You are here: Home / Przedsięwzięcia/Projects / TeX Pearls / 2007 Pearls / boguslaw-jackowski / bachotex2007-boguslaw-jackowski-pearl3.tex

bachotex2007-boguslaw-jackowski-pearl3.tex

TeX document icon bachotex2007-boguslaw-jackowski-pearl3.tex — TeX document, 1 KB (1445 bytes)

File contents

%%% Variable-width visible space

% Marked spaces in a paragraph may not only disappear at a line break (as
% presented in another beauty by Marcin Woli\n{}ski), but also adjust its
% width, shrink and stretch, as normal inter-word space does.

\def\vispace{%
\ifdim\spaceskip=0pt
  \skip0=\fontdimen2\the\font
     plus \fontdimen3\the\font
     minus \fontdimen4\the\font
\else \skip0=\spaceskip \fi
\advance\skip0-.4pt
\cleaders\vrule width.2pt height.2ex depth.2pt\hskip.2pt
\cleaders\hrule height0pt depth.2pt\hskip\skip0
\cleaders\vrule width.2pt height.2ex depth.2pt\hskip.2pt
}

\obeyspaces\let =\vispace\def~{\nobreak\vispace}\let\ =\vispace%
% \def\^^M{\ } % plain does
Ten typowy testowy akapit tekstu daje przy okazji rodzaj filigranowego\
wysypu hodowli pieczarek w~zielonym kasztanie regloryfikacji\
stanowisk ministerialnych i~podsypanych minimalistom jako fetysz\
zaduchu studziennych barykad aglomeracji fosforescencji luminazy\
atraktywno-bajerywnej z~dodatkiem glukozy i~mineralnych bakterii\
finansowych oraz gromadzenia idei atrakcyjnych pomp prasowych z~okazji\
rozpoczynania wegetacji takich istot jak wiolonczele, napoje bazaltowe\
i~gramatyka z~okresu mezozoicznego z~jej typowym sposobem oznajmiania\
zachwytu nad bytem poprzez wycie i~popiskiwanie o~charakterystycznej\
modulacji toniczno-barycznej z~wyskokami w~kierunku reglamentacji\
zawartej immanentnie w~bagnie.

\end

Document Actions