also consider what our expectations are for the future. Which of the tasks set in the 1990s are still valid? What new challenges have emerged?

A short presentation will be followed by a discussion, to which I encourage everyone who cares about the future of GUST.

(The speech is planned in Polish, with English slides. Translation will be provided if needed.)

Quo vadis GUST? Parę słów od prezesa

Streszczenie

Proponuję spojrzeć wstecz, co osiągnęliśmy w czasie 32 lat istnienia Stowarzyszenia, a także zastanowić się, jakie mamy oczekiwania na przyszłość. Które z zadań postawionych w latach 90 zeszłego wieku są jeszcze aktualne? Jakie nowe wyzwania zdążyły się pojawić?

Przewidziana jest prezentacja, a po niej czas na dyskusję, do której zachęcam wszystkich, którym nieobojętna jest przyszłość GUST-u.

(Wystąpienie jest planowane po polsku, dyskusja — w zależności od potrzeb).


Document Actions